2015. gads

Tabulā doti dažu vielu vai materiālu blīvumi

Image
Skolēni pētīja plastmasas kreļļu lodītes. Trīs lodītes ir izgatavotas no plastmasas X, bet trīs lodītes – no plastmasas Y. Kurā attēlā parādīts lodīšu stāvoklis, kad tās iemet ūdenī?

Image

A

B

C

D

Trīs auto modeļi vienādā laika intervālā sasniedz vienādu ātrumu. Grafikā attēlota automobiļu ātruma \(v\) maiņa atkarībā no laika \(t\). Salīdzini auto modeļu vidējos ātrumus!

Image

vislielākais vidējais ātrums ir 1. auto modelim

vislielākais vidējais ātrums ir 2. auto modelim

vislielākais vidējais ātrums ir 3. auto modelim

visiem auto modeļiem ir vienāds vidējais ātrums

Četros grafikos parādīta ātruma, impulsa, koordinātas un paātrinājuma atkarība no laika. Kurš grafiks atbilst ķermeņa miera stāvoklim?

Image

A

B

C

D

Akmeni izmet horizontāli no augstas klints. Gaisa pretestību neņem vērā. Kas notiek ar ātruma horizontālo un vertikālo projekciju akmens krišanas laikā?

Image

A

B

C

D

Uz ķermeni, kura masa nemainās, darbojas nemainīgs rezultējošais spēks. Kurš lielums vēl nemainās?

ātrums

paātrinājums

impulss

kinētiskā enerģija

BMX braucējs izbrauc trasi tā, ka viņa ātrums uzkalnos un ieplakā ir vienāds. Salīdzini balsta reakcijas spēkus, kuri darbojas uz braucēju, laika momentos \(t_1\), \(t_2\) un \(t_3\)!

Image

A vislielākais laika momentā \(t_1\)
B vislielākais laika momentā \(t_2\)
C vislielākais laika momentā \(t_3\)
D visos laika momentos vienāds

A

B

C

D

Automobilis brauc vienmērīgi pa taisnu šoseju. Pasažieri un bagāža ir sabalansēti tā, ka visi četri riteņi iedarbojas uz zemi ar vienādu spēku. Raksturo riteņu spiediena spēku uz zemi, ja automobilis strauji bremzē!

priekšējo riteņu spiediena spēks palielinās, bet aizmugurējo samazinās

priekšējo riteņu spiediena spēks samazinās, bet aizmugurējo nemainās

priekšējo riteņu spiediena spēks nemainās, bet aizmugurējo palielinās

spiediena spēks visu laiku ir nemainīgs

Sešas vienādas spuldzes (~220 V; 100 W) pieslēgtas paralēli 220 V elektrotīklam. Cik stipra strāva plūst katrā spuldzē?

0,075 A
0,45 A
2,2 A
2,7 A

Skeitbordists sacensībās pārvietojas turp un atpakaļ U-veida trasē.

Image

Grafikā attēlota skeitbordista ātruma moduļa maiņa atkarībā no laika. Pieņem, ka trajektorijas zemākajā punktā potenciālā enerģija ir nulle! Kurā grafika punktā, visticamāk, skeitbordista
kinētiskā un potenciālā enerģija ir vienāda?

Image

A

B

C

D

Četru ķermeņu masa ir \(m\), \(2m\), \(3m\), \(4m\) un ātrums katram no tiem attiecīgi ir \(4v\), \(3v\), \(2v\), \(v\). Kuram ķermenim ir vislielākā kinētiskā enerģija?

Image

A

B

C

D

Kuru medicīnas diagnostikas tehnoloģiju izmanto, lai sekotu vēl nedzimuša bērniņa veselībai māmiņas ķermenī?

ultrasonogrāfiju
datortomogrāfiju
magnētisko rezonansi
pozitronu emisijas tomogrāfu

Sālot sēnes, tās novāra un ieliek burciņā. Tām pievieno sāli. Pēc laika sēnes kļūst sāļas. Kas ir šīs parādības pamatā?

siltuma vadīšana
difūzija
atdzišana
konvekcija

LU Cietvielu fizikas institūtā zinātnieki izveidoja jaunu kompozītmateriālu ūdeņraža uzglabāšanai. Lai izveidotu šādu materiālu, viņi pētījumu laikā mainīja kompozītmateriāla sastāvu un mērīja nemainīgā temperatūrā, cik liels ūdeņraža daudzums tiek absorbēts jaunā kompozītmateriāla noteiktā tilpumā. Kurā
rindā ir pareizi norādīts minētā pētījuma neatkarīgais un atkarīgais lielums?

Image

A

B

C

D

Divas vienādas metāla lodītes M un N atrodas uz izolējoša materiāla pamatnes. Lodītes ir pozitīvi lādētas.
Lodīte M uz lodīti N darbojas ar 2,4 N lielu elektrostatisko spēku. Ar cik lielu elektrostatisko spēku lodīte N darbojas uz lodīti M?

Image

1,2 N

2,4 N

4,8 N

9,6 N

Izmērot elektriskās strāvas stiprumu rezistorā, skolēns ieguva 2,00 A ± 0,02 A. Kurā atbildē pareizi norādīta absolūtā un relatīvā kļūda?

Image

A

B

C

D

Laboratorijas darbā skolēnam jānosaka rezistora pretestība, izmantojot ampērmetru un voltmetru. Kura shēma jāizmanto elektriskās ķēdes izveidošanai?

