Fizmix.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Portāla uzturētājs un veidotājs ir AS „Latvenergo”, reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk tekstā – LE), sadarbojoties ar fizikas jomas ekspertiem – tēmu izklāsta un video autoriem un recenzentiem.

1.2 FIZMIX ir AS LATVENERGO veidots projekts ar mērķi veicināt skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm un aicināt jauniešus izvēlēties studiju vierzienus, kas saistīti ir inženiertehniskajām profesijām. AS Latvenergo aicina studentus izvēlēties uzņēmumu par savu studiju prakses vietu, liekot pamatus karjerai enerģētikas sektorā. Portālā FIZMIX.lv (turpmāk tekstā – portāls) saprotami, interesanti un ar praktiskiem piemēriem tiek skaidrota fizikas teorija, pievēršot pastiprinātu uzmanību elektrodrošībai un energoefektivitātei. 

1.3. Portālam ir piesaistīti sadarbības partneri, kas brīvprātīgā kārtā veic sadarbību ar portālu; viņi ir norādīti sadaļā Sadarbības partneri.

1.4. Šie noteikumi nosaka portāla un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus un ir saistoši visiem portāla lietotājiem.

1.5. LE ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā.

1.6. LE ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot lietotājus, mainīt portāla pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt lietotājiem pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu.

2. Skaidrojumi un saīsinājumi

2.1. Lietotājs–persona, kas portālā izveidojusi lietotāja profilu un ir sasniegusi vismaz 13 gadu vecumu.

2.2. Lietotāja profils– autentificētas personas izveidota personificēta elektroniska darba vieta, kas satur lietotāja personificēto informāciju darbam portālā. Profila informācija ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc autentificēšanās.

2.3. FIZMIX punkti– punkti, ko iespējams uzkrāt, piedaloties konkursos, radošajās darbnīcās, iesniedzot rakstu, un citās aktivitātēs. Sasniedzot noteiktu punktu skaitu, lietotājam tiek piešķirta pakāpe.

3. Lietotāju reģistrācija

3.1. Lai kļūtu par portāla lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Reģistrēties portālā un izveidot lietotāja profilu nevar personas, kas nav sasniegušas vismaz 13 gadu vecumu.

3.2. Persona, izveidojot savu profilu portālā, uzņemas pilnu atbildību par portāla pakalpojuma ietvaros sniegto savu datu patiesumu.

3.3. Katra persona portālā drīkst reģistrēties tikai vienu reizi un izveidot tikai vienu profilu.

3.4. Lietotājs portālā var autentificēties ar šādiem līdzekļiem: draugiem.lv pase; facebook.com pase, twitter.com pase, e-pasts.

3.5. Pēc reģistrācijas uz lietotāja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājuma ziņojums.

3.6. Ja autentificēts portāla lietotājs lieto portālu vai veic jebkādas aktivitātes portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievēro tos.

3.7 Autentificētiem lietotājiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties portālā organizētajos konkursos, aizpildot atsevišķu pieteikumu dalībai konkrētā konkursā un iepazīstoties ar konkursa noteikumiem.

4. Lietotāja pienākumi un tiesības

4.1. Lietotāja pienākums ir iepazīt portāla lietošanas noteikumus pirms portāla lietošanas uzsākšanas un ievērot tos.

4.2. Lietotāja pienākums ir neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.

4.3. Lietotājs ir atbildīgs par  savu personas datu aktualizēšanu lietotāja profilā.

4.4 Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos piekļuves parametrus (autentifikācijas līdzekli, lietotāja paroli).

4.5. Lietotājam ir tiesības un arī pienākums neskaidrību gadījumā vai tad, ja viņš ir atklājis savu personas datu neprecizitāti, nelikumīgu personas datu apstrādi vai arī portāla nekorektu darbību, ziņot par to LE uz e-pastu info@fizmix.lv.

4.6. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret citu portāla lietotāju nelikumīgu personas datu apstrādi, portāla drošību, stabilitāti un ātrdarbību.

