2016. gada piloteksāmens

Kāds aptuveni ir fizikas piloteksāmena ilgums?

A 101 s
B 102 s
C 104 s
D 105 s

A
B
C
D

Autorallijā, sportistiem atrodoties pauguru virsotnēs, nereti zūd kontrole pār auto un notiek avārijas, jo samazinās berzes spēks starp riteņiem un ceļa segumu. Kāpēc šādos gadījumos samazinās berzes spēks?

palielinās berzes koeficients starp riteņiem un ceļa segumu

palielinās automašīnas smaguma spēks

samazinās automašīnas smaguma spēks

samazinās automašīnas svars

Kurš fizikālais lielums ir skalārs?

impulss
spēks
laiks
paātrinājums

Laiks, kurā svārsts veic vienu pilnu svārstību, ir fizikāls lielums. Kāds ir tā nosaukums?

periods

frekvence

amplitūda

sekunde

Var pieņemt, ka šūpoļu svārstības ir harmoniskas. Šūpoļu svārstību koordinātas vienādojums SI mērvienībās ir: \(x=0,6\sin0,5\pi t\). Cik liela ir šūpoļu svārstību amplitūda?

1,2 m

0,6 m

0,5 m

0,3 m

Laboratorijas darbā ir pieejams mērcilindrs, kura iedaļas vērtība ir 0,25 mL. Mērcilindrā ielej 10 mL ūdens. 
Lai noteiktu detaļas tilpumu, to pilnīgi iegremdē ūdenī. Ūdens līmenis nostājas pie atzīmes 15 mL. Cik liels ir detaļas tilpums un kāda ir mērījuma absolūtā kļūda?

5 mL (5%)

(5,00 ± 0,25) mL

(5,00 ± 0,50) mL

(4,75 ± 0,25) mL

Pirmais ķermenis brīvi krīt 4 sekundes, bet otrais – 8 sekundes. Salīdzini abu ķermeņu veikto ceļu, ja sākumā to ātrums ir nulle!

otrais ķermenis veic 4 reizes garāku ceļu nekā pirmais

otrais ķermenis veic 2 reizes garāku ceļu nekā pirmais

otrais ķermenis veic 2 reizes īsāku ceļu nekā pirmais

otrais ķermenis veic 16 reizes garāku ceļu nekā pirmais

Helikopters lido horizontāli ar nemainīgu ātrumu. Rezultējošais spēks, kas darbojas uz helikopteru, ir

vērsts uz leju
vērsts uz augšu
vērsts horizontāli kustības virzienā
nulle

Ko mēra skolēns šajā gadījumā?

Image

spriegumu

strāvas stiprumu

pretestību

jaudu

Mazā māsa sēdēja šūpolēs. Brālim izdevās viņu iešūpot, periodiski pieliekot spēku. Spēka pielikšanas frekvence ir vienāda ar šūpoļu pašsvārstību frekvenci. Kuru no minētajām parādībām var novērot?

interferenci

rezonansi

difrakciju

polarizāciju

Trīs vienādi ķermeņi saistīti ar auklu un iekarināti statīvā, kā parādīts attēlā. Kurā auklā sastiepuma spēks ir vislielākais?

Image

auklā A

auklā B

auklā C

visās auklās sastiepuma spēks ir vienāds

Noslēgtā, nemainīga tilpuma skābekļa balonā izmainās molekulu siltumkustības vidējais ātrums. Kurš gāzi raksturojošs fizikāls lielums paliek nemainīgs?

temperatūra
spiediens
iekšējā enerģija
blīvums

Noslēgtā traukā atrodas ideāla gāze. Gāze pāriet no stāvokļa 1 stāvoklī 2. Kā šajā procesā mainās gāzes tilpums?

Image

samazinās

palielinās

nemainās

pēc grafika nav iespējams noteikt

Lēnām uzliekot nelielu metāla saspraudi uz ūdens, tā paliek uz ūdens virsas, lai gan dzelzs blīvums ir lielāks nekā ūdens blīvums. Ar kāda spēka darbību tas skaidrojams?

ar virsmas spraiguma spēka darbību
ar Arhimēda spēka darbību
ar Kulona spēka darbību
ar hidrostatiskā spiediena spēka darbību

Kurā no gadījumiem pareizi attēlots Kulona spēks starp elektronu un hēlija atoma kodolu?

