Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa ”Fizmix Eksperiments” nolikums 2019./2020. māc. g.

Precizēts 18.03.2020.
Pamatojoties uz MK rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

1. Mērķis
1.1. Veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, izglītot elektrodrošības jautājumos, ieinteresēt nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas un popularizēt enerģētikas nozari.

2. Dalībnieki
2.1. Latvijas Republikas skolu 8. un 9. klašu skolēni.
2.2. Dalība notiek komandā, kuras sastāvā ir 5 skolēni, no kuriem viens ir komandas kapteinis.
2.3. Vienas komandas dalībniekiem ir jābūt vienas skolas skolēniem, kuri mācās 8. un/vai 9. klasē.
2.4. Katrai komandai ir skolotājs - konsultants. Viens skolotājs var konsultēt tikai vienu komandu.
2.5. Konkursā var piedalīties vairākas komandas no vienas skolas.
2.6. Konkursā atkārtoti nevar piedalīties skolēni, kuri ieguvuši 1. vietu iepriekšējā gada konkursā.

3. Vispārīgie noteikumi
3.1. Konkurss notiek no 2020. gada 27. janvāra līdz 2020. gada 25. aprīlim (konkursa fināls ārkārtas situācijas dēļ ir pārcelts. Informācija par konkursa finālu sekos).
3.2. Katra konkursa komanda pārstāv vienu Latvijas reģionu – Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales, Rīgas vai Rīgas pilsētu. Skolu klasificēšana pa reģioniem notiek pēc 2009. gada 5. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.391 "Noteikumi par plānošanas reģiona teritorijām".
3.3. Konkursam ir divas kārtas:
3.3.1. Atlases kārta - neklātienē (konkursa portālā https://www.fizmix.lv/eksperiments/);
3.3.2. Fināls – klātienē (Rīgā), kurā vienā dienā tiekas katra Latvijas reģiona un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas.
3.4. Konkursa uzdevumu saturs tiek veidots atbilstoši 8. un 9. klašu skolēnu zināšanu līmenim, taču uzdevumu risināšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes var pārsniegt standartos reglamentētās.
3.5. Konkursa uzdevumu saturu veido un uzdevumus izskata AS "Latvenergo" apstiprināta ekspertu komisija, kā arī atsevišķi pieaicināta kompetenta žūrija.
3.6. Ja kādā no konkursa kārtām divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, konkursa eksperti un žūrija ir tiesīgi atsevišķi vērtēt komandas sniegumu un pieņemt lēmumu par piemērotāko risinājumu.
3.7. Ekspertu komisijai un konkursa žūrijai ir tiesības diskvalificēt komandu, ja tā pārkāpj konkursa nolikumu, neievēro kārtu noteikumus, apzināti rīkojas negodprātīgi vai aizkar citu komandu dalībnieku cieņu un godu.
3.8. Ja komanda kvalificējas Finālam, bet nevēlas turpināt savu dalību konkursā, tās vietu ieņem pēc kārtas nākamā spēcīgākā attiecīgā reģiona, Rīgas pilsētas komanda.
3.8.1. Ja komanda, kas kvalificējusies Finālam, vēlas pārtraukt dalību konkursā, tai jāiesniedz organizatoriem iesniegums ar atteikumu turpināt dalību konkursā ne vēlāk kā divas dienas pēc informācijas saņemšanas par kvalificēšanos Finālam.
3.9. Aktuālākā informācija par konkursa norisi komandām pieejama mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
3.10. Konkursā reģistrētās komandas var sekot līdzi saviem un citu komandu rezultātiem www.fizmix.lv/eksperiments sadaļā "Komandu tops".
3.11. Konkurss notiek latviešu valodā – uzdevumi tiek uzdoti latviešu valodā un arī atbildes ir jāiesniedz latviešu valodā.
3.12. AS "Latvenergo" patur visas tiesības uz dalībnieku veidoto saturu un materiāliem, tajā skaitā uz to pirmreizēju un/vai atkārtotu izmantošanu, publicēšanu, pārveidošanu bez laika un vietas ierobežojumiem, vadoties no saviem ieskatiem un nepieciešamības.
3.13. Konkursa organizatori patur visas tiesības mainīt konkursa norises kārtību, iepriekš par to brīdinot konkursa dalībniekus.

