2017. gada piloteksāmens

Koka kaste, kuras masa ir 3 kg, atrodas miera stāvoklī uz horizontāla galda. Kastei horizontāli pieliek 6 N lielu spēku. Tā turpina nekustīgi stāvēt uz galda. Cik liels berzes spēks darbojas uz kasti?

2 N

6 N

18 N

nevar noteikt

Kuru fizikālo lielumu raksturo gan skaitliskā vērtība, gan virziens?

masu
vidējo ātrumu
elektriskā lauka potenciālu
svaru

Ķermenis kustas X ass virzienā. Tā atrašanās vieta ik pēc vienādiem laika intervāliem redzama zīmējumā.

Image

Kurā no grafikiem visprecīzāk attēlota ķermeņa kustība?

Image

A

B

C

D

Pieņemsim, ka sistēmas sākumpunkts ir koks un velosipēdists Image brauc koka virzienā ar ātrumu \(5\space\mathrm{m/s}\)
Kurš no dotajiem vienādojumiem apraksta šīs kustības koordinātas izmaiņu laikā (SI vienībās)?

A \(x=16-5t\)
B \(v=16-5t\)
C \(x=16t+5t^2\)
D \(x=16-5t^2\)

A

B

C

D

Pētot vienmērīgi krītošu lietus lāsi, novērojuma sākumā tās koordināta bija \(x=0\). Pēc vienas sekundes tās koordināta bija \(x=3\space\mathrm m\). Kurš attēls visprecīzāk raksturo lietuslāses atrašanās vietu pēc divām sekundēm kopš novērojuma sākuma?

Image

A

B

C

D

Leņķī pret horizontu izmests ķermenis kustas pa līklīnijas trajektoriju. Gaisa pretestība ir neievērojami maza.
Kurš vektors rāda paātrinājuma virzienu punktā X?

Image

A
B
C
D

Mākslinieki lietus pilienu attēlo lāses formā. Taču neliela \((d\approx2\space\mathrm {mm})\) lietus piliena forma ir sfēriska. Kāda spēka darbības rezultātā lietus piliena forma ir sfēriska?

Image

berzes spēka

gravitācijas spēka

virsmas spraiguma spēka

smaguma spēka

1971. gadā astronauti uz Mēness virsmas veica eksperimentu, no vienāda augstuma ļaujot brīvi krist āmuram un putna spalvai. Abi priekšmeti piezemējās vienlaicīgi. Kurš no apgalvojumiem visprecīzāk atspoguļo eksperimenta nozīmīgumu fizikas kā zinātnes attīstībā?

zinātniski nozīmīgs notikums, jo tika pierādīts gravitācijas likums
zinātniski nozīmīgs notikums, jo tika pierādīts, ka vakuumā visi ķermeņi krīt ar dažādu paātrinājumu
zinātniski nenozīmīgs notikums, jo uz Mēness nav iespējams iegūt ticamus eksperimenta rezultātus
zinātniski nenozīmīgs notikums, jo eksperimenta rezultāts zinātniekiem jau bija zināms

Dodoties uz skolu, Anna divās vienādās krūzēs sagatavoja dzērienus brokastīm – kafiju (90 oC) un aukstu ūdeni (5 oC). Abās krūzēs dzērienu masa un īpatnējā siltumietilpība bija vienāda. Abas krūzes 10 minūtes stāvēja uz galda virtuvē, kur temperatūra ir 20 oC.
Kāda, visdrīzāk, ir kafijas un ūdens temperatūra pēc 10 minūtēm?

A 70 oC un 10 oC
B 90 oC un 5 oC
C 70 oC un 25 oC
D 20 oC un 20 oC

A

B

C

D

Sacīkšu trasē atrodas trīs automašīnas, kuru masa ir vienāda. Zīmējumā parādīti katras automašīnas impulsa vektori. Kura automašīna pārvietojas ar vislielāko ātrumu?

Image

1
2
3
izmantojot attēlu, automašīnu ātrumus nav iespējams salīdzināt

Kura no dotajām mērvienībām atbilst ņūtonam (N)?

A \(\mathrm{\frac{kg\cdot m}{s}}\)

B \(\mathrm{\frac{kg\cdot m}{s^2}}\)

C \(\mathrm{\frac{kg\cdot m^2}{s^2}}\)

D \(\mathrm{\frac{kg\cdot m^2}{s^3}}\)

A
B
C
D

Gaiss istabā atrodas siltuma līdzsvara stāvoklī. Tas nozīmē, ka jebkurā istabas vietā ir vienāds/vienāda

gaisa spiediens
molekulu koncentrācija
gaisa temperatūra
molekulu siltumkustības vidējais kvadrātiskais ātrums

Saulainā vasaras dienā automašīnā ir atstāta aizvērta stikla pudele ar gāzētu dzērienu. Kurš no grafikiem visticamāk apraksta pudelē esošās gāzes parametru maiņu?

Image

A
B
C
D

Termoelektrostaciju darbību var sadalīt vairākos posmos. Kurā no posmiem tiek veikts mehāniskais darbs?

dabasgāzei sadegot, siltuma daudzums tiek pievadīts ūdenim
paaugstinoties ūdens temperatūrai, tas pārvēršas tvaikā
ūdens tvaiks kondensējas
ūdens tvaiks griež turbīnu

Kā sauc fizikālo lielumu, kas skaitliski ir vienāds ar spēku, ar kādu elektriskais lauks darbojas uz vienu vienību lielu pozitīvu elektrisko lādiņu?

potenciāls

elektrodzinējspēks

elektriskā lauka intensitāte

elektriskā konstante

Divas ar vienādu lādiņu pozitīvi lādētas nelielas lodītes X un Y rada elektrisko lauku. Pieņemts, ka elektriskā lauka intensitātes līnijas iziet no pozitīvajiem lādiņiem un ieiet negatīvajos.

Image

Kādā virzienā vērsts elektriskā lauka intensitātes rezultējošais vektors punktā Z, kurš atrodas uz lodītes savienojošās taisnes? 

lodītes X virzienā

lodītes Y virzienā

elektriskā lauka intensitātes vektora vērtība ir nulle

pietrūkst informācijas, lai noteiktu vektora virzienu

Visi vadi izgatavoti no viena materiāla. Kurš vadu pāris jāizvēlas, lai pētītu elektriskās pretestības atkarību no vada diametra?

Image

A
B
C
D

Galvaniskajam elementam pievienoti 3 rezistori, kuru pretestības ir \(10\space\Omega\), \(20\space\Omega\) un \(30\space\Omega\).

Image

Kuros punktos jāpievieno voltmetrs, lai tas rādītu maksimālo spriegumu?

1 un 2

2 un 3

3 un 4

1 un 4

Saules gaismā redzams, ka benzīna kārtiņa zaigo dažādās spilgtās krāsās. Kas ir šīs parādības pamatā?

difrakcija
interference
dispersija
absorbcija

Zaļās gaismas fotoniem pietiek enerģijas, lai izrautu elektronus no metāla virsmas. Kuru formulu var izmantot, lai pierādītu, ka arī zilās gaismas fotoni var izraut elektronus no tā paša metāla virsmas?

A \(E=mc^2\)

\(E=mgh\)

C \(E=\frac{mv^2}{2}\)

D \(E=hf\)

A

B

C

D

Fotoefekta sarkanā robeža cēzijam ir 650 nm. Kas mainīsies, ja šo metālu apstaros ar tādas pašas intensitātes zilo gaismu, kuras viļņa garums 380 nm?

380 nm gaisma piešķirs izrautajiem elektroniem lielāku ātrumu
380 nm gaisma izraus vairāk elektronus nekā 650 nm gaisma
380 nm gaisma nespēs izraut elektronus no metāla virsmas
no virsmas izrautajiem elektroniem nemainīsies nekas, bet metāla virsma vairāk uzsils

Pa kurām trajektorijām var pārvietoties asteroīds apkārt zvaigznei?

Image

1) elipse, kurai pa vidu starp abiem fokusiem atrodas zvaigzne
2) riņķa līnija, kuras centrā atrodas zvaigzne
3) elipse, kuras vienā fokusā atrodas zvaigzne

1 un 2
1, 2 un 3
2 un 3
tikai 3

Trīs vienādiem atsvariem apakšējās skaldnes aplīmētas ar trīs dažādu materiālu audumiem. Visus trīs reizē iestumj uz horizontāla galda ar koka kārti un ļauj tiem brīvi slīdēt, pēc tam novērtējot, kurš aizslīdējis tālāk.

Image

Uz kuriem jautājumiem var atbildēt, veicot šādu eksperimentu?
1) Kā mainās berzes spēks atkarībā no ķermeņa masas?
2) Kā mainās berzes spēks atkarībā no ķermeņa ātruma?
3) Kā mainās berzes spēks atkarībā no saskarvirsmu materiāla?

tikai 1
tikai 2
tikai 3
1 un 3

Trīs dažādas gumijas sasietas kopā un vienā galā nostiprinātas.

Image

Pēc tam tās tiek vilktas aiz nenostiprinātā gala.

Image

Sarindo gumijas pēc to elastības koeficienta, sākot ar mazāko!

1 2 3

3 1 2

2 1 3

2 3 1

Ķēdē ieslēgts strāvas avots, kura iekšējā pretestība \(1\space\Omega\), un patērētājs, kura pretestība \(1\space\Omega\). Cik liels ir strāvas avota elektrodzinējspēks, ja ķēdē plūstošās strāvas stiprums ir \(1\space\mathrm A\)?

0,5 V

1 V

2 V

4 V

Skolēns nolēma izveidot paštaisītu radioaparātu. Kuras detaļas ir nepieciešamas, lai varētu mainīt radioaparāta svārstību kontūra pašsvārstību frekvenci?
1) spole
2) tranzistors
3) vadi
4) kondensators
5) diode

tikai 1
1 un 2
1 un 4
2 un 5

Jānis konstruēja priekšmeta AB attēlu A1B1 plānā lēcā.
Kurš/kuri no stariem 1, 2, 3, 4 iet caur punktu B1

Image

1 un 2

3 un 4

tikai 3

1, 2, 3 un 4

Skolēns novēroja debesis caur diviem kopā saliktiem dažādas formas polarizatoriem – apaļu un kvadrātveida. Kuri zīmējumi atbilst tam, ko viņš varēja ieraudzīt?

Image

tikai 1
2 un 3
1 un 3
tikai 2

Attēlā doti četru elementu līnijspektri, kā arī nezināma gāzveida parauga līnijspektrs. Kuri elementi ir nezināmā parauga sastāvā?

Image

1 un 4

tikai 2

tikai 4

2 un 3

Grafikā dota radioaktīvas vielas kodolu skaita maiņa laikā.

Image

Pēc grafika nosaki radioaktīvās vielas pussabrukšanas periodu!

50 gadi

100 gadi

200 gadi

400 gadi