2019. gads

Kuri viļņi neizplatās vakuumā?

gaismas viļņi
skaņas viļņi
radioviļņi
rentgenstarojums

Kurā no piemēriem drīkst lietot masas punkta modeli un pieņemt, ka vilciens ir masas punkts?

vilciens pārvietojas ļoti ātri

vilciena izmērs ir salīdzināms ar attālumu, kuru tas veic

vilciena izmērs ir daudz mazāks par attālumu, kuru tas veic

vilciens pārvietojas ļoti lēni

Velosipēdista kustības ātruma projekcijas izmaiņa laikā attēlota grafikā. Kustība notiek pa taisnu ceļu. Ātruma maiņa notiek ļoti īsā laika posmā salīdzinājumā ar visu kustību.

Image

Cik tālu no kustības sākumpunkta būs ticis velosipēdists grafikā attēlotajā visā kustības laikā?

velosipēdists atradīsies kustības sākumpunktā

velosipēdists atradīsies kādā attālumā no sākumpunkta sākotnējā braukšanas virzienā

velosipēdists atradīsies kādā attālumā no sākumpunkta pretēji sākotnējam braukšanas virzienam

to nav iespējams noteikt, jo grafikā attēlotajiem lielumiem nav dota iedaļas vērtība

Ķermeņa koordināta \(x\) laikā \(t\) mainās pēc likuma \(x=3+t+2t^2\). Cik liels ir ķermeņa paātrinājums \(a\) un sākuma ātrums \(v_0\)?

\(a=2\space\mathrm{m/s^2}; \space v_0=1\space\mathrm{m/s}\)

\(a=4\space\mathrm{m/s^2}; \space v_0=1\space\mathrm{m/s}\)

\(a=2\space\mathrm{m/s^2}; \space v_0=3\space\mathrm{m/s}\)

\(a=1\space\mathrm{m/s^2}; \space v_0=3\space\mathrm{m/s}\)

Divas mazas lodītes, kuru masa ir \(m\) un \(3m\), ir savienotas ar auklu. Lodītes krīt ar brīvās krišanas paātrinājumu \(g\).
Cik liels ir auklas sastiepuma spēks?

Image

0

\(2\space mg\)

\(3\space mg\)

\(4\space mg\)

Kuri fizikālie lielumi ir skalāri un kuri – vektoriāli?

Image

A
B
C
D

Pret braucošas automašīnas priekšējo stiklu atsitas kukainis un aizlido pretējā virzienā. Salīdzini spēku skaitliskās vērtības, kas sadursmes brīdī darbojas uz automašīnas priekšējo stiklu \(F_\mathrm{s}\) un uz kukaini \(F_\mathrm{k}\)!

A \(F_\mathrm{s}>F_\mathrm{k}\)
B \(F_\mathrm{s}<F_\mathrm{k}\)
C \(F_\mathrm{s}=F_\mathrm{k}\)
D \(F_\mathrm{s}=F_\mathrm{k}=0\)

 

A
B
C
D

Trīs kastes atrodas uz galda miera stāvoklī. Katras atsevišķas kastes smaguma spēks ir dots attēlā. Cik liels rezultējošais spēks darbojas uz kasti Y? 

Image

0

4 N, vērsts lejup

5 N, vērsts lejup

9 N, vērsts augšup

Astronauts, atrodoties uz Mēness virsmas, pamet uz augšu bumbiņu ar nelielu sākuma ātrumu 5 m/s.
Pirmais kosmiskais ātrums uz Mēness virsmas ir 2,38 km/s. Kas notiks ar bumbiņu?

tā sāks riņķot orbītā ap Mēnesi

tā kļūst par Zemes pavadoni

tā ietrieksies Zemes atmosfērā un sadegs

tā nokritīs atpakaļ uz Mēness virsmas

Pavasarī, kūstot sniegam un ledum, no mājas jumta malas atraujas lāsteka un krīt zemē, momentā pirms saskares ar zemi iegūstot kinētisko enerģiju \(E_{\mathrm k1}\). Cik liela būtu lāstekas kinētiskā enerģija \(E_{\mathrm k2}\), sasniedzot zemi, ja tāda pati lāsteka kristu no divas reizes augstākas mājas jumta? Gaisa pretestību neievēro!

A \(E_{\mathrm k2}=0,5E_{\mathrm k1}\)
B \(E_{\mathrm k2}=E_{\mathrm k1}\)
C \(E_{\mathrm k2}=2E_{\mathrm k1}\)
D \(E_{\mathrm k2}=4E_{\mathrm k1}\)

A
B
C
D

Šūpolēs, stāvot kājās, šūpojas cilvēks. Kā mainās svārstību frekvence, ja cilvēks apsēžas? 
Image

samazinās, jo mainās brīvās krišanas paātrinājums
palielinās, jo mainās svārsta garums
nemainās, jo masa nemainās
samazinās, jo mainās svārsta garums

Noslēgtā traukā gāzes molekulas atrodas kustībā.

Image

Temperatūru paaugstina. Kā mainās gāzes spiediens un gāzes molekulu kustības ātrums?

Image

A
B
C
D

Viela satur \(N\) molekulas. Vielas masa ir \(m\), molmasa \(M\), Avogadro skaitlis \(N_\mathrm A\). Kā var aprēķināt vielas daudzumu?

 

 \(\frac{N_\mathrm A \cdot m}{M}\)

 \(\frac{M}{m}\)

 \(\frac{m}{M}\)

 \(\frac{N_\mathrm A}{N}\)

Virzulis, kas noslēdz gaisu cilindrā un kura masu var neievērot, var pārvietoties bez berzes. Gaisa tilpums \(V\), temperatūra \(T\) un spiediens \(p.\) Cilindrā esošo gaisu lēni silda.