Image

A

B

C

D

Eksperimentā attālumu starp kondensatora platēm samazina divas reizes. Kā mainās kondensatora kapacitāte?

palielinās 2 reizes

palielinās 4 reizes

nemainās

samazinās 2 reizes

Pēc kuras formulas aprēķina elektriskā lauka intensitāti noteiktā attālumā no punktveida lādētas daļiņas?

A \(E=\frac{mv^2}{2}\)

B \(E=mgh\)

C \(E=\frac{kq}{R^2}\)

D \(E=mc^2\)

 

A

B

C

D

ImageČetras vienādas spuldzes ieslēgtas elektriskajā ķēdē, kā parādīts attēlā. Spuldžu spožumi apzīmēti ar B1, B2, B3 un B4. Kurā atbildē pareizi salīdzināts spuldžu spožums? 

A B1=B2=B3=B4

B1=B2=B3>B4

B1>B2>B3=B4

B2=B3<B1<B4

A

B

C

D

Kuras ierīces noteikti ir nepieciešamas, lai eksperimentāli noteiktu rezistora jaudu?

tikai voltmetrs
tikai ampērmetrs
tikai voltmetrs un ampērmetrs
voltmetrs, ampērmetrs un pulkstenis

Pie baseina pamatnes punktā S atrodas gaismas avots – maza spuldzīte. Uz robežvirsmas ūdens-gaiss krīt gaismas stars. Pilnīgās iekšējās atstarošanās robežleņķis ir 49o. Kurš ir gaismas stara tālākais virziens?

Image

A

B

C

D

Monohromatiska gaisma krīt uz zelta gredzenu, bet fotoefekts nenotiek. Kā jārīkojas, lai elektroni no gredzena tiktu izrauti?

jāsamazina gaismas frekvence
jāpalielina gaismas frekvence
jāsamazina apgaismojums
jāpalielina apgaismojums

Kuri no dotajiem ir fizikāli lielumi?

(iespējamas vairākas pareizās atbildes)

hercs
paātrinājums
siltuma daudzums
ampērs
elektriskā lauka intensitāte

Kuriem fizikālajiem lielumiem ir vienādas mērvienības?

(iespējamas vairākas pareizās atbildes)

Masa

Spēks

Impulss

Svars

Paātrinājums

Šķidruma temperatūra paaugstinājās no \(17\space^\mathrm o\mathrm C\) līdz \(50\space^\mathrm o\mathrm C\). Cik liela ir temperatūras izmaiņa kelvinos?

240 K

33 K

306 K

206 K

Skolēns nosvēra homogēnu klucīti, noteica tā tilpumu un iegūtos mērījumus attēloja grafikā kā punktu 1. Tad viņš noklāja klucīti ar celtniecības putām. Celtniecības putu blīvums ir mazāks nekā klucīša vielas blīvums. Kurš/kuri grafika punkti parāda jaunā ķermeņa kopējo masu un tilpumu?

Image

2

3

4

5

Elektriskajā ķēdē 5 sekundēs izplūst 10 kulonu liels lādiņš. Cik stipra elektriskā strāva plūst ķēdē?
 

0,5 A
2 A
50 A
5 A

Elektriskajā ķēdē ieslēgtais voltmetrs V2  rāda 80 V spriegumu. Cik liels ir voltmetra V1 rādījums?

Image

20 V
40 V
80 V
160 V

Kuri stari pēc lūšanas savācējlēcā nonāks uz ekrāna?

Image

1

2

3

4

Astronauts atved akmeni no Mēness uz Zemi. Kurš/kuri akmeni raksturojošie fizikālie lielumi ir vienādi uz Mēness un uz Zemes?

Masa
Tilpums
Blīvums
Svars

Ja vienu metru garam lineālam 20 cm attālumā no viena lineāla gala piekar atsvaru, kura masa ir 45 g, un lineālu atbalsta pie 40 cm atzīmes, tad tas ir līdzsvarā.

Image

Cik liela ir lineāla masa gramos?

