Konkursa nolikums

Skolotāju konkursa “FIZMIX Skolotājs 2022’’ nolikums

1.     Mērķis
Motivēt skolotājus, pateikties par viņu ieguldījumu fizikas pasniegšanā, kā arī novērtēt ieguldījumu skolēnu sagatavošanā, iedvesmošanā, atbalstā piedalīties konkursā “FIZMIX Eksperiments’’.

2.     Dalībnieki
Latvijas skolotāji, kuri piedalījušies un piedalās 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments”.

3.     Vispārīgie noteikumi
3.1. Konkurss “FIZMIX Skolotājs 2022” norit no 31. janvāra līdz 22. aprīlim.
3.2. Pieteikšanās konkursam norit no 31. janvāra līdz 14. februārim. Reģistrējot komandu dalībai konkursā “FIZMIX Eksperiments”, skolotājs atzīmē, ka piekrīt dalībai konkursā par “FIZMIX Skolotājs 2022’’ balvas iegūšanu.
3.3. Konkursa organizētājs ir SIA "Komunikācijas aģentūra", reģistrācijas Nr. 40003524607, adrese: Blaumaņa iela 5A - 7, Rīga, LV-1011, kontaktpersona: Laura Zaruma, e-pasts:  
3.4. Konkurss notiek AS "Latvenergo" organizētā erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" ietvaros.
3.5. Konkursa organizatori patur visas tiesības mainīt konkursa norises kārtību, iepriekš par to brīdinot konkursa dalībniekus.

4.     Izvirzīšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība
4.1. Konkursa uzvarētājs tiek noskaidrots, katru pieteikto konkursa dalībnieku vērtējot četrās kategorijās un par tām piešķirot atbilstošus punktus:
4.1.1. skolotāja dalība konkursā vismaz divas reizes pēdējo piecu gadu laikā (ieskaitot šo reizi) – 2 punkti. Papildus tiek piešķirts 1 punkts, ja kāda no skolotāja konsultētajām komandām ir iekļuvusi konkursa finālā pēdējo piecu gadu laikā;
4.1.2. mācību materiālu sagatavošana un ievietošana FIZMIX skolotāju portālā laika posmā no 2022.gada 31. janvāra līdz 22. aprīlim. Materiāla saturam jābūt saistītam ar šī gada konkursa “FIZMIX Eksperiments” galveno tēmu – nākotnes enerģiju (energoefektivitāti, saules vai vēja enerģiju). Ja mācību materiāls atbilst tēmai un izmantojams reālas fizikas stundas vadīšanai, tiek piešķirti 5 punkti. Ja materiāls nav pilnīgs vai neatbilst tēmai, tiek piešķirti 3 punkti. 0 punkti, ja materiāls attiecīgajā laika posmā nav ievietots. Mācību materiāls var ietvert laboratorijas darbu, grupu darbu vai jebkuru citu mācību procesa formu;
4.1.3. dalība skolotāju-konsultantu viktorīnā konkursa pusfināla laikā. 5 punkti tiek piešķirti par pareizi atbildētiem/ atrisinātiem vismaz 75 % uzdevumu, 3 punkti par pareizi atbildētiem/ atrisinātiem vismaz 50 % uzdevumu, 1 punkts par pareizi atbildētiem/ atrisinātiem vismaz 25 % uzdevumu, 0 punkti par mazāk kā pareizi atbildētiem/ atrisinātiem vismaz 25 % uzdevumu un nav piedalījies viktorīnā;  
4.1.4. skolotāja pārstāvētās komandas vai skolotāja aktivitāte sociālajos tīklos  laika posmā no 2022.gada 31. janvāra līdz 22. aprīlim. Skolotāja pārstāvētā komanda vai skolotājs publiski dalās ar konkursa gaitu sociālajos tīklos (Facebook vai Instagram), ievieto video vai foto materiālus, atspoguļojot komandas dalību konkursā. Ierakstam ir pievienots  tēmturis #eksperiments2022 un atzīmēts @fizmix konts, kā arī iekļauts komandas nosaukums. Par katru publikācijas reizi tiek piešķirts 1 punkts, 0 punkti, ja nav ievietota neviena publikācija. Maksimālais punktu skaits – 3.
4.2. Balvu un titulu “FIZMIX Skolotājs 2022” saņem skolotājs, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu atbilstoši izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem. 
4.3. Ja vairākiem konkursa dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek vērtēts, kurš no dalībniekiem ieguvis lielāku punktu skaitu kategorijā 4.1.1. Ja vienāds punktu skaits kategorijā 4.1.1., tad tiek vērtēta kategorija 4.1.2. Ja vienāds punktu skaits kategorijā 4.1.2., tad tiek vērtēta kategorija 4.1.3. Ja vienāds punktu skaits kategorijā 4.1.3., tad tiek vērtēta kategorija 4.1.4.
4.4. Ja visās kategorijās nopelnītais punktu skaits ir vienāds, uzvar skolotājs, kura pievienotais mācību materiāls portālā skolotajiem.fizmix.lv līdz 22. aprīļa plkst. 17.00 ieguvis visvairāk atzīmes "patīk".

