Fizika
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
 • WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
 • Komandas sastāvs
  Pēteris Brics
  Skolotājs
  Rolands Lopatko
  Komandas kapteinis
  Edgars Vītiņš
  Ričards Umbraško
  Ingus Smotrovs
  Ādolfs Timrots

Atbildētie uzdevumi:

29 "Elektriskās ķēdes jauda" +4 28 "Slīpā plakne" +2 27 "Šķīduma blīvums" +4 26 "Skaņas ātrums" +4 30 "Krītošais stienis" +4 24 “Latvija 100” Pareizi 14 “Spuldzītes” Pareizi 22 “Drošinātājs” Pareizi 10 “Svešinieks” Pareizi 25 “Mīnas sprādziens” Pareizi

Komentāri

Fizmix Eksperiments
Sveika, komanda! Ko jūs vēlaties pateikt ar iesūtītajiem komentāriem? :)
Fizika
https://www.fizmix.lv/eksperiments/komanda/fizika-1
Fizika
F̰̬̩̻̹̳͍̹͍̤̬͎̳͔͙͓̞̹̳̳̜͉͈͔̠͔̘̙̗̥͈͍͇̝̻̖̣̜͍͉̣̖͚͙̥̦͎̟͔̹̻̗̮͉̬̼̳̩͔̫̻̰̰͓͔̱̼͈̦̘̫̠̋͌̓ͧ̒͗̈́ͫͤ̈́̋ͦ̾̓͆̒͆ͫ̈́̽ͬ͂ͩͩ͆̋̽ͣ̏̅̾̄̓ͦ́̑̀̄͂ͯͥ́͌́̃̾́̾́͛́̕Ï̵̵̡ͣ̉̊̂͑̓̅̈́͊̌̈́̿ͦ͌̾͊̔̉̒̅̏̂͆̚͘҉͏̴̵̛͢͢͡͠҉͏͏̛̛̀҉̭̞͕̙͙̹͎̩͙̝̮͔̫͇̭͓̰̱͔̦̳̻̯͇̬̦̼͎͉̬̠̭̙̦͍̬̬̯͚̟̰̣̥̳͙̲̼̫͍͖̩͓̭̦̱̫̗̘̞̘̠͚̜͉̲̻̟̩̯̜̻͇̩̯͓͇͔̩̹̭͚̰̻̝̯̘̪̲͘͡͡ͅZ̴̵̴̶̶̶̸̵̨̨̛̻̪̳͉͉͍̟̜̼͓͈̟̩̳͎͈̱ͨ͒̽ͬ͐̑̄̇ͥ͌̀̀́́̀̀͘͜͜͜͠͡͠ͅM̶̷̸̨͚̹̱̥͙̬̩̥̄́͗͛ͧͨ̔̇̍͊̊̉ͩ̇́̒ͧ̾̅͊