Personas datu apstrādes principi

KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

 

Dokuments (turpmāk – Politika) ir izstrādāts, lai informētu Politikā norādītās fiziskās personas par darbībām, kuras ar viņu personas datiem veic akciju sabiedrība "Latvenergo”, reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010 (turpmāk – Latvenergo). 

Latvenergo sniedz zemāk norādītos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi):

 • Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu;
 • elektroenerģijas, dabasgāzes un siltumenerģijas tirdzniecību;
 • Elektrumveikala (e-veikala) produktu/preču tirdzniecību;
 • elektrotransporta uzlādes pakalpojumus;
 • Energo pulss projekta īstenošanu;
 • uzstādīšanas pakalpojumu “Viedā māja” iekārtām;
 • apkures risinājumu uzstādīšanas pakalpojumus;
 • saules paneļu un saules kolektoru uzstādīšanas pakalpojumus;
 • energoriskus un citus saistītos apdrošināšanas pakalpojumus;  
 • Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja ekspozīcijas un krātuves apskates, ekskursijas gida pavadībā, izglītojošās nodarbības un muzeja krājuma priekšmetu, to digitālo attēlu izmantošanas pakalpojumus;
 • citus saistītos pakalpojumus (piemēram, klientu atbalsta pakalpojumi, sociālās atbildības īstenošanas pasākumi).

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). 

1.    Politikas darbības joma


Politika nosaka fizisku personu datu apstrādi, kura attiecas uz Latvenergo:

 • esošajiem klientiem, kas ir fiziskas personas un kas izmanto Latvenergo Pakalpojumus;
 • potenciālajiem klientiem, kas ir fiziskas personas, kurām nav nodibinātas attiecības ar Latvenergo un kuras interesējas par Latvenergo Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un/ vai izmaksām;
 • bijušajiem klientiem, tostarp, kuru līgumsaistības nav izpildītas vai kuri piekrituši saņemt komerciālus paziņojumus pēc līguma izbeigšanas;
 • aizsargātajiem lietotājiem;
 • klientu un/vai aizsargāto lietotāju pārstāvjiem, tostarp kontaktpersonām un likumiskajiem pārstāvjiem;
 • objektos vai tiem pieguļošajās teritorijās esošajām personām;
 • informācijas sistēmu, mājaslapas, sociālo tīklu kontu sekotājiem un tehnisko risinājumu (piemēram, mobilo lietotņu) lietotājiem;
 • Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu īpašniekiem, īpašnieku pārstāvjiem;
 • izsoļu dalībniekiem;
 • nekustamo īpašumu nomniekiem, iznomātājiem;
 • fiziskām personām, kas iesaistījušās mārketinga aktivitātēs (piemēram, konkursos, akcijās, loterijās, sociālās atbildības īstenošanas pasākumos);
 • jebkuru citu fizisku personu, kura vēršas Latvenergo.

(turpmāk – Klienti vai Jūs).

Politika darbojas līdztekus citiem Latvenergo noteikumiem un nosacījumiem saistībā ar Latvenergo Pakalpojumu, tīmekļa lapu, mobilo lietotņu, Elektrum portāla un Elektrum e-veikala platformas lietošanu.
Lai informētu Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, Latvenergo sniedz Jums zemāk norādīto informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

2.    Pārzinis


Politikā norādīto Jūsu personas datu pārzinis ir Latvenergo. Latvenergo kontaktinformācija saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem ir: 
adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija
tālruņa numurs: +371 67 728 222
e-pasta adrese: info@latvenergo.lv 

3.    Datu aizsardzības speciālists


Latvenergo ir iecelts datu aizsardzības speciālists. Kontaktinformācija saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu: 
adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija
e-pasta adrese: fpda@latvenergo.lv 

4.    Personas dati un personas datu apstrādes nolūki


Latvenergo apstrādā Jūsu personas datus (Personas dati) tostarp, bet ne tikai, šādos nolūkos: 
a.    Latvenergo Pakalpojumu sniegšanai:

