2018. gads

Attēlā redzami pieci dažādas formas ķermeņi, kuriem ir vienāda masa, bet atšķirīgi pamatnes laukumi. Ķermeņi atrodas uz horizontālas virsmas.

Image

Kurā grafikā attēlota spiediena atkarība no pamatnes laukuma?

Image

A

B

C

D

Attēlā parādīta četru ķermeņu A, B, C un D masas atkarība no to tilpuma. Kuram ķermenim ir mazākais blīvums?

Image

A
B
C
D

Tenisa bumbiņu izsviež vertikāli augšup. Kurš fizikālais lielums nav vienāds ar nulli trajektorijas augstākajā punktā? Visi lielumi mērīti attiecībā pret Zemes virsmu.

kinētiskā enerģija
impulss
ātrums
paātrinājums

Bumbiņu izsviež vertikāli augšup. Gaisa pretestību neievēro. Kurā grafikā visprecīzāk attēlota bumbiņas ātruma moduļa atkarība no laika?

Image

A
B
C
D

Tenisa bumbiņu izmet no klints. Attēlā parādīts bumbiņas stāvoklis pēc vienādiem laika momentiem. Gaisa pretestību neņem vērā. Kurā zīmējumā visprecīzāk attēlota bumbiņas trajektorija pēc vienādiem laika momentiem?

Image

A

B

C

D

Divu saistītu ķermeņu sistēma spēka \(\overrightarrow{F}\) darbības rezultātā kustas paātrināti. Berzi neievēro. Kāds ir saites sastiepuma spēks starp ķermeņiem?

Image

A mazāks nekā \(F\)
B vienāds ar \(F\)
C lielāks par \(F\)
D atkarībā no ķermeņu masas var būt mazāks, vienāds vai lielāks par \(F\)

A

B

C

D

Skaļrunis pastiprina kamertoņa izdotu skaņu. Kurš skaņas raksturlielums palielinās?

frekvence
amplitūda
ātrums
viļņa garums

Šļirce ir savienota ar sensoru. Šļircē atrodas gaiss, kura masa un temperatūra nemainās. Gaisa tilpums šļircē ir 1500 mm3. Spiediena sensors rāda 120 kPa lielu spiedienu.
Pēc tam gaisu saspiež līdz 1000 mm3 lielam tilpumam.
Cik liels ir spiediena sensora rādījums?

Image

80 kPa

120 kPa

180 kPa

270 kPa

Divām vienādām metāla lodītēm lādiņš ir attiecīgi +0,6 C un –0,2 C. Lodītes saskaras. Cik liels ir lādiņš uz katras lodītes?

+0,8 C

+0,2 C

–0,3 C

+0,4 C

Homogēnu elektrisko lauku veido horizontāli novietotas plates Q un R. Lādiņu moduļi platēm Q un R ir vienādi. Attēlā parādīta daļiņas P kustība cauri elektriskajam laukam, ja daļiņa ielido tieši pa vidu starp platēm. 
Kāds ir daļiņas P, plates Q un plates R lādiņš?

Image

Image

A

B

C

D

Pretestība 1,0 m garam vadam, kura šķērsgriezuma laukums ir 0,40 mm2, ir 2,0 Ω. Cik liela ir 0,50 m gara tāda paša materiāla vada pretestība, ja vada šķērsgriezuma laukums ir 0,80 mm2?

0,5 Ω

1,0 Ω

4,0 Ω

8,0 Ω

Divi vienādi rezistori pieslēgti galvaniskajam elementam, kā parādīts attēlā. 

Image
Salīdzini strāvas stiprumus \(I_1\), \(I_2\) un \(I_3\)!

Image

A

B

C

D

Akumulatora EDS ir 36 V. Kad akumulatoram pieslēdz 7 Ω rezistoru, tajā plūst 4 A strāva. Cik liela ir akumulatora iekšējā pretestība?

1 Ω

2 Ω

3 Ω

4 Ω

Elektriskā cepeškrāsns pieslēgta elektrotīklam, izmantojot izolētus vara vadus. Vadi stipri sakarst. Kas jādara, lai samazinātu vadu sakaršanu?

jāņem vara vadi ar lielāku šķērsgriezuma laukumu
jāņem vara vadi ar mazāku šķērsgriezuma laukumu
jāņem vadi ar biezāku izolāciju
jāņem vadi ar plānāku izolāciju

Dzīvoklī, kura drošinātāji paredzēti \(16\space\mathrm A\) stiprai strāvai,  iespējams ieslēgt četras elektroierīces (katras jauda pie \(230\space\mathrm V\) sprieguma \(1150\space\mathrm W\)). Citas elektroierīces dzīvoklī nav ieslēgtas. Kāds ir maksimālais ierīču skaits, kuras drīkst ieslēgt vienlaikus?

