2017. gads

Kurā mērījumā ir mazākā relatīvā kļūda?

A \(T\pm\Delta T=(300\pm5)\space \mathrm K\)

B \(m\pm\Delta m=(5,0\pm0,5)\space \mathrm {kg}\)

C \(I\pm\Delta I=(2,0\pm0,2)\space \mathrm A\)

D \(t\pm\Delta t=(500\pm5)\space \mathrm {min}\)

A

B

C

D

FM radiouztvērējs raida \(99,9\cdot10^6\space\mathrm {Hz}\) lielā frekvencē. Kurā atbildē dotā frekvence izteikta, izmantojot daudzkārtni?

99,9 kHz

99,9 MHz

99,9 GHz

99,9 nHz

Ķermeņa masas un kustības ātruma reizinājums ir

spēks
pārvietojums
impulss
moments

Laiva iepeld no upes jūrā. Jūras ūdens blīvums ir lielāks nekā upes ūdens blīvums. Salīdzini Arhimēda spēka, kas darbojas uz laivu, lielumu!

lielāks Arhimēda spēks darbojas upes ūdenī

lielāks Arhimēda spēks darbojas jūras ūdenī

upes ūdenī un jūras ūdenī darbojas vienāds Arhimēda spēks

par maz informācijas, lai varētu salīdzināt

Četros grafikos attēlota ķermeņa koordinātas maiņa atkarībā no laika. Kurā grafikā ķermeņa kustības ātrums palielinās?

Image

A

B

C

D

Konstruējot automašīnas modeli Saules kausa sacensībām, komandas dalībnieki vairākkārt to pilnveidoja.
Lai palielinātu modeļa kustības ātrumu, viņi mainīja saules bateriju laukumu un mērīja laiku, kādā modelis veic trasi. Automašīnas modeļa riepas un trases segums netika mainīti. Kurā rindā ir pareizi norādīts eksperimenta atkarīgais, neatkarīgais un fiksētais lielums?

Image

A

B

C

D

Kura no minētajām mērvienībām nav spiediena mērvienība?

mmHg
Pa
atm
Wb

Vada, kura garums ir \(l\) un šķērsgriezuma laukums \(S\), elektrisko pretestību \(R\) aprēķina pēc sakarības \(R=\frac{\rho l}{S}\), kur \(\rho\) ir vada materiāla īpatnējā pretestība. Kura ir vada īpatnējās pretestības mērvienība?

A \(\mathrm{\Omega/m}\)

B \(\mathrm{\Omega\cdot m}\)

C \(\mathrm{\Omega/m^3}\)

D \(\mathrm{\Omega\cdot m^3}\)

A
B
C
D

Kurš fizikālais lielums neietekmē pirmā kosmiskā ātruma vērtību?

planētas masa
pavadoņa masa
planētas rādiuss
gravitācijas konstante

Daļiņas koordinātu SI vienībās nosaka vienādojums \(x=-15-25t+10t^2\). Cik liels ir daļiņas paātrinājuma modulis?

A \(\mathrm{20\space m/s^2}\)

B \(\mathrm{10\space m/s^2}\)

C \(\mathrm{15\space m/s^2}\)

D \(\mathrm{25\space m/s^2}\)

A
B
C
D

Laiks, kurā svārsts veic vienu pilnu svārstību, ir fizikāls lielums. Kāds ir tā nosaukums?

amplitūda

frekvence

sekunde

periods

Kādu fizikālu lielumu aprēķina, izmantojot attiecību \(\frac{N}{N_\mathrm A}\), kur \(N\) ir molekulu skaits, \(N_\mathrm A\) – Avogadro skaitlis?

molmasu
koncentrāciju
tilpumu
vielas daudzumu

Gāzes masa izohoriskā procesā nemainās. Kā mainās gāzes blīvums?

palielinās
samazinās
nemainās
var gan samazināties, gan palielināties

Viegla lodīte piesieta pie statīva izolējoša materiāla diegā.
Lodīte var būt
1) neitrāla,
2) pozitīvi lādēta,
3) negatīvi lādēta.
Lodītei tuvina pozitīvi lādētu stienīti (skat. zīmējumu). Kā ir lādēta lodīte?

Image

tikai 1)

tikai 2)

tikai 3)

1) vai 3)

Cinka plāksnei ir negatīvs lādiņš \(-10e\) (\(e\) ir elektrona lādiņa modulis). Apgaismojot plāksni, tā zaudē 4 elektronus. Cik liels kļūst plāksnes lādiņš?

A \(+6e\)

B \(-6e\)

C \(+14e\)

D  \(-14e\)

A

B

C

D

Kāpēc putni var droši sēdēt uz elektrības vada un nejust elektriskās strāvas ietekmi?

putni ir labi izolatori

putni izvēlas elektropārvades līnijas, kuras nav pieslēgtas spriegumam

starp putnu kājām ir maza potenciālu starpība

putni ir labi elektrības vadītāji

Elektriskā ķēde sastāv no strāvas avota, kura EDS ir \(\mathrm{10\space V}\) un iekšējā pretestība \(1\space\Omega\). Strāvas avotam pieslēgts rezistors, kura pretestība ir \(4\space\Omega\). Cik stipra strāva plūst ķēdē?