 • elektroenerģijas un/vai dabasgāzes tirdzniecības līguma un citu līgumu noslēgšanai un īstenošanai, kā arī Pakalpojumu sniegšanai, tostarp, piemēram:
  • Klientu identificēšanai;
  • atbalsta sniegšanai aizsargātājiem lietotājiem;
  • norēķinu izpildes uzraudzībai, kredītspējas izvērtēšanai un parādu pārvaldībai;
  • finanšu uzskaitei un finanšu interešu aizsardzībai;
 • Klienta reģistrācijai un autentifikācijai Elektrum portālā, Elektrum e-veikala platformā, mobilajās lietotnēs un tīmekļa lapās;
 • Tīmekļa lapu, Elektrum portāla, Elektrum e-veikala platformas un mobilo lietotņu darbības uzturēšanai.

b.    Latvenergo Pakalpojumu attīstīšanai un kvalitātes nodrošināšanai:

 • iesniegumu, pieprasījumu, pretenziju un priekšlikumu izskatīšanai;
 • Klientu konsultācijai;
 • Pakalpojumu uzlabošanai un biznesa attīstīšanai;
 • Pakalpojumu sniegšanas un kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

c.    Drošības un citu tiesisko interešu aizsardzības nolūkiem:

 • Latvenergo informācijas sistēmu auditācijas pierakstu uzturēšanai;
 • Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu (piemēram, neautorizētas ārējas piekļuves gadījumā Latvenergo informācijas sistēmām, jebkurām vietnēm vai lietotnēm), kā arī jebkāda veida ļaundabīgas darbības Latvenergo informācijas sistēmās, jebkurās vietnēs vai lietotnēs (piemēram, DDoS uzbrukuma) novēršanai un izmeklēšanai;
 • Personas datu apstrādes pārkāpumu novēršanai un izmeklēšanai;
 • drošībai Latvenergo telpās, objektu teritorijā vai pie objektiem, tai skaitā videonovērošanas veikšanai un piekļuves kontroles īstenošanai (piemēram, caurlaižu izsniegšanai);
 • krāpšanas un korupcijas risku identificēšanai un atklātības nodrošināšanai;
 • informācijas sniegšanai valsts iestādēm un citām personām, piemēram, Policijai, Valsts kontrolei vai arhīviem.

 
d.      Mārketinga darbībai un lojalitātes veicināšanai:

 • Latvenergo Pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp, piemēram:
  • uz Klientu vērstai tiešajai reklāmai;
  • mārketinga statistikas apkopošanai;
  • Klientu Pakalpojumu izmantošanas ieradumu analītikai;
 • lojalitātes programmas (piemēram, “draudzīgie labumi”) darbības nodrošināšanai;
 • loteriju, konkursu un izložu organizēšanai un īstenošanai; 
 • apmeklējumu un pasākumu organizēšanai Klientiem Latvenergo objektos, kā arī citiem publiskiem pasākumiem un pasākumu publicitātes nodrošināšanai;
 • aptauju organizēšanai un viedokļu izpētei par Latvenergo pakalpojumiem un produktiem/precēm. 

e.     Sociālās atbildības īstenošanai un reprezentatīvo attiecību pilnveidei:

 

 • ekskursiju, apmeklējumu un pasākumu organizēšanai Latvenergo Enerģētikas muzejā un Latvenergo objektos, piemēram, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, energoefektivitātes konsultāciju nodrošināšanai; 
 • jauniešu ieinteresēšanai eksaktajos mācību priekšmetos; 
 • publisku komentāru sniegšanai par Latvenergo darbību; 
 • apmeklētāju pieņemšanai pasākumu ietvaros (piemēram, Ēnu diena);
 • vispārīgajai Pārziņa saimnieciskās darbības attīstībai, ilgtspējīgu un uzticības veicinātu attiecību veidošanai ar Klientiem un citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, kolektīvu vai personalizēto apsveikumu sūtīšanai. 

f. Normatīvo aktu prasību izpildei vai Latvenergo tiesību izmantošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

 

 • informācijas sniegšanai valsts un pašvaldību kontroles un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, citām valsts un pašvaldību iestādēm to kompetences ietvaros, piemēram, Policijai, Valsts kontrolei vai arhīviem;
 • informācijas sniegšanai citām trešajām personām, tostarp valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos un/vai ir nepieciešams noslēgtā līguma izpildei (piemēram, Zemesgrāmatai nekustamā īpašuma pirkšanas vai pārdošanas gadījumā, aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmai tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai aizsargātajam lietotājam);
 •  informācijas pieprasīšanai no valsts iestādēm vai citām pilnvarotām personām par Klientu tādos gadījumos, kad tas ir atļauts ar normatīvo aktu, piemēram, no Zemesgrāmatas, Kadastra IS vai pašvaldībām par zemes/ būvju īpašnieku;
 •  sadales sistēmas operatora saņemtās informācijas apstrādei;
 •  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai un nacionālo un starptautisko sankciju ievērošanai.

