Personas datu apstrādes principi

KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

Dokuments (turpmāk – Politika) ir izstrādāts, lai informētu Politikā norādītās fiziskās personas par darbībām, kuras ar viņu personas datiem veic akciju sabiedrība "Latvenergo”, reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010 (turpmāk – Latvenergo).

Latvenergo ir energoapgādes pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz zemāk norādītos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi):

 • elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu;
 • elektroenerģijas un siltumenerģijas pārdošanu;
 • “viedās mājas” pakalpojumus;
 • saules paneļu pakalpojumus;
 • citus saistītos pakalpojumus (piemēram, klientu atbalsta pakalpojumi, sociālās atbildības īstenošanas pasākumi).

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu).

 

1. Politikas darbības joma

Politika nosaka fizisku personu datu apstrādi, kura attiecas uz visiem Latvenergo:

 • esošajiem klientiem, kas ir fiziskas personas un kas izmanto Latvenergo Pakalpojumus;
 • potenciālajiem klientiem, kas ir fiziskas personas, kurām nav nodibinātas attiecības ar Latvenergo un kuras interesējas par Latvenergo Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un/ vai izmaksām;
 • bijušajiem klientiem, tostarp kuru līgumsaistības nav izpildītas vai kuri piekrituši saņemt komerciālus paziņojumus pēc līguma izbeigšanas;
 • klientu pārstāvjiem, tostarp kontaktpersonām un likumiskajiem pārstāvjiem;
 • objektos vai tiem pieguļošajās teritorijās esošajām personām;
 • informācijas sistēmu, mājaslapas un tehnisko risinājumu (piemēram, lietotņu) lietotājiem;
 • Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu īpašniekiem, īpašnieku pārstāvjiem;
 • izsoļu dalībniekiem;
 • nekustamo īpašumu nomniekiem, iznomātājiem.
 • fiziskām personām, kas iesaistījušās mārketinga aktivitātēs (piemēram, konkursos, akcijās, loterijās, sociālās atbildības īstenošanas pasākumos).

(turpmāk – Klienti vai Jūs).

Politika sniedz informāciju par to, kā saistībā ar Latvenergo piedāvātajiem Pakalpojumiem Latvenergo rīkojas ar Jūsu personas datiem, izmantojot savus iekšējos resursus, tostarp informācijas sistēmas (turpmāk – Sistēmas), tīmekļa vietnes www.latvenergo.lv, www.fizmix.lv, www.skolotajiem.fizmix.lv un www.izdziedam100.lv (turpmāk – Tīmekļa lapas), kā arī www.elektrum.lv (turpmāk – Portāls) un Elektrum mobilo lietotni, Elektrum Viedā māja mobilo lietotni un Izdziedam100 lietotni (turpmāk – Lietotne).

Politika darbojas līdztekus citiem Latvenergo noteikumiem un nosacījumiem saistībā ar Latvenergo Pakalpojumu, Tīmekļa lapu, Lietotnes un Portāla lietošanu:

Lai informētu Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, Latvenergo sniedz Jums zemāk norādīto informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un Personas datu apstrādes likumu (turpmāk – Likums).

2. Pārzinis

Politikā norādīto Jūsu personas datu pārzinis ir Latvenergo. Latvenergo kontaktinformācija saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem ir: 
adrese – Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija
tālruņa numurs: +371 67 728 222
e-pasta adrese: info@latvenergo.lv 

3. Datu aizsardzības speciālists

AS “Latvenergo” ir iecelts datu aizsardzības speciālists. Kontaktinformācija saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu: 
adrese – Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija
e-pasta adrese: fpda@latvenergo.lv 

4. Personas dati un personas datu apstrādes nolūki

Latvenergo apstrādā Jūsu personas datus (Personas dati) tostarp, bet ne tikai, šādos nolūkos:

a. Latvenergo Pakalpojumu sniegšanai:

 • Elektroenerģijas tirdzniecības līguma un citu līgumu noslēgšanai un īstenošanai, kā arī Pakalpojumu sniegšanai, tostarp, piemēram:

