Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” Pusfināla noteikumi 2020./2021. 

 

1.   Pusfināls norisinās 2021. gada 12. aprīlī (pirmdien) no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.30 (120 minūtes). Visu pusfināla uzdevumu izpildei paredzētas 90 minūtes, atlikušās 30 minūtes komandas var izmantot reģistrācijai komandas profilā, atpūtas pauzēm, tehniskajiem testiem utt. 

2.   Pusfināls sastāv no 2 daļām – 10 testa uzdevumiem un 2 eksperimentālajiem uzdevumiem, kuri sadalīti 4 sarežģītības pakāpēs. Uzdevumi pieejami risināšanai https://www.fizmix.lv/eksperiments/ komandas profilā.

3.   10 testa uzdevumi:

3.1.        10 dažādas sarežģītības pakāpes testa uzdevumus komandas pilda secīgi, atvēlot katra uzdevuma izpildei tik daudz laika, cik nepieciešams, bet ne vairāk kā 50 minūtes visiem 10 testa uzdevumiem kopā. Testa uzdevumi tiks publicēti un sarindoti izpildei no vieglākās pakāpes līdz sarežģītākas pakāpes uzdevumiem. 

3.2.        Testa uzdevumi ir klasificēti 3 sarežģītības pakāpēs un par tiem iespējams saņemt atšķirīgu punktu skaitu, kas norādīts 3.3. punktā. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams saņemt par 10 izpildītiem testa uzdevumiem – 17 punkti.

3.3.        Punktu sadalījums pēc uzdevuma sarežģītības pakāpes:

4.   Divi eksperimentālie uzdevumi: 

4.1.        Eksperimentālos jeb 4. sarežģītības pakāpes uzdevumus (2 eksperimentus) pēc dalībnieku savstarpējas vienošanās komandas var veikt paralēli vai secīgi. Abu eksperimentu maksimālais izpildes laiks ir 40 minūtes. 

4.2.        Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt par 2 (divu) eksperimentālo uzdevumu izpildi - 8 (astoņi) punkti (4 (četri) par katru eksperimentu): 

4.2.1.    1. eksperimentālā uzdevuma punktu skaitu nosaka pēc pareizi atbildētiem 4 apakšuzdevumiem – par katru pareizi atbildētu apakšpunktu komandas saņem 1 punktu (maksimāli iegūstamais punktu kopskaits – 4 punkti);

4.2.2.    2. eksperimenta punktu skaitu nosaka pēc iesniegtās atbildes precizitātes – katra eksperimenta rezultātam tiks noteiktas statistiski pamatotas robežas, kurās iekļaujoties rezultāts tiks uzskatīts par precīzu vai gandrīz precīzu:

5.   Katra uzdevuma atbildi var iesniegt tikai 1 reizi, atbildi nav iespējams mainīt.

6.   Konkursa uzdevumu izpilde notiek attālināti, komanda saziņai pēc savas izvēles izmanto kādu no virtuālas saziņas platformām, piemēram, WhatsApp, Zoom, MS Teams u.c.

7.   Komanda izvirza 1 (vienu) dalībnieku, kurš visu uzdevumu atbilžu laukos iesniedz komandā kopīgi nolemto atbildi. 

8.   Uzdevumu aprēķinos, atbilžu meklēšanā skolēni drīkst izmantot interneta resursus.

9.   Skolotāju-konsultantu tests:

9.1.        Pusfināla laikā komandu skolotāji-konsultanti platformā Google Forms paralēli pusfināla kārtai pilda erudīcijas testu. 

9.2.        Testa hipersaite skolotajiem-konsultantiem komandas profilā būs pieejama pusfināla dienā no plkst. 10:00. Testam paredzētas 50 minūtes. 

9.3.        Tests sniedz skolotājam iespēju nopelnīt savai komandai papildu punktus, kas tiks summēti komandas pusfināla kārtā iegūtajiem punktiem: 

10.          Konkursa finālam kvalificējas katra reģiona (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas) viena labākā (pēc punktu kopskaita) rezultatīvākā komanda un viena labākā komanda punktu kopvērtējumā visu reģionu konkurencē – kopā septiņas komandas.

11.        Ja komandas ieguvušas vienādu punktu skaitu, pārsvaru un iespēju piedalīties finālā iegūst komanda, kas eksperimentālajos uzdevumos ieguvusi lielāku punktu skaitu. Ja arī eksperimentālo uzdevumu punktu skaits sakrīt, tad iespēju piedalīties finālā iegūst komanda, kas eksperimentālo uzdevumu atbildes iesniegusi visātrāk.

12.          Komandas, kas kvalificējušās finālam, tiek paziņotas 2021. gada 13. aprīlī.