Ja vēlaties uzzināt, kādas tieši Jūsu Personas datu kategorijas tiek apstrādātas attiecībā uz konkrētu iepriekšminēto datu apstrādes nolūku, lūdzam Jūs iepazīties ar Politikas Pielikumu Nr. 1. 


5.    Personas datu apstrādes tiesiskie pamati 


Latvenergo veic Jūsu Personas datu apstrādi šādos gadījumos:

 

 •  Starp Jums un Latvenergo ir noslēgts vai tiks noslēgts līgums. Šādā gadījumā Latvenergo apstrādā Jūsu Personas datus, ja tie ir vajadzīgi Latvenergo līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Tas tostarp attiecas uz elektroenerģijas un/vai dabasgāzes tirdzniecības līgumu, kā arī jebkādu citu Latvenergo un Jūsu starpā noslēgto līgumu. Ja Jūs nesniedzat Latvenergo līguma izpildei nepieciešamos Personas datus, Latvenergo nebūs iespējas izpildīt līgumu. Latvenergo neatbild par tādu pienākumu neizpildi saskaņā ar minēto līgumu, ja līgums nevar tikt izpildīts Personas datu nesniegšanas dēļ;
 •  Jūsu Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos uz Latvenergo attiecināmos juridiskos pienākumus. Piemēram, Latvenergo ir pienākums normatīvajos aktos noteiktos gadījumos nodrošināt Jūsu informācijas sniegšanu valsts iestādēm un to pārvaldībā esošajām informācijas sistēmām, piemēram, aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldības pienākumus, kā arī arhivēt dokumentus;
 •  Personas datu apstrāde ir nepieciešama Latvenergo vai trešās personas leģitīmo (likumīgo) interešu ievērošanai. Leģitīmās intereses ir tiesības, kuru īstenošana ir pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tostarp sakarā ar Jūsu un Latvenergo starpā noslēgto līgumu. Latvenergo ir šādas leģitīmās intereses:
  • aizsargāt Klienta un Latvenergo intereses un pārzināt sniegto Pakalpojumu kvalitāti un sniegt pierādījumus komunikācijai;
  • aizsargāt savas tiesības, izmantojot pilnvarotu un kompetentu iestāžu pakalpojumus;
  • aizsargāt savas tiesības, izmantojot saskaņā ar normatīvajiem aktiem no trešajām pusēm pieejamo informāciju un izpildot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto pienākumu; 
  • aizstāvēt savas aizskartās intereses, piemēram, pierādīt, ka atbilstoši piemērots maksājuma samazinājums;
  • informēt sabiedrību par savu darbību, nodrošināt Latvenergo organizēto pasākumu publicitāti;
  • izmantot Energo pulss projektā datus patēriņa analīzes un vērtēšanas sistēmas algoritma testēšanai un apmācīšanai;
  • Energo pulss projekta ietvaros izstrādāt un administrēt enerģijas patēriņa analīzes un vērtēšanas sistēmu mājsaimniecībām, kuras lietošana palīdzētu Klientam veidot ekonomiski izdevīgākus, dabai draudzīgākus un ērtākus enerģijas lietošanas paradumus;
  • izstrādāt un attīstīt savus Pakalpojumus, nodrošināt to uzlabošanu un komercdarbības attīstību;
  • nodrošināt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma saņemšanas pieteikuma apstrādi, kuru aizsargātā lietotāja interesēs iesniegusi tā pilnvarotā persona;
  • nodrošināt atklātību un godīgumu sadarbībā ar trešajām personām, kā arī identificēt un mazināt iespējamus krāpšanas un korupcijas riska gadījumus;
  • nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu un/ vai komunikācijas veikšanu ar patieso Pakalpojumu un/ vai komunikācijas saņēmēju;