  - Klientu identificēšanai;
  - Klientu atbalsta sniegšanai dažādu Klientu kategorijām (tostarp aizsargātājiem lietotājiem);
  - norēķinu un maksājumu izpildei, kā arī parādu pārvaldībai;
  - finanšu uzskaitei un finanšu interešu aizsardzībai;

 • Klienta reģistrācijai un autentifikācijai Portālā, Lietotnē un Tīmekļa lapās;
 • Tīmekļa lapu, Portāla un Lietotnes darbības uzturēšanai.

b. Latvenergo Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un biznesa plānošanai:

 • iesniegumu, pieprasījumu, pretenziju un priekšlikumu izskatīšanai;
 • Klientu konsultācijai;
 • Klientu aptauju veikšanai un viedokļa izpētei par Latvenergo Pakalpojumiem un produktiem;
 • Klientu apziņošanai un informēšanai par Latvenergo jaunumiem, darbībām, pasākumiem un citiem notikumiem;
 • statistikai un biznesa analīzei (tostarp biznesa plānošanai un atskaišu sagatavošanai);
 • lietvedības un grāmatvedības pasākumu nodrošināšanai, tostarp informācijas arhivēšanai.

c. Drošības un tiesību aizsardzības nolūkiem:

 • Latvenergo Sistēmu auditācijas uzturēšanai;
 • IT drošības incidentu (piemēram, neautorizētas ārējas piekļuves gadījumā Latvenergo Sistēmām, jebkurām vietnēm vai lietotnēm), kā arī jebkāda veida ļaundabīgas darbības Latvenergo Sistēmām, jebkurām vietnēm vai lietotnēm (piemēram, DDoS uzbrukuma) novēršanai un izmeklēšanai;
 • Personas datu apstrādes pārkāpumu (piemēram, nelikumīgas piekļuves Latvenergo telpām) novēršanai un izmeklēšanai;
 • drošībai Latvenergo telpās, Latvenergo objektu teritorijā vai pie Latvenergo objektiem, tai skaitā videonovērošanas veikšanai un piekļuves kontroles īstenošanai (piemēram, caurlaižu izsniegšanai);
 • informācijas sniegšanai valsts iestādēm un citām personām, piemēram, policijai, Valsts kontrolei vai arhīviem.

d.    Mārketinga darbībai un lojalitātes veicināšanai:

 • Latvenergo Pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp, piemēram:

 - uz Klientu vērstai tiešajai reklāmai;

 - mārketinga statistikas apkopošanai;

 - Klientu Pakalpojumu izmantošanas ieradumu analītikai;

 • lojalitātes programmas (piemēram, “draudzīgie labumi”) darbības nodrošināšanai;
 • loteriju, konkursu un izložu organizēšanai un īstenošanai;
 • apmeklējumu un pasākumu organizēšanai Klientiem Latvenergo objektos, kā arī citiem publiskiem pasākumiem un pasākumu publicitātes nodrošināšanai.

e.    Sociālās atbildības īstenošanai un reprezentatīvo attiecību pilnveidei:

 • ekskursiju, apmeklējumu un pasākumu organizēšanai Latvenergo muzejos un objektos, piemēram, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, energoefektivitātes konsultāciju nodrošināšanai;
 • jauniešu ieinteresēšanai eksaktajos mācību priekšmetos;
 • publisku komentāru sniegšanai par Latvenergo darbību;
 • apmeklētāju pieņemšanai pasākumu ietvaros (piemēram, Ēnu diena);
 • vispārīgajai Pārziņa saimnieciskās darbības attīstībai, ilgtspējīgu un uzticības veicinātu attiecību veidošanai ar Klientiem un citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, kolektīvu vai personalizēto apsveikumu sūtīšanai.

f. Normatīvo aktu prasību izpildei vai Latvenergo tiesību izmantošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

 • informācijas sniegšanai valsts un pašvaldību kontroles un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, citām valsts un pašvaldību iestādēm to kompetences ietvaros, piemēram, policijai, Valsts kontrolei vai arhīviem;
 • informācijas sniegšanai citām trešajām personām, tostarp valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos un ir nepieciešams noslēgtā līguma izpildei (piemēram, Zemesgrāmatai nekustamā īpašuma pirkšanas vai pārdošanas gadījumā);
 • informācijas pieprasīšanai no valsts iestādēm vai citām pilnvarotām personām par Klientu tādos gadījumos, kad tas ir atļauts ar likumu, piemēram, no Zemesgrāmatas, Kadastra IS vai pašvaldībām par zemes/ būvju īpašnieku;
 • sadales sistēmas operatora saņemtās informācijas apstrādei.

