Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” fināla nolikums 2021./2022. 

1. Konkursa fināls norisinās 2022. gada 29. aprīlī laikā no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00. Vienlaikus tiešsaistē notiks publisks tiešsaistes pasākums - Latvijas Fizikas diena, kurā iekļauts arī konkursa noslēgums jeb virtuāla konkursa finālistu apbalvošanas ceremonija.

2. Konkursa fināla uzdevumu risināšana un dalībnieku komunikācija notiek Zoom platformā, bet uzdevumu atbilžu iesniegšana konkursa platformā https://www.fizmix.lv/eksperiments/ vai kā norādīts katras fināla daļas aprakstā, 8. – 11. punktā. 

3. Fināla norisei Zoom platformā katrai komandai izveidota individuāla Zoom telpa, kas komandas dalībniekiem sniedz iespēju vienlaikus sarunāties, konsultēties ar konkursa organizatoriem, saņemt ziņas no konkursa  organizatoriem, kā arī kopīgi  pieņemt lēmumus par atbildes iesniegšanu. 

4. Virtuālās klases piekļuves saite katrai komandai tiek nosūtīta ar savu individuālu piekļuves kodu, ko komanda saņem https://www.fizmix.lv/eksperiments/ platformas komandas profilā līdz 27. aprīlim.

5. Konkursa platformā https://www.fizmix.lv/eksperiments/ norisināsies fināla uzdevumu 1., 2. daļa un sagatavošanās 3. daļai, taču 3. un 4. daļa norisināsies Latvijas Fizikas dienas tiešraides laikā. Fināla uzdevumu 1.-3. daļas kopējais izpildes un sagatavošanās laiks ir 65 minūtes. 

6. Komanda izvirza 1 (vienu) dalībnieku, kurš uzdevumu atbilžu laukos iesniedz pareizo atbildi. Atbildes viens no komandas dalībniekiem iesniedz konkursa platformā https://www.fizmix.lv/eksperiments/ - savas komandas profilā.

7. Finālā komandas veic uzdevumus 4 (četrās) daļās:  1. jeb teorētisko uzdevumu daļa sastāv no 8 (astoņiem) uzdevumiem, 2. daļa jeb video uzdevumu tests sastāv no 3 (trīs) jautājumiem, 3. daļa sastāv no 1 (viena) eksperimentālā uzdevuma un 4. jeb  atjautības uzdevumu daļa  sastāv no 6 (sešiem) ātrajiem jautājumiem. Uzdevumi risināšanai būs pieejami gan https://www.fizmix.lv/eksperiments/ komandas profilā, gan tiks risināti tiešraidē, Latvijas Fizikas dienas ietvaros. Komandas saņems uzdevumu instrukcijas Zoom virtuālajā klasē.

8.   1. daļa, teorētiskie uzdevumi: 
8.1. Fināla 1.daļa sastāv no 8 (astoņiem) uzdevumiem.
8.2. 1.daļas risināšanai paredzētas 35 minūtes. Komandas risina uzdevumus kopīgi vai ar Zoom platformas starpniecību, bet atbildi iesniedz konkursa https://www.fizmix.lv/eksperiments/ platformā - savas komandas profilā.
8.3. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt par 1.daļu – 8 (astoņi) punkti. 
8.4. Ja komandas neiesniedz atbildes 35 minūšu laikā no 1. jautājuma atvēršanas brīža, neiesniegtās atbildes vēlāk netiek pieņemtas. 

9. 2. daļa, video uzdevumu tests:
9.1. 2. daļa jeb video uzdevumu tests sastāv no 3 (trīs) jautājumiem. 
9.2. Komandas izvēlas pareizās atbildes no pieejamajiem atbilžu variantiem. Par katru pareizi iesniegtu video testa atbildi komanda saņem 2 (divus) punktus.  
9.3. Video testa uzdevuma veikšanai kopumā paredzētas 15  minūtes.
9.4. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt par video uzdevumu - 6 (seši) punkti. 

10. 3. daļa, eksperimentālais uzdevums:
10.1. Komandas pirms fināla norises ar kurjera starpniecību saņem eksperimenta veikšanai paredzētu rekvizītu komplektu un norādes treniņam. Saņemtajiem priekšmetiem līdz finālam ir jābūt neskartiem un neizmainītiem. Pilnīgi visi saņemtie uzdevuma rekvizīti ir izmantojami eksperimenta veiksmīgai izpildei. Pēc fināla saņemtie fināla eksperimenta rekvizīti tiek nodoti komandas pārstāvētās skolas īpašumā. 
10.2.  Līdz finālam katrai komandai pašai ir jāsagādā statīvs ar spailēm, kurās iespējams ievietot elektromagnētu. 
10.3. Eksperimenta veikšanai paredzēts gatavošanās laiks un izpildes laiks. Pēc norāžu saņemšanas:
10.3.1. Komandas 15 minūtes gatavojas eksperimentam.
10.3.2. Saskaņā ar Latvijas Fizikas dienas programmu, eksperimentu visas komandas veic vienlaicīgi, 40 sekundes. Pēc 40 sekundēm viens no komandas dalībniekiem tam speciāli paredzētā WhatsApp grupā iesūta foto ar eksperimentālā uzdevuma rezultātu.
10.4. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt par eksperimenta izpildi – 8 (astoņi) punkti. 

11.     4. daļa, atjautības uzdevumi:
11.1. Atjautības uzdevumu daļa sastāv no 6 (sešiem) ātrajiem jautājumiem. 
11.2. Saskaņā ar Latvijas Fizikas dienas programmu, pasākuma vadītājs nolasīs apgalvojumus un komandai 10 sekunžu laikā komandai būs jāpieņem lēmums – MĪTS vai PATIESĪBA, un zīme ar attiecīgo uzrakstu jāpaceļ tā, lai to skaidri redz kamerā.
11.3. Kad zīme ir pacelta, savu atbildi mainīt vairs nedrīkst.
11.4. Ja komanda paceļ zīmi vēlāk nekā pēc 10 sekundēm, maina atbildi pēdējā brīdī, vai kā citādi uzskatāmi svārstās pieņemtajā lēmumā, manipulējot ar zīmes redzamību, punkti netiek ieskaitīti.
11.5. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt par atjautības uzdevumiem – 6 (seši) punkti. 

12. Uzdevumu aprēķinos un atbilžu meklēšanā skolēni drīkst izmantot interneta resursus.

13. Konkursa finālā uzvar komanda ar vislielāko punktu skaitu fināla kārtā. Iepriekšējās konkursa kārtās iegūtie punkti netiek ņemti vērā. Pārējās vietas iegūst komandas ar secīgi lielāko punktu skaitu. 

14. Ja fināla komandas pēc visu uzdevumu izpildes ieguvušas vienādu punktu skaitu, pārsvaru gūst komanda ar lielāko punktu skaitu 3. daļā jeb eksperimentālajā uzdevumā. Ja arī eksperimentālajā uzdevumā iegūto punktu skaits komandām sakrīt, pārsvaru iegūst komanda, kas 1. daļā ieguvusi augstāku punktu skaitu.

15. Visas fināla komandas un skolotāji-konsultanti saņem balvas saskaņā ar balvu fonda nolikumu.