Konkursa nolikums

Konkursa "Aktīvākā komanda sociālajos tīklos" noteikumi

 

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Konkursa organizators ir AS "Latvenergo", reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
1.2. Konkursa norises rīkotājs ir SIA "New Black", reģistrācijas. Nr. LV 40103994002, juridiskā adrese: Rīga, Miera iela 57A - 39, LV-1013, kas AS "Latvenergo" uzdevumā organizē un nodrošina konkursa norisi.
1.3. Konkursa mērķis ir veicināt erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” atpazīstamību.
1.4. Konkurss notiek sociālā tīkla tīmekļa vietnēs Facebook (turpmāk – Facebook) un sociālā tīmekļa vietnē Instagram (turpmāk – Instagram). Konkursa sākuma datums ir 2022. gada 24. februāris, beigu datums ir 2022. gada 4. aprīlis.
1.5. Konkursā piedalās konkursa “FIZMIX Eksperiments” dalībnieki, kuri Facebook vai Instagram profilā ievieto publikāciju no konkursa norises gaitas, atzīmējot @fizmix, izmantojot tēmturi #eksperiments2022 un norādot komandas nosaukumu. 
1.6. No visiem konkursa dalībniekiem tiks noteikta aktīvākā komanda pēc ievietoto publikāciju skaita. Publikāciju komandas vārdā drīkst ievietot jebkurš komandas dalībnieks vai skolotājs. Viena komanda iegūs biļetes visiem dalībniekiem uz piedzīvojumu un atrakciju parku “Adventures Zone”.
1.7. Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks paziņota 4. aprīlī “FIZMIX Eksperimenta” komandu profilos vēstuļu sadaļā.
1.8. Katrs uzvarētājs ir tiesīgs saņemt vienu balvu.
1.9. Izpildot konkursa nosacījumus, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šiem konkursa noteikumiem. Ar dalību konkursā dalībniekiem nav papildu izdevumu.


2. Konkursa balvas
21. Konkursa balvu fonds – 6 biļetes uz piedzīvojumu un atrakciju parku “Adventures Zone”.

3. Balvu saņemšana
3.1. Pēc uzvarētāja paziņošanas konkursa norises rīkotājs sazinās ar uzvarētāju un vienojas par balvas saņemšanas laiku un vietu. Balvas vērtība netiek atlīdzināta skaidrā naudā vai aizstāta ar citu preci vai pakalpojumu.
3.2. Gadījumā, ja konkursa norises rīkotājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgā uzvarētāja elektroniskā paziņojuma saņemšanas neizdosies sazināties ar konkursa uzvarētāju vai vienoties ar uzvarētāju par balvas pasniegšanas laiku, vai arī, ja uzvarētājs atteiksies no balvas saņemšanas, konkursa norises rīkotājs ir tiesīgs atstāt balvu konkursa norises rīkotāja rīcībā.
3.3. Balvas saņemšanai konkursa uzvarētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Konkursa uzvarētāja pilnvarotajai personai ir jāuzrada pārstāvību apliecinoša dokumenta oriģināls. Konkursa ietvaros nodotie konkursa uzvarētāju un to pārstāvju personu dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi konkursa uzvarētāju un to pārstāvju identificēšanai, balvu izsniegšanai.


4. Fizisko personu datu apstrāde
4.1. Konkursa ietvaros iegūto fizisko personu datu pārzinis ir AS "Latvenergo" reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
4.2. Konkursa organizators kā pārzinis apstrādā konkursa dalībnieku Facebook un Instagram profilu publiskajā sadaļā norādītos personas datus (vārdu, uzvārdu), kurus tie savā profilā ir norādījuši patstāvīgi, kā arī publikācijas, kas atbilst 1.5. punktam.
4.3. Konkursa dalībnieku personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt konkursa norisi, tostarp noteikt konkursa uzvarētāju, sazināties ar konkursa uzvarētāju un izsniegt balvu, kā arī nodrošināt konkursa publicitāti.
4.4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir konkursa dalībnieka piekrišana, kas tiek izteikta, piedaloties konkursā šo konkursa noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā, kā arī konkursa organizatora leģitīmās intereses attiecībā uz konkursa uzvarētāja personas datu publiskošanu ar mērķi nodrošināt konkursa publicitāti.
4.5. Personas datu apstrādātājs ir noteikumu 1.2. punktā norādītais konkursa norises rīkotājs ir SIA "New Black", reģistrācijas. Nr. LV
40103994002, juridiskā adrese: Rīga, Miera iela 57A - 39, LV-1013, kas konkursa organizatora uzdevumā organizē un nodrošina konkursa norisi, ievērojot personas datu apstrādes normatīvo aktu prasības un savstarpēji noslēgtā līguma noteikumus.
4.6. Lai nodrošinātu 5.3. punktā minēto konkursa mērķu sasniegšanu, pārzinis konkursa dalībnieku un uzvarētāju personas datus apstrādās konkursa norises laikā, kā arī periodā, kad notiks ar konkursu saistītas aktivitātes, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.
4.7. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs realizēt savas datu subjekta tiesības, kas izriet no šajos noteikumos aprakstītiem procesiem un mērķiem. Konkursa dalībnieka personas datu apstrāde ir nepieciešama konkursa nodrošināšanai, līdz ar to personas datu apstrādes ierobežošana un/vai personas datu dzēšana var padarīt dalību konkursā par neiespējamu.
4.8. Līdztekus šiem konkursa noteikumiem Pārzinis personas datu apstrādi citiem mērķiem veic saskaņā ar Klientu personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami https://fizmix.lv/datu-apstrade .
4.9. Šajos noteikumos aprakstītā personas datu apstrādes kārtība attiecas tikai uz konkursu ietvaros veikto personas datu apstrādi. Facebook veiktā personas datu apstrāde notiek saskaņā ar vietnes paziņojumu par privātumu.

5. Citi noteikumi
5.1. Konkursa organizatoram ir tiesības grozīt vai mainīt šos noteikumus.
5.2. Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar konkursa norisi un kurus nenosaka šie noteikumi, konkursa organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu un rīkoties atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
5.3. Pretenziju un jautājumu gadījumā konkursa dalībnieks ir tiesīgs vērsties pie konkursa organizatora rakstveidā, nosūtot informāciju uz e-pastu: Pretenzija vai jautājums tiks izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas. Atbilde uz pretenziju vai jautājumu tiks sniegta rakstveidā, nosūtot to uz konkursa dalībnieka iesniegumā norādīto adresi.