Ja vēlaties uzzināt, kādas tieši Jūsu Personas datu kategorijas tiek apstrādātas attiecībā uz konkrētu iepriekšminēto datu apstrādes nolūku, lūdzam Jūs iepazīties ar Politikas Pielikumu Nr. 1.

5. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

Latvenergo veic Jūsu Personas datu apstrādi šādos gadījumos:

 • Starp Jums un Latvenergo ir noslēgts vai tiks noslēgts līgums. Šādā gadījumā Latvenergo apstrādā Jūsu Personas datus, ja tie ir vajadzīgi Latvenergo līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Tas tostarp attiecas uz elektroenerģijas tirdzniecības līgumu, kā arī jebkādu citu Latvenergo un Jūsu starpā noslēgto līgumu. Ja Jūs nesniedzat Latvenergo līguma izpildei nepieciešamos Personas datus, Latvenergo nebūs iespējas izpildīt līgumu. Latvenergo neatbild par tādu pienākumu neizpildi saskaņā ar minēto līgumu, ja līgums nevar tikt izpildīts Personas datu nesniegšanas dēļ;
 • Jūsu Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos norādītos uz Latvenergo attiecināmos juridiskos pienākumus. Piemēram, Latvenergo ir pienākums nodrošināt dažos gadījumos Jūsu informācijas sniegšanu valsts iestādēm, ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldības pienākumus, kā arī arhivēt dokumentus;
 • Personas datu apstrāde ir nepieciešama Latvenergo vai trešās personas leģitīmo (likumīgo) interešu ievērošanai. Leģitīmās intereses ir tiesības, kuru īstenošana ir pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tostarp sakarā ar Jūsu un Latvenergo starpā noslēgto līgumu. Latvenergo ir šādas leģitīmās intereses:

   -    nodrošināt savas komercdarbības attīstību;
   -    sniegt energoapgādes pakalpojumus, izstrādāt un attīstīt savus Pakalpojumus un nodrošināt to uzlabošanu;
   -    nodrošināt pozitīvu attiecību uzturēšanu ar Klientiem, kā arī Klientu apmierinātības celšanu;
   -    nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu un/ vai komunikācijas veikšanu ar patieso Pakalpojumu un/ vai komunikācijas saņēmēju;
   -    novērst potenciālus finanšu un organizatoriskus riskus (piemēram, lai glabātu informāciju par Klientu norēķiniem, kā arī pārvaldītu parādus);
   -    novērst juridiskus riskus (piemēram, lai potenciāla strīda gadījumā glabātu Jūsu Personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai);
   -    novērst drošības riskus (piemēram, veicot videonovērošanu objektos un tiem pieguļošajās teritorijās);
   -    organizēt izsoles (attiecībā uz kustamo un nekustamo īpašumu, tajā skaitā transportlīdzekļiem);
   -    nodrošināt līguma saistību izpildi un nodrošināt līgumu pienācīgu izpildi;
   -    aizsargāt savas finanšu intereses (tostarp pārvaldīt maksājumus un parādus);
   -    noturēt un piesaistīt Klientus;
   -    uzturēt Sistēmu, Tīmekļa lapu, Lietotņu un Portāla darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus, kā arī nodrošināt to izmantošanu Klientiem;
   -    veikt mārketinga darbības, tostarp Pakalpojumu reklāmu un izplatīšanas veicināšanu;
   -    uzturēt un attīstīt elektroenerģijas ražošanas infrastruktūru;
  -   veicināt sociālo atbildību un pilnveidot reprezentatīvās attiecības, piedaloties un organizējot attiecīgā rakstura pasākumus, tostarp uzturot un attīstot Enerģētikas muzeja darbību, Energoefektivitātes centra darbību;
   -   informēt sabiedrību par savu darbību, nodrošināt Latvenergo organizēto pasākumu publicitāti;
   -    nodrošināt biznesa pārvaldību, analīzi un plānošanu;
   -    aizsargāt savas tiesības, izmantojot pilnvarotu un kompetentu iestāžu pakalpojumus.

