Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” Pusfināla un Fināla nolikums 2022./2023. 


1.    Pusfināls


1.1.     Pusfināls norisinās 2023. gada 15. aprīlī no plkst.11.40 līdz plkst.12.25 klātienē – Rīgā, “Hanzas peronā” (Hanzas iela 16a), Latvijas Fizikas festivāla ietvaros. Visu pusfināla uzdevumu izpildei paredzētas 45 minūtes.
1.2.    Reģistrēšanās pusfinālam sākas plkst.10.00 un noslēdzas plkst.11.00. Līdz tam laikam visām komandām jābūt paveikušām reģistrācijas procesu. Ja kāda komanda neierodas uz pusfinālu, tā automātiski tiek diskvalificēta.
1.3.     Iepriekšējās konkursa kārtās iegūtie punkti pusfinālā netiek ņemti vērā, punktu skaitīšana sākas no nulles.
1.4.     Pusfināls notiek divās daļās – tests un eksperimentālais uzdevums.
     1.4.1.    Tests sastāv no 15 uzdevumiem, kuru pildīšanai dotas 25 minūtes. 
     10 teorētiskajiem jautājumiem doti atbilžu varianti, un par tiem kopumā var iegūt 10 punktus – 1 punktu par katru pareizu atbildi. 
     5 testa uzdevumi ir risināmie uzdevumi un arī tiem doti atbilžu variantiem. Par risināmajiem testa uzdevumiem kopumā var iegūt 10 punktus – 2 punktus par katru pareizu atbildi. 
     1.4.2.    Eksperimentālā uzdevuma veikšanai dotas 20 minūtes. Konkursa eksperti izvērtēs katras komandas iesniegto atbildi. Eksperimentālā uzdevuma punktu skaitu nosaka pēc iesniegtās atbildes precizitātes – rezultātam tiks noteiktas statistiski pamatotas robežas. Punktus neiegūs komandas, kas pieļāvušas acīmredzamas un statistiski novērtētas rupjas kļūdas. Iegūto punktu skaitu noteiks standartnovirze un novirze no ekspertu noteiktā uzdevuma rezultāta. Minimālais punktu skaits – 0, maksimālais – 12.
1.5.     Uzdevumiem ir dažādas sarežģītības pakāpes. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams saņemt testa daļā, ir 20 punkti. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams saņemt eksperimentālajā uzdevumā, ir 12 punkti. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams saņemt pusfinālā kopumā, ir 32 punkti.
1.6.     Uzdevumu pildīšana un atbilžu iesniegšana notiek rakstiski, uz iepriekš sagatavotiem izdales materiāliem. 
1.7.    Komanda izvirza vienu dalībnieku, kurš visu pusfināla uzdevumu atbilžu laukos ieraksta komandas kopīgi nolemto atbildi. 
1.8.    Katra pusfināla uzdevuma atbildi var iesniegt tikai vienu reizi, atbildi nav iespējams mainīt.
1.9.    Komandas dalībnieki pusfināla laikā nedrīkst pamest uzdevumu pildīšanas vietu.
1.10.     Atbildes, kas tiek iesniegtas pēc pusfināla uzdevumu pildīšanas noteiktā laikā, netiek pieņemtas. Visām komandām atbilžu lapas jānodod vienlaicīgi. 
1.11.     Pusfināla uzdevumu aprēķinos un atbilžu meklēšanā skolēni nedrīkst izmantot viedierīces, interneta resursus vai citus līdzīgus palīgmateriālus. Komandām būs iespēja izmantot tikai konkursa organizatoru norādītos palīgmateriālus (piemēram, kalkulators, kancelejas piederumi), par ko tiks saņemta informācija komandu profilos FIZMIX portālā ne vēlāk kā 12.aprīlī. 
1.12.     Ja komandas ieguvušas vienādu punktu skaitu, pārsvaru un iespēju piedalīties finālā iegūst komanda, kas pusfināla otrajā daļā (eksperimentālajā uzdevumā) ieguvusi augstāku punktu skaitu. Ja otrās daļas punktu skaits komandām sakrīt, iespēju piedalīties finālā iegūst komanda, kas eksperimentālajā uzdevumā iesniegusi ekspertu noteiktajam uzdevuma rezultātam vistuvāko. Ja arī šie skaitļi sakrīt, iespēju piedalīties finālā iegūst komanda, kas pirmās daļas (testa daļa) risināmajos testa uzdevumos ieguvusi augstāku punktu skaitu.
1.13.     Konkursa finālam kvalificējas katra reģiona (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas) viena rezultatīvākā (pēc punktu kopskaita) komanda – kopā sešas komandas.
1.14.     Komandas, kas kvalificējušās finālam, tiek paziņotas 2023. gada 15. aprīlī plkst.13.45 – Latvijas Fizikas festivāla laikā, no galvenās skatuves.
1.15.     Visas pusfināla komandas saņem balvas no AS “Latvenergo” un citiem konkursa balvu partneriem Latvijas Fizikas festivāla laikā, saskaņā ar balvu fonda nolikumu.

