Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” nolikums 2017./2018. māc. g.

1. Mērķis
1.1. Veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, izglītot elektrodrošības jautājumos, ieinteresēt nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas un popularizēt enerģētikas nozari.

2. Dalībnieki
2.1. Latvijas Republikas skolu 8. un 9. klašu skolēni.
2.2. Dalība notiek komandā, kuras sastāvā ir 5 skolēni, no kuriem viens ir komandas kapteinis.
2.3. Vienas komandas dalībniekiem ir jābūt vienas skolas skolēniem, kuri mācās 8. un/vai 9. klasē.
2.4. Katrai komandai ir skolotājs - konsultants. Viens skolotājs var konsultēt tikai vienu komandu.
2.5. Konkursā var piedalīties vairākas komandas no vienas skolas.
2.6. Konkursā atkārtoti nevar piedalīties skolēni, kuri ieguvuši 1. vietu iepriekšējā gada konkursā.

3. Vispārīgie noteikumi
3.1. Konkurss notiek no 2018. gada 20. marta līdz 2018. gada 12. maijam.
3.2. Katra konkursa komanda pārstāv vienu Latvijas reģionu – Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales, Rīgas vai Rīgas pilsētu. Skolu klasificēšana pa reģioniem notiek pēc 2009. gada 5. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.391 “Noteikumi par plānošanas reģiona teritorijām”.
3.3. Konkursam ir divas kārtas:
3.3.1. Atlases kārta – neklātienē (konkursa portālā);
3.3.2. Fināls – klātienē (Rīgā), kurā vienā dienā tiekas visu reģionu un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas.
3.4. Konkursa uzdevumu saturs tiek veidots atbilstoši 8. un 9. klašu skolēnu zināšanu līmenim, taču uzdevumu risināšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes var pārsniegt standartos reglamentētās.
3.5. Konkursa uzdevumu saturu veido un uzdevumus izskata AS ”Latvenergo” apstiprināta ekspertu komisija, kā arī atsevišķi pieaicināta kompetenta žūrija.
3.6. Ja kādā no konkursa kārtām divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, konkursa eksperti un žūrija ir tiesīgi atsevišķi vērtēt komandas sniegumu un pieņemt lēmumu par piemērotāko risinājumu.
3.7. Ekspertu komisijai un konkursa žūrijai ir tiesības diskvalificēt komandu, ja tā pārkāpj konkursa nolikumu, neievēro kārtu noteikumus, apzināti rīkojas negodprātīgi vai aizkar citu komandu dalībnieku cieņu un godu.
3.8. Ja komanda kvalificējas Finālam, bet nevēlas turpināt savu dalību konkursā, tās vietu ieņem pēc kārtas nākamā spēcīgākā attiecīgā reģiona komanda.
3.8.1. Ja komanda, kas kvalificējusies Finālam, vēlas pārtraukt dalību konkursā, tai jāiesniedz organizatoriem iesniegums ar atteikumu turpināt dalību konkursā ne vēlāk kā divas dienas pēc informācijas saņemšanas par kvalificēšanos Finālam.
3.9. Aktuālākā informācija par konkursa norisi komandām pieejama mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
3.10. Konkursā reģistrētās komandas var sekot līdzi saviem un citu komandu rezultātiem www.fizmix.lv/eksperiments sadaļā “Komandu tops”.
3.11. Konkurss notiek latviešu valodā – uzdevumi tiek uzdoti latviešu valodā un arī atbildes ir jāiesniedz latviešu valodā.
3.12. AS ”Latvenergo” patur visas tiesības uz dalībnieku veidoto saturu un materiāliem, tajā skaitā uz to pirmreizēju un/vai atkārtotu izmantošanu, publicēšanu, pārveidošanu bez laika un vietas ierobežojumiem, vadoties no saviem ieskatiem un nepieciešamības.
3.14. Konkursa organizatori patur visas tiesības mainīt konkursa norises kārtību, iepriekš par to brīdinot konkursa dalībniekus.
3.15. Piekrītot dalībai konkursā, komanda apliecina, ka tās dalībnieki piekrīt, ir saskaņojuši ar vecākiem un saņēmuši viņu piekrišanu tam, ka AS ”Latvenergo” var izmantot masu informācijas līdzekļos un publicitātes materiālos visas fotogrāfijas un video, kas uzņemti ar komandas dalībniekiem konkursa klātienē, bez papildu saskaņošanas.