 • Latvenergo saņēma Jūsu piekrišanu Personas datu apstrādei (tostarp rakstveidā, elektroniski Tīmekļa lapās, Portālā vai Lietotnē, kā arī telefoniski, Klientam identificējoties). Piemēram, tas attiecas uz dalību Latvenergo organizētās loterijās un izlozēs, ar sīkdatņu starpniecību ievāktu Personas datu izmantošanu, Jūsu ieradumu novērošanu tiešsaistē vai dalību Latvenergo projektos (piemēram, http://www.izdziedam100.lv).

6. Personas datu saņēmēji un avoti

Latvenergo var nodot Jūsu Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

 • Latvenergo darbinieki un pilnvarotās personas, kuras apstrādā šajā Politikā norādītos Personas datus Latvenergo vārdā savas kompetences un darba uzdevumu ietvaros;
 • ar Latvenergo Pakalpojumu sniegšanu un biznesa attīstību saistītajām personām, tostarp, bet ne tikai:

    -    informācijas sistēmu konsultantiem un to apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem;
    -    darbuzņēmējiem (piemēram, būvuzņēmējiem, kuri saņem nekustamo īpašumu īpašnieku Personas datus);
    -    Klientu viedokļu izpētes pakalpojumu sniedzējiem;
    -    pētījumu veikšanas pakalpojumu sniedzējiem;
    -    pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina komunikāciju ar Klientiem vai informācijas nosūtīšanu Klientiem (piemēram, zvanu centriem);
    -    Klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem;
    -    pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem;
    -    bankām un citiem norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp Latvenergo un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
    -    radošajām un mediju aģentūrām, reklāmas un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu sponsoriem un organizatoriem;
    -    sabiedrības informēšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, medijiem);
    -    Latvenergo risinājumu izstrādātājiem, pārvaldniekiem un piegādātājiem (piemēram, ja ir nepieciešamība uzstādīt solāros paneļus);
    -    apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
    -    juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
    -    nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējiem;
    -    drukāšanas pakalpojumu sniedzējiem;
    -    parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem un kredītinformācijas birojiem; 
    -    apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzējiem.

 • Jūsu pilnvarotajām personām, ar kurām Latvenergo komunicē, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu vai savu interešu aizsardzību, kā arī citos šajā Politikā minētajos nolūkos;
 • tiesībsargājošajām iestādēm, citām valsts iestādēm un publiskajām personām un līdzīgām personām, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu vai pienākumu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, tiesas, policija, prokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests, notāri);
 • veselības pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, ja klientu apkalpošanas centrā ir nepieciešama medicīniskā palīdzība).

Papildus Latvenergo var saņemt informāciju par Jums no trešajām pusēm, piemēram, tādām kā:

 • valsts un pašvaldības iestādes (piemēram, Zemesgrāmata, Kadastra IS, pašvaldības, arhīvs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (piemēram, ja Klients ir no aizsargāto lietotāju grupas));
 • kredītinformācijas biroji un citas personas, kurām ir tiesības uzturēt informāciju par personu maksātspēju, lai pārbaudītu Klienta spēju samaksāt par Latvenergo Pakalpojumiem;
 • sadarbības partneri, kuri palīdz Latvenergo pieņemt maksājumus no Jums (piemēram, tādos gadījumos, kad par Latvenergo Pakalpojumiem nepieciešams norēķināties lielveikalā vai pastā).

Papildus Latvenergo veic apmaiņu ar Jūsu Personas datiem ar akciju sabiedrību "Sadales tīkls", reģistrācijas numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1006 (Sadales tīkls). Personas datu apmaiņa ir nepieciešama saistībā ar šādiem nolūkiem un vairākos gadījumos tiek veikta uz normatīvo aktu pamata:

 • elektroenerģijas sadales infrastruktūras un sistēmu uzturēšanai un elektroenerģijas piegādei;
 • Klientu apkalpošanas nodrošināšanai;
 • norēķinu, maksājumu un finanšu uzskaitei;
 • Klientu pretenziju izskatīšanai un viedokļu izpētei;
 • Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • Latvenergo un Sadales tīkla interešu aizsardzībai.