 

2.    Fināls


2.1.     Fināls norisinās 2023. gada 15. aprīlī no plkst.14.10 līdz plkst.15.00 klātienē – Rīgā, “Hanzas peronā” (Hanzas iela 16a), Latvijas Fizikas festivāla ietvaros. Visu fināla uzdevumu izpildei paredzētas 50 minūtes.
2.2.    Konkursa finālā piedalās katra reģiona (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas) viena rezultatīvākā (pēc punktu kopskaita) komanda – kopā sešas komandas.
2.3.    Iepriekšējās konkursa kārtās iegūtie punkti finālā netiek ņemti vērā, punktu skaitīšana sākas no nulles.
     2.4.     Fināls notiek trīs daļās – tests, teorētiskais uzdevums un praktiskais uzdevums. 
     2.4.1.    Tests sastāv no 8 jautājumiem – par katru pareizu atbildi tiek piešķirts 1 punkts. Testa pildīšanai dotas 10 minūtes. Par testu kopumā var iegūt maksimums 8 punktus.
     2.4.2.    Teorētiskais uzdevums sastāv no 5 jautājumiem. To atbildēšanai dotas 20 minūtes. Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 12. 
          2.4.2.1.     1. un 2. jautājumā iespējams iegūt 2 punktus, 3. jautājumā – 3 punktus, 4. jautājumā – 2 punktus, bet 5. jautājumā – 3 punktus. 
     2.4.3.    Praktiskā uzdevuma veikšanai dotas 20 minūtes. Uzdevums ir saistīts ar atsvaru pārvietošanu, līdz ar to par uzdevumu iegūto punktu skaits atkarīgs no pārvietoto atsvaru skaita. Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10.
2.5.    Uzdevumiem ir dažādas sarežģītības pakāpes. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams saņemt testa daļā, ir 8 punkti, teorētiskā uzdevuma daļā – 12 punkti, bet praktiskā uzdevuma daļā – 10 punkti. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams saņemt finālā kopumā, ir 30.
2.6.     Fināla uzdevumu pildīšana un atbilžu iesniegšana notiek rakstiski, uz iepriekš sagatavotiem izdales materiāliem. Atbildes pēc to iesniegšanas nav iespējams mainīt.
2.7.    Katra fināla uzdevuma atbildi var iesniegt tikai vienu reizi, atbildi nav iespējams mainīt.
2.8.     Komanda izvirza vienu dalībnieku, kurš visu fināla uzdevumu atbilžu laukos ieraksta komandas kopīgi nolemto atbildi. Komandai jāizvirza arī viens dalībnieks, kurš praktiski veic fināla trešās daļas uzdevumu, t.i., praktisko uzdevumu. 
2.9.    Atbildes, kas tiek iesniegtas pēc fināla uzdevumu pildīšanas noteiktā laikā, netiek pieņemtas. Visām komandām atbilžu lapas jānodod vienlaicīgi.
2.10.    Komandas dalībnieki fināla laikā nedrīkst pamest uzdevumu pildīšanas vietu.
2.11.     Fināla uzdevumu aprēķinos un atbilžu meklēšanā skolēni nedrīkst izmantot viedierīces, interneta resursus vai citus līdzīgus palīgmateriālus. Komandām būs iespēja izmantot tikai konkursa organizatoru norādītos palīgmateriālus (piemēram, kalkulators, kancelejas piederumi), par ko tiks saņemta informācija komandu profilos FIZMIX portālā ne vēlāk kā 12.aprīlī. 
2.12.    Konkursā uzvar komanda, kas fināla kārtā ieguvusi visaugstāko punktu skaitu. Pārējās vietas iegūst komandas ar secīgi augstāko punktu skaitu. 
2.13.    Ja fināla komandas pēc visu uzdevumu izpildes ieguvušas vienādu punktu skaitu, pārsvaru gūst komanda ar augstāku punktu skaitu 3. daļā jeb praktiskajā uzdevumā. Ja arī praktiskajā uzdevumā iegūto punktu skaits komandām sakrīt, pārsvaru iegūst komanda, kas 2. daļā jeb teorētiskajā uzdevuma ieguvusi augstāku punktu skaitu. Ja fināla 2. un 3. daļas punktu skaits komandām ir identisks, tiek ņemti vērā pusfināla rezultāti un pārsvaru gūst komanda ar augstāku punktu skaitu pusfinālā.
2.14.    Rezultāti tiek paziņoti un komandas apbalvotas 2023. gada 15. aprīlī, plkst.15.50 – Latvijas Fizikas festivāla laikā.
2.15.    Visas fināla komandas un skolotāji-konsultanti saņem balvas no AS “Latvenergo” un citiem konkursa balvu partneriem Latvijas Fizikas festivāla laikā, saskaņā ar balvu fonda nolikumu.