4.7. Lietotājs nedrīkst portālā veikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, lietot necenzētu valodu.

4.8. Citējot vai atsaucoties uz portālā iegūto informāciju, lietotājam jānorāda informācijas avots. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta. Lietotājs tiesīgs pārpublicēt tikai tādus materiālus, kuru pārpublicēšana neaizskar un nepārkāpj trešo personu tiesības, tajā skaitā autortiesības. Pārpublicējot materiālu, kas ir iegūts no portāla, lietotājs ir atbildīgs par autortiesību pārkāpumiem, kas notikuši pārpublicēšanas rezultātā.

4.9. Rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, jāievēro vispārpieņemtās morāles, ētikas un pieklājības normas.

4.10. Ja lietotājs aizmirsis savu lietotāja paroli un/vai lietotājvārdu, viņam portāla autorizācijas logā jānosūta pieteikums par paroles atjaunošanu;

4.11. Informāciju par paroles un/vai lietotājvārda atjaunošanu LE nosūta uz lietotāja reģistrācijas anketā norādīto elektroniskā pasta adresi vai citu elektroniskā pasta adresi, uz kuru lietotājs pieprasa nosūtīt atjaunojamo informāciju.

4.12. Lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.

5. Informācijas publicēšana

5.1. Savā personīgajā profilā lietotājs var pievienot fotogrāfijas, kuras nesatur citu personu datus, izņemot, ja cita persona ir ieguvusi attiecīgo personu piekrišanu viņu personas datu apstrādei portālā. Personīgajā profilā izvietotās fotogrāfijas nav pieejamas citiem portāla lietotājiem.

5.2. LE nodrošina iespēju lietotājiem veidot portāla saturu gan kā rakstu autoriem, ievietojot šos rakstus portālā un padarot tos publiski pieejamus, gan kā portāla rakstu komentētājiem. Lietotājs ir tiesīgs ievietot tikai tādus rakstus, kuru publicēšana neaizskar un nepārkāpj trešo personu tiesības, tajā skaitā autortiesības, un uzņemas atbildību par pārkāpumiem, kas notikuši rakstu ievietošanas rezultātā.

5.3. Katrs portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t. sk. tiesiskajām), kas rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

5.4. Portālā ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:

  5.4.1. informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu datu aizsardzības un/vai intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības u.c.);

  5.4.2. informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;

  5.4.3. informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

  5.4.4. informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

  5.4.5. informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

  5.4.6. informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;

  5.4.7. informāciju, kura ir pornogrāfiska vai erotiska;

  5.4.8. informāciju, ar komerciālas vai politiskas reklāmas saturu un darba piedāvājumus;

  5.4.9. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla darbību un drošību.

5.5. Lai izvairītos no t.s. spama, komentāri, kuros ir vairākas saites uz citām interneta lapām, automātiski nonāks t.s. apstiprināšanas sarakstā un tiks publicēti tikai tad, kad tos būs apstiprinājis portāla administrators.

5.6. Ievietojot informāciju portālā, lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu portāla tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret portālu saistībā ar viņa ievietoto informāciju.

5.7. Ievietojot portālā materiālu, lietotājs apstiprina, ka viņš ir šā materiāla autors.  Ievietojot portālā cita autora radītu materiālu, lietotājs apstiprina, ka viņam ir tiesiskais pamats šo materiālu ievietot un publiskot, un norāda materiāla autoru.

5.8. LE ir tiesīgs dzēst jebkuru informāciju, kas neatbilst šiem noteikumiem.

6. Profila dzēšana

6.1. Lietotāja profils tiks dzēsts, neinformējot lietotāju, ja divu gadu laikā lietotāja profils netiks apmeklēts.

6.2. lietotājs var tikt dzēsts, ja tiks konstatēts portāla lietošanas noteikumu pārkāpums vai darbības, kas vērstas uz portāla administrācijas vai citu lietotāju maldināšanu, kā arī tieša vai netieša morāla, ētiska vai mantiska kaitējuma nodarīšana portālam vai tā lietotājiem.