  • komunicēt par Energo pulss projekta anketas aizpildīšanas procesu, aicināt atjaunot projekta anketā sniegto informāciju un/vai atbildēt uz precizējošiem jautājumiem par projekta gaitu, padomiem un objektu;
  • nodrošināt pozitīvu attiecību uzturēšanu ar Klientiem, kā arī Klientu apmierinātības celšanu;
  • nodrošināt un uzlabot elektrotransporta uzlādes pakalpojuma kvalitāti un/vai kontrolēt Klienta plānotā elektrotransporta uzlādei paredzētā laika pārsniegšanu un pakalpojuma sniegšanu; 
  • nodrošināt uzņēmuma darbības (biznesa) pārvaldību, analīzi un plānošanu;
  • noturēt un piesaistīt Klientus;
  • novērst juridiskus un drošības riskus, t.i., atklāt, izmeklēt un nodrošināties ar pierādījumiem (piemēram, lai potenciāla strīda gadījumā glabātu personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai)
  • novērst potenciālus finanšu un organizatoriskus riskus (piemēram, lai glabātu informāciju par Klientu norēķiniem, kā arī pārvaldītu parādus);
  • novērst un atklāt drošības riskus (piemēram, veicot videonovērošanu objektos un tiem pieguļošajās teritorijās, nodrošinot caurlaižu sistēmu personu un īpašuma aizsardzībai un kontrolējot apmeklētāju piekļuves, veidojot auditācijas pierakstus);
  • organizēt izsoles (attiecībā uz kustamo un nekustamo īpašumu, tajā skaitā transportlīdzekļiem);
  • palīdzēt jauniešiem attīstīt un pilnveidot savas zināšanas, apzināt savas intereses un profesijas perspektīvas;
  • Energo pulss projektā piedāvāt objektīvu uz Klienta reālajiem datiem balstītu pilnvērtīgi un kvalitatīvi analizētu rezultātu par Klienta mājokļa enerģijas patēriņu;
  • sniegt atbildi uz Klientu informācijas pieprasījumiem un nodrošināt komunikāciju;
  • sniegt Energo pulss projekta Klientiem skaidrojumu par konkrētās mājsaimniecību mērķgrupas iedalījuma kritērijiem;
  • sniegt, izstrādāt un attīstīt savus Pakalpojumus, nodrošināt to uzlabošanu un komercdarbības attīstību;
  • uzturēt informācijas sistēmu, tīmekļa lapu, mobilo lietotņu, Elektrum portāla un Elektrum e-veikala platformas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus, kā arī nodrošināt to izmantošanu Klientiem;
  • uzturēt un attīstīt elektroenerģijas ražošanas infrastruktūru;
  • veicināt sociālo atbildību un pilnveidot reprezentatīvās attiecības, piedaloties un organizējot attiecīgā rakstura pasākumus, tostarp uzturot un attīstot Enerģētikas muzeja darbību, Energoefektivitātes centra darbību;
  • veikt sava kredītriska pārvaldību un novērst maksājumu izpildes riskus, vērtējot Klienta vai potenciālā Klienta kredītspēju;
  • veikt mārketinga darbības, tostarp Pakalpojumu un pasākumu reklāmu.
 •  Latvenergo saņēma Jūsu piekrišanu Personas datu apstrādei (tostarp rakstveidā, elektroniski tīmekļa lapās, Elektrum portālā, Elektrum e-veikala platformā vai mobilajās lietotnēs, kā arī telefoniski vai, izmantojot citus tiešsaistes risinājumus). Piemēram, tas attiecas uz dalību Latvenergo organizētās loterijās, konkursos un aptaujās, ar sīkdatņu starpniecību ievāktu Personas datu izmantošanu Jūsu ieradumu novērošanai tiešsaistē vai dalībai Latvenergo projektos.
 •  Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai Latvenergo izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs. Piemēram, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto Latvenergo Klientu izpēti likumā noteiktajā apjomā veic sabiedrības interesēs. 

