Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” nolikums 2018./2019. māc. g.

1. Mērķis
1.1. Veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, izglītot elektrodrošības jautājumos, ieinteresēt nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas un popularizēt enerģētikas nozari.

2. Dalībnieki
2.1. Latvijas Republikas skolu 8. un 9. klašu skolēni.
2.2. Dalība notiek komandā, kuras sastāvā ir 5 skolēni, no kuriem viens ir komandas kapteinis.
2.3. Vienas komandas dalībniekiem ir jābūt vienas skolas skolēniem, kuri mācās 8. un/vai 9. klasē.
2.4. Katrai komandai ir skolotājs - konsultants. Viens skolotājs var konsultēt tikai vienu komandu.
2.5. Konkursā var piedalīties vairākas komandas no vienas skolas.
2.6. Konkursā atkārtoti nevar piedalīties skolēni, kuri ieguvuši 1. vietu iepriekšējā gada konkursā.

3. Vispārīgie noteikumi
3.1. Konkurss notiek no 2019. gada 21. janvāra līdz 2019. gada 11. maijam.
3.2. Katra konkursa komanda pārstāv vienu Latvijas reģionu – Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales, Rīgas vai Rīgas pilsētu. Skolu klasificēšana pa reģioniem notiek pēc 2009. gada 5. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.391 “Noteikumi par plānošanas reģiona teritorijām”.
3.3. Konkursam ir divas kārtas:
3.3.1. Atlases kārta – neklātienē (konkursa portālā);
3.3.2. Fināls – klātienē (Rīgā), kurā vienā dienā tiekas visu reģionu un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas.
3.4. Konkursa uzdevumu saturs tiek veidots atbilstoši 8. un 9. klašu skolēnu zināšanu līmenim, taču uzdevumu risināšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes var pārsniegt standartos reglamentētās.
3.5. Konkursa uzdevumu saturu veido un uzdevumus izskata AS ”Latvenergo” apstiprināta ekspertu komisija, kā arī atsevišķi pieaicināta kompetenta žūrija.
3.6. Ja kādā no konkursa kārtām divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, konkursa eksperti un žūrija ir tiesīgi atsevišķi vērtēt komandas sniegumu un pieņemt lēmumu par piemērotāko risinājumu.
3.7. Ekspertu komisijai un konkursa žūrijai ir tiesības diskvalificēt komandu, ja tā pārkāpj konkursa nolikumu, neievēro kārtu noteikumus, apzināti rīkojas negodprātīgi vai aizkar citu komandu dalībnieku cieņu un godu.
3.8. Ja komanda kvalificējas Finālam, bet nevēlas turpināt savu dalību konkursā, tās vietu ieņem pēc kārtas nākamā spēcīgākā attiecīgā reģiona komanda.
3.8.1. Ja komanda, kas kvalificējusies Finālam, vēlas pārtraukt dalību konkursā, tai jāiesniedz organizatoriem iesniegums ar atteikumu turpināt dalību konkursā ne vēlāk kā divas dienas pēc informācijas saņemšanas par kvalificēšanos Finālam.
3.9. Aktuālākā informācija par konkursa norisi komandām pieejama mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
3.10. Konkursā reģistrētās komandas var sekot līdzi saviem un citu komandu rezultātiem www.fizmix.lv/eksperiments sadaļā “Komandu tops”.
3.11. Konkurss notiek latviešu valodā – uzdevumi tiek uzdoti latviešu valodā un arī atbildes ir jāiesniedz latviešu valodā.
3.12. AS ”Latvenergo” patur visas tiesības uz dalībnieku veidoto saturu un materiāliem, tajā skaitā uz to pirmreizēju un/vai atkārtotu izmantošanu, publicēšanu, pārveidošanu bez laika un vietas ierobežojumiem, vadoties no saviem ieskatiem un nepieciešamības.
3.13. Konkursa organizatori patur visas tiesības mainīt konkursa norises kārtību, iepriekš par to brīdinot konkursa dalībniekus.
3.14. Piekrītot dalībai konkursā, komandas skolotājs apliecina, ka tā rīcībā ir komandas dalībnieku vecāku (likumisko pārstāvju) piekrišana tam, ka komandas dalībnieks piedalās konkursā un AS ”Latvenergo” var izmantot masu informācijas līdzekļos un publicitātes materiālos visas fotogrāfijas un video, kas uzņemti ar komandas dalībniekiem konkursa klātienē, bez papildu saskaņošanas.

4. Konkursa norise pa posmiem
4.1. Komandu reģistrācija:
4.1.1. Komandu reģistrācija notiek no 2019. gada 21. janvāra plkst. 9.00 līdz 8. februāra plkst. 18.00. Lai reģistrētu komandas dalību, jāaizpilda pieteikums konkursa mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
4.1.2. Konkursā piedalās tikai tās komandas, kas korekti norādījušas visu pieteikumā prasīto informāciju.
4.1.3. Komandas var saņemt vienu papildu punktu, ja tās aizpilda aptaujas anketu (saite uz aptauju pieejama komandu profilā) no 21. janvāra plkst. 9.00 līdz 8. februāra plkst. 18.00. Papildu punkts par aptaujas anketas aizpildīšanu tiek piešķirts Atlases kārtas norises laikā.
4.1.4. Tāpat komandas var saņemt vienu papildu punktu, ja tās iesniedz atbildes uz 10 iesildošajiem jautājumiem (saite uz jautājumiem pieejama komandu profilā) no 21. janvāra plkst. 9.00 līdz 8. februāra plkst. 18.00. Papildu punkts par atbilžu iesniegšanu tiek piešķirts Atlases kārtas norises laikā.
4.2. Atlases kārta – neklātienē:
4.2.1. Atlases neklātienes kārta notiek no 2019. gada 11. februāra plkst. 9.00 līdz 22. marta plkst. 18.00.
4.2.2. Atlases kārta sastāv no 30 konkursa ekspertu sagatavotiem dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem.
4.2.3. Ik nedēļu tiek publicēti seši uzdevumi – pieci teorētiskie un viens praktiskais. Uzdevumi risināšanai pieejami līdz konkursa neklātienes noslēgumam.
4.2.4.Uzdevumi tiek publicēti piecās kārtās:

4.2.5. Lai komanda kvalificētos sacensībai par iekļūšanu Finālā, tai obligāti jāiesniedz atbildes uz visiem 30 uzdevumiem, neatkarīgi no iegūtā punktu skaita.
4.2.6. Atlases kārtā iesniegtās atbildes tiek izvērtētas no 11. februāra plkst. 9.00 līdz 1. aprīļa plkst. 9.00.
4.2.7. Komandas, kas kvalificējušās Finālam, tiek paziņotas līdz 1. aprīlim.
4.2.8. Konkursa Finālam kvalificējas katra reģiona un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas (kopskaitā 60 komandas), kas ieguvušas visvairāk punktus Atlases kārtā.
4.2.9. Detalizēts Atlases kārtas nolikums tiks publicēts konkursa mājaslapā ne vēlāk kā 11. februārī.
4.3. Fināls – klātienē:
4.3.1. Fināls notiek 2019. gada 11. maijā Rīgā.
4.3.2. Fināla struktūra iedalās trīs kārtās:

4.3.3. Fināla netiek ņemts vērā komandu iegūtais punktu skaits Atlases kārtā – punkti sāk skaitīties no nulles.
4.3.4. Finālā komandu sniegumu izvērtē konkursa eksperti un īpaši pieaicinātas žūrijas pārstāvji.

5. Apbalvošana
5.1. Katra komanda (skolēni un skolotājs - konsultants), kas piedalās konkursa Finālā, saņem veicināšanas balvas.
5.2. Visas sešas konkursa trešajā kārtā uzvarējušās komandas (pa vienai no katra reģiona un Rīgas pilsētas) un viena komanda, kura fināla kopvērtējumā ieguvusi sekojoši visvairāk punktu, neatkarīgi no pārstāvētā reģiona, saņem galveno balvu – dalību izzinošā un izglītojošā vasaras nometnē Latvijā, kas tiks īpaši organizēta konkursa “FIZMIX Eksperiments” uzvarētājiem. Uzvarējušo komandu skolotāji - konsultanti saņem īpašas pārsteiguma balvas.
5.2.1. Par nometnes laiku un vietu dalībnieki tiek informēti vismaz 15 darba dienas pirms tās norises.