̂̿ͯ̎́̌͐͌̽̒̅̂ͥ͒̋ͥ̉̈́̃ͩ̚̚͝Iͫͯ͊͊̾̀ͪ͐̇̇͗̍̊͌͑̄ͭ̈̓̐ͨͨͪ̋̉͂ͤ̈́͐ͤ͆ͧ̋̉ͣ̌̑́̀ͣ͗ͤͭͫ̄̊͑̌̈́ͧ̄̔̒̍̋̑̿̏͋̒͆͋̍͛ͦͫͧ̈̑ͩ̽̇̽̋͒ͮ̓ͣͧ͊ͨ̾͑̀͠͡͏̩̠̮͉̺̰̫̭̺͙̥̭̳̬̖̪͍̰͓̟͔̻̰͎̤͕̲͈͓̼̮̝̝̣͓̯͎͎͖̘͈̞͙̹̲̗̲͇̗̮͉͚͕͈͚͚̥̳̜̳̙̩̗̹̠̟̖̝̤̘̩͔͚̜̯͖̪̟͙͍͎̗̹͝ͅX͖̭͎͖̱͚̠͉̼͙̠͚͔̲̥̰̤̳͕͎̗͉̯̞̞̲̜͉̥͉̼̘̰͇̝̱͉̝̲͍̰̟̱͖͙̝̭̥͈̱̖̮̤͍̱̰̺̰̯̪̜̬̠͚̖̤͈̰͔̘͓͎͚̗̭̦̻̮̉͊ͯ̑ͩ͛̋̎̀͆͋͑̾ͣ́̆̃ͨͪ̃͋͆̄̃̊̄̔ͩͫ̈̆ͨ̆͒̌̓̓̂̋́ͨͬ̚̚͟͠
Fizika
M̴̙̭̰̗͙̘̯̦̳̙̳̟ͣ̾̅͋̉͊̍ͮ̐̈ͪ͂̀͞M̵̡̧͓͖͕̬̳͕̞͖̲̤͖̪͎̣̰̻ͯ̆̌ͪ̄͠͝ͅM̵̶̡͉̝͓͕̦̟͎̳̆͊ͣͤ̂̈̓̑ͧ̐̍ͧ̈̚ͅṀ̶̸̮͙͓̬̠̱̹̼͕͕̪̫̿͐͂̈̇̆̽̈̎́̃̀͞M͈̗͓͕̟̥͖͍͆͋ͣ̾ͦ̈ͤͣ͋́͛ͮ̚̕͝M̢͒̈́̔͗͂̾ͬͤ̊ͥͬ̊ͥͥ҉͍̥͚̺̳̫̜̗̪M̶̶̞͍̮̭̲̟̩̝ͫ̌̑͆̏̐͟ͅM̶̥̥̹͚͖̱͖͎͕̤͎̆̒̔̒ͧ͞ ̷̶̡͒̋͗̊̍̍ͧ̅͝͏̭̟͚͎̦̬ͅM̲̹̟͍͉̯̟͚̘̩͕͎̲̺̽̈͋̓̀Ṁ̨̮̹̥͎̘̙͎̰̰̠͎̬̙̳̅ͯ͑̆̇ͤ̀́̆͗̽͌͌ͯ̐̈̂ͦ̕͜M͒ͮ̑ͪ̏ͬ̆̍̐̆̈̾̚͢͡͏̸̟̺̪̮̭̝̞̤̩̥̭͕̞ͅMͥ̀ͦ̏͛ͦ̓̈̀҉̶̳̳͇̬̩͉̼ͅM̱̟̘̪̤̤̞͓͚̹̫̻̰͈͔̭̋̔̿ͨ͛ͬ̊͌̇̆ͧͩ͐̚͞M̢̛̙̤̰̩̳͎͈̂͂̊̈́ͬ̉̍ͣͪͥ̽́͗͡͞M̵̡̝̤̖̭̟͇͇̞̤ͥ̓͌͛̍̂̒ͫ̍̎M̈́̋̑ͤ́͆̉̒͊̏́ͯ͏͞҉̡̣̰͎̤̲̼̩̦͡M̸̵̗̥̭̮̞̖͎͍̩͉͓ͫ̽̋͛̍̉͂͠M̡͖̦͕̹͙̯̼͈̲̝͕̺͙͉͊̔͒͋̇ͪ̋͊̽̇̀ͥ̇̔̾̊̀͑͊́͞ͅM̨̍ͥͯ͑ͪͨ̿̈́͑͌ͬ̃́͏͏͚̻͓̫͙̰̹̙͎̤͉͚̝͕̣̩̟̞M̵̩͙̙̼͎̙͕̗̙̯͈̼͔͈ͭ̌̒̔̉̽ͧ̈́̍̽̽̈̅̈́̌ͨ͢ͅ ̽ͤ̔̈̉̽̿ͮ̅̄ͮ͑̽͊̉ͨ͋҉̶͞҉̰̘̬͈̝̮̮͙͍̝̘M̡̤̫͈͍͕̗̫̮͊ͨͫͥ̿͛͘M̡̲͓͔̫̉ͧͩ̓͑̋͐̔́̕M̴̢̐͂̒̾͑̀ͥ̔̏͋̑͊҉̵̨͎͍̱̦͓͇͇̺̞̜͙̬̯͕̼M̷̴̞̥͎̪͉̥̩̎͆͗ͫͭ̈́ͯͪM̷̛͕̻͓͔̣̆̄ͧ̆̐ͦM̅̽̆̋̓ͥ̋́̇̄͛͂҉̴̧̜̣̖̞̝̹͈̞͓̙̲̟̞̘̹͇̟͘ͅṀ͌̒ͬ͊̀̆͒ͩ̈́͏̴̡̢̪̠̬̲̼͉̥̰̤̯̱ͅM̴̴͎̺̜̯̬̮͕͂̈́ͯͧ̈̏͜ͅ ̸̶̛͚̬͎͊̈́̓ͧͮͬ͋ͬ̂̉̄̓̌̽̾ͫͨ̔̀̚ͅM̽͗̓̀̎ͪͭ̊̈́ͩͯ͑͐͐̉́͏̸̸̺̩̬̠͕̰͔̤͈̳̖̭̖̬͎̤̙̮͞M̩̺̱̥̳̗̺̮͙̟͓̅̾̉̅ͧ̽̒͛͑͋̀̈́ͮ̄̚̕͞ͅM̵̢̛̖͚̝̤̺͍̻̪̬̤̱̺̤͕̪ͧͯͩ̅̅̓̄ͮ̆ͪ̒ͦ͋̂̒̈́́̚̕Ḿ̶̛͙͙̜̳̦̟̻͙̳͇͇̜͙͉̭̐̈̔͊͑̀́M̓̎ͨ̅̂̍̿ͤ̏̂̓̅͒͐̀̄̽͏̡̼̣͇̹̜̻͖̫̜̲̬̺͕̠̱̖̞̣̖́M̺̳̰̖̦̊̆͂̒̎̀ͧ̈́ͨ̓ͦ͐͘͠M̸̶̷͙̪͖̲̖̖̮̙͍̳ͩ̈́ͥ̇͒ͮͪͤͮ͜͝M̧̏̆̆̋ͯ̑̀͝҉͔̪̩̘͖͎̱̠̙̖̩̬M̸̴̱̟̟͍͎͇͕̱̯͉͈̀ͣͤ͆̄ͫ͌̍̄̎̋ͣͬ͐ͥ̌̒M͍̜̻̲̪͕̭̝ͣ̃̈͗͑̃́̈͢͡͡ ̧̧̤̞̗̤͚̻̙̻̞̦̳̪̫̮̳ͤͥ̐ͦ̇͡͡M̴̠̜̤͈̈́ͭ̏̏̾̐͌ͣ̓͋̊ͮͧ́́̚M͂̈́ͧͦ͛̊̃ͯͦ̅͗̆͒̓͊̆͂̏̍͠҉̹̯̞̝̳̦͍̮̖͖M̢̡̒͆̉͊̓ͩͦ̚͏̠̫̟̺͚̹̣̳͖̠͢M̷̸̨̟͖̝͍̠̝ͤ̐ͦ͌̂͌͑͗͆̍͂ͭ̃ͮ̀̚ͅM̢̡̨͉̤̥͍̳̜̞̭̩̮̫͚̩̥̫͕̱͙ͪͬ̽̓ͫ̈̀͂̏͠ͅṂ̢̻̣̩̥̌̒̓̕͝ͅM̷̨͙͎̝̲͕̝͚̬̹̩͉̫̗̪ͤ̄̂ͦ̃̀ͤͪ̎̓ͬ͌͛̾̕M̛̽͋̎̌͌ͩ̃ͬ̋͢͞҉̶̰̳̘̗̠̳M̨̧̲̬̫͍̙̩͖̠̲͈͈͕̫̱͍͔̾̈ͪͥͦ̈̈́̓̍̕ͅͅ ̷̶̨̛̬̭͍͉̭̤̗̲̳̟̰̥̠̯̊̔ͣ̊͑ͩ̍ͦ͝M̃ͫ̈̂͆̿͟҉̧͓̜̮̗̗̮̯̝̗͚̮͇̦̘̮͟͢M̴̩̯̼̞͍̦̦͈̰̯̭̦͕̜̟̰̈̆̆̏ͤ̋̓͡ͅM̧̧̺͙̝̳̱̗͉͎̦̱̘̀́͆͛ͦ͛͒̚̚͡͝ͅM̵̷̰̠̺̯͓̜͓̭̳͇̮̜͖̳͒ͯͫ͛́̾̈ͬ̕͠͠M̶̛̼̗͉̣̗̭̻̬͍̑̒ͬͯ̇͊̔̑̅̾̑͜͠ͅM̵̴̴̛̦̣͍̥̽̄͌̾́ͮͤ̐̓̍̓͠M̛̬͚̮͕͖̽̀̈́͆̓͋̉ͦ͘M̍͆̀ͪ́͂͒́̈́́̈́͑̆̽́́҉͍̘̘̦̺̲̹͖M̶̶̜̩̟͈̹̯̹̝̪̩̦̝̠̩͈ͩͫͪ̋̐͋̉͜M͙̮̟̥͙̘̦̝̹̳͕̜̻̦͚ͮ̇͗͌̀ͤ̋ͬͭͮ̚͟M̴̶̢̖̗͔̙͕̫̺̳̭̹̗͈̗̊͛̇ͪ͌ͩ̆̃͐̄ͣ̀ͥ̀ ̨̡ͭ́̓̓ͧ͌͆̑ͩ̈́͟҉̸͓̖̪̘̞̗̘͚̻̖̪̫̘̻̬̘M̴̴̹̮̘̙͖̗̰̘̰̗̬̟͍̦ͦ͂̀́͝M̢̧̛̱̩̺͙̣͕̰͍̖͔̪̝̻̖̞͓ͬ̒͐̓̉ͪ̔͌̄͌̓̋́̕M̈́ͬ͐͑̍̋͛͑̊͜҉͖̟̬̣̥̲̮̗̬̻͙̻̳͍̳M̷̨̢͓̱̻̝̖͙͖̟̪̭̟̹͙͈͍̗̒ͯ̽̔̿͒̾͗̾͜M̨̱͙̮̞̣͓̫̮͕̻̲̰ͥ́ͩͪ̓̾ͮ̂̀̀ͅM̷̔̆ͭͤ̏̄͛̉̾̈́͒̚͏͏͙͕̺͉͓͉̩̗̩̹̞̕M̡̨̬͈̬̺̮̬̻͊̇͋ͫ̌ͩͥ̾ͯͩ̅̄ͩ͠M̋̊͛͐̀̑̒̿̄̋̀͋̄̈̋̒҉̷̻̜̮̙̤̹̥̲̫͔͙̫͝ͅͅM͋̃ͮ̄̈҉̸̵̜̤̹̹̻́͠M̬͚̼̣̼̗͍̝̺̯̮͖ͤͯ̐͆̽̿̇͆́̀͜͡ ̴̸̨̢̢̭̮̭̳̱̗̳̝̥̲͚͍͙͔ͪ̊͊ͮͅͅM̢̨̨̛͖̱͇̱͕̰̤̀̒̆ͪͭ͐̈́̑̾ͭͣ̓̓̂͆̾̀M̵̶̱̘̩̫̫͙̲̬̮̥̪̗͉̟̳̠͓͉ͨ͆͂̋͐̏̆ͥ̈́̐̓͂́̀͘M̸̶͈̟̦̤͔̺̝̳͕̦̖̤͕̒̿ͤͩͭ̅̃ͥ͘M͗̐ͨ҉͏͉̪̟̩͙̞͇͉͖̠͍͍̯͈͡ͅM̡̰̰̠̤̬̭̹̼̤̝̹͒̀̏ͬ̃ͪ͋̃ͩͨ͘͝M̷̬͉͚̻̝̟͈̯̙̠͉̖̙͙̑̍̆͋M̴̧̪̙͖̟̩͕̞͖͙͙̟̭̩̦̳̹̲̂̃̊͐̈́͟͡͞M͊ͨ̈ͯ͌͌̏͋͆̓͂ͥ͒̈͗̋ͭ̚͞҉͙̜̭̬͔̮̙ͅṀ̵̴͎͔̜̥͍͉̩͇̞͙̞̳̯̥ͦ̄̈̒͊̕M̷̿ͣ͂ͥ̌̾̍̿̒ͪͩ̉̿̋́ͣ̿̋̚̕҉̴̥̰͓̬̝̻͎̦̠͖̮͎͈͙͖ͅM̢̢͍̬̳̝͌͂͌͢͡M͐̋̆ͮ̈́̈͛ͥ̋͊ͨ͌̐̆͞҉͇̣̮̪͇̘̼͈ ̷̸͓̤͉̦̗͙̼̼̫͎͙ͦ͋͛̎̓ͤ̄̐̀̽̄̏̌͗M̢̱͖͇̬̗̼̙̭̙̮͙̮͙̗̱͓ͧ̓̓̉͘͘͝͞ͅM̡̛̰͓̻̄ͬ͂ͫͬ̃M͆͆̈ͧ̏͐͐̾̎͊ͦ̂̈́ͥ̑͗̓̚̚̕҉̩̝̩̹̲̺̲͔̲̞͇̥̬̀ͅMͤ̓ͯͣͯ͌ͪ̋ͯ̅͊̽ͧ͗̌̎͗͆̕͠͏̵̰̦̣̘̫̜̬̟̱͖̥͕͔ͅḾ̜̞̝̙͇̞̜̗̜͇͕̓̀́͟͢͝ͅͅM̏̈́ͥ̽͑ͫ͌ͬ͐ͨ̿̃ͮ̎ͫ͒̒̆̚͏̨͉̠͍̹̦͝M̝͈̗̯̙̗͈͚͍͎̪̖̦̣̱ͮ̑͑̇̊͊͑͢͜͝M̋̋ͭ͒̆̒̑̒ͩ͑͆̆̄̓͊͏͡͠͏̣͈̙̹̹͉̠̥̞̥͚̜̬̺̘̱͜ͅM̷̧̧̤̟̖̪̟̠̫̹̤̰̳̟̬̦̣͚͉̖ͥ̂̈́͋ͣ̚̕͡ ͨ̽̀̄ͥ̍̊͏̸̢̰͖͕̱̯͚͚̩̼͈̹͓͖̳ͅM̷̮̫̻̻͔̥̩͇̘̫̮̜͔̩̤͔͒ͩ̄͠M̥̪̞̣͓̦̭̼͔̥̥ͪͬͣ̒̍͐̃̈͆̋ͫ͝͝ͅͅM̸̯͍̻̟̣̩ͪͮ͒̊͆̿̄͘͜͠M̢̐̔̊ͣ̃͆̍̃̊ͭ̑ͣͭ̍ͧ͌͏̬̳̘̭̣͍̦͇̝̭̙̹ͅM̵̢̡̙̙͓̬̮̘̤̤̠͈͇̤̱̗̦͔̀ͫ̎ͬ̀͆̅̀͡M̷̴̙̮̠͚̫͇͚̝ͭ̏ͦ̅̿̊ͭ̚͡ͅM̴͍̪̩̓͆ͧ̂̓͐ͮ͊̇͒ͦͬ̏̅̀̕͟ͅM̴̗̻͇͎͙͈̻͎̥̮̺̦͉͉͗͑̐̀͢͢M̡̙̯̙̤̪̲͕͖͕͍̩̗̜̻̖͎͒ͬ͊̊ͭ͌̀͆̍ͫ͒̀̕͘͢ͅͅͅM̷̷̹̝͉̪̣̘͓͕͉̱̬̙̘̊̿̽ͧ͋̄̅̀͊̆̾ͯ́̀̕ ͒̋ͮ͊̂͛̌̾̈̇ͭ̅͒͂ͤ̂̎͒͞͏̺̻͓̯̟̪̫̜̮͙̪̞̱̫̣͕̣́͟͝ͅM̢̛͔͍͚̘͕̝̜̳͕̭̟̗͚̯̤̬̩̖̃͒ͧͪ̄̑͂͒͘M̷̭͈̟̟̼̫͔̲̤̝̯̯̲͖͓͖͍̝ͭ̆̉̒ͯͯ͐̄̅̆ͪ͆͟M̃̉̾ͯͭ̌̊ͣ͏̡̣͈͙̰͉̠̞̹̦̜̝͓̜͍̠͕͡M̴̴̬̫̼̟͉̮̳͈ͩ̀̈́̾̋̏ͤ͂̓̓̆͐̌̀͆ͯM̱̗̝̹̝̠͇̦̲̞̣͔̤͔̟̄̾̾͗͆̐̎ͣ͛̇ͭ̇͋̀ͩͪ̎̾́͞M̛͕͈̹͇͉̭͇̲͇͕̹̹̱͕̗̀ͮͪ̀̾̽ͯͭ͑̃͂̅ͮ̑̈͘M̶̷̵̰̱̯̱̻͕̭̹͈̭̙̖̣̬̤͔͎̽̔ͮ̓́̚͝M̢̛͉̻͖͔̮̜̝͇͈̾ͭ̾̌ͫ͊̾ͤ́M̡̖̝̭͚̯̤ͬ͆͑́ͮͣ̚̕͝͡M̡̗̰͇̘̩̞͈͔͔̮͔̹̖̞̠̙̖ͥͦ̊̐͡ͅM͖̠̖̰͎̫̟̭̳͓͇̣̝̩͕̩̰̍̔̈̿̍̅ͥ̐̀̚͞M̢ͨ̎̽͊̀͋ͫ͐ͨ̃ͩͭͥ̿̊ͩ̋͏͏͍̭̩̺͍̟̞̳͕̳̜͘M̷̞̣̲̱̉̀ͦ̌̍ͭ͗̆͌́ͧ͌ͥͦͯͨ̚͟͠ ̶̴̨̳͇͖̣̩̣̻͖͓̥̜͎͍̙͚͚̫͔̍̀ͤͣ́̽̈́̅ͮ̏ͮͧ́̕͞ͅM͖̘͚̬̭̬̺͇͕͓̈ͮͯ́̕M̨ͪͮͣ̓҉̴̦̙̞̤̩̮̗̕M̶̠̞͇͕͕̼̃̈̽̾̆̃͂̊́̒ͣ̔́̚̚͘͜͠Ṃ̛̦͈̰͔̺̰͉̳̞̺̜̼̩̘̥͚̟̭̅̆̔̍̒͗ͩ͌ͯͣͨ͛̓ͨ̐ͭ̌́͜M̨̨̭̗̤̻͇͖̬̩̲̭̻̗̥̳̻̤ͤ̐̍ͪ̔͗̔ͭͯ̄͋̏͆͐́ͅḾ̵̯̣͓̞̫͖̙̝̲͇̖̗̻̤͓̦͙̳̳̍̋̇ͨͣ̑ͫͨ̐ͫ̀̚̚͢͠M̴̤̼̩̥̀͗̈́̉̈̔́ͩ̃̈́̽ͭ͋̀͟͠͞ͅM̸̥̮͕̱̟͙͓̠͕͖̣̤̼͕̦̐ͪ̋ͤͤ̃͘͡͠ ̷̡̱̠͍͚͙̙̩͓̳̮̣̲̫͆̽͋ͮͯ̏̽̈ͨͯ͛ͨͥ͛ͅM̸̛͈̬͕͙̣͚͖̩̼͍͉̭̤̩͖͙ͬ͒̐̿̑́̏̓̈́̓͂͂ͫ̚M̰͚̻̘̺̄ͬ̎̑̽ͮ͌ͦ͂̽͑͊ͦͨ̄͐̔̚͢͡M̢̠̟̝̺̞̘̘͈͔͔̳̺̭̱͎̱̫̳̎͊ͦ͋͗ͮͪͧͮ̔ͩ̓̍̔̀̚̚͟M̷̨̢̪̤̦̜̲͋ͫ̉͑̿̃̚͝M̧̙̤̬͓̟̦̯̲͎̫̪̲̤̲̳̹͍̲̓ͬ̎̑̓͒̓͟͡M͍͙͍̥̉͐ͮ͟͠M̷̢̠͚̠̟̈́̒́̒̂͋̉̓́͟͞Mͮ̉͊ͨ̈ͣ͗͋͒̈́ͪͬ͊͑̚͏̷͓͖͙̼M̸̢̛̗̮͕͇̝̜̹͎̥͚̏̑̐͘͝ͅM̨̧̢̠̥̞̗͍͎̭̹̜̭̙͖̍ͫ̅ͥ̓̎͊ͦ̿ͣ̃̍̓ͥ̃ͭ̿͜ͅͅM̧̨̔̏̂̆̀͏̶̳͇̱̖̙̣͙͈̪͔̠̥̳̗͔ͅṀ̨̢̭̝͖͎͓̜̭̹̰̅ͭͤ́M̶̧̤͓̫̲̲̮͉͔̅ͧͬ̽̈́̍̐̒͌́̇ͯ͆ͪͥ͊̚͝ͅͅMͦ͌ͧ̌ͪͮͤ̅ͪ̄͆̒̊ͯͯ̚͟͏̷̝̘̳̻͟͡M̴̡̗̞̱͖̩͙̬̬̻͇̖̫̘͐ͮ̓̀ͩ̋ͫ̌̓͗͑̍ͭ́͡M̨̢̤̞͕̪͖̣̮̥̘̤̭̞̗͔ͬ̑̓ͬ͆̊ͦ͒͊͊́̈́̏̽ͥͮ͋̾͢͟M̹̱̠̥̱̰̰̙̩̣̱̻͍͇͉͖̦̯̆͋͌̎͑ͮ̅̄ͥ́ͧ͑͘͘͘͢M̬̺̝̞̤̖̹̗͉̻̺̝̖̺̝̜͈̆̔͋͗̅ͦ̃̉ͮ̾̈́̃́́̚̕͟M̗̦͎͎͍̹̖͆͐ͥͣ̃ͫͯ̑͊͌̚͞M̸̸̨͉͎̻̬̞̰̫͉̪̙̫͍̂̅̉̐̉ͦ͆̌ͦ̍͜M̀̊ͪ̄̾̅͛͑ͫ̃ͫ͌̓̆̍̀̚̕҉͜͏̙̟̼̖͙͕̘̯M̰̩͎͖̯̗̤̘ͮ͋ͬ̄͆̅͋͜͠M̷̧̜͎̤̼̜̣̫̤̩̩̼͓̱̣̩͉̅̇ͣ͗̾̄̌̿͛̓ͭͯ̏ͪ̑̽͊͐M̸̧̧̛̹̯̫̞̬͕̠͕̟͕̯̠̥̻͉̲̹̬ͪ̿́ͩ͑̉̅̋͢M̡ͪ̾̊̒̏ͦ͋͐ͬ̇͒̂̔̂̕҉̘̬͕̥̰͖̗̞̦̠͍̲̱̯͙̩̫̩͘͝M̸̼̭̬̰̞̯̒ͬ́̈́ͧͫ͘͠M̴̛̦̣̟̟̻͍̈̉̐ͧͣ̓̎͂ͭ̾ͣͯ̔͊͒̀̚̚M̵͖̱̬̼̜̹̤͎̙͓̝̭̼̳̥͔̫̦̓̽̿͆̈́͌͂ͧ͑ͩͮͫ̊͗ͬ̋̽̓͝M̼̙̟̤ͫ̒̏̄ͨ̀͟M̡̜̞̺͙͖̰̗̪̊̽͌ͫ͊͗̎̾̀̊͛̑͑̕͠M̴̡̛̞͎̜̠̰͙͖̏ͪ̿ͮ̏̏̕Mͤͩ̓͌͊ͣͯͩ̑̈̑̾̐͡͏̵̧̬̹̱͔͇̣͎̩̙M̶̛͍͎͙̰̙͉̣̱̏ͮͬ̔ͮ̓͒͑̂ͧͪͨ̃̌͠͝M̢̡̥̱̤ͯͫͥͮͣ̈́̓̇͌͑̀̆ͯ̚͟͝M͖̮̘̪̫͇̏ͨͣͤ́ͅṀ͂̍̽̀͂ͣͫ̑̿͛ͤ̀͒͏̴̛̻̰̤̯̘̼͈͢͟ͅM̸̸͉̪̤̠̹͔͍͖̟͔͔̝͓̖̔͋̑̅͛̓ͯͬͪͩ̇̅ͥ̏̀̚̕͠M̸̧̳̳̮͇͙̥͙͍̲̙̫̝̺̦̰ͭͦ͑ͦ̐ͥ̇̇ͩͦ̾͗̅͢ͅͅṀ̢̫̩̲̹̞̤̗͈̰̱̰̩̥̣̣̠͖̒͑̅͊͊ͥ̾ͦͧͭ̑͑͞ͅM̧̖̮̗̝̲͔̯̣͚̲͎͖̖͊̽ͮ̓ͫ̿ͭ̾́̚M̥̠̲̪̭̜̱͍̩̘̖̗͈̞͓̩͖̦͑͑ͬ̏͋̈́̉͌̅̌̿ͯͧ̐ͬ̂̆ͥͮ̕͜͠M͑ͥ̏ͮ̍̇̽́̀͒́̚͡҉͏̢̦̠̠͇̪̖M̴͕̭̲͉̥̗̜̤̬̗͚̬͚͚̼̻̃ͭͮͫ̈͌̏ͥ͊͒̎͊͌̃̈͐ͨ̚͡͞͞ͅM̢̢̢̨̛̮̮̗̰̖͉̣̮͍͊̈͂ͮ̏̋̊ͩ̈́ͤͣͭͨ̓̅̉̚M̵̍̂͌̄͂͑ͨͧͯͭ̓̉̽̈́̍͋͊͏̦͓̼̮͚̭̣̥̭̝̺̀M̨͕͍̟̲̥͙̺̝͐̏ͦ̓̃͗̓ͧ̓̈́ͤ̑̋̕M̢͖̮̲̜̩̥̘͛̔ͩ͂́͂ͩͫ͆͢͟ͅM̴̤͓̲͙͍̤̗̯̱̳͋̀̔͌͂̅ͨͤͣ̀̍̂̓͞
Fizika
Fiziķis ar baigu temperamentu
Uzsāk jaunus eksperimentus
Dzīvi dzīvo viņš kā drošu spēli
Einšteinam tas rāda garu mēli