 
6.    Personas datu saņēmēji un avoti 


Latvenergo var nodot Jūsu Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

 •  Latvenergo darbinieki un pilnvarotās personas, kuras apstrādā šajā Politikā norādītos Personas datus Latvenergo vārdā savas kompetences un darba uzdevumu ietvaros;
 •  ar Latvenergo Pakalpojumu sniegšanu saistītajām personām, ja Pakalpojums paredz noteikta veida datu apstrādi vai tas izriet no Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšanas, tostarp, bet ne tikai: 
  • informācijas sistēmu konsultantiem un to apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • darbuzņēmējiem (piemēram, būvuzņēmējiem, kuri saņem nekustamo īpašumu īpašnieku Personas datus);
  • Klientu viedokļu izpētes pakalpojumu sniedzējiem un pētījumu veikšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas vai preču nosūtīšanu Klientiem;
  • Klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • radošajām un mediju aģentūrām, reklāmas un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu organizatoriem;
  • Latvenergo risinājumu izstrādātājiem, pārvaldniekiem un piegādātājiem (piemēram, ja ir nepieciešamība uzstādīt "Viedā māja" ierīces, saules paneļus, saules kolektorus vai apkures risinājumu);
  • juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
  • nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • drukāšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem; 
  • apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzējiem.
 •  apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 •  pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem;
 •  sabiedrības informēšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, medijiem);
 •  kredītinformācijas birojiem;
 •  audita un revīzijas pakalpojumu sniedzējiem;
 •  bankām un citiem norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp Latvenergo un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
 •  Jūsu pilnvarotajām personām, ar kurām Latvenergo komunicē, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu vai savu interešu aizsardzību, kā arī citos šajā Politikā minētajos nolūkos;
 •  tiesībsargājošām iestādēm, tiesām vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem, piemēram, aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs.

Papildus Latvenergo var saņemt informāciju par Jums no trešajām pusēm, piemēram, tādām kā:

 •  valsts un pašvaldības iestādes (piemēram, Zemesgrāmata, Kadastra IS, aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde);
 •  kredītinformācijas biroji un citas personas, kurām ir tiesības uzturēt informāciju par personu kredītspēju, lai pārbaudītu Klienta spēju samaksāt par Latvenergo Pakalpojumiem;
 •  sadarbības partneri, kuri palīdz Latvenergo pieņemt maksājumus no Jums (piemēram, tādos gadījumos, kad par Latvenergo Pakalpojumiem nepieciešams norēķināties lielveikalā vai pastā);
 •  pakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp Latvenergo un finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

Papildus Latvenergo veic apmaiņu ar Jūsu Personas datiem ar akciju sabiedrību "Sadales tīkls", reģistrācijas numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1006 (Sadales tīkls) un/vai akciju sabiedrību “Gaso”, reģistrācijas numurs: 40203108921, juridiskā adrese: Rīga, Vagonu ielā 20, LV-1009 (Gaso). Personas datu apmaiņa ir nepieciešama saistībā ar šādiem nolūkiem un vairākos gadījumos tiek veikta uz normatīvo aktu pamata: 

 •  elektroenerģijas un dabasgāzes sadales infrastruktūras un sistēmu uzturēšanai, elektroenerģijas un dabasgāzes piegādei;
 •  Klientu apkalpošanas nodrošināšanai; 
 •  norēķinu, maksājumu un finanšu uzskaitei; 
 •  Klientu pretenziju izskatīšanai un viedokļu izpētei;
 •  Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 •  Latvenergo, Sadales tīkla un Gaso interešu aizsardzībai.

7.    Personas datu apstrādes termiņš

 

