Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” balvas “FIZMIX Skolotājs 2021’’ noteikumi 2020./2021. 

 

1.     Mērķis
1.1. Motivēt skolotājus, pateikties par viņu ieguldījumu fizikas pasniegšanā, kā arī novērtēt ieguldījumu skolēnu sagatavošanā, iedvesmošanā, atbalstā piedalīties konkursā “FIZMIX Eksperiments’’.

2.     Dalībnieki
2.1. Latvijas 8. un 9. klašu skolotāji, kuri piedalījušies un piedalās skolēnu erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments”.

3.     Vispārīgie noteikumi
3.1. Konkurss “FIZMIX Skolotājs 2021” norit no 15. februāra līdz 12. aprīlim.
3.2. Pieteikšanās konkursam norit no 15. februāra līdz 26. februārim. Reģistrējot komandu dalībai konkursā “FIZMIX Eksperiments”, skolotājs atzīmē, ka piekrīt dalībai konkursā par “FIZMIX Skolotājs 2021’’ balvas un ““Zaļās fizikas” Skolotājs” specbalvas iegūšanu.
3.3. Konkursa organizētājs ir SIA "Komunikācijas aģentūra", reģistrācijas Nr. 40003524607, adrese: Blaumaņa iela 5A - 7, Rīga, LV-1011, kontaktpersona: Laura Zaruma, e-pasts:  
3.4. Konkurss tiek organizēts AS "Latvenergo" organizētā erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" ietvaros.
3.5. Konkursa organizatori patur visas tiesības mainīt konkursa norises kārtību, iepriekš par to brīdinot konkursa dalībniekus.

4.     Izvirzīšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība
4.1. Konkursa uzvarētājs tiek noskaidrots, katru pieteikto konkursa dalībnieku vērtējot 5 kategorijās un par tām piešķirot atbilstošus punktus:
4.1.1.   skolotāja dalība konkursā pēdējo 5 gadu laikā – par katru gadu 1 punkts. Maksimālais iespējamais punktu skaits – 5;
4.1.2.   uzdevumu sagatavošana FIZMIX skolotāju portālā pēdējo 2 gadu laikā. 5 punkti tiek piešķirti, ja skolotājs FIZMIX skolotāju portālā ir iesniedzis vismaz vienu uzdevumu, 0 punkti, ja nav; 
4.1.3.   skolotāja pārstāvētās komandas iekļūšana konkursa finālā pēdējo 5 gadu laikā. Par katru iekļūšanas reizi finālā tiek piešķirts 1 punkts, maksimālais iespējamais punktu skaits – 5; 
4.1.4.   skolotāja pārstāvētās komandas godalgoto pirmo trīs vietu iegūšana pēdējo 5 gadu laikā. Par katru reizi tiek piešķirts 1 punkts, maksimālais iespējamais punktu skaits – 5;
4.1.5.   inovatīva pieeja mācību procesā jeb kritērijs, kurā skolotājs īstenojis jaunas idejas un metodes, kas izglītībā ienes pozitīvas un progresīvas pārmaiņas. Par inovatīvu mācību pieeju tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 5;
4.1.5.1.      Skolotāji un skolu pārstāvji tiek aicināti aizpildīt anketu par inovatīvas mācību pieejas izmantošanu (skat. 1. pielikums) un elektroniski līdz 12. aprīlim to nosūtīt uz e-pastu  
4.1.5.2.      Inovatīva pieeja mācību procesā tiek vērtēta, izskatot 4.1.5.1 punktā minētās iesniegtās anketas. Tās izvērtē konkursa “FIZMIX Eksperiments” eksperti.
4.2. Balvu un titulu “FIZMIX Skolotājs 2021” saņem skolotājs, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu atbilstoši izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem. 
4.3. Ar mērķi veicināt skolēnu interesi par “zaļās fizikas’’ tēmām, pilnveidotu FIZMIX skolotāju portālā pieejamo mācību saturu “zaļās fizikas’’ jomā un attīstītu spēju saskatīt “zaļās fizikas’’ tēmas ikdienišķās situācijās un procesos, balvas “FIZMIX Skolotājs 2021” ietvaros tiek izvirzīta speciālbalva ““Zaļās fizikas” Skolotājs”.
4.3.1.   Konkursā piedalās visi skolotāji, kuri no 15. februāra līdz 12. aprīlim FIZMIX skolotāju portālā būs ievietojuši pašu gatavotu mācību materiālu, kurā aktualizēta "zaļās fizikas" tēma (mācību stundas plāns, uzdevumi, u.c.). Mācību materiāls var būt par dažādām fizikas tēmām, taču tajā jāiekļauj elementi, kas saistīti ar energoefektivitāti, videi draudzīgu rīcību, tehnoloģiju vai kādu citu elementu, kas aktualizē "zaļu domāšanu".  
4.3.2.   Uzvarētāji tiks noteikti 3 kategorijās:
4.3.2.1.        Skolotājs, kura materiāls FIZMIX skolotāju portālā saņēmis visvairāk atzīmes "patīk".
4.3.2.2.        Skolotājs, kura materiālu izvēlēsies "FIZMIX Eksperiments" eksperti, vērtējot radošo pieeju un izpildījumu.
4.3.2.3.        Izlozes kārtībā noteikts uzvarētājs no visiem skolotājiem, kuri laika posmā no 15. februāra līdz 12. aprīlim FIZMIX skolotāju portālā ievietojuši vismaz vienu mācību materiālu par “Zaļās fizikas” tēmu.