1

2

3

4

Kuru no minētajiem procesiem var izskaidrot ar elektromagnētiskās indukcijas parādību?

kompasa adatas novirzīšanos strāvas vada tuvumā

divu paralēlu vadu savstarpēju pievilkšanos vai atgrūšanos, ja tajos plūst strāva

strāvas rašanos vadītāja rāmītī, kas griežas magnētiskajā laukā

elektrona izsišanu no vadītāja virsmas, ko apstaro ar elektromagnētisko starojumu

Ap vadu, pa kuru plūst elektriskā strāva, pastāv magnētiskais
lauks. Punktā P magnētiskā lauka indukcija ir \(2,0\cdot10^{-5}\space\mathrm T\). Kurā
punktā magnētiskā lauka indukcija ir vērsta perpendikulāri
zīmējuma plaknei virzienā uz novērotāju un tās modulis ir
\(1,0\cdot10^{-5}\space\mathrm T\)?

Image

A

B

C

D

Attēlā parādīta staru gaita no spīdoša punkta O līdz plakanam spogulim, kā arī no spoguļa atstaroto staru gaita.
Kurā punktā veidojas spīdošā punkta attēls?

Image

A

B

C

D

Kā mainās acs lēcas optiskais stiprums, ja cilvēks vēro objektu, kas pamazām tuvojas?

samazinās

nemainās

pieaug

tas atkarīgs no objekta kustības ātruma

Priekšmets novietots pirms sakopojošas lēcas. Attēlā parādīta divu staru gaita no priekšmeta virsotnes līdz lēcai. Uz ekrāna veidojas priekšmeta attēls. Kāds ir attēls salīdzinājumā ar priekšmetu?

Image

lielāks un apgriezts

lielāks un vērsts tādā pašā virzienā

mazāks un apgriezts

mazāks un vērsts tādā pašā virzienā

Gaismas stars no gaisa krīt uz stikla prizmu. Kurā gadījumā pareizi attēlota stara gaita?

Image

A

B

C

D

Attēlā redzamas viļņu frontes ūdens tvertnē. Kura situācija atbilst viļņa izplatīšanās ātruma maiņai? 

Image

A

B

C

D

Attēlā redzama lauztā un atstarotā stara gaita, ja gaismas stars krīt no stikla gaisā leņķī X.
Kā mainās atstarošanas un laušanas leņķis, ja krišanas leņķi samazina?

Image

Image

A

B

C

D

Radioaktīvā izotopa pussabrukšanas periods ir 18 stundas. 1. janvārī plkst. 9:00 paraugs saturēja 4,0 mg šī izotopa.
Kurā laikā radioaktīvā izotopa masa būs 0,50 mg?

2. janvārī plkst. 3:00

3. janvārī plkst. 15:00

4. janvārī plkst. 9:00

7. janvārī plkst. 21:00

Vielas atomos iespējamas šādas enerģētiskās pārejas A, B, C un D. Kurā pārejā tiek izstarots elektromagnētiskais vilnis ar vislielāko viļņa garumu?

Image

A

B

C

D

Metāls absorbē fotonus, kuru enerģija ir divas reizes lielāka salīdzinājumā ar elektrona izejas darbu \(A\). Kāda ir no metāla izrauto elektronu maksimālā kinētiskā enerģija \(E_{\mathrm{KMAX}}\),  salīdzinot ar izejas darbu?

A \(E_{\mathrm{KMAX}}=0,5A\)
B \(E_{\mathrm{KMAX}}=A\)
C \(E_{\mathrm{KMAX}}=2A\)
D \(E_{\mathrm{KMAX}}=3A\)
 

A
B
C
D

\(\alpha\) daļiņa sastāv no diviem protoniem un diviem neitroniem. \(\alpha\) daļiņas masa salīdzinājumā ar atsevišķi ņemtu daļiņu masu kopsummu ir

vienāda
lielāka
mazāka
nav iespējams paredzēt

Kura starojuma fotonu enerģija ir vislielākā?

infrasarkanā
mikroviļņu
FM radio viļņu
violetās gaismas

Palielinoties attālumam no planētas līdz Saulei,
1) palielinās arī dienas garums uz katras planētas;
2) palielinās arī gada garums uz katras planētas;
3) planētas izmēri samazinās;
4) planētas pavadoņu skaits palielinās.

tikai 2

1 un 2

2 un 4

1, 2, 3 un 4

Skolēns vēlējās eksperimentāli noskaidrot atsperes svārstību perioda atkarību no atsperes stinguma koeficienta. Attēlā atsperes un atsvari atrodas līdzsvara stāvoklī. Atsperes un atsvari nav atdalāmi viens no otra. Kurš atsperu un atsvaru komplekts viņam jāizvēlas?

Image

A

B

C

D