 • Jūsu Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams atkarībā no konkrētā datu apstrādes nolūka, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.
 • Latvenergo glabās Jūsu Personas datus:
 •  kamēr tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Politikas 4. sadaļā norādītos Personas datu apstrādes nolūkus, tajā skaitā izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram:
  • informāciju, kas atspoguļota līgumā un, kas atspoguļo līgumā uzņemto saistību izpildi glabāsim 10 gadus pēc līguma izbeigšanas. Pārzinis, ja tā ieskatā līgumā uzņemto saistību izpildi atspoguļojošā informācija nav būtiska, saglabā tiesības atsevišķu informāciju dzēst ātrāk;
  • izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto pienākumu, pārbaudes laikā iegūto informāciju glabāsim 5 gadus pēc darījuma izbeigšanas;
  • audioierakstus glabāsim ne ilgāk kā 2 gadus;
  • videonovērošanas ierakstus glabāsim ne ilgāk kā 60 dienas atkarībā no objekta funkcijām,
 •  kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana Personas datu apstrādei, piemēram, mārketinga aktivitātēm,
 •  ja tiek saņemta sūdzība vai ir aizskarta Pārziņa tiesiska interese, piemēram, ir strīds par saņemto pakalpojumu apmēru, attiecīgā informācija var tikt saglabāta līdz jautājuma atrisināšanas beigām, piemēram, līdz galējam tiesas sprieduma spēkā stāšanas brīdim. 

8.    Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības 


Dažos gadījumos Latvenergo var nodot Personas datus ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ja tiek izmantoti tādi tiešsaistes saziņas vai datu glabāšanas risinājumi, kuri sniedz pakalpojumus ārpus Eiropas Savienības, vai arī piesaistot trešās puses, kas palīdz Latvenergo veikt šajā Politikā minētos saimnieciskās darbības uzdevumus un atrodas ārpus Eiropas Savienības.
Atkarībā no apstākļiem Latvenergo var izvēlēties Regulā norādītās speciālās Personas datu aizsardzības garantijas, piemēram, noslēgt standartklauzulas ar Personas datu saņēmēju vai arī izmantot izņēmumus, piemēram, tādu pamatu kā Jūsu piekrišana datu apstrādei vai Jūsu un Latvenergo starpā noslēgtā līguma izpildes nepieciešamība. 
Jums ir tiesības iepazīties vai saņemt informāciju par apstrādi un/vai minētajām garantijām, izmantojot Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju.   

9.    Jūsu tiesības Personas datu apstrādes ietvaros


Jums ir šādas tiesības attiecībā uz šajā Politikā minētajiem Personas datiem:

 •  Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no Latvenergo informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi. Ja informācija Jums nav pieejama Elektrum portālā vai konkrētā Pakalpojuma aplikācijā un šajā Politikā sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša, lūdzu, vērsieties pie Latvenergo, izmantojot Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju!
 • Par visām papildu Personas datu kopijām, ko Jūs pieprasāt no Latvenergo, Latvenergo var lūgt saprātīgu samaksu, kas izriet no administratīvām izmaksām. Papildus, ja Jūs iesniedzat pieprasījumu elektroniskā formā un nepieprasāt citādi, Latvenergo informāciju sniedz plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 •  Tiesības labot. Neprecizitāšu gadījumā Jums ir tiesības pieprasīt, lai Latvenergo izlabo neprecīzus Personas datus.
 •  Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Latvenergo dzēstu Jūsu Personas datus, ja:
  • Jūs atsaucāt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā;
  • Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Politikas 4. sadaļā norādītajiem nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti;
  • Jūs esat iebildis pret apstrādi un Latvenergo leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem vai, ja Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem;
  • Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;
  • Personas dati jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem Latvenergo ir pienākums apstrādāt Personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu. 