7. Personas datu apstrādes termiņš

Jūsu Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams atkarībā no konkrētā datu apstrādes nolūka, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.

Latvenergo glabās Jūsu Personas datus:

 • tik ilgi, cik to prasa vai atļauj normatīvie akti (piemēram, elektroenerģijas tirdzniecības līgums glabājas 10 gadus pēc tā izbeigšanas), un
 • kamēr spēkā ir līgums, kas ir noslēgts starp Jums un Latvenergo (ja šie Personas dati ir saistīti tikai ar šo konkrēto līgumu) (piemēram, informācija par kontaktpersonu vai autentifikācijas informācija Portāla lietošanai), un
 • kamēr tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Politikas 4. sadaļā norādītos Personas datu apstrādes nolūkus (piemēram, Sistēmas auditācijas pieraksti glabājas 10 gadus, audioieraksti Latvenergo klientu servisā glabājas 2 gadus, videonovērošanas dati var glābāties no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem atkarībā no objekta funkcijām un tehniskās konfigurācijas).

8. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

Dažos gadījumos Latvenergo var nodot Personas datus ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ja tiek izmantoti datu glabāšanas risinājumi, kuri sniedz datu glabāšanas pakalpojumus ārpus Eiropas Savienības, vai arī piesaistot trešās puses, kas palīdz Latvenergo veikt šajā Politikā minētos saimnieciskās darbības uzdevumus, kā arī atbildot uz Jūsu un viņu pilnvaroto personu pieprasījumiem, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības.

Atkarībā no apstākļiem Latvenergo var izvēlēties Regulā norādītās speciālās Personas datu aizsardzības garantijas, piemēram, noslēgt standartklauzulas ar Personas datu saņēmēju vai arī izmantot izņēmumus, piemēram, tādu pamatu kā Jūsu un Latvenergo starpā noslēgtā līguma izpildes nepieciešamību.

Jums ir tiesības iepazīties vai saņemt informāciju par minētajām garantijām, izmantojot Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju.  

9. Jūsu tiesības Personas datu apstrādes ietvaros

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz šajā Politikā minētajiem Personas datiem:

 • Piekļuves tiesības. Tas nozīmē, ka Jums ir tiesības:

    -    saņemt no Latvenergo apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Jums tiek vai netiek apstrādāti Personas dati,

    -    ja Latvenergo apstrādā Jūsu Personas datus, tad Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajiem Personas datiem un saņemt informāciju par apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām, Personas datu saņēmēju kategorijām, Personas datu glabāšanas laiku, Jūsu datu aizsardzības tiesībām, Personas datu saņemšanas avotu un automatizēto lēmumu pieņemšanu (ja tāda notiek). Ar minēto informāciju Jūs varat iepazīties šajā Politikā. Klientiem – elektroenerģijas lietotājiem – lielākā daļa no viņu Personas datiem ir pieejama, autentificējoties lietotāja profilā Portālā www.elektrum.lv. Ja Jūs vēlaties saņemt papildu informāciju par Jūsu Personas datiem, lūdzu, izmantojiet Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju!

Par visām papildu Personas datu kopijām, ko Jūs pieprasāt no Latvenergo, Latvenergo var lūgt saprātīgu samaksu, kas izriet no administratīvām izmaksām. Papildus, ja Jūs iesniedzat pieprasījumu elektroniskā formā un nepieprasāt citādi, Latvenergo informāciju sniedz plaši izmantotā elektroniskā formātā.