2 A
2,5 A
10 A
50 A

Grafikā attēlota pusvadītāju diodes voltampēru raksturlīkne. 
Kuru secinājumu par diodes pretestību var izdarīt no grafika?

Image

A pretestība ir nulle robežās no \(\mathrm{0\space V}\) līdz \(\mathrm{0,7\space V}\)
B pretestība ir nemainīga robežās no \(\mathrm{1,0\space V}\) līdz \(\mathrm{1,5\space V}\)
C pretestība ir \(0,4\space\Omega\) pie \(\mathrm{1,2\space V}\)
D pretestība samazinās robežās no \(\mathrm{0,7\space V}\) līdz \(\mathrm{0,1\space V}\)

A
B
C
D

Kas gamma starojumam un mikroviļņu starojumam vakuumā ir vienāds?

frekvence

ātrums

periods

viļņa garums

Trīs rezistori saslēgti slēgumā, kā parādīts attēlā. Katra rezistora pretestība ir \(3\space\Omega\).
Cik liela ir pretestība starp punktiem X un Y?

Image

\(2\space\Omega\)

\(3\space\Omega\)

\(6\space\Omega\)

D  \(9\space\Omega\)

A

B

C

D

Trīs vienādas spuldzes pieslēgtas baterijai, kā parādīts attēlā.
Kurš strāvas stiprums ir vislielākais?

Image

A \(I_1\)

B \(I_2\)

C \(I_3\)

D visi strāvas stiprumi ir vienādi

A

B

C

D

Transformatora primārais tinums, rezistors un slēdzis pieslēgti baterijai. Slēdzis ir atvērts. Sekundārais tinums ir savienots ar galvanometru.

Image

Kurš grafiks labāk parāda strāvas stipruma izmaiņas sekundārajā tinumā, slēdzi ieslēdzot?

Image

A

B

C

D

Zīmējumā attēlota staru gaita savācējlēcā. Ar kuru burtu apzīmēts lēcas fokuss?

Image

A

B

C

D

Gaismas stars nokļūst stikla puscilindrā un iziet no tā punktā Q. Kāda ir lauztā stara turpmākā gaita?

Image

A

B

C

D

Gaismas vilnis, kura frekvence \(f\) un viļņa garums \(\lambda\), izplatās vakuumā, un tā ātrums ir \(c\). Kāda ir gaismas viļņa frekvence, viļņa garums un ātrums, kad tas izplatās vidē, kurā gaismas laušanas koeficients ir 2?

A \(2f, \space \lambda,\space c/2\)

B \(f, \space 2\lambda,\space c\)

C \(f, \space \lambda,\space 2c\)

D \(f, \space \lambda/2,\space c/2\)

A
B
C
D

Attēlā redzami ūdeņraža, hēlija, nātrija spektru fragmenti un nezināmas vielas absorbcijas spektrs. Visu spektru mērogi ir vienādi.

Image

Kādus elementus satur nezināmā viela?

nātriju (Na), ūdeņradi (H) un citus elementus, izņemot hēliju (He)

tikai nātriju (Na) un ūdeņradi (H)

nātriju (Na), ūdeņradi (H) un hēliju (He)

tikai ūdeņradi (H) un hēliju (He)

Ūdeņraža atoms sastāv no protona un elektrona. Kura mijiedarbība ir pamatā tam, ka atoms nesabrūk?

gravitācijas mijiedarbība

elektromagnētiskā mijiedarbība

vājā mijiedarbība

stiprā mijiedarbība

Skolēns pēta fotoelektrisko efektu. Kas notiek, ja samazina metāla plāksnes apgaismojumu, nemainot gaismas frekvenci?

izrauto elektronu kinētiskā enerģija palielinās
izrauto elektronu kinētiskā enerģija samazinās
izrauto elektronu skaits palielinās
izrauto elektronu skaits samazinās

Protons ielido homogēnā elektriskā laukā ar ātrumu \(\overrightarrow{v}\) perpendikulāri elektriskā lauka intensitātes \(\overrightarrow{E}\) līnijām. Kura no attēlā redzamajām trajektorijām, visticamāk, ir protona trajektorija?

Image

A

B

C

D

Eksperimentā termometru ievieto šķidrumā un ik pēc pusminūtes pieraksta termometra rādījumu. Rezultāti ir attēloti tabulā.

Image

Kura ir vielas kušanas temperatūra?

A \(0^\mathrm o\space\mathrm C\)

B \(33^\mathrm o\space\mathrm C\)

C \(55^\mathrm o\space\mathrm C\)

D \(75^\mathrm o\space\mathrm C\)

A

B

C

D