Zināt tam ir tīrā bauda

Fizika ir atkal modē
Ik uz soļa, katrā bodē
Ķeramies pie darīšanas -
Ieslēdzam mēs zināšanas!
Tesla reiz ar zibsni vienu
Nakti pārvērta par dienu

Fizika ir atkal modē

Pants
Fiziķis ar baigu temperamentu
Uzsāk jaunus eksperimentus
Dzīvi dzīvo viņš kā drošu spēli
Einšteinam tas rāda garu mēli

Zināt tam ir tīrā bauda
kas ir Volts un kas ir jauda?

Piedziedājums
Fizika ir atkal modē
Ik uz soļa, katrā bodē
Ķeramies pie darīšanas -
Ieslēdzam mēs zināšanas!
Tesla reiz ar zibsni vienu
Nakti pārvērta par dienu

Fizika ir atkal modē

Visi kopā

Ou OU... ou OU...

Fizika ir atkal modē... OU...OU...

Piedziedājums
Fizika ir atkal modē
Ik uz soļa, katrā bodē
Ķeramies pie darīšanas -
Ieslēdzam mēs zināšanas!
Tesla reiz ar zibsni vienu
Nakti pārvērta par dienu
Fizika ir atkal modē
Fizika
Cik ilgā laikā, bez izslīdēšanas nokritīs 2 m garš homogēns stienis, ja tas sāk krist no miera stāvokļa, kurā veidoja ar perpendikulu 5° lielu leņķi?
Sniegtās atbildes pielikumā jāapraksta izmantoto mērīšanas metodi. Pielikums jāiesniedz Word Doc formātā, faila nosaukumā norādot komandas nosaukumu.
Fizika
Cik reizes atšķiras 6 V kvēlspuldžu elektrisko slēgumu jaudas, ja divas kvēlspuldzes saslēdz virknē un paralēli, abos gadījumos slēgumiem pievadītais spriegums ir 6 V? Ja nav pieejamas 6 V spuldzītes (“Lielvārda” elektrības komplektos), tad var izmantot auto gabarītu apgaismojuma kvēles spuldzītes W5W 12 V, bet šajā gadījumā eksperiments jāveic ar 12 V spriegumu.
Sniegtās atbildes pielikumā jānorāda, ar cik voltu spuldzītēm veikts eksperiments (6 V vai 12 V). Pielikums jāiesniedz Word Doc formātā, faila nosaukumā norādot komandas nosaukumu.
Fizika
žēl, ka konkursā nevar piedalītiesAAAAAh̴̛̲̗͈̯̼̖̳̰̣̰̺̣̰̆͋͊ͥ̈̐̉ͩͦ͝ ̅̌̐ͤ͋͋̈ͨͭͬ̀̚͏̷͏̶̗̦̪̘̱̯͉̭̝̙ͅ ̸̢̲̦̫̞͕͈͍̙̹̱̎̿̓̂̀̽ͯ́ ̸̵̷̩̩̣̘̮̗̪͇̤͉͈͎̘̒ͭ̓ͧ̑̍e̷̡̤̱̪͓̳̩̱̝͓̼̗̻͌̓͆̉̿̈́ͬ̑ͤ̾́ͣ͜͡͞ ̓̋̓̇ͫ̚҉̢̩͖͚͔̭̫͔͉̲͟͢ ͓̮̭͎̩͎̱͙̣̎̽ͤ̿ͭ̆ͭͣ̑̍ͬ͆̂̓́͠ ̓͊̐̄̈̃͌͠͏̤̗̦̟̹̗̯̜̞̮͉͜ ̷̡͙̫̰͍̬̟͍̘͐ͨ͗͂ͣ̾̊̿͒̋ͧ̌̐̅ͣ̽͂͜ ̊ͧͥ̄̈́͑̊̎̌̔̓͗̃̌͌ͣ̍̍͏҉̗̣̤̺̞̙̖̞̗̩͢͝ͅͅc̸̴̸̮̝̫̰̹̘̞̟͖͙̄̓́͊͆̒ͥ̒̐̃ͣ͟͢ͅ ̶̛͚͖̠̗̙̠͓̪̪̲̳̮̭̱͉̽̏ͪͭ̀͜ ̧̡̣̻̱̦̫̰̰͖̥̻͚̲ͮ̄̀͗͂̀̐͋̒̒ ͥͭͤ͛̾̾͗̈̋ͬ͏̞͕̭͟ ̅͂ͬ̆ͪ̉ͥ̍ͭ́͒͘͏͏̮̞̝̳͎̱̬̩̻̖̜̱̘̗̯̮̟͙ ̸͋̍̌̒̓̓ͩ̑̅̀ͧ͐̈́͏̴̫̗̹̬̬̗͇͜ ̵̵̭͖͈͓͖̝̭̟̼͕̥̰͒̐͊́ͥ͐̋̃̾̾ͤ́̿̐ͮͮ ͦ͊̈̇̂̋ͪ̍͌̚͏͈̖̬͖͚͕̪͓͕͚͎͔͖͈̬̬̠͚ ̷̸̳͍̘̻̭̫̗̱̥̺̥͉̝̤̹̜̙̳ͪ̋̓͛̽̈̇̕͝c̴̢͇̟̟̦̳͛͐̐͆̋̏̿ͫ͊̓ͬͫ̅ͪ̏ͤ͆͠
Fizika
1. Mērķis
1.1. Veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, izglītot elektrodrošības jautājumos, ieinteresēt nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas un popularizēt enerģētikas nozari.

