Konkursa nolikums

Nolikums: Skolēnu erudīcijas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” fināls 2020./2021. 

 

1.   Konkursa fināls norisinās 2021. gada 22. aprīlī laikā no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00. Vienlaikus tiešsaistē notiks publisks virtuāls erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” pasākums - Latvijas Fizikas diena, kura laikā norisināsies arī konkursa noslēgums jeb virtuāla konkursa finālistu apbalvošanas ceremonija.

2.   Konkursa fināla uzdevumu risināšana un dalībnieku komunikācija notiek Zoom platformā slēgtās virtuālās “klasēs”, bet uzdevumu atbilžu iesniegšana konkursa platformā https://www.fizmix.lv/eksperiments/.

3.   Fināla norisei Zoom platformā katrai komandai izveidota individuāla virtuālā “klase”, kas komandas dalībniekiem sniedz iespēju vienlaikus sarunāties, konsultēties ar konkursa organizatoriem, saņemt ziņas no konkursa  organizatoriem, kā arī kopīgi  pieņemt lēmumus par atbildes iesniegšanu. 

4.   Virtuālās klases piekļuves saite katrai komandai tiek nosūtīta ar savu individuālu piekļuves kodu, ko komanda saņem https://www.fizmix.lv/eksperiments/ platformas komandas profilā līdz 13. aprīlim.

5.   Visu fināla uzdevumu kopējais izpildes laiks ir 76 minūtes, atlikušo konkursa fināla laiku komandas var izmantot reģistrācijai komandas profilā, atpūtas pauzēm, tehniskajiem testiem, reģistrācijai Latvijas Fizikas dienas tiešraidē u.t.t. 

6.   Komanda izvirza 1 (vienu) dalībnieku, kurš visu uzdevumu atbilžu laukos iesniedz pareizo atbildi. Atbildes viens no komandas dalībniekiem iesniedz konkursa platformā https://www.fizmix.lv/eksperiments/ - savas komandas profilā.

7.   Finālā komandas veic 3 (trīs) uzdevumus – video uzdevumu testu, 1 (vienu) teorētisko uzdevumu un 1 (vienu) eksperimentu. Uzdevumi risināšanai būs pieejami https://www.fizmix.lv/eksperiments/ komandas profilā, kā arī komandas saņems uzdevumu instrukcijas Zoom virtuālajā klasē.

8.   Video uzdevumu tests:

8.1.        Pirmajā fināla uzdevumā tiek publicēts 6 (sešu) video uzdevumu tests. Video attēloti fizikas eksperimenti vai sadzīves situācijas. Komandas izvēlas pareizās atbildes no pieejamajiem atbilžu variantiem. Par katru pareizi iesniegtu video testa atbildi komanda saņem 1 (vienu) punktu.  

8.2.        Video testa uzdevuma veikšanai kopumā paredzētas 11  minūtes.

8.3.        Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt par video uzdevumu - 6 (seši) punkti. 

8.4.        Pēc video, teorētiskā un eksperimentālā uzdevuma veikšanas, konkursantiem būs iespējams noskatīties video uzdevuma pareizo atbilžu videomateriālu. 

9.   1 (viens) teorētiskais uzdevums: 

9.1.        Teorētiskā uzdevuma risināšanai paredzētas 25 minūtes. Komandas risina uzdevumu ar Zoom platformas starpniecību, bet atbildi iesniedz konkursa https://www.fizmix.lv/eksperiments/ platformā - savas komandas profilā.

9.2.        Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt par teorētiskā uzdevuma izpildi - 5 (pieci) punkti. 

10.          1 (viens) eksperiments: 

10.1.     Komandas pirms fināla norises ar kurjera starpniecību saņem eksperimenta veikšanai paredzētu rekvizītu komplektu. Pilnīgi visi saņemtie uzdevuma rekvizīti ir izmantojami eksperimenta veiksmīgai izpildei. Pēc fināla saņemtie fināla eksperimenta rekvizīti tiek nodoti komandas pārstāvētās skolas īpašumā.   

10.2.     Eksperimenta veikšanai paredzētas 40 minūtes.

10.3.     Viens no komandas dalībniekiem veic eksperimentu un ar Zoom platformas palīdzību demonstrē uzdevuma gaitu komandas dalībniekiem, komandas dalībnieki apspriežas, komentē un aprēķina rezultātu, savstarpēji komunicējot,  bet atbildi iesniedz konkursa https://www.fizmix.lv/eksperiments/ platformā - savas komandas profilā. 

10.4.     Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt par eksperimenta izpildi, atbildot uz vairākiem ar eksperimentu saistītiem jautājumiem - 5 (pieci) punkti. 

11.          Uzdevumu aprēķinos un atbilžu meklēšanā skolēni drīkst izmantot interneta resursus.

12.          Konkursa finālā uzvar komanda ar vislielāko punktu skaitu fināla kārtā. Iepriekšējās konkursa kārtās iegūtie punkti netiek ņemti vērā. Pārējās vietas iegūst komandas ar secīgi lielāko punktu skaitu. 

13.          Ja fināla komandas pēc visu uzdevumu izpildes ieguvušas vienādu punktu skaitu, pārsvaru gūst komanda ar lielāko punktu skaitu 3. eksperimentālajā uzdevumā. Ja arī 3. eksperimentālajā uzdevumā iegūto punktu skaits komandām sakrīt, pārsvaru iegūst komanda, kas eksperimentālā uzdevuma atbildes iesniegusi visātrāk.

14.          Visas fināla komandas un skolotāji-konsultanti saņem balvas no AS “Latvenergo” un citiem konkursa balvu partneriem.