4. Konkursa norise pa posmiem
4.1. Komandu reģistrācija:
4.1.1. Komandu reģistrācija notiek no 2020. gada 27. janvāra plkst. 10.00 līdz 14. februāra plkst. 18.00. Lai reģistrētu komandas dalību, jāaizpilda pieteikums konkursa mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
4.1.2. Konkursā piedalās tikai tās komandas, kas korekti norādījušas visu pieteikumā prasīto informāciju.
4.1.3 Komandas var saņemt desmit papildu punktus, iesniedzot pareizas atbildes uz 10 iesildošajiem jautājumiem. Saite uz jautājumiem pieejama komandu profilā no 27. janvāra plkst. 10.00 līdz 14. februāra plkst. 18.00. Papildu punkti par atbilžu iesniegšanu tiek piešķirti Komandu reģistrācijas norises laikā.
4.2. Atlases kārta – neklātienē:
4.2.1. Atlases kārta neklātienē notiek no 2020. gada 17. februāra plkst. 9.00 līdz 28. aprīļa plkst. 16.00.
4.2.2. Atlases kārta sastāv no 30 konkursa ekspertu sagatavotiem dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem.
4.2.3. Atlases kārtas laikā katru nedēļu jeb 4(četrās) kārtās tiek publicēti uzdevumi. Pirmajā un otrajā kārtā - septiņi teorētiskie un viens praktiskais. Trešajā un ceturtajā kārtā – seši teorētiskie un viens praktiskais. 
4.2.4. Uzdevumi tiek publicēti četrās kārtās:
 — Pirmās kārtas astoņi uzdevumi portālā būs pieejami no 17. februāra plkst. 9.00;
 — Otrās kārtas astoņi uzdevumi portālā būs pieejami no 24. februāra plkst. 9.00;
 — Trešās kārtas septiņi uzdevumi portālā būs pieejami no 2. marta plkst. 9.00;
 — Ceturtās kārtas septiņi uzdevumi portālā būs pieejami no 9. marta plkst. 9.00.
Pirmās un otrās kārtas uzdevumu risināšana un atbilžu iesniegšanai līdz 2.marta plkst. 9.00. Trešās un ceturtās kārtas uzdevumi risināšana un atbilžu iesniegšana līdz 28.aprīļa plkst. 16.00.
4.2.5. Lai komanda kvalificētos sacensībai par iekļūšanu Finālā, tai obligāti jāiesniedz atbildes uz visiem 30 uzdevumiem, neatkarīgi no iegūtā punktu skaita.
4.2.6. Atlases kārtā iesniegtās atbildes tiek izvērtētas no 29.aprīļa plkst. 9.00 līdz 8.maija plkst. 9.00.
4.2.7. Komandas, kas kvalificējušās Finālam, tiek paziņotas līdz 8.maijam.
4.2.8. Konkursa Finālam kvalificējas katra reģiona un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas (kopskaitā 60 komandas), kas ieguvušas visvairāk punktus Atlases kārtā.
4.2.9. Detalizēts Atlases kārtas nolikums tiks publicēts konkursa mājaslapā ne vēlāk kā 27.janvārī.
4.3. Fināls – klātienē:
4.3.1. Fināls notiek 2020. gada 25. aprīlī Rīgā. Pasākuma vieta - Hanzas Perons (Hanzas iela 16a, Rīga). Izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ fināls 25. aprīlī nenotiek. Informācija par konkursa finālu sekos.
4.3.2. Fināla struktūra iedalās trīs kārtās:
 — Pirmā kārta, kas sastāv no 60 komandām – 10 labākajām komandām no katra reģiona un Rīgas pilsētas;
 — Otrā kārta, kas sastāv no 30 komandām – 5 labākajām komandām no katra reģiona un Rīgas pilsētas;
 — Trešā kārta, kas sastāv no 6 labākajām katra reģiona un Rīgas pilsētas komandām, kā arī vienas komandas, kura fināla kopvērtējumā ieguvusi sekojoši visvairāk punktu, neatkarīgi no pārstāvētā reģiona.
4.3.3. Fināla netiek ņemts vērā komandu iegūtais punktu skaits Atlases kārtā – punkti sāk skaitīties no nulles.
4.3.4. Finālā komandu sniegumu izvērtē konkursa eksperti un īpaši pieaicinātas žūrijas pārstāvji.

