Konkursa "FIZMIX mēneša jautājums" noteikumi

Konkursa noteikumi

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Konkursa organizators ir AS "Latvenergo", reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
  2. Konkursa norises rīkotājs: SIA "Reklāmas aģentūra "Adell"", reģistrācijas Nr.40003154491, juridiskā adrese: Melnsila iela 11-5, Rīga, LV-1046, kurš, nodrošinot konkursa norisi, rīkojas AS "Latvenergo" uzdevumā.
  3. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un popularizēt FIZMIX.lv kā lielāko fizikas portālu Latvijā, kurā fizikas teorija izklāstīta ar praktiskiem piemēriem un aizraujošiem eksperimentiem.
  4. Konkursa sākuma datums ir 2019. gada 20. septembris, beigu datums ir 2020. gada 30.maijs.
  5. Konkursā piedalās AS "Latvenergo" fizikas portāla FIZMIX.lv lietotāji, fiziskas personas, kuras atbildējušas vismaz uz vienu FIZMIX.lv mēneša jautājumu, kas publicēts FIZMIX.lv portālā.
  6. Atbildot uz konkursa jautājumu, fizikas portāla FIZMIX.LV lietotājs kļūst par konkursa dalībnieku un apliecina, ka ir iepazinies ar šiem konkursa noteikumiem.
 2. Konkursa balvas
  1. Katru kalendāro mēnesi konkursa norises laikā no visiem dalībniekiem, kas pareizi atbildējuši uz mēneša jautājumu, tiek izlozēts viens balvas ieguvējs. Konkursa balva ir viedais fitnesa pulkstenis "Xiaomi Mi band 4"
  2. Konkursa norises rīkotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz Iedzīvotāju ienākuma nodokli balvas noteiktajai vērtībai .
 3. Konkursa norises un balvu izlozes kārtība
  1. Sākot ar 2019.gada 20.septembri AS "Latvenergo" fizikas portāla FIZMIX.lv sadaļā "Mēneša jautājums", tiks uzdots jautājums, uz kuru būs iespējams atbildēt līdz katra kalendārā mēneša beigām.
  2. Konkursā nedrīkst piedalīties AS "Latvenergo" un SIA "Reklāmas aģentūra "Adell"" darbinieki.
  3. Līdz katra nākamā kalendārā mēneša 5.datumam  tiek izlozēts viens pareizi atbildējušais dalībnieks, kas saņems konkursa balvu. Uzvarētājs par laimestu tiks informēts personīgi uz e-pastu, kuru dalībnieks norādījis, iesniedzot pareizo atbildi.
  4. Izlozes atbilstību godīgas spēles principiem uzraudzīs: AS ""Latvenergo" Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas (MKAF) direktore, AS ""Latvenergo" MKAF Mārketinga daļas vadītāja, AS ""Latvenergo" MKAF projektu vadītājs.
 4. Balvu saņemšana
  1. Uzvarētājs balvu varēs saņemt personīgi, vienojoties par balvas saņemšanas laiku un vietu. Balvu varēs saņemt viena mēneša laikā no dienas, kad balvas ieguvējs saņēmis e-pastu ar informāciju par balvas iegūšanu.
  2. Balvu nav iespējams izņemt skaidrā naudā vai aizstāt ar citu preci vai pakalpojumu.
 5. Personas datu apstrāde
  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga,  tel.+371 67728888, e-pasts: info@latvenergo.lv.
  2. Konkursa dalībnieku personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa norisi un saziņu ar konkursa dalībniekiem atbilstoši konkursa noteikumiem.
  3. Personas datu apstrādātājs ir noteikumu 1.2.punktā norādītais konkursa norises rīkotājs SIA "Reklāmas aģentūra "Adell"", reģistrācijas Nr.40003154491, juridiskā adrese: Melnsila iela 11-5, Rīga, LV-1046, kurš pārziņa uzdevumā organizē un administrē konkursa norisi, kā arī konkursa mērķa sasniegšanai apstrādā uzvarētāju dalībnieku personas datus.
  4. Personas datu apstrāde notiks konkursa norises laikā, kā arī periodā, kad notiks ar konkursu saistītas aktivitātes, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam.
  5. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt daļēju vai pilnīgu personas datu apstrādes izbeigšanu, personas datu daļēju vai pilnīgu dzēšanu. Konkursa dalībnieka personas datu apstrāde ir nepieciešama konkursa nodrošināšanai, līdz ar to personas datu apstrādes izbeigšana un/vai personas datu dzēšana var padarīt dalību konkursā par neiespējamu.
  6. Ar AS "Latvenergo" veiktās personas datu apstrādes principiem ir iespējams iepazīties mājaslapā www.latvenergo.lv/dati. 
 6. Citi noteikumi
  1. Konkursa organizatoram ir tiesības grozīt vai mainīt šos noteikumus, publiskojot grozījumus vai izmaiņas www.fizmix.lv. Jautājumos, kas ir saistīti ar konkursa norisi un kurus nenosaka šie noteikumi, konkursa organizators ir tiesīgs pieņemt vienpusēju lēmumu un rīkoties atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
  2. Pretenziju gadījumā konkursa dalībnieks ir tiesīgs vērsties pie konkursa organizatora rakstveidā iesniedzot pretenziju uz e-pastu: info@fizmix.lv. Pretenzija tiks izskatīta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Atbilde uz pretenziju tiks sniegta rakstveidā, nosūtot to uz pretenzijā norādīto adresi. Pretenziju par konkursa norisi var iesniegt līdz 2020. gada 15. jūnijam.