5.     Apbalvošana
5.1. “FIZMIX Skolotājs 2022” tiek apbalvots erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” fināla un Latvijas Fizikas dienas ietvaros 2022. gada 29. aprīlī.
5.2. “FIZMIX Skolotājs 2022” uzvarētājs saņem titulu “FIZMIX Skolotājs 2022” un balvu - portatīvo datoru Huawei MateBook. 
5.3. Uzvarētājam balva tiek nogādāta līdz 2022. gada 31. maijam.
5.4. Balva ir pakļauta aplikšanai ar nodokļiem, balstoties uz Latvijas likumdošanu.
5.5. Konkursa rīkotāji apmaksā uz balvas saņemšanu attiecināmos nodokļus par labu konkursa dalībniekiem, balstoties uz likumdošanā noteikto apjomu.
5.6 Lai saņemtu balvu, uzvarētājam jāapliecina sava identitāte un jāparaksta pieņemšanas – nodošanas akts, kā arī jāsniedz attiecināmā nodokļa segšanai nepieciešamie fizisko personu dati (vārds, uzvārds, personas kods). 
5.6.1. Nolikuma 5.6. punktā minēto fizisko personas datu apstrādes mērķis ir uz balvu saņemšanu attiecināmo nodokļu nomaksa Valsts Kasē. 

6.     Fizisko personu datu apstrāde
6.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS "Latvenergo", Reģ. Nr. 40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga,  tel.+371 67728888, e-pasts:
6.2. Konkursa nolikuma 2. un 5.6. punktā minēto dalībnieku fizisko personas datu apstrādes mērķis ir konkursa norises nodrošināšana.
6.3. Konkursa uzvarētājs apzinās un ir informēts, ka, pamatojoties uz sabiedrības interesēm un pārziņa leģitīmajām interesēm, viņa vārds, uzvārds, skola un Fināla pasākuma laikā iegūtie videoieraksti un fotogrāfijas var tikt izmantotas nolikuma 6.2. punktā noteikto mērķu sasniegšanai un konkursa publicitātes nodrošināšanai.
6.4. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt daļēju vai pilnīgu personas datu apstrādes izbeigšanu, personas datu daļēju vai pilnīgu dzēšanu. Konkursa dalībnieka personas datu apstrāde ir nepieciešama konkursa nodrošināšanai, līdz ar to personas datu apstrādes izbeigšana un/vai personas datu dzēšana var padarīt dalību konkursā par neiespējamu. 
6.5. Personas datu apstrādātājs ir SIA "Komunikācijas aģentūra", kas organizē un administrē konkursa norisi, kā arī konkursa mērķu sasniegšanai apstrādā konkursa dalībnieku personas datus. 
6.6. Gadījumā, ja konkursa dalībnieks uzskata, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, konkursa dalībnieks ir tiesīgs vērsties ar pretenziju AS "Latvenergo", rakstot uz e-pastu vai datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: Gadījumā, ja vienošanās nav panākta, dalībnieks ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.