5. Apbalvošana
5.1. Katra komanda (skolēni un skolotājs - konsultants), kas piedalās konkursa Finālā, saņem veicināšanas balvas.
5.2. Visas sešas konkursa finālā uzvarējušās komandas (pa vienai no katra reģiona un Rīgas pilsētas) un viena komanda, kura fināla kopvērtējumā ieguvusi sekojoši visvairāk punktu, neatkarīgi no pārstāvētā reģiona, saņem galveno balvu – dalību izzinošā un izglītojošā vasaras nometnē Latvijā, kas tiks īpaši organizēta konkursa "FIZMIX Eksperiments" uzvarētājiem. Uzvarējušo komandu skolotāji - konsultanti saņem īpašas pārsteiguma balvas.
5.2.1. Par nometnes laiku un vietu dalībnieki tiek informēti konkursa fināla laikā. 

6. Fizisko personu datu apstrāde
6.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS "Latvenergo", Reģ. Nr. 40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga,  tel.+371 67728888, e-pasts: 
6.2. Konkursa nolikuma 2.punktā minēto dalībnieku fizisko personas datu apstrādes mērķis ir konkursa norises nodrošināšana, sabiedrības informēšana un intereses veicināšana jauniešu vidū par eksaktajām zinātnēm, elektrodrošības jautājumiem un enerģētikas nozari, kā arī konkursa Fināla pasākuma vēsturiskā mantojuma saglabāšana.
6.3. Reģistrējot komandu dalībai konkursā, komandas skolotājs apliecina, ka ir nodrošināts atbilstošs tiesiskais pamats komandas dalībnieku reģistrēšanai konkursā.
6.4. Konkursa dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds, skola, kā arī skolotājam un  komandas kapteinim papildus – telefona numurs, e-pasts) tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa norisi atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem un sazināties ar konkursa dalībniekiem konkursa ietvaros.
6.5. Piesakoties dalībai konkursā, konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka vecāki (likumiskie pārstāvji) apzinās un ir informēti, ka, pamatojoties uz sabiedrības interesēm un pārziņa leģitīmajām interesēm, konkursa dalībniekiem iekļūstot un piedaloties Finālā, dalībnieka vārds, uzvārds, skola un Fināla pasākuma laikā iegūtie videoieraksti un fotogrāfijas var tikt izmantotas nolikuma 6.2. punktā noteikto mērķu sasniegšanai un konkursa publicitātes nodrošināšanai.
6.6. Fināla pasākuma dalībniekiem un/vai dalībnieka vecākiem (likumiskie pārstāvji) ir tiesības iebilst videoierakstu un/vai fotogrāfiju publicēšanai, informējot par to AS "Latvenergo", nosūtot savu lūgumu uz e-pasta adresi , norādot pasākuma dalībnieka identificējošu informāciju (piemēram, fotografēšanas/videoieraksta laiku un izskatu raksturojošu informāciju).
6.7. Personas datu apstrādātājs ir SIA "P.R.A.E. SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS", kas pārziņa uzdevumā organizē un administrē konkursa norisi, kā arī konkursa mērķu sasniegšanai apstrādā dalībnieku personas datus.
6.8. Personas datu apstrāde notiks konkursa sagatavošanas un norises laikā, kā arī periodā, kad notiks ar konkursu saistītas aktivitātes un publicitāte. Pēc šī perioda personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.
6.9. Konkursa dalībniekam ir iespēja savas komandas lietotāja profilā apskatīt savas komandas dalībnieku personas datus, kas tika nodoti AS "Latvenergo" reģistrācijas un portāla lietošanas ietvaros, un pieprasīt savu komandas lietotāja profilā norādīto personas datu labošanu, ja tie ir mainījušiem vai nav patiesi.
6.10. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt daļēju vai pilnīgu personas datu apstrādes izbeigšanu, personas datu daļēju vai pilnīgu dzēšanu. Konkursa dalībnieka personas datu apstrāde ir nepieciešama konkursa nodrošināšanai, līdz ar to personas datu apstrādes izbeigšana un/vai personas datu dzēšana var padarīt dalību konkursā par neiespējamu.
6.11. Gadījumā, ja konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka vecāki (likumiskie pārstāvji)  uzskata, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka vecāki (likumiskie pārstāvji) ir tiesīgi vērsties ar pretenziju AS "Latvenergo", rakstot uz e-pastu  vai datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu:  Gadījumā, ja vienošanās nav panākta, dalībnieks ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.