Image

A

B

C

D

ImageDivi rezistori, kuru pretestība ir 6 Ω, pieslēgti baterijai, kuras EDS ir \(6~\mathrm{V}\). Ampērmetrs un voltmetrs ķēdē ir ieslēgti nepareizi.
Kura atbilde vistuvāk atbilst ampērmetra un voltmetra rādījumiem?

Image

A

B

C

D

Pēkšņi uznākuša negaisa laikā krītošs koks tavā tuvumā pārrauj elektropārvades līniju, un redzams zemē nokritis elektrības vads, kurš dzirksteļo.
Iespējami vairāki rīcības varianti:
I pēc iespējas ātrāk, lieliem soļiem jādodas prom no bīstamās vietas,
II jāpaliek uz vietas un jāzvana 112,
III nekavējoties jādodas prom, ejot maziem, šļūcošiem soļiem,
IV pēc iespējas ātrāk, lecot uz vienas kājas, jādodas prom.
Kurš no rīcības variantiem ir pareizs?

tikai I
tikai I un II
tikai III un IV
tikai I, III un IV

Kura no minētajām mērvienībām nav enerģijas mērvienība?

kW
kW·h
eV
J

Četras vienādas spoles savienotas ar vienādiem ampērmetriem. Spoles virzienā ar ātrumu \(v\) un \(2v\) pārvieto vienādus magnētus. Kurš ampērmetrs uzrādīs vislielāko strāvas stiprumu?

Image

A

B

C

D

Gaismas stara krišanas leņķis pret spoguli ir \(\alpha\), kurš zīmējumā nav attēlots. Gaismas stara krišanas leņķi palielina par 15°. 

Image

Par cik grādiem izmainās leņķis starp krītošo un atstaroto staru?

 

 

palielinās par 15°

palielinās par 30°

samazinās par 15°

samazinās par 30°

 

Stikla trijstūra prizmu ievieto tukšā akvārijā. Lāzera sarkanās gaismas stars krīt uz prizmu. Uz akvārija sienas redzams sarkans punkts S. 

Image

 

 

 

 

 

 

Kas notiek, ja akvāriju piepilda ar ūdeni? Stikla gaismas laušanas koeficients ir lielāks nekā ūdens gaismas laušanas koeficients.

uz sienas punkts nav redzams

punkta stāvoklis nemainās

punkts pārvietojas augstāk

punkts pārvietojas zemāk

Ķermenis atrodas 35 cm attālumā no izkliedētājlēcas, kuras fokusa attālums ir 20 cm. Kurā atbildē ir pareizi aprakstīts iegūtais attēls?

attēls ir reāls un lielāks par priekšmetu

attēls ir reāls un mazāks par priekšmetuattēls ir šķietams un lielāks par priekšmetu

attēls ir šķietams un lielāks par priekšmetu

attēls ir šķietams un mazāks par priekšmetu

Demonstrējumā skolēns izmanto optikas sliedi, gaismas avotu, kartona plāksni ar mazu caurumu un ekrānu.

Image

Kādu fizikālo parādību viņš demonstrē?

rezonansi

absorbciju

difrakciju

laušanu

Eksperimentā noteica, ka elektronus no dotā materiāla virsmas var izraut, ja virsmu apstaro ar zaļu gaismu, bet nevar izraut, ja virsmu apstaro ar dzeltenu gaismu. Ar kādas krāsas gaismu vai starojumu no zemāk minētajiem vēl var izraut elektronus, apstarojot virsmu?

ar sarkanu gaismu

ar zilu gaismu

gan ar sarkanu, gan zilu gaismu

ar infrasarkano starojumu

Medicīnā plaši izmanto elektromagnētiskā starojuma trīs veidus:
I gamma starojums,
II rentgenstarojums,
III infrasarkanais starojums.
Kuram starojumam ir īsāks viļņa garums nekā redzamajai gaismai?

tikai I un II

tikai II un III

tikai I un III

I, II un III

Lādētu daļiņu trajektorijas jeb trekus iegūst, izmantojot Vilsona kameru. Ja Vilsona kameru novieto magnētiskajā laukā, tad uz lādēto daļiņu darbojas Lorenca spēks, tādēļ treks ir liekta līnija.
Eksperimenta shematiskajā attēlojumā redzams daļiņas kustības ātruma virziens \(\overrightarrow{v}\), ielidojot magnētiskajā laukā. Magnētiskā lauka indukcija \(\overrightarrow{B}\) ir vērsta perpendikulāri zīmējuma plaknei projām no novērotāja. Kuras daļiņas trajektorija ir attēlota zīmējumā?

Image

protona

neitrona

alfa daļiņas

elektrona

Atoma sastāvā ietilpst protoni un neitroni, kurus sauc par nukloniem, un elektroni. Starp kurām daļiņām atoma kodolā notiek stiprā mijiedarbība?

tikai starp protoniem

tikai starp neitroniem

starp nukloniem

starp nukloniem un elektroniem

Kurā rindā astronomijā lietotās garuma mērvienības ir sakārtotas dilstošā secībā?

metrs, astronomiskā vienība, gaismas gads, parseks

parseks, astronomiskā vienība, gaismas gads, metrs

astronomiskā vienība, gaismas gads, parseks, metrs

parseks, gaismas gads, astronomiskā vienība, metrs

Zibens laikā no mākoņa uz zemi tiek novadīts 20 C liels lādiņš. Cik liels ir vidējais strāvas stiprums zibens izlādē, ja zibens ilgst 1,0 ms?

20 mA
2,0 A
20 A
20 kA