6.3. Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas gadījumā netiek uzkrāti FIZMIX punkti, kā arī tos nav iespējams pārnest uz cita lietotāja profilu.

6.4. LE ir tiesīgs slēgt/dzēst lietotāja profilu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro portāla lietošanas noteikumus.

6.5. Lietotāja profila dzēšanas gadījumā visi lietotāja ievadītie un profila lietošanas laikā radītie dati tiks dzēsti.

7. Fizisko personu datu apstrāde

7.1. Apstiprinot Portāla lietošanas noteikumus lietotāja profila reģistrēšanās solī, lietotājs ir informēts un apzinās, ka LE savstarpējo saistību izpildes ietvaros veiks lietotāja personas datu apstrādi lietotāja profila izveidošanai un pārvaldīšanai, kā arī portāla piedāvāto pakalpojumu nodrošināšanai.

7.2. LE ir lietotāja reģistrācijas ietvaros iegūto un profila lietošanas gaitā radīto lietotāja personas datu pārzinis, kas apstrādā lietotāja datus atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām ar mērķi nodrošināt portālā piedāvāto pakalpojumu pieejamību lietotājam, tajā skaitā nodrošināt iespēju autentificētajiem lietotājiem piedalīties portālā organizētajos konkursos. Personas dati tiek apstrādāti no lietotāja profila reģistrācijas brīža līdz brīdim, kad lietotāja profils tiek izdzēsts.

7.3. Lietotājam ir iespēja savā lietotāja profilā apskatīt personas datus, kas tika nodoti LE reģistrācijas un portāla lietošanas ietvaros.

7.4. Lietotāja publiski pieejamā profilā tiek uzrādīts tikai lietotāja pseidonīms, kas paredz iespēju padarīt lietotāja personas datus nepieejamus citiem portāla lietotājiem.

7.5. Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt savu lietotāja profilā norādīto personas datu labošanu, ja tie nav patiesi.

7.6. Lietotājs tiesīgs pieprasīt daļēju vai pilnīgu personas datu apstrādes izbeigšanu, personas datu daļēju vai pilnīgu dzēšanu. Lietotāja personas datu apstrāde ir  nepieciešama portālā piedāvāto pakalpojumu nodrošināšanai, līdz ar to personas datu apstrādes izbeigšana un/vai personas datu dzēšana var padarīt pakalpojuma nodrošināšanu par neiespējamu.

7.7. Lietotājam ir iespēja izdzēst savu lietotāja profilu, kā rezultātā visi lietotāja personas dati tiks dzēsti.

7.8. Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, risināmi savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdu atrisināt nav izdevies, lietotājs ir tiesīgs vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

7.9. Ar LE veiktās personas datu apstrādes principiem ir iespējams iepazīties mājaslapā https://latvenergo.lv/lv/personas-datu-apstrades-principi/klientu-personas-datu-apstrades-principi

8. Saziņa

8.1. Ierosinājumu, sūdzību un jebkuru citu interesējošo jautājumu, t.sk. personas datu aizsardzības jautājumu gadījumā lietotājs var sazināties ar LE, rakstot uz info@fizmix.lv. Datu aizsardzības speciālista e-pasts: fpda@latvenergo.lv

9. Tehniskā informācija

9.1. Portāls ir testēts, un tas darbojas šādās interneta pārlūkprogrammās: Internet Explorer 11 un jaunākās versijās; Mozilla Firefox 5 un jaunākās versijās; Google Chrome.

10. Portāla pieejamība

10.1. Portāls ir pieejams visiem interneta lietotājiem. Materiālu ievietošana portālā ir pieejama tikai autentificētajiem lietotājiem.

10.2. Portāls ir pieejams internetā visu diennakti.

10.3. Portāla darbībā ir pieļaujami īslaicīgi darbības pārtraukumi saistībā ar portāla un tam saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.

11. Strīdu risināšana

11.1 Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp lietotāju un portāla turētāju, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.