Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa ”Fizmix Eksperiments” nolikums 2016./2017. māc. g.

1. Mērķis
1.1 Konkursa mērķis ir veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, dot iespēju parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, un ieinteresēt nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas, popularizēt enerģētikas nozari.

2. Dalībnieki
2.1. Latvijas Republikas skolu 8. un 9. klašu skolēni.
2.2. Dalība notiek komandā, kuras sastāvā ir 5 skolēni, no kuriem viens ir komandas kapteinis.
2.3. Vienas komandas dalībniekiem ir jābūt vienas skolas skolēniem, kuri mācās 8. un/vai 9. klasē.
2.4. Katrai komandai ir skolotājs–konsultants. Viens skolotājs var konsultēt tikai vienu komandu.
2.5. Konkursā atkārtoti nevar piedalīties skolēni, kuri ieguvuši 1. vietu iepriekšējā gada konkursā.
2.6. Konkursā var piedalīties vairākas komandas no vienas skolas.

3. Vispārīgie noteikumi
3.1. Konkurss notiek no 2017. gada 6. marta līdz 2017. gada maijam.
3.2. Katra konkursa komanda pārstāv vienu Latvijas reģionu - Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales, Rīgas un Rīgas pilsētas. Skolu klasificēšana pa reģioniem notiek pēc 2009. gada 5. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.391 „Noteikumi par plānošanas reģiona teritorijām”.
3.3. Konkursam ir divas kārtas:
3.3.1. Atlases kārta neklātienē (konkursa portālā).
3.3.2. Fināla kārta klātienē. Kopā notiek seši fināli Rīgā – viens fināls katram reģionam.
3.4. Konkursa uzdevumu saturs tiek veidots atbilstoši 8. un 9. klašu skolēnu zināšanu līmenim, taču uzdevumu risināšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes var pārsniegt standartos reglamentētās.
3.5. Konkursa uzdevumu saturu veido un uzdevumus izskata AS ”Latvenergo” apstiprināta ekspertu komisija, kā arī atsevišķi pieaicināta kompetenta žūrija.
3.6. Ja kādā no konkursa kārtām divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, konkursa eksperti un žūrija ir tiesīgi atsevišķi vērtēt komandas sniegumu un vienojoties pieņemt lēmumu par piemērotāko risinājumu.
3.7. Ekspertu komisijai un konkursa žūrijai ir tiesības diskvalificēt komandu, ja tā pārkāpj konkursa nolikumu, neievēro kārtu noteikumus, apzināti rīkojas negodprātīgi vai aizkar citu komandu dalībnieku cieņu un godu.
3.8. Ja komanda kvalificējas Fināla kārtai, bet nevēlas turpināt savu dalību konkursā, tās vietu ieņem pēc kārtas nākamā spēcīgākā attiecīgā reģiona komanda.
3.8.1. Ja komanda, kas kvalificējusies Fināla kārtai, nevēlas turpināt dalību konkursā, tai jāiesniedz organizatoriem iesniegums ar atteikumu turpināt dalību konkursā ne vēlāk kā divas dienas pēc informācijas saņemšanas par kvalificēšanos nākamajai konkursa kārtai.
3.9. Aktuālākā informācija par konkursa norisi komandām pieejama mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
3.10. Konkursā reģistrētās komandas var sekot līdzi saviem un citu komandu rezultātiem www.fizmix.lv/eksperiments sadaļā „Komandu tops”.
3.11. Konkursa neklātienes kārtas detalizēti noteikumi būs pieejami konkursa mājaslapā ne vēlāk kā 21. marta plkst. 9.00.
3.12. Konkurss notiek latviešu valodā - uzdevumi tiek uzdoti latviešu valodā un arī atbildes ir jāiesniedz latviešu valodā.
3.13. AS ”Latvenergo” patur visas tiesības, vadoties tikai no saviem ieskatiem un nepieciešamības, uz dalībnieku veidotā satura un materiālu, tajā skaitā uz to pirmreizēju un/vai atkārtotu izmantošanu, publicēšanu, pārveidošanu, bez laika un vietas ierobežojumiem.
3.14. Konkursa organizatori patur visas tiesības mainīt konkursa norises kārtību, vismaz trīs darba dienas iepriekš par to brīdinot konkursa dalībniekus.
3.15. Piekrītot dalībai konkursā, komanda apliecina, ka tās dalībnieki un līdzjutēji piekrīt, ir saskaņojuši ar vecākiem un saņēmuši viņu piekrišanas, ka AS ”Latvenergo” var izmantot masu informācijas līdzekļos un publicitātes materiālos visas fotogrāfijas un video, kas uzņemti ar komandu dalībniekiem un līdzjutējiem konkursa klātienē bez papildus saskaņošanas.