 •  Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi. Jums ir tiesības prasīt, lai Latvenergo ierobežotu Personas datu apstrādi, ja:
  • Jūs apstrīdat Personas datu precizitāti vai apstrādes likumīgumu (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);
  • Personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret Personas datu dzēšanu;
  • Latvenergo Personas dati vairs nav nepieciešami, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības
  • Jūs esat iebildis pret apstrādi un kamēr nav pārbaudīts, vai Latvenergo leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.
 •  Tiesības iebilst pret apstrādi. Balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 5. sadaļā norādītajām leģitīmām interesēm un sabiedrības interesēm, kā arī 11. sadaļā aprakstīto profilēšanu jeb automatizēto lēmumu pieņemšanu. Latvenergo ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu Personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja Latvenergo norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 • Tādos gadījumos, kad Latvenergo izmanto Jūsu Personas datus tiešā mārketinga nolūkiem, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi šādām vajadzībām, ja tas ietver profilēšanu (kā tas ir norādīts Politikas 11. sadaļā).
 •  Tiesības atsaukt piekrišanu. Gadījumos, kad esat devis piekrišanu noteiktu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā. Ja piekrišana tiek sniegta, izmantojot Elektrum portālu, mobilo lietotni vai tīmekļa lapas, Jūs varat atsaukt savu piekrišanu attiecīgi Elektrum portālā, lietotnē vai tīmekļa lapās. Citos gadījumos piekrišanas atsaukšanai Jūs varat izmantot Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju. 
 • Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, tostarp piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, Latvenergo ir tiesības ierobežot savu Pakalpojumu funkcionalitāti un apjomu, tostarp Elektrum portāla, Elektrum e-veikala platformas, mobilās lietotnes un tīmekļa lapas darbības ietvaru, kā arī saistīto pakalpojumu sniegšanu, ja tas atkarīgs no atbilstošo Personas datu esamības. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā.
 •  Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus Personas datus, kurus Jūs sniedzāt Latvenergo, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus prasīt nosūtīt citam pārzinim (pakalpojumu sniedzējam), ja šie Personas dati tiek apstrādāti uz līguma pamata ar automatizētiem līdzekļiem vai uz piekrišanas pamata (kā tas ir norādīts Politikas 5. sadaļā). 
 •  Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvenergo un Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu Personas datu aizsardzības tiesības ir tikušas pārkāptas. Tomēr, pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam vērsties pie Latvenergo vai datu aizsardzības speciālista, lai rastu risinājumu, ja Jūsu tiesības uz Personas datu aizsardzību ir pārkāptas. Latvenergo rūpējas par Jūsu Personas datu aizsardzību un sniegs Jums nepieciešamo atbalstu.

Minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju, izņemot tādus gadījumus, kad šajā sadaļā norādīts citādi. 

10.  Pieprasījumu iesniegšanas kārtība


Visu iepriekš minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot šajā Politikā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi, no kuras sūtījāt pieprasījumu). 

Pieprasījumu aicinām iesniegt kādā no turpmāk norādītajiem veidiem:

 •  nosūtīt brīvas formas iesniegumu elektroniski uz e-pastu info@latvenergo.lv vai fpda@latvenergo.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;
 •  nosūtīt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu uz adresi: AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

11.    Automatizēta lēmumu pieņemšana Personas datu apstrādē


Attiecībā uz Jūsu Personas datiem var notikt automatizētā lēmumu pieņemšana šādos gadījumos:

 •  Klientu profilēšana personalizētu ziņu izsūtīšanai, pamatojoties uz to informāciju, kas ir tikusi nodota Latvenergo un atkarībā no Jūsu interesēm un Pakalpojumu lietošanas ieradumiem. Latvenergo mārketinga vajadzību īstenošanai tiek atlasīti Jūsu Personas dati, nosakot datu subjektu kategoriju. Komerciālie paziņojumi tiek sūtīti Klientiem,  piemēram, pamatojoties uz Klienta izvēlētā Pakalpojuma veidu, patēriņu datiem, norēķinu veida un rēķinu apmaksas ieradumiem;
 •  norēķinu izpildes uzraudzības, kredītspējas izvērtēšanas un parādu pārvaldības ietvaros notiek automatizēta Klientu datu profilēšana attiecībā uz Klienta maksājumu un norēķinu veikšanas ieradumiem. Klienta maksājumu un norēķinu veikšanas ieradumi (tostarp negatīva maksājumu veikšanas vēsture) var ietekmēt brīdinājumu saturu un Jums pieejamo Pakalpojumu klāstu. Maksājumu veikšanas vēsture par Latvenergo Pakalpojumiem var ietekmēt Jūsu tiesības veikt maksājumus daļās. Ja Jums ir pozitīva norēķinu veikšanas vēsture, Jums būs pieejama funkcija Pakalpojumu apmaksai daļās;
 •  Energo Pulss projekta ietvaros var tikt veikta automatizēta profilēšana jeb mašīnmācīšanās tehnoloģiju izmantošana, ar mērķi izstrādāt un regulāri pielietot algoritmu, kas, izmantojot projekta anketā norādītos un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma ietvaros radītos datus, ļaus modelēt un pēc iepriekš definētas datu kopas iedalīt Klienta objektu noteiktās mājsaimniecību mērķgrupās (klasteros) ar līdzīgiem rādītājiem vai raksturlielumiem.  