22,5 g

45 g

67,5 g

90 g

Kura no kustībām ir vienmērīgi paātrināta taisnlīnijas kustība?

sportista mesta šķēpa lidojums
cilvēka kustība, stāvot uz augšup braucoša eskalatora
izpletņlēcēja kustība kritiena pirmās minūtes laikā
āmura kritiens, ko astronauts palaidis vaļā metru virs Mēness virsmas

Beisbola nūja iedarbojas uz bumbiņu ar spēku \(F\). Beisbola nūjas masa ir trīs reizes lielāka par bumbiņas masu. Ar cik lielu spēku bumbiņa iedarbojas uz beisbola nūju?

A \(F\)
B \(3F\)
C \(2F\)
D \(F/3\)

A
B
C
D

Eiropas kodolpētījumu organizācijas (CERN) Lielais hadronu paātrinātājs ir ievietots tunelī, kura garums ir 6,7 km. Zinot, ka hadroni paātrinātājā sasniedz ātrumu, kas tuvs gaismas ātrumam, skolēns izrēķināja, ka viena daļiņa sekundē veic aptuveni 11 000 apriņķojumus. Kādu lielumu aprēķināja skolēns?

periodu

frekvenci

leņķisko ātrumu

lineāro ātrumu

Bobsleja kamanas trasē veic 350 metrus un sasniedz 26 m/s lielu ātrumu. Turpmākās 2 sekundes kamanas pārvietojas taisnā virzienā ar nemainīgu paātrinājumu +2 m/s2. Kuru formulu jāizmanto, lai aprēķinātu bobsleja kamanu veikto ceļu šajās 2 sekundēs?

A \(s=2t+2t^2\)
B \(s=26t+2t^2\)
C \(s=26t+t^2\)
D \(s=26-t^2\)

A
B
C
D

Noslēgtā cilindrā ar virzuli atrodas gāze. Virzuli strauji pārvietojot, gāze tiek saspiesta un tās temperatūra pieaug.

Image

Kāpēc gāzes temperatūra pieaug?

gāzes molekulas biežāk saduras ar cilindra sienām
gāzes molekulas biežāk saduras cita ar citu
gāzes molekulas iegūst enerģiju no kustīgā virzuļa
gāzes molekulas tiek saspiestas viena otrai tuvāk

"Siguldas svaigais gaiss" ir noslēgtā metāla bundžiņā iepildīts gaiss. Piknika laikā bundžiņa ugunskura tuvumā nedaudz uzsila, bet palika noslēgta. Kurš no termodinamisko procesu veidiem šajā gadījumā vislabāk apraksta to, kas notiek ar gaisu bundžiņā?

izotermisks process
izobārisks process
izohorisks process
adiabātisks process

Elektriskajā tējkannā, kuras jauda ir 1,5 kW, Jānis uzvārīja 600 g ūdens, savukārt tējkannā, kuras jauda 2,2 kW, Pēteris uzvārīja 350 g ūdens. Abās tējkannās ūdens sākotnējā temperatūra bija vienāda. Kas šajā gadījumā rada vislielāko atšķirību abu tējkannu patērētajā elektroenerģijā?

ūdens masa tējkannā
tējkannas jauda
ūdens vārīšanas laiks
tējkannas vecums

Vakarā gaiss atdziest no 25 °C līdz 15 °C. Cik liela ir temperatūras izmaiņa kelvinos?

5 K

10 K

298 K

273 K

Divas vienāda izmēra, elektriski neitrālas metāla lodes 1 un 2 atrodas uz izolējoša materiāla pamatnēm netālu viena no otras. Lodei 1 papildus pievada \(6,3\cdot10^9\) elektronus.

Image

Kurā attēlā visprecīzāk parādīts lādiņu sadalījums lodē 2?

Image

 

A

B

C

D

Elektrisko lauku rada negatīvs lādiņš \(q\). Punkti 1 un 2 atrodas uz vienas taisnes ar lādiņu.

Image

Salīdzini elektriskā lauka intensitātes vērtību punktā 1 un 2!