5.     Apbalvošana
5.1. “FIZMIX Skolotājs 2021” un “Zaļās fizikas” Skolotājs” tiek apbalvoti erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” fināla un Latvijas Fizikas dienas ietvaros 2021. gada 22. aprīlī.
5.2. “FIZMIX Skolotājs 2021” uzvarētājs saņem titulu “FIZMIX Skolotājs 2021” un balvu –portatīvo datoru. 
5.3. “Zaļās fizikas” Skolotājs 2021” punktā 4.3.2.1. minēto 3 kategoriju uzvarētāji katrs saņem balvu – Aranet4 iekštelpu gaisa kvalitātes sensoru.
5.4. Uzvarētājiem balvas tiek nogādātas līdz 2021. gada 24. maijam.

6.     Fizisko personu datu apstrāde
6.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS "Latvenergo", Reģ. Nr. 40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga,  tel.+371 67728888, e-pasts:
6.2. Konkursa nolikuma 2.punktā minēto dalībnieku fizisko personas datu apstrādes mērķis ir konkursa norises nodrošināšana.
6.3. Konkursa uzvarētājs apzinās un ir informēts, ka, pamatojoties uz sabiedrības interesēm un pārziņa leģitīmajām interesēm, viņa vārds, uzvārds, skola un Fināla pasākuma laikā iegūtie videoieraksti un fotogrāfijas var tikt izmantotas nolikuma 6.2. punktā noteikto mērķu sasniegšanai un konkursa publicitātes nodrošināšanai.
6.4. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt daļēju vai pilnīgu personas datu apstrādes izbeigšanu, personas datu daļēju vai pilnīgu dzēšanu. Konkursa dalībnieka personas datu apstrāde ir nepieciešama konkursa nodrošināšanai, līdz ar to personas datu apstrādes izbeigšana un/vai personas datu dzēšana var padarīt dalību konkursā par neiespējamu. 
6.5. Personas datu apstrādātājs ir SIA "Komunikācijas aģentūra", kas organizē un administrē konkursa norisi, kā arī konkursa mērķu sasniegšanai apstrādā konkursa dalībnieku personas datus. 
6.6. Gadījumā, ja konkursa dalībnieks uzskata, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, konkursa dalībnieks ir tiesīgs vērsties ar pretenziju AS "Latvenergo", rakstot uz e-pastu vai datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: Gadījumā, ja vienošanās nav panākta, dalībnieks ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

1. pielikums
Anketa – inovatīva pieeja mācību procesā