 • Tiesības labot. Neprecizitāšu gadījumā Jums ir tiesības pieprasīt, lai Latvenergo izlabo neprecīzus Personas datus.
 • Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Latvenergo dzēstu Jūsu Personas datus, ja:
 •  

    -    Jūs atsaucāt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā;

    -    Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Politikas 4. sadaļā norādītajiem nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti;

    -    Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;

    -    Personas dati jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši likumam Latvenergo ir pienākums apstrādāt Personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

 • Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi. Jums ir tiesības prasīt, lai Latvenergo ierobežotu Personas datu apstrādi, ja:

    -    Jūs apstrīdat Personas datu precizitāti vai apstrādes likumīgumu (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);

    -    Personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret Personas datu dzēšanu;

    -    Latvenergo Personas dati vairs nav nepieciešami, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

 • Tiesības iebilst pret apstrādi. Balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 5. sadaļā norādītajām leģitīmām interesēm un piekrišanu, kā arī 10. sadaļā aprakstīto profilēšanu jeb automatizēto lēmumu pieņemšanu. Latvenergo ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu Personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja Latvenergo norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tādos gadījumos, kad Latvenergo izmanto Jūsu Personas datus tiešā mārketinga nolūkiem, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi šādām vajadzībām, kad tas ietver profilēšanu (kā tas ir norādīts Politikas 10. sadaļā).

 • Tiesības atsaukt piekrišanu. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei tādos gadījumos, kad pamats Personas datu apstrādei ir piekrišana (kā tas ir norādīts Politikas 5. sadaļā). Ja piekrišana tiek sniegta, izmantojot Portālu, Lietotni vai Tīmekļa lapas, Jūs varat atsaukt savu piekrišanu attiecīgi Portālā, Lietotnē vai Tīmekļa lapās. Citos gadījumos piekrišanas atsaukšanai Jūs varat izmantot Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju.

Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, tostarp piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, Latvenergo ir tiesības ierobežot savu Pakalpojumu funkcionalitāti un apjomu, tostarp Portāla, Lietotnes un Tīmekļa lapas darbības ietvaru, kā arī saistīto pakalpojumu sniegšanu, ja tas atkarīgs no atbilstošo Personas datu esamības. Tādos gadījumos Latvenergo nebūs iespējas sniegt Jums atbilstošos Pakalpojumus, ja Latvenergo rīcībā piekrišanas atsaukšanas dēļ nebūs Pakalpojumu un/ vai funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo Personas datu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā.

 • Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus Personas datus, kurus Jūs sniedzāt Latvenergo, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus prasīt nosūtīt citam pārzinim (pakalpojumu sniedzējam), ja šie Personas dati tiek apstrādāti uz līguma pamata ar automatizētiem līdzekļiem vai uz piekrišanas pamata (kā tas ir norādīts Politikas 5. sadaļā).
 • Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvenergo, kā arī Latvijas uzraudzības iestādē, Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu Personas datu aizsardzības tiesības ir tikušas pārkāptas. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, pirms sazināties ar inspekciju, lūdzam vērsties pie Latvenergo.  Latvenergo rūpējas par Jūsu Personas datu aizsardzību un sniegs Jums nepieciešamo atbalstu.

Minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju, izņemot tādus gadījumus, kad šajā sadaļā norādīts citādi.

10. Automatizēta lēmumu pieņemšana Personas datu apstrādē

Attiecībā uz Jūsu Personas datiem var notikt automatizētā lēmumu pieņemšana šādos gadījumos:

 • Klientu profilēšana personalizētu ziņu izsūtīšanai, pamatojoties uz to informāciju, kas ir tikusi nodota Latvenergo un atkarībā no Jūsu interesēm un Pakalpojumu lietošanas ieradumiem. Latvenergo mārketinga vajadzību īstenošanai tiek atlasīti Jūsu Personas dati, nosakot datu subjektu kategoriju. Piemēram, komerciālie paziņojumi tiek sūtīti Klientiem, pamatojoties uz Klienta izvēlētā norēķinu veida un rēķinu apmaksas ieradumiem;
 • norēķinu funkcijas, ieskaitot parādu piedziņas darbību ietvaros, notiek automatizēta Klientu datu profilēšana attiecībā uz Klienta maksājumu un norēķinu veikšanas ieradumiem. Klienta maksājumu un norēķinu veikšanas ieradumi (tostarp negatīva maksājumu veikšanas vēsture) var ietekmēt brīdinājumu saturu un Jums pieejamo Pakalpojumu klāstu;
 • maksājumu veikšanas vēsture par Latvenergo Pakalpojumiem var ietekmēt Jūsu tiesības veikt maksājumus daļās. Ja Jums ir pozitīva norēķinu veikšanas vēsture, Jums būs pieejama funkcija Pakalpojumu apmaksai daļās. 

