2016. gads

Kuru ierīci izmanto spiediena noteikšanai automašīnas riepas kamerā? 

barometru
altimetru
aerometru
manometru

Grafikā parādīta četru ķermeņu ātruma atkarība no laika, ķermeņiem kustoties pa taisnu līniju. Kura ķermeņa  paātrinājums kustības laikā ir vislielākais?

Image

A

B

C

D

Gājēja koordinātas atkarību no laika SI vienībās apraksta vienādojums \(x=-10+2t\). Cik liels ir gājēja noietais ceļš 4 sekundēs? 

2 m

5 m

8 m

10 m

Skaņa kļūst skaļāka. Kurš lielums ir palielinājies?

skaņas ātrums
frekvence
viļņa garums
amplitūda

Ar mērcilindru noteica šķidruma tilpumu. Pieņem, ka mērījuma absolūtā kļūda ir vienāda ar vienas iedaļas vērtību. Cik liels ir šķidruma tilpums?

Image

A \((46\pm2)\space\mathrm {mL}\)
B \((46\pm1)\space\mathrm {mL}\)
C \((44\pm2)\space\mathrm {mL}\)
D \((46,0\pm0,5)\space\mathrm {mL}\)

A

B

C

D

Akmeni izmet horizontāli no augstas klints. Kurš grafiks attēlo akmens paātrinājuma moduļa atkarību no kustības laika? Gaisa pretestību neņem vērā!

Image

A

B

C

D

Skrituļslidotājs pārvietojas trasē. Kurā punktā viņš izdara lielāko spiedienu uz trases pamatni, ja saskares laukums visos punktos ir vienāds?

Image

A

B

C

D

Ķermenis pārvietojas pa taisnu līniju. Grafikā attēlota tā koordinātas maiņa atkarībā no laika.

Image

Kurā laikā ķermenis atrodas miera stāvoklī?

tikai 0,5 s

tikai 2,5 s

gan 0,5 s, gan 2,5 s

no 1 s līdz 2 s

Saturns atrodas aptuveni 10 reizes tālāk no Saules nekā Zeme, taču tā masa ir aptuveni 100 reizes lielāka nekā Zemes masa. Cik reizes gravitācijas spēks starp Saturnu un Sauli ir lielāks nekā starp Zemi un Sauli?

0,1 reizi

10 reizes

100 reizes

abos gadījumos aptuveni vienāds

Automašīnas ātrumam pieaugot, tās impulss kļūst divas reizes lielāks. Kā mainās automašīnas kinētiskā enerģija, ja tās masa nemainās?

palielinās divas reizes
palielinās četras reizes
palielinās astoņas reizes
nemainās

Trīs traukos ielieti dažādi šķidrumi. Visos šķidrumos peld vienādi rotaļu kuģīši. Arhimēda spēks, kas darbojas uz kuģīšiem,

vislielākais ir ūdenī

vislielākais ir olīveļļā

vislielākais ir pienā

visos šķidrumos ir vienāds

Kurš no dotajiem fizikālajiem lielumiem nav vektoriāls?

paātrinājums
enerģija
pārvietojums
spēks

Kurā atbildē ir formulēta skolēna pētāmā problēma fizikas eksperimentā?

vai pastāv dzīvība uz citām planētām?
kā mūzika ietekmē augu augšanu?
kā cukura šķīduma koncentrācija ietekmē gaismas laušanas koeficientu?
maratona skrējiena laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem

Pētāmā problēma: kā mainās tenisa bumbiņas atlēkšanas augstums atkarībā no palaišanas augstuma?
Nosaki, kurš ir neatkarīgais lielums!

palaišanas augstums

atlēkšanas augstums

bumbiņas masa

atmosfēras spiediens

Telpa ir hermētiski noslēgta. Kurš gaisa parametrs mainās, ja telpā palielinās gaisa temperatūra?

masa
spiediens
tilpums
molmasa

Kāpēc uz tīras stikla plāksnes dzīvsudraba piliens veido gandrīz sfērisku formu?

dzīvsudrabs ir metāls

dzīvsudraba blīvums ir lielāks nekā ūdens blīvums

pievilkšanās spēki starp dzīvsudraba molekulām ir lielāki nekā starp dzīvsudraba un stikla molekulām

pievilkšanās spēki starp dzīvsudraba molekulām ir mazāki nekā starp dzīvsudraba un stikla molekulām

Cilindriskā traukā atrodas gāze, un tajā var brīvi pārvietoties virzulis. Gāzei pievada 25 kJ lielu siltuma daudzumu, un tā, pārvietojot virzuli, veic 10 kJ lielu darbu. Cik liela ir gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa?

