Fizmix.lv lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie jautājumi

  1. Portāla uzturētājs un veidotājs ir AS „Latvenergo” (turpmāk tekstā – LE), sadarbojoties ar fizikas jomas ekspertiem – tēmu izklāsta un video autoriem un recenzentiem.
  2. Portāls www.fizmix.lv (turpmāk tekstā – portāls) ir informācijas apmaiņas un sadarbības vietne skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem, kas vēlas saskatīt un aptaustīt interesantus piemērus fizikas likumiem. Šeit tiks apkopoti fizikas tēmu skaidrojumi, informācija par eksperimentiem, lietotāji varēs pārbaudīt savas zināšanas, piedalīties konkursos, pieteikt savu dalību zinātniski pētnieciskos darbos, virtuāli diskutēt dažādās interesentu grupās forumā.
  3. Portālam ir piesaistīti sadarbības partneri, kas brīvprātīgā kārtā veic sadarbību ar portālu; viņi ir norādīti sadaļā Sadarbības partneri.
  4. Šie noteikumi nosaka portāla un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus un ir saistoši visiem lietotājiem.
  5. LE ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā.
  6. LE ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot lietotājus, mainīt portāla pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt lietotājiem pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu.
 2. Skaidrojumi un saīsinājumi

  1. Lietotājs– jebkura persona, kas atbilstoši šiem noteikumiem lieto portālu.
  2. Lietotāja profils– autentificētas personas izveidota personificēta darba vieta, kas satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam portālā. Profila informācija ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc autentificēšanās.
  3. FIZMIX punkti– bonusi, ko iespējams uzkrāt, piedaloties konkursos, radošajās darbnīcās, ievietojot galeriju, iesniedzot rakstu, piedaloties forumā un citās aktivitātēs. Sasniedzot noteiktu punktu skaitu, lietotājam tiek piešķirta pakāpe, kas dod priekšrocības Portālā, piemēram, piedalīties radošajās darbnīcās, saņemt atlaidi pasākumos utt.
 3. Lietotāju reģistrācija

  1. Lai kļūtu par portāla lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.
  2. Lietotājs, izveidojot savu profilu portālā, uzņemas pilnu atbildību par portāla pakalpojuma ietvaros sniegto savu datu patiesumu.
  3. Kļūstot par reģistrētu portāla lietotāju, persona izsaka piekrišanu savu lietotāja profila datu apstrādei, tā ir personiska informācija, ko lietotājs brīvprātīgi nodod portālam, un to apstrādā atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.
  4. Katrs lietotājs portālā drīkst reģistrēties tikai vienreiz.
  5. Lietotājs portālā var autentificēties ar šādiem līdzekļiem: draugiem.lv pase; facebook pase,
  6. Pēc reģistrācijas uz lietotāja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājuma ziņojums.
  7. Lietotājiem pieejamais portāla informācijas un pakalpojumu apjoms var atšķirties, ņemot vērā lietotāja izvēlēto autentifikācijas līdzekli un LE izvirzītās prasības.
  8. Ja portāla lietotājs lieto portālu vai veic jebkādas aktivitātes portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievēro tos.
 4. Lietotāja pienākumi un tiesības

  1. Iepazīt portāla lietošanas noteikumus pirms portāla lietošanas uzsākšanas un ievērot tos.
  2. Neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.
  3. Lietotājs ir atbildīgs par savas personas informācijas aktualizēšanu lietotāja profilā.
  4. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos piekļuves parametrus (autentifikācijas līdzekli, PIN).
  5. Lietotājam ir tiesības un arī pienākums neskaidrību gadījumā vai tad, ja viņš ir atklājis savu datu neprecizitāti vai arī portāla nekorektu darbību, ziņot par to LE uz e-pastu info@fizmix.lv.
  6. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret portāla drošību, stabilitāti un ātrdarbību.
  7. Lietotājs nedrīkst portālā veikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, lietot necenzētu valodu.
  8. Citējot vai atsaucoties uz portālā iegūto informāciju, lietotājam jānorāda informācijas avots. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.
  9. Rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, jāievēro morāles, ētikas un pieklājības normas.
  10. Ja lietotājs aizmirsis savu lietotāja paroli un/vai lietotājvārdu, viņam portāla autorizācijas logā jānosūta pieteikums par paroles atjaunošanu;
   1. informāciju par paroles un/vai lietotājvārda atjaunošanu nosūta uz reģistrācijas anketā norādīto elektroniskā pasta adresi vai citu elektroniskā pasta adresi, uz kuru lietotājs pieprasa nosūtīt atjaunojamo informāciju.
  11. Lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.
 5. Informācijas publicēšana:

  1. Savā personīgajā profilā lietotājs var pievienot fotogrāfijas, kurās persona ir skaidri redzama un atpazīstama.
  2. Portāla uzturētājs dot iespēju lietotājiem veidot portāla saturu gan kā rakstu autoriem, ievietojot šos rakstus portālā, gan kā portāla rakstu komentētājiem.
  3. Katrs portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t. sk. tiesiskajām), kas rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
  4. Portālā ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:
   1. informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības u.c.);
   2. informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
   3. informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
   4. informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
   5. informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
   6. informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
   7. informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
   8. informāciju, ar komerciālas vai politiskas reklāmas saturuun darba piedāvājumus;
   9. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla darbību un drošību.
  5. Lai izvairītos no t.s. spama, komentāri, kuros ir vairākas saites uz citām interneta lapām, automātiski nonāks t.s. apstiprināšanas sarakstā un tiks publicēti tikai tad, kad tos būs apstiprinājis portāla administrators.
  6. Ievietojot informāciju portālā, lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu portāla tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret portālu saistībā ar viņa ievietoto informāciju.
  7. Materiāla ievietotājs portālā ar materiāla ievietošanas faktu apstiprina, ka ir ievietotā materiāla autors vai ka tam ir nepieciešamā autora atļauja ievietot materiālus.
 6. Profila dzēšana

  1. Lietotāja profils tiks automātiski izdzēsts, ja sešu mēnešu laikā neienāksi savā profilā.
  2. No portāla lietotājs var tikt dzēsts, ja tiks konstatēts portāla lietošanas noteikumu pārkāpums vai darbības, kas vērstas uz portāla administrācijas vai citu lietotāju maldināšanu, kā arī tieša vai netieša morāla, ētiska vai mantiska kaitējuma nodarīšana portālam vai tā lietotājiem.
  3. Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas gadījumā netiek uzkrāti FIZMIX punkti, kā arī tos nav iespējams pārnest uz cita lietotāja profilu.
  4. LE ir tiesīgs slēgt lietotāja profilu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro portāla lietošanas noteikumus. Šajā gadījumā visi lietotāja personas dati tiks dzēsti.
 7. Sarakste

  1. Ja ir kādi jautājumi, ierosinājumi, sūdzības un citas Tev nozīmīgas intereses saistībā ar portālu FIZMIX.lv, raksti mums info@fizmix.lv
 8. Tehniskā informācija

  1. Portāls ir testēts, un tas darbojas šādās interneta pārlūkprogrammās: Internet Explorer 7 un jaunākās versijās; Mozilla Firefox 4 un jaunākās versijās; Google Chrome.
 9. Portāla lietošana

  1. Portāls ir pieejams visiem interneta lietotājiem.
  2. Portāls ir pieejams internetā visu diennakti.
  3. Portāla darbībā ir pieļaujami īslaicīgi darbības pārtraukumi saistībā ar portāla un tam saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp lietotāju un portāla turētāju, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā.

Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi atbilstoši LR likumdošanai.