11. Ar sīkdatņu starpniecību veikta personas datu apstrāde

Attiecībā uz Personas datu apstrādi, kura tiek veikta ar sīkdatņu starpniecību, detalizēta informācija ir pieejama Portālā, Lietotņu un Tīmekļa lapās.

Lietotņu, Tīmekļa lapas un Portāls var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Tomēr, ja Jūs izmantojat šīs saites, ir jāņem vērā, ka Latvenergo nav nekādas kontroles pār citām tīmekļa vietnēm. Šī iemesla dēļ Latvenergo nevar uzņemties atbildību par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru Jūs sniedzat, apmeklējot šādas vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Jums ir jāievēro piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par konfidencialitāti vai privātumu.

12. Bērnu personas dati

Nepilngadīgās personas (bērna) dalība Latvenergo organizētajos projektos, kuros var piedalīties personas vecumā līdz 18 gadiem (piemēram, piesakoties ekskursijām un citiem Latvenergo projektiem), ir iespējama, ja bērna likumiskais pārstāvis ir devis Latvenergo savu piekrišanu bērna dalībai konkrētajā projektā vai pasākumā. Reģistrāciju Tīmekļa lapās patstāvīgi var veikt personas vecumā no 13 gadiem (piemēram, www.fizmix.lv vai www.izdziedam100.lv).

Bērna personas datu apstrādes principi:

   a. bērna Personas datus Latvenergo projektiem un pasākumiem Latvenergo ievāc un glabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams atbilstošā projekta vai pasākuma organizēšanai. Ja Latvenergo ir bērna vai bērna likumisko pārstāvju (piemēram, vecāku) piekrišana bērna Personas datu (piemēram, bilžu) izmantošanai, tad Latvenergo glabā bērna datus, kamēr Latvenergo var izmantot bērna likumisko pārstāvju piekrišanu;

   b. Latvenergo izmanto bērna Personas datus tikai sakarā ar tiem projektiem un pasākumiem, kuru organizēšanai un dalībai bērna Personas dati tika ievākti;

   c. Latvenergo izmanto bērna Personas datus uz bērna vai bērna pārstāvju (piemēram, vecāku) piekrišanas pamata, kā arī ja to prasa likums vai Latvenergo ir nepieciešami bērna Personas dati Latvenergo interešu aizsardzībai (piemēram, ja rodas strīds, kurš ir saistīts ar Jūsu Personas datiem);

   d. Latvenergo var nodot bērna Personas datus tiem Personas datu saņēmējiem, kuri palīdz Latvenergo noteikto pasākumu vai konkursu organizēšanā, kā arī tiešsaistes portālu uzturēšanā vai izmantošanā (piemēram, ja Latvenergo piedāvā iespēju autorizēties Latvenergo mājaslapās caur citiem portāliem, tostarp sociālajiem tīkliem);

  e. bērnam, kā arī bērna pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt nodzēst bērna Personas datus, pārtraukt veikt darbības (piemēram, ievākt) ar bērna Personas datiem, nodrošināt informāciju par bērna Personas datiem vai to kopiju, kā arī vērsties Datu valsts inspekcijā (uzraudzības iestādē), lai aizsargātu bērna tiesības uz Personas datu aizsardzību;

  f. dažos gadījumos Latvenergo nevarēs nodrošināt bērnam dalību noteiktos pasākumos vai citus pakalpojumus, ja Latvenergo nesaņem no bērna šim nolūkam nepieciešamo informāciju (piemēram, informāciju par vecumu). Šādos gadījumos Latvenergo par to informēs bērnu vai bērna likumiskos pārstāvjus.

13. Politika

Latvenergo ir tiesības veikt papildinājumus Politikā, padarot Jums pieejamu tās aktuālo versiju Portālā, Latvenergo mājaslapā un citās Politikā norādītajās Tīmekļa lapās un Lietotnēs.