A \(E_2=0,5E_1\)
B \(E_2=2E_1\)
C \(E_2=0,25E_1\)
D \(E_2=4E_1\)

A

B

C

D

Līdzstrāvas avotam pieslēdz virknē trīs spuldzītes ar atšķirīgām nominālajām jaudām. Kurš apgalvojums par elektrisko ķēdi raksturojošiem fizikālajiem lielumiem ir patiess?

A \(U_1=U_2=U_3\)
B \(I_1=I_2=I_3\)
C \(R_1=R_2=R_3\)
D \(P_1=P_2=P_3\)

A

B

C

D

Kura no dotajām formulām parāda ekonomisko izdevīgumu elektroenerģijas pārvadei pa augstsprieguma, nevis zemsprieguma līnijām?

A \(I=\frac{\mathcal E}{R+r}\)
B \(Q=I^2Rt\)
C \(R=\rho\frac{l}{S}\)
D \(I=\frac{q}{t}\)

A
B
C
D

Mūsdienu telefonos iestrādāta no vadītāja veidota spole, kas savienota ar telefona bateriju. Ja telefonu novieto uz pamatnes, kurā iestrādāta konstruktīvi līdzīga spole, kas pieslēgta strāvas avotam, telefona baterija sāk lādēties. Kā elektroenerģija no pamatnes nonāk līdz telefonam?

ar radioviļņiem

ar infrasarkanajiem stariem

elektromagnētiskās indukcijas ceļā

elektrostatiskās indukcijas ceļā

Veikalā nopirkta želeja sastāv no divām kārtām. Virsējā kārta ir ļoti salda, bet apakšējā nedaudz skābena. Kurai no kārtām gaismas laušanas koeficients ir lielāks, ja, spīdinot lāzera staru uz želejas virsmu, stars noliecas tā, kā parādīts zīmējumā?

Image

augšējai kārtai

apakšējai kārtai

abām kārtām vienāds

pēc šī eksperimenta laušanas koeficientus nevar salīdzināt

Ideālā svārstību kontūrā kondensatoru uzlādē ar lādiņu \(q\). Cik liels būs kondensatora lādiņš brīdī, kad spolē būs vislielākais strāvas stiprums?

A 0
B \(q/2\)
C \(q\)
D \(4q\)

A

B

C

D

Gaismas stars krīt uz ideāli atstarojoša spoguļa virsmu 45° leņķī. Kurš no gaismas raksturlielumiem izmainās?

viļņa garums

ātrums

frekvence

izplatīšanās virziens

Kad slimnīcā veic pacienta plaušu caurskati ar rentgenstarojumu, tas iet cauri vairākām paralēli novietotām pacienta ribām. Vai pacienta ribas šajā gadījumā darbojas kā difrakcijas režģis?

jā, ir novērojami atsevišķi difrakcijas maksimumi

nē, ribas ir pārāk lielas un pārāk tālu viena no otras

nē, ribu skaits ir pārāk mazs

nē, ar rentgenstariem vispār nenotiek difrakcija

Kurā grafikā parādīta fotona enerģijas atkarība no starojuma viļņa garuma?

Image

 

A

B

C

D

Kurš no grafikiem raksturo fotoelektriskā efekta rezultātā izsista elektrona kinētiskās enerģijas \(E_\mathrm k\) atkarību no starojuma frekvences \(f\)?

Image

A

B

C

D

Kur radās atomi, no kuriem ir veidoti cilvēki?

augos
mātes ķermenī
Zemes atmosfērā
zvaigznēs

Kādā veidā var samazināt siltuma pārnesi?
(Jautājumam var būt vairākas atbildes)

Izgatavojot ugunsdzēsēju spectērpus ar alumīnija pārklājumu
Šuves starp māju paneļiem rūpīgi aizpildot ar saistvielu, lai nepaliktu spraugas
Vilciena sliežu savienojumu vietās atstājot izplešanās spraugas
Uz datora procesoriem montējot alumīnija radiatorus

Zināms, ka indukcijas plīts lietderības koeficients pārsniedz 80%, taču gāzes plītij tas ir tikai nedaudz lielāks par 40%. Elektriskajās plītīs, kurās ir aktīvās pretestības sildelements, siltuma zudumi, sildot ēdienu, ir nedaudz lielāki nekā indukcijas plītīs. Sakārto plītis pēc lietderības koeficienta, sākot ar mazāko!
 