4. Konkursa norise pa posmiem
4.1. Komandu reģistrācija:
4.1.1. Komandu reģistrācija notiek no 2017. gada 6. marta plkst. 9.00 līdz 20. marta plkst. 18.00. Lai reģistrētu komandas dalību, jāaizpilda pieteikums konkursa mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
4.1.2. Konkursā piedalās tikai tās komandas, kas korekti norādījušas visu pieteikumā prasīto informāciju.
4.1.3. Komandas var saņemt vienu papildu punktu, ja tās aizpilda aptaujas anketu (pieejama komandu profilā) no 6. marta plkst. 9.00 līdz 20. marta plkst. 18.00. Papildu punkts par aptaujas anketas izpildīšanu tiek manuāli pieskaitīts neklātienes norises laikā.

4.2. Atlases kārta neklātienē:
4.2.1. Jautājumi komandām pieejami no 21. marta plkst. 9.00 līdz 12. aprīļa plkst. 18.00.
4.2.2. Atlases kārta sastāv no 30 konkursa ekspertu sagatavotiem dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem.
4.2.3. Lai komanda kvalificētos sacensībai par iekļūšanu finālā, tai obligāti jāiesniedz atbildes uz visiem 30 uzdevumiem, neatkarīgi no iegūtā punktu skaita.
4.2.4. Neklātienes uzdevumi ir klasificēti četrās pakāpēs un par tiem var saņemt atšķirīgu punktu skaitu:
4.2.4.1. Par pirmās pakāpes uzdevumu komanda var nopelnīt 1 punktu;
4.2.4.2. Par otrās pakāpes uzdevumu komanda var nopelnīt 2 punktus;
4.2.4.3. Par trešās pakāpes uzdevumu komanda var nopelnīt 3 punktus;
4.2.4.4. Par ceturtās pakāpes uzdevumu jeb eksperimentālo uzdevumu komanda var nopelnīt līdz 4 punktiem. Papildus vienam no eksperimentiem būs jāatspoguļo tā veikšanas gaita video vai foto prezentācijas veidā, par ko komanda var nopelnīt līdz 2 punktiem.
4.2.5. Visi 30 uzdevumi pieejami risināšanai komandas profilā konkursa mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
4.2.8. Atlases kārtā iesniegtās atbildes tiek pieņemtas no 21. marta plkst. 9.00 līdz 12. aprīļa plkst. 18.00.
4.2.9. Konkursa finālam kvalificējas katra reģiona desmit labākās komandas (kopskaitā 60 komandas no visiem Latvijas reģioniem), kas ieguvušas visvairāk punktus Atlases kārtā neklātienē.

4.3. Fināla kārta klātienē:
4.3.1. Komandas, kas kvalificējušās finālam, tiek paziņotas 19. aprīlī līdz plkst. 18.00.
4.3.2.Finālisti jeb katra reģiona desmit labākās komandas klātienes spēlēs sacenšas par iespēju vienai no reģiona komandām saņemt galveno balvu.
4.3.3. Fināla kārtas katram reģionam (pa vienam) notiek Rīgā no 28. aprīļa līdz 10. maijam.
4.3.4. Fināla kārtu norises datumu, laiku un vietu izziņo konkursa organizatori ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms Fināla kārtas.
4.3.5. Fināla kārtā komandu sniegumu izvērtē konkursa eksperti un īpaši pieaicinātas žūrijas pārstāvji.
4.3.6. Pēc katra reģiona Fināla kārtas komandām tiek paziņots iegūtais punktu skaits. Citu reģionu komandu rezultāti pieejami konkursa mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
4.3.7. Fināla kārtā netiek ņemts vērā komandu iegūtais punktu skaits Atlases kārtā neklātienē – punkti sāk skaitīties no nulles.
4.3.8. Ja pēc pēdējā uzdevuma izpildes komandām ir vienāds punktu skaits, tās veic papilduzdevumus, līdz kādai no komandām veidojas punktu pārsvars.

5. Apbalvošana
5.1. Katra komanda (skolēni un skolotājs-konsultants), kas piedalās konkursa Fināla kārtā, saņem veicināšanas balvas.
5.2. Visas sešas konkursa uzvārētāju komandas (pa vienai no katra reģiona) pilnā sastāvā (skolēni un skolotājs-konsultants), saņem galveno balvu – dalību nedēļu garā izzinošā un izglītojošā vasaras nometnē Latvijā, kas tiks īpaši organizēta konkursa “Fizmix Eksperiments” uzvarētājiem.
5.2.1. Visas uzvarētāju komandas dodas uz nometni konkursa organizatoru noteiktajos datumos.
5.2.2. Dalībnieki tiek informēti par nometnes laiku un vietu vismaz 15 darba dienas iepriekš.