12.    Ar sīkdatņu starpniecību veikta personas datu apstrāde


Attiecībā uz Personas datu apstrādi, kura tiek veikta ar sīkdatņu starpniecību, detalizēta informācija ir pieejama Elektrum portālā, Elektrum e-veikala platformā, mobilo lietotņu un tīmekļa lapās.
Mobilo lietotņu, tīmekļa lapas, Elektrum e-veikala platforma un Elektrum portāls var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Tomēr, ja Jūs izmantojat šīs saites, ir jāņem vērā, ka Latvenergo nav nekādas kontroles pār citām tīmekļa vietnēm. Šī iemesla dēļ Latvenergo nevar uzņemties atbildību par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru Jūs sniedzat, apmeklējot šādas vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Jums ir jāievēro piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par konfidencialitāti vai privātumu. 

13.    Bērnu personas dati


Nepilngadīgās personas (bērna) dalība Latvenergo organizētajos projektos, kuros var piedalīties personas vecumā līdz 18 gadiem, ir iespējama, ja bērna likumiskais pārstāvis ir devis Latvenergo savu piekrišanu bērna dalībai konkrētajā projektā vai pastāv cits Regulā noteiktais tiesiskais pamats. Reģistrāciju tīmekļa lapās (piemēram, www.fizmix.lv) patstāvīgi var veikt personas vecumā no 13 gadiem.
Bērna personas datu apstrādes principi:
a.    bērna Personas datus Latvenergo ievāc un glabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgā projekta vai pasākuma organizēšanai. Ja Latvenergo ir bērna vai bērna likumisko pārstāvju (piemēram, vecāku) piekrišana bērna Personas datu (piemēram, fotogrāfiju) izmantošanai, tad Latvenergo apstrādā bērna datus, kamēr ir spēkā bērna likumisko pārstāvju piekrišana;
b.    Latvenergo apstrādā bērna Personas datus tikai saistībā ar tiem projektiem un pasākumiem, kuru organizēšanai un dalībai bērna Personas dati tika ievākti;
c.    Latvenergo apstrādā bērna Personas datus uz bērna vai bērna pārstāvju (piemēram, vecāku) piekrišanas pamata, kā arī, ja pastāv cits tiesiskais pamats šādu Personas datu apstrādei, piemēram, to paredz normatīvie akti vai Latvenergo ir nepieciešami bērna Personas dati Latvenergo interešu aizsardzībai (piemēram, ja rodas strīds, kurš ir saistīts ar bērna Personas datiem);
d.    Latvenergo var nodot bērna Personas datus tiem Personas datu saņēmējiem, kuri palīdz Latvenergo noteikto pasākumu vai konkursu organizēšanā, kā arī tiešsaistes portālu uzturēšanā vai izmantošanā (piemēram, ja Latvenergo piedāvā iespēju autorizēties Latvenergo mājaslapās caur citiem portāliem, tostarp sociālajiem tīkliem);
e.    bērnam, kā arī bērna pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt dzēst bērna Personas datus, pārtraukt veikt darbības (piemēram, ievākt) ar bērna Personas datiem, nodrošināt informāciju par bērna Personas datiem vai to kopiju, kā arī vērsties Datu valsts inspekcijā (uzraudzības iestādē), lai aizsargātu bērna tiesības uz Personas datu aizsardzību;
f.    dažos gadījumos Latvenergo nevarēs nodrošināt bērnam dalību noteiktos pasākumos vai citus pakalpojumus, ja Latvenergo nesaņem no bērna šim nolūkam nepieciešamo informāciju (piemēram, informāciju par to, ka bērns ir sasniedzis vismaz 13 gadu vecumu). Šādos gadījumos Latvenergo par to informēs bērnu vai bērna likumiskos pārstāvjus.

14.    Politika


Latvenergo ir tiesības veikt papildinājumus Politikā, padarot Jums pieejamu tās aktuālo versiju Elektrum portālā, Elektrum e-veikala platformā, Latvenergo mājaslapā un citās Latvenergo tīmekļa lapās un mobilajās lietotnēs.

 

Pielikums Nr. 1.