 

PIELIKUMS NR. 1.

Par datu apstrādes nolūkiem un personas datu veidu kategorijām

 

Datu apstrādes nolūks

Personas datu veidu kategorijas

Latvenergo Pakalpojumu sniegšana

Identifikācijas informācija 
Kontaktinformācija
Informācija par līgumu
Norēķinu informācija
Informācija par maksātspēju
Informācija par patēriņu
Informācija par objektu (nekustāmo īpašumu)
Komunikācijas materiālos (piemēram, sarakstē) esošā informācija
Informācija par Pakalpojumu un/ vai produktu
Informācija par Sistēmu, Tīmekļa lapu, Lietotnes un Portāla lietošanu
Informācija par aizsargātā lietotāja statusu un ar to saistītā informācija (trūcīgas/ maznodrošinātas personas statuss, daudzbērnu ģimene, invalīda statuss vai ģimene ar bērnu invalīdu)  
Audioieraksti (piemēram, telefonsarunu ieraksti)
Autentifikācijas informācija
Piekļuves informācij

Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un biznesa plānošana

Identifikācijas informācija 
Kontaktinformācija
Informācija par līgumu
Norēķinu informācija
Informācija par maksātspēju
Informācija par patēriņu
Informācija par objektu (nekustamo īpašumu) Informācija par Jūsu viedokli
Komunikācijas materiālos (piemēram, sarakstē) esošā informācija
Informācija par Pakalpojumu un/vai produktu
Informācija par Sistēmu, Tīmekļa lapu, Lietotnes un Portāla lietošanu
Informācija par aizsargātā lietotāja statusu un ar to saistītā informācija (trūcīgas/ maznodrošinātas personas statuss, daudzbērnu ģimene, invalīda statuss vai ģimene ar bērnu invalīdu)  
Audioieraksti (piemēram, telefonsarunu ieraksti)
Autentifikācijas informācija
Piekļuves informācija
Sociālo mediju informācij

Drošības un tiesību aizsardzība

Komunikācijas materiālos (piemēram, sarakstē) esošā informācija
Informācija par Sistēmu, Tīmekļa lapu, Lietotnes un Portāla lietošanu
Audioieraksti (piemēram, telefonsarunu ieraksti)
Videoieraksti
Fotogrāfijas
Autentifikācijas informācija
Piekļuves informācija
Informācija par transportlīdzekl

 Mārketinga darbība un lojalitātes veicināšana

Identifikācijas informācija 
Kontaktinformācija
Informācija par līgumu
Norēķinu informācija
Informācija par maksātspēju
Informācija par patēriņu
Informācija par objektu (nekustamo īpašumu)
Informācija par izmantotajiem saziņas kanāliem
Informācija par Jūsu viedokli
Komunikācijas materiālos (piemēram, sarakstē) esošā informācija
Informācija par Pakalpojumu un/ vai produktu
Informācija par Sistēmu, Tīmekļa lapu, Lietotnes un Portāla lietošanu
Informācija par aizsargātā lietotāja statusu 
Audioieraksti (telefonsarunu ieraksti) 
Videoieraksti
Fotogrāfijas
Sociālo mediju informācija
Konkrētam projektam specifiska informācija (piemēram Fizmix.lv – statuss “skolotājs” vai “skolnieks”)

Sociālās atbildības īstenošana un reprezentatīvo attiecību pilnveidošana

Identifikācijas informācija 
Kontaktinformācija
Informācija par līgumu
Norēķinu informācija
Informācija par objektu (nekustamo īpašumu) Informācija par Jūsu viedokli
Audioieraksti (telefonsarunu ieraksti)
Komunikācijas materiālos (piemēram, sarakstē) esošā informācija
Informācija par Pakalpojumu un/ vai produktu
Videoieraksti
Fotogrāfijas
Sociālo mediju informācija

Normatīvo aktu prasību izpilde vai Latvenergo tiesību izmantošana saskaņā ar normatīvajiem aktiem

Jebkuri no iepriekš norādītajiem Personas datiem