Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” pusfināla noteikumi 2021./2022. 


1.   Pusfināls norisinās 2022. gada 1. aprīlī (piektdien) no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 (120 minūtes) neklātienē, komandu profilos. Visu pusfināla uzdevumu izpildei paredzētas 80 minūtes, atlikušās 40 minūtes komandas var izmantot reģistrācijai komandas profilā, atpūtas pauzēm, tehniskajiem testiem un tehnisko problēmu atrisināšanai, utt. Plkst.15.00 atbilžu iesniegšana tiek slēgta. 
2.   Pusfināls sastāv no divām daļām: pirmajā daļā 10 testa uzdevumi, otrajā daļā – viens trīs pakāpju teorētiskais uzdevums un viens eksperimentālais uzdevums. Uzdevumi sadalīti četrās sarežģītības pakāpēs. Tie pieejami risināšanai portālā https://www.fizmix.lv/eksperiments/ , komandas profilā.
3. Pirmā daļa, 10 testa uzdevumi:
3.1. 10 dažādas sarežģītības pakāpes testa uzdevumus komandas pilda secīgi vai jauktā secībā, atvēlot katra uzdevuma izpildei tik daudz laika, cik nepieciešams, bet ne vairāk kā 40 minūtes visiem 10 testa uzdevumiem kopā. 
3.2. 40 minūšu laika atskaite sistēmā sākas tad, kad komanda atver pirmo testa uzdevumu.
3.3. Testa uzdevumi ir klasificēti trīs sarežģītības pakāpēs, un par katru no tiem iespējams saņemt atšķirīgu punktu skaitu. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams saņemt par 10 izpildītiem testa uzdevumiem – 17 punkti.
3.4. Punktu sadalījums pēc uzdevuma sarežģītības pakāpes:

4. Otrā daļa, teorētiskais un eksperimentālais uzdevums: 
4.1. Otrās daļas uzdevumus (trīs pakāpju teorētiskais uzdevums un viens eksperimentālais uzdevums) pēc dalībnieku savstarpējas vienošanās komandas var veikt paralēli vai secīgi.  Abu uzdevumu maksimālais izpildes laiks ir 40 minūtes. 
4.2. 40 minūšu laika atskaite sistēmā sākas tad, kad komanda atver pirmo uzdevumu.
4.3. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt par otrās daļas uzdevumu izpildi – septiņi punkti: 
4.3.1. Trīs pakāpju teorētiskā uzdevuma punktu skaitu nosaka pēc pareizi atbildētiem trīs apakšuzdevumiem – par katru pareizi atbildētu apakšuzdevumu komandas saņem vienu punktu (maksimāli iegūstamais punktu kopskaits – 3 punkti);
4.3.2. Eksperimentālā uzdevuma punktu skaitu nosaka pēc iesniegtās atbildes precizitātes – katra eksperimenta rezultātam tiks noteiktas statistiski pamatotas robežas, kurās iekļaujoties rezultāts tiks uzskatīts par precīzu vai gandrīz precīzu:


5. Katra uzdevuma atbildi var iesniegt tikai 1 reizi, atbildi nav iespējams mainīt.
6. Konkursa uzdevumu izpilde notiek klātienē, ja epidemioloģiskā situācija to atļauj, vai attālināti. Tādā gadījumā komanda saziņai pēc savas izvēles izmanto kādu no virtuālas saziņas platformām, piemēram, WhatsApp, Zoom, MS Teams u.c.
7. Komanda izvirza vienu dalībnieku, kurš visu uzdevumu atbilžu laukos iesniedz komandā kopīgi nolemto atbildi. 
8. Uzdevumu aprēķinos, atbilžu meklēšanā skolēni drīkst izmantot interneta resursus.
9. Skolotāju-konsultantu tests:
9.1. Pusfināla laikā komandu skolotāji-konsultanti platformā Google Forms paralēli pusfināla kārtai pilda erudīcijas testu, par kuru iespējams iegūt punktus gan sev, konkursam “FIZMIX Skolotājs 2022”, gan pārstāvētajai komandai vai komandām, ja tādas ir vairākas.
9.2. Testa hipersaite skolotājiem-konsultantiem tiks nosūtīta reģistrācijā norādītajā e-pastā. Tests tiks aktivizēts pusfināla dienā no plkst. 13.30 un tā izpildei paredzētais maksimālais laiks ir 60 minūtes. Plkst.14.30 atbilžu iesniegšana tiks slēgta. 
9.3. Tests sniedz skolotājam iespēju nopelnīt savai komandai papildu punktus, kas tiks summēti komandas pusfināla kārtā iegūtajiem punktiem: 


9.4.     Tests ir arī konkursa “FIZMIX Skolotājs 2022” vērtēšanas sastāvdaļa:


10.  Konkursa finālam kvalificējas katra reģiona (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas) viena rezultatīvākā (pēc punktu kopskaita) komanda un viena labākā komanda punktu kopvērtējumā visu reģionu konkurencē, pēc katra reģiona rezultatīvāko komandu atlases  – kopā septiņas komandas.
11. Ja komandas ieguvušas vienādu punktu skaitu, pārsvaru un iespēju piedalīties finālā iegūst komanda, kas otrajā daļā ieguvusi lielāku punktu skaitu. Ja otrās daļas punktu skaits sakrīt, iespēju piedalīties finālā iegūst komanda, kura eksperimentālajā uzdevumā ieguvusi lielāku punktu skaitu. Ja arī eksperimentālā uzdevuma punktu skaits sakrīt, tad iespēju piedalīties finālā iegūst komanda, kas otrās daļas atbildes iesniegusi visātrāk.
12. Komandas, kas kvalificējušās finālam, tiek paziņotas 2022. gada 14. aprīlī, plkst.12.00.
13. Visas pusfināla komandas saņems balvas no AS “Latvenergo” un citiem konkursa balvu partneriem līdz 2022.gada 31.maijam.