gāzes plīts, indukcijas plīts, plīts ar aktīvās pretestības sildelementu

plīts ar aktīvās pretestības sildelementu, indukcijas plīts, gāzes plīts

indukcijas plīts, gāzes plīts, plīts ar aktīvās pretestības sildelementu

gāzes plīts, plīts ar aktīvās pretestības sildelementu, indukcijas plīts

Gravitācijas spēka formula: \(F=G\frac{m_1m_2}{r^2}\); Kulona spēka formula: \(F=k\frac{q_1q_2}{R^2}\)
Kurš no apgalvojumiem ir patiess gan gravitācijas spēkam, gan Kulona spēkam?
(Jautājumam var būt vairākas atbildes)

Spēks ir apgriezti proporcionāls attāluma kvadrātam starp ķermeņiem

Starp ķermeņiem var darboties gan pievilkšanas, gan atgrūšanas spēks

Spēks ir atkarīgs no abu ķermeņu masas

Spēks nav atkarīgs no apkārtējās vides, tikai no ķermeņu īpašībām

Rezistori saslēgti, kā redzams attēlā. Katra rezistora pretestība ir \(4\space\Omega\). Cik liela ir slēguma kopējā pretestība?

ImageA \(12\space\Omega\)
B \(8\space\Omega\)
C \(6\space\Omega\)
D \(2\space\Omega\)

A

B

C

D

Grafikos attēlots, kā atkarībā no temperatūras mainās trīs dažādu elektriskajā ķēdē ieslēgtu rezistoru pretestības.

Image

Kuru no šiem rezistoriem var izmantot temperatūras mērīšanai?

tikai rezistoru 3.
rezistorus 1. un 2.
tikai rezistoru 1.
tikai rezistoru 2.

Spriegums uz nenoslogota transformatora primārā tinuma ir \(U_1=220\space\mathrm V\), bet uz sekundārā tinuma ir \(U_2=11\space\mathrm V\). Kāda ir transformatora primārā un sekundārā vijumu skaita attiecība \(\frac{N_1}{N_2}\)?

0,05

20

231

2420

Gaismas stars krīt no gaisa uz plakanparalēlu stikla plāksni. Kuri no dotajiem stariem ir iespējamie gaismas stara turpinājumi?
(Jautājumam var būt vairākas atbildes)

Image

1

2

3

4

5

Kuras īpašības vakuumā ir raksturīgas gan gaismai, gan rentgenstarojumam? 
(Jautājumam var būt vairākas atbildes)

Tiem ir vienāds izplatīšanās ātrums

Tiem ir vienāds viļņa garums

Tie izplatās taisnā virzienā

Tiem izpaužas viļņu un daļiņu īpašības

Sakārto pareizā secībā enerģijas veidus, kā atomelektrostacijas darbības procesā notiek enerģijas pārvēršanās no viena veida citā. Viens atbilžu variants ir lieks. Atbildi sāc ar kodolenerģiju!
1. Mehāniskā enerģija
2. Gaismas enerģija
3. Siltuma enerģija
4. Kodolenerģija
5. Elektroenerģija

Kodolenerģija, Mehāniskā enerģija, Siltuma enerģija, Elektroenerģija
Kodolenerģija, Gaismas enerģija, Siltuma enerģija, Elektroenerģija
Kodolenerģija, Siltuma enerģija, Mehāniskā enerģija, Elektroenerģija
Kodolenerģija, Mehāniskā enerģija, Elektroenerģija, Siltuma enerģija,

Kurš no apgalvojumiem attiecināms uz automašīnas drošības jostas darbību frontālas sadursmes laikā?
(Jautājumam var būt vairākas atbildes)

Ierobežo vadītāja kustību attiecībā pret vadītāja sēdekli
Neļauj vadītājam turpināt kustību attiecībā pret ceļa virsmu
Samazina sadursmes brīdī radīto iedarbību uz vadītāja dzīvībai svarīgiem orgāniem
Samazina vadītāja paātrinājumu attiecībā pret šķērsli sadursmes brīdī līdz nullei