2. Dalībnieki
2.1. Latvijas Republikas skolu 8. un 9. klašu skolēni.
2.2. Dalība notiek komandā, kuras sastāvā ir 5 skolēni, no kuriem viens ir komandas kapteinis.
2.3. Vienas komandas dalībniekiem ir jābūt vienas skolas skolēniem, kuri mācās 8. un/vai 9. klasē.
2.4. Katrai komandai ir skolotājs - konsultants. Viens skolotājs var konsultēt tikai vienu komandu.
2.5. Konkursā var piedalīties vairākas komandas no vienas skolas.
2.6. Konkursā atkārtoti nevar piedalīties skolēni, kuri ieguvuši 1. vietu iepriekšējā gada konkursā.
Fizika
̵̛̭̖̲͙̱̝̙̺͋̊̋͑̔̾̄̄̕ ̶̢̧̧̰̖̰̥͍̲͂̀ ̸̢̛̭̤̘̟̹̪̬̗̗͊̿͑͌̈́̉̏̂͑̑͆͘ ̴̛̮͉͙̠͓̥͈̯̘̄̉̄̒̅̂́̈́͆̚͠ ̷̢̨̫̖͈̪̲̩̩̠͎͓̞̩̖͗̾͌̾̾̈́̀̍̈́̐́̊́̏ ̷̡̛͕͉͔͔͇̞̲̬̙͉̦̓̊̓̀̋̀͊̍͂̑͜͜͝ ̶̮̣̯̊ ̸̨͙͎̫̥̲͈͎̠̩̺͐̔̎͋̎͠ ̸̟̫͓̖̹̙͍͈̜̳̯͓̉̀͘͜ ̷̡̣͉̺̼̫̤̙̎̌͜ ̸̧̯̭̺͒̎͑͊̚ ̷̛̦̙̾͆̅̑͌̈́̉̕͠ ̴̨̧̨͔̙͕̲̐̈́͆̏̓̉̍̓̃̾͝͠ ̵̢̛̪̦̥̳͇̭͓͈̙̹̒͐͂͆̉̈́̀̈́́̆̚͘͜ ̵̜̦̫̱͍̫̄͘͠ ̷̣͕̲̮͙̮̘̻̹̲͈̖̝͎̊͒͒̂͗͗̐̎̓͛ ̷̧̡̦͎͚̦̙̣̝͚̗̲͑́ͅ ̴̺̩̝̺͍͇̳͊̽̊̌̌͗͂̚͘͝
̴͇̠̼̻̳̅͊̈́̇̀͆̆̏̈́̀̚͠͝
Fizika
☜(⌒▽⌒)☞
Fizika
☜(゚ヮ゚☜)
Fizika
(☞゚ヮ゚)☞
Fizika
(╬ ಠ益ಠ)
Fizika
(/◕ヮ◕)/
Fizika
Fizika
biBGBas:( man ir zkescushAAAAAAA
Fizika
h̴̛̲̗͈̯̼̖̳̰̣̰̺̣̰̆͋͊ͥ̈̐̉ͩͦ͝ ̅̌̐ͤ͋͋̈ͨͭͬ̀̚͏̷͏̶̗̦̪̘̱̯͉̭̝̙ͅ ̸̢̲̦̫̞͕͈͍̙̹̱̎̿̓̂̀̽ͯ́ ̸̵̷̩̩̣̘̮̗̪͇̤͉͈͎̘̒ͭ̓ͧ̑̍e̷̡̤̱̪͓̳̩̱̝͓̼̗̻͌̓͆̉̿̈́ͬ̑ͤ̾́ͣ͜͡͞ ̓̋̓̇ͫ̚҉̢̩͖͚͔̭̫͔͉̲͟͢ ͓̮̭͎̩͎̱͙̣̎̽ͤ̿ͭ̆ͭͣ̑̍ͬ͆̂̓́͠ ̓͊̐̄̈̃͌͠͏̤̗̦̟̹̗̯̜̞̮͉͜ ̷̡͙̫̰͍̬̟͍̘͐ͨ͗͂ͣ̾̊̿͒̋ͧ̌̐̅ͣ̽͂͜ ̊ͧͥ̄̈́͑̊̎̌̔̓͗̃̌͌ͣ̍̍͏҉̗̣̤̺̞̙̖̞̗̩͢͝ͅͅc̸̴̸̮̝̫̰̹̘̞̟͖͙̄̓́͊͆̒ͥ̒̐̃ͣ͟͢ͅ ̶̛͚͖̠̗̙̠͓̪̪̲̳̮̭̱͉̽̏ͪͭ̀͜ ̧̡̣̻̱̦̫̰̰͖̥̻͚̲ͮ̄̀͗͂̀̐͋̒̒ ͥͭͤ͛̾̾͗̈̋ͬ͏̞͕̭͟ ̅͂ͬ̆ͪ̉ͥ̍ͭ́͒͘͏͏̮̞̝̳͎̱̬̩̻̖̜̱̘̗̯̮̟͙ ̸͋̍̌̒̓̓ͩ̑̅̀ͧ͐̈́͏̴̫̗̹̬̬̗͇͜ ̵̵̭͖͈͓͖̝̭̟̼͕̥̰͒̐͊́ͥ͐̋̃̾̾ͤ́̿̐ͮͮ ͦ͊̈̇̂̋ͪ̍͌̚͏͈̖̬͖͚͕̪͓͕͚͎͔͖͈̬̬̠͚ ̷̸̳͍̘̻̭̫̗̱̥̺̥͉̝̤̹̜̙̳ͪ̋̓͛̽̈̇̕͝c̴̢͇̟̟̦̳͛͐̐͆̋̏̿ͫ͊̓ͬͫ̅ͪ̏ͤ͆͠ https://bit.ly/2HskY59
Fizika
Paldies
Fizika
Ļoti labs darbs, puiši!
Fizika
whomst the h e c c
Fizika
༼ ºل͟º ༼ ºل͟º ༼ ºل͟º ༽ ºل͟º ༽ ºل͟º ༽
Fizika
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Komandas aktivitātes

+4
punkti par precīzu rezultātu 26 uzdevumā
+4
punkti par precīzu rezultātu 27 uzdevumā
+2
punkti par gandrīz precīzu rezultātu 28 uzdevumā
+4
punkti par precīzu rezultātu 29 uzdevumā
+4
punkti par precīzu rezultātu 30 uzdevumā
 
Iesniedza atbildi 28 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Iesniedza atbildi 26 uzdevumam, gaida vērtējumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 24
 
Iesniedza atbildi 30 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Iesniedza atbildi 29 uzdevumam, gaida vērtējumu