4. Konkursa norise pa posmiem
4.1. Komandu reģistrācija:
4.1.1. Komandu reģistrācija notiek no 2018. gada 20. marta plkst. 9.00 līdz 29. marta plkst. 18.00. Lai reģistrētu komandas dalību, jāaizpilda pieteikums konkursa mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
4.1.2. Konkursā piedalās tikai tās komandas, kas korekti norādījušas visu pieteikumā prasīto informāciju.
4.1.3. Komandas var saņemt vienu papildu punktu, ja tās aizpilda aptaujas anketu (pieejama komandu profilā) no 20. marta plkst. 9.00 līdz 29. marta plkst. 18.00. Papildu punkts par aptaujas anketas aizpildīšanu tiek piešķirts Atlases kārtas norises laikā.

4.2. Atlases kārta – neklātienē:
4.2.1. Jautājumi komandām pieejami no 3. aprīļa plkst. 9.00 līdz 20. aprīļa plkst. 18.00.
4.2.2. Atlases kārta sastāv no 30 konkursa ekspertu sagatavotiem dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem.
4.2.3. Lai komanda kvalificētos sacensībai par iekļūšanu Finālā, tai obligāti jāiesniedz atbildes uz visiem 30 uzdevumiem, neatkarīgi no iegūtā punktu skaita.
4.2.4. Visi 30 uzdevumi pieejami risināšanai komandas izveidotajā profilā konkursa mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
4.2.5. Atlases kārtā iesniegtās atbildes tiek pieņemtas no 3. aprīļa plkst. 9.00 līdz 20. aprīļa plkst. 18.00.
4.2.6. Konkursa Finālam kvalificējas katra reģiona un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas (kopskaitā 60 komandas), kas ieguvušas visvairāk punktus Atlases kārtā.
4.2.7. Detalizēti Atlases kārtas noteikumi tiks publicēti konkursa mājaslapā ne vēlāk kā 3. aprīlī.

4.3. Fināls – klātienē:
4.3.1. Komandas, kas kvalificējušās Finālam, tiek paziņotas līdz 26. aprīlim.
4.3.2. Fināls notiek 2018. gada 12. maijā Rīgā.
4.3.3. Vienas dienas Finālā piedalās 60 komandas – 10 labākās komandas no katra reģiona un Rīgas pilsētas.
4.3.4. Finālisti jeb katra reģiona un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas Finālā sacenšas par iespēju vienai no reģiona un Rīgas pilsētas komandām saņemt galveno balvu.
4.3.5. Fināla netiek ņemts vērā komandu iegūtais punktu skaits Atlases kārtā – punkti sāk skaitīties no nulles.
4.3.6. Finālā komandu sniegumu izvērtē konkursa eksperti un īpaši pieaicinātas žūrijas pārstāvji.

5. Apbalvošana
5.1. Katra komanda (skolēni un skolotājs - konsultants), kas piedalās konkursa Finālā, saņem veicināšanas balvas.
5.2. Visas sešas konkursa uzvarētāju komandas (pa vienai no katra reģiona un Rīgas pilsētas) saņem galveno balvu – dalību izzinošā un izglītojošā vasaras nometnē Latvijā, kas tiks īpaši organizēta konkursa “FIZMIX Eksperiments” uzvarētājiem. Uzvarējušo komandu skolotāji - konsultanti saņem īpašas pārsteiguma balvas.
5.2.1. Par nometnes laiku un vietu dalībnieki tiek informēti vismaz 15 darba dienas pirms tās norises.