Mācies un lido konkursa noteikumi

Konkurss “Mācies kopā ar FIZMIX” 
 
Konkursa noteikumi

1.    Vispārējie noteikumi
1.1.    Konkursa rīkotājs: SIA „Inspired Connect”, reģistrācijas Nr.40103934855, juridiskā adrese: Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011, tel. 67830661, e-pasts: iconnect@inspired.lv, kurš rīkojas 
AS ,,Latvenergo”, reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, uzdevumā.
1.2.    Konkursa sākuma datums ir 2017. gada 30.oktobris, beigu datums ir 2017. gada 19.novembris, kas ir konkursa norises laiks.
1.3.    Konkursā piedalās AS „Latvenergo”  fizikas portāla FIZMIX.LV lietotāji, fiziskās personas, kuras ir reģistrējušās FIZMIX.LV portāla konkursam tā norises laikā. 
1.4.    Izlozē par konkursa galveno balvu piedalās klases, kas skolā apgūst fizikas mācību priekšmetu (8.-12. klasei). No visām konkursam pieteiktajām klasēm izlozes kārtībā tiks izlozēta viena klase, kas iegūst galveno balvu. Klase tiek pieteikta konkursam, brīdī, kad konkursam reģistrējas pirmais klases skolēns. 
1.5.    Klase var pretendēt uz galveno balvu, ja tā konkursa norises laikā izpildījusi sekojošo nosacījumu: vismaz 50% no kopējā klases skolēnu skaita ir reģistrējušies un pilnībā izpildījuši vismaz vienu testu FIZMIX portāla sadaļā “Testi” (https://www.fizmix.lv/testi). Testa pareizo atbilžu daudzums nekādā veidā konkursā netiek ņemts vērā..
1.6.    Ja izlozē par galveno balvu tiek izlozēta klase, kas nav izpildījusi konkursa noteikumu 1.5.punkta nosacījumu, tiek lozēta cita klase. Izloze turpinās līdz tiek izlozēta klase, kas izpildījusi konkursa noteikumu 1.5.punkta nosacījumu.
1.7.    Konkursā nevar piedalīties AS “Latvenergo”, SIA „Inspired Connect” darbinieki.
1.8.    Reģistrējoties konkursa dalībai FIZMIX portālā, skolēns kļūst par konkursa dalībnieku un piekrīt šiem konkursa noteikumiem. Ar dalību konkursā dalībniekiem nav papildus izdevumu.
1.9.    Konkursa ietvaros nodotie konkursa dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi konkursa uzvārētāju noteikšanai un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.    Konkursa balvas 
2.1.    Galvenā balva – lidojums SIA “Air Baltic Training” Boeing 737 lidmašīnas stimulatorā katram konkursā uzvarējušās klases konkursa dalībniekam un konkursā uzvarējušās klases fizikas skolotājam. Balvu saņem tikai tie uzvarējušās klases skolēni, kuri ir izpildījuši 1.5. punktā minēto nosacījumu, t.i. reģistrējušies un izpildījuši vismaz vienu testu. Skolēni, kas nav izpildījuši minēto nosacījumu, balvu nesaņem.
2.2.    Konkursa rīkotājs sedz Iedzīvotāju Ienākuma nodokli balvas noteiktajai vērtībai, ieskaitot to valsts kasē, likumā noteiktajā kārtībā.

3.    Konkursa norises un balvu izlozes kārtība
3.1.    Konkursa norises laikā jebkuras skolas skolēns, kurš mācās klasē, kura apgūst fizikas mācību priekšmetu (8.-12. klase), var reģistrēties konkursam, tādā veidā reģistrējot arī klasi.
3.2.    Lai klase pretendētu uz iespēju iegūt galveno balvu, tai jāizpilda 1.5. punktā minētais nosacījums. Tie klases skolēni, kas konkursa norises laikā nebūs izpildījuši 1.5. punktā minēto nosacījumu, nevar pretendēt uz galveno balvu, lai arī visa klase kopumā, t.i. vismaz 50% no kopējā klases skolēnu skaita, būs izpildījusi nosacījumus balvas iegūšanai. 
3.3.    No 20. Novembra līdz 26. Novembrim tiek apkopoti konkursa rezultāti un izlozēta galvenā balva. Tiek apkopotas visas konkursam reģistrētās klases un katra klasei piešķirts kārtas numurs. Datorā nejaušo skaitļu ģenerators izlozē vienu klasi. Ja, pārbaudot datus, apstiprinās, ka klase izpildījusi 1.4. punktā minētos nosacījumus, tā ir ieguvusi balvu. Ja izlozētā klase nosacījumus nav izpildījusi, izloze tiek atkārtota līdz tiek izlozēta klase, kas izpildījusi konkursa noteikumus.
3.4.    Uzvarētājs tiks publicēts FIZMIX portālā 2017. gada 27. novembrī.
3.5.    Izlozes godīgumu uzraudzīs: 
•    AS „Latvenergo” Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas (MKAF) direktore;
•    AS „Latvenergo” MKAF Mārketinga daļas vadītāja;
•    AS „Latvenergo” MKAF projektu vadītājs.

4.    Balvu saņemšana
4.1.    Par balvas saņemšanas iespēju konkursa rīkotāji informēs uzvarējušās klases skolas administrāciju, ka arī publicēs informāciju par uzvarējušo klasi FIZMIX mājas lapā www.fizmix.lv. 
4.2.    Balvas saņemšanas vieta: starptautiskā lidosta “Rīga”, Mārupes novads. Konkursa rīkotāji nenodrošina uzvarējušās klases konkursa dalībnieku transportēšanu līdz balvas saņemšanas vietai un/vai atpakaļ, un neatlīdzina transporta izdevumus vai citus izdevumus, kas uzvarējušās klases konkursa dalībniekam var rasties sakarā ar viņa uzturēšanos balvas saņemšanas vietā un neatkarīgi no konkursa rīkotājiem.
4.3.    Par balvas saņemšanas laiku uzvarējušās klases skolas administrācija vienosies ar konkursa rīkotāju. Balva var tikt saņemta tikai noteiktajā balvas saņemšanas laikā un dienā. Uzvarējušās klases konkursa dalībnieki, kas tiesīgi pretendēt uz balvas saņemšanu, bet nav ieradušies noteiktajā laikā, nevar saņemt balvu citā laikā vai dienā un tās vērtība netiek atlīdzināta naudā.
4.4.    Balvu nevarēs izņemt skaidrā naudā vai aizstāt ar citu preci vai pakalpojumu.

5.    Citi noteikumi
5.1.    Iepriekš vienojoties ar skolas administrāciju, balvas saņemšanas laikā var tikt veikta video filmēšana un/vai fotografēšana. 
5.2.    Konkursa rīkotājiem ir  tiesības  grozīt  vai  mainīt  šos  noteikumus,  publiskojot  grozījumus vai izmaiņas www.fizmix.lv. Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar konkursa norisi un kurus nenosaka šie noteikumi, konkursa rīkotājs var pieņemt vienpusēju lēmumu, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus un šos noteikumus.  
5.3.    Pretenziju gadījumā konkursa dalībnieks vēršas pie SIA „Inspired Connect” rakstveidā pa epastu: iconnect@inspired.lv. Pretenzija tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no tās saņemšanas. Atbilde uz pretenziju tiks sniegta rakstveidā, nosūtot to uz pretenzijā norādīto adresi. Pretenziju var sūtīt līdz 2017. gada 1.decembrim.