Image

Kura izteiksme visprecīzāk apraksta procesu, kas notiek ar gaisu?

 \(\frac{p}{T}=const\)

 \(pV=const\)

 \(\frac{V}{p}=const\)

 \(\frac{V}{T}=const\)

Divas metāla karotes X un Y atrodas istabas temperatūrā. Karošu masa ir vienāda. Karotes Y īpatnējā siltumietilpība ir lielāka nekā karotes X īpatnējā siltumietilpība. Abas karotes ievieto karstā tējā. 
Kurai karotei nepieciešams lielāks siltuma daudzums, lai tā sasiltu par \(10\space^\mathrm o \mathrm C\), un kura karote zaudē lielāku siltuma daudzumu, atkal atdziestot līdz istabas temperatūrai?

Image

A
B
C
D

Kurā attēlā parādītas elektriskā lauka intensitātes līnijas pozitīvi lādētas metāla lodītes tuvumā?

Image

A

B

C

D

Divi rezistori pievienoti baterijai, kā parādīts attēlā.
Cik lielu spriegumu rāda voltmetrs? Voltmetra iekšējā pretestība ir bezgalīgi liela. Baterijas iekšējo pretestību neņem vērā!

Image

4,0 V
6,0 V
8,0 V
12,0 V

Elektriskais sildītājs sastāv no diviem sildelementiem, kuru pretestība \(8\space\Omega\) un \(12\space\Omega\). Kā savstarpēji jāsaslēdz sildelementi, lai sildītāja jauda būtu pēc iespējas lielāka?

jāsaslēdz virknē

jāsaslēdz paralēli

jāieslēdz tikai \(8\space\Omega\) sildelements

jāieslēdz tikai \(12\space\Omega\) sildelements

Skolēns izveidoja iekārtu pētījuma veikšanai, izmantojot attēlā redzamos piederumus. 

Image
Kādu parādību skolēns gatavojas pētīt?

siltuma izdalīšanos spolē

spoles pretestības izmaiņu

elektromagnētisko indukciju

Ampēra spēka rašanos

Svārstību kontūrs sastāv no kondensatora un spoles. Kontūra svārstību periods ir \(T\). Vispirms kondensatoru uzlādē un tad ieslēdz slēdzi. Kāds ir īsākais laiks, kurā visa kondensatorā uzkrātā elektriskā lauka enerģija pāriet spoles magnētiskā lauka
enerģijā?

Image

      A \(T/4\)

      B \(T/2\)

      C \(T\)

      D \(2T\)

A
B
C
D

Image Gaismas stars pāriet no vides I vidē II. Salīdzini vides  raksturojošos lielumus: kurā vidē ir lielāks absolūtais gaismas laušanas koeficients \(n\) un kurā vidē ir lielāks gaismas izplatīšanās ātrums \(v\)?

Image

A

B

C

D

Attēlā parādīta staru gaita plānā savācējlēcā. Kurš no stariem iet caur lēcas fokusu? 

Image

A

B

C

D

Enciklopēdijā nodrukātā Latvijas karoga krāsas ir sarkana – balta – sarkana. Karogu apgaismo vienīgi ar zilu gaismu. Kāds izskatās Latvijas karogs?

zils – balts – zils

melns – zils – melns

zils – melns – zils

sarkans – balts – sarkans

Attēlā parādīta divu staru 1 un 2 gaita caur dažādām lēcām divās situācijās I un II. Kurā situācijā izmanto savācējlēcu un kurā izkliedētājlēcu?

Image

I – izkliedētājlēca; II – savācējlēca

I – savācējlēca; II – izkliedētājlēca

I – savācējlēca; II – savācējlēca

I – izkliedētājlēca; II – izkliedētājlēca

Kura no minētajām radiostacijām Rīgā raida ar īsāko viļņu garumu?

Radio Skonto 107,2 MHz
Radio SWH 105,2 MHz
Radio SWH 105,2 MHz
Star FM 106,2 MHz

Dotajam metālam fotoefekts ir iespējams, bet nav novērots, izmantojot doto gaismas avotu. Kas jādara, lai fotoefekts notiktu?

jāizmanto gaisma ar lielāku viļņa garumu
jāpalielina apgaismojums
jāizmanto gaisma ar mazāku viļņa garumu
jāsamazina apgaismojums

Telpas dizainers nolēma punktveida dekoratīvo gaismas avotu, kas atradās virs galda virsmas, pacelt divas reizes augstāk. Kā mainās galda apgaismojums tajā vietā, kur gaismas stari krīt perpendikulāri galda virsmai\(\)?

2 reizes palielinās
2 reizes samazinās
4 reizes palielinās
4 reizes samazinās

Ko atklāja Rezerfords eksperimentā ar zelta plāksnīti un alfa daļiņām?

atoma kodolu

alfa daļiņu

elektronu

protonu

Ko ir iespējams noteikt, analizējot zvaigznes spektru?

1 – zvaigznes ķīmisko sastāvu
2 – zvaigznes kustības ātrumu
3 – vai zvaigzne tuvojas, vai attālinās
4 – zvaigznes temperatūru

1

1 un 2

1, 2 un 3

1, 2, 3 un 4

Skolēnam eksperimentāli jānosaka lādiņa lielums, kas elektriskajā ķēdē izplūst caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu. Kādas ierīces viņam jāizvēlas, lai veiktu mērījumus?

bīdmērs
ampērmetrs un bīdmērs
ampērmetrs un hronometrs
hronometrs un bīdmērs