Image

35 kJ
25 kJ
15 kJ
10 kJ

Metāla lode ir uzlādēta pozitīvi. Kurš apgalvojums ir patiess?

no lodes ir aizvadīti protoni

lodei ir pievadīti elektroni

lodei ir pievadīti protoni

no lodes ir aizvadīti elektroni

Divi izolēti elektriskie lādiņi \(+q\) un \(-2q\) atrodas 2 cm attālumā viens no otra. Uz lādiņu \(-2q\) darbojas spēks \(F\). Kāds ir lielums un virziens elektriskajam spēkam, kas darbojas uz lādiņu \(+q\)?

Image

A

B

C

D

Oscilogrāfā starp uzlādēta kondensatora plaknēm ielido elektrons ar ātrumu \(\overrightarrow{v_0}\). Plaknes novietotas horizontāli, un starp tām ir 600 V liels spriegums. Kādā virzienā uz elektronu darbojas elektriskais spēks?

Image

pa labi

pa kreisi

vertikāli lejup

vertikāli augšup

Trīs dažādas jaudas kvēlspuldzes, kas paredzētas vienādam spriegumam, saslēdz virknē un pieslēdz baterijai. Kas visām spuldzēm ir vienāds?

strāvas stiprums caur katru spuldzi

spriegums uz katras spuldzes

katras spuldzes pretestība

katrā spuldzē izkliedētā jauda

Rezistors, kura pretestība ir \(R\), un rezistors, kura pretestība ir
\(4R\), ieslēgti elektriskajā ķēdē. Rezistorā \(R\) izkliedējas jauda \(P.\space\)
Cik liela jauda izkliedējas rezistorā \(4R\)?

Image

A \(4P\)
B \(2P\)
C \({1\over 2}P\space\)
\({1\over4}P\space\)

A

B

C

D

Svece, savācējlēca un ekrāns novietoti tā, lai uz ekrāna būtu redzams ass sveces liesmas attēls. Kurā gadījumā attēls uz ekrāna joprojām paliek ass?

sveci pabīda tuvāk lēcai

ekrānu pabīda tuvāk lēcai

pusi lēcas aizklāj ar necaurspīdīgu papīru

nomaina pret citu lēcu ar mazāku fokusa attālumu

Kad gaismas stars nokļūst uz ūdens un gaisa robežvirsmas, tas sadalās divās daļās. Kurā attēlā precīzāk parādīta atstarotā un lauztā stara gaita?

Image
Image
Image
Image

A

B

C

D

Nejauši uzkāpjot uz saulesbrillēm, Jānis tās salauza divās daļās. Pirms briļļu izmešanas Jānis abus briļļu stiklus uzlika vienu uz otra un palūkojās uz vakara sauli, taču tikpat kā neko neredzēja. Stiklus pagrozot, redzamība uzlabojās. Kāda gaismas parādība ir pamatā novērotajam efektam?

interference

polarizācija

difrakcija

izkliede

Sarkanās gaismas stars pāriet no gaisa ūdenī. Kā mainās gaismas izplatīšanās ātrums un frekvence?

Image

A
B
C
D

Kurā gadījumā elektrons atomā pāriet no zemāka enerģijas līmeņa uz augstāku?

ja atoms absorbē fotonu

ja atoms emitē fotonu

ja atoms absorbē vai emitē fotonu

elektrons nekad nepāriet no zemāka enerģijas līmeņa uz augstāku

Zvaigznes iedala spektra klasēs.

Image
Polārzvaigznes spektrā ir novērotas ļoti spožas emisijas spektra līnijas violetajā un ultravioletajā daļā.
Kāda ir zvaigznes spektra klase? Izmanto elektromagnētisko viļņu skalu! 

spektra klase A

spektra klase B

spektra klase F

spektra klase M

Gaismas gads ir

laika mērvienība
attāluma mērvienība
apgaismojuma mērvienība
gaismas stipruma mērvienība

No sākotnējā radioaktīvās vielas parauga 3/4 sabrūk 90 gados. Cik liels ir šīs vielas pussabrukšanas periods?

120 gadi

80 gadi

45 gadi

30 gadi