2024. gads

Kurš ir fizikāls lielums?

radiāns
kelvins
minūte
potenciālu starpība

Kurš ir vektoriāls lielums?

impulss
temperatūra
Janga modulis
laiks

Automašīna brauc vienmērīgi pa taisnu, pamestu šosejas posmu. Eksperimenta nolūkos skolēns pa pasažieru logu izmet tenisa bumbiņu perpendikulāri automašīnas ātruma vektora virzienam automašīnas atskaites sistēmā. Gaisa pretestību neņem vērā!
Pa kuru trajektoriju lidos bumbiņa, nekustīgam novērotajam skatoties no augšas?

Image

A
B
C
D

Sportists sacīkstēs, skrienot par apļveida trases iekšējo joslu, veic trīs ceturtdaļas no trases, kuras rādiuss ir 30 m, kā parādīts zīmējumā.
Kura vērtība vistuvāk atbilst sportista pārvietojuma modulim?

Image

141 m

42 m

30 m

23 m

Koka klucītis ar nemainīgu ātrumu slīd lejup pa nogāzi. Nogāzes slīpuma leņķis ar horizontu veido 30°. Klucīša masa ir \(2,0~\mathrm{kg}\), un \(g=10~\mathrm{m/s^2}\). Cik liels berzes spēks darbojas uz klucīti?

Image

 

1,0 N

1,7 N

10 N

20 N

Grafikā attēlota lodītes ātruma projekcija vertikālā kustībā atkarībā no laika.

Image

Kurš grafiks attēlo to pašu kustību?

Image

A

B

C

D

No tilta horizontāli ar ātrumu \(30~\mathrm{m/s}\) izmet akmeni, un tas krīt, nekam nepieskaroties. Gaisa pretestību neievēro! \(g=10~\mathrm{m/s^2}\).
Cik liels ir akmens ātrums pēc 4 sekundēm?

30 m/s
40 m/s
50 m/s
60 m/s

Uz horizontālas virsmas cieši blakus viens otram atrodas divi klucīši, kuru masa ir attiecīgi \(2m\) un \(m\). Uz klucīšiem iedarbojas nemainīga lieluma horizontāli vērsts spēks, kā parādīts attēlā. Berzi starp klucīšiem un virsmu neņem vērā!

Image
Kura sakarība jāizmanto klucīšu paātrinājuma aprēķināšanai?

A \(a=\frac{F}{m}\)         B \(a=\frac{F}{2m^2}\)       C \(a=\frac{F}{2m}\)       D \(a=\frac{F}{3m}\)

A
B
C
D

Homogēna materiāla lode ar sfērisku tukšumu ir pilnībā iegremdēta ūdenī.
Kurā punktā pielikts Arhimēda spēks, kas darbojas uz lodi?

Image

A
B
C
D

Absolūti elastīgai atsperei piestiprināts atsvars harmoniski svārstās. Kurā punktā atsvara paātrinājuma vērtība ir maksimāla?
Punktā, kur

ātrums ir maksimāls
deformācijas potenciālā enerģija ir minimāla
ātrums ir nulle
kinētiskā enerģija ir maksimāla

Laboratorijā uz galda ilgstoši atrodas divas vienādas formas un tilpuma hermētiskas metāla tvertnes, kuras atdala kopīga starpsiena. Vienā tvertnē atrodas \(1~\mathrm{g}\) hēlija, bet otrā – \(2~\mathrm{g}\) hēlija.
Kas vienāds gāzei abās tvertnēs?

molekulu sadursmju skaits ar tvertnes sienām katru sekundi
molekulu haotiskās kustības vidējais kvadrātiskais ātrums
hēlija blīvums
hēlija radītais spiediens

Kvēlspuldze, voltmetrs, ampērmetrs un galvaniskais elements, kura iekšējo pretestību var neievērot, saslēgti, kā redzams attēlā.
Slēgumam pievieno vēl vienu kvēlspuldzi (attēlā ar pārtrauktu līniju). Kuras mērierīces rādījums mainās?

Image

voltmetrs rāda mazāku spriegumu
voltmetrs rāda lielāku spriegumu
ampērmetrs rāda mazāku strāvu
ampērmetrs rāda lielāku strāvu

Metāla stieplei šķērsgriezums ir riņķis.

Image

Stieples M galā šķērsgriezuma laukums ir \({S}\).
Stieples N galā šķērsgriezuma laukums ir \({\frac{S}{2}}\).
Lādiņš \(q\) laikā \(t\) izplūst caur stieples galu M. Stieplē plūst nemainīga stipruma elektriskā strāva.
Cik liels lādiņš izplūst caur stieples galu N laikā \(\frac{t}{4}\)?

\(\frac{q}{16}\)

\(\frac{q}{4}\)

\(\frac{q}{2}\)

\(q\)

Starp metāla platēm Q un R pastāv viendabīgs elektriskais lauks. Daļiņa P ielido elektriskajā laukā, un tās trajektorija attēlota zīmējumā.

Image

Kāds ir daļiņas P, plates Q un plates R lādiņš?

Image

A
B
C
D

Divas dažādas elektriskās ķēdes izveidotas no vienādiem rezistoriem un vienādiem galvaniskajiem elementiem. Galvaniskā elementa pretestība ir neievērojami maza. Pirmajā ķēdē rezistorā izkliedējas jauda P.

Image

Cik liela kopējā jauda izkliedējas rezistoros otrajā ķēdē?

P/4

P

P/2

2P

Skolēns pētīja, kā mainās rezistorā izdalītā jauda, ja rezistora pretestība mainās. Pētījumā spriegums uz rezistora un temperatūra tika turēti nemainīgi. Rezultātus skolēns attēloja grafiski.

Image

Kurā atbildē visprecīzāk norādīts spriegums uz rezistora?

0,50 V
1,0 V
2,0 V
4,0 V

Akumulatora EDS ir \(36~\mathrm{V}\). Kad akumulatoram pieslēdz \(7~\Omega\) rezistoru, tajā plūst \(4~\mathrm{A}\) stipra strāva.
Cik liela ir akumulatora iekšējā pretestība?

\(\Omega\)

\(\Omega\)

\(\Omega\)

\(\Omega\)

Shēmā parādīts elektropārvades līnijas modelis ar diviem transformatoriem un izejas spriegums.

Image

Cik liels ir ieejā pievadītais spriegums?

0,12 V

6,0 V

12 V

96 V

Signāla ģeneratora izejas spailēm pievienots osciloskops, kura rādījums attēlots zīmējumā.

Image

Osciloskopa laika ass iedaļas vērtība ir \(30~\mathrm{ms}\).
Cik liela ir no ģeneratora izejas uz osciloskopu saņemtā signāla frekvence?

\(8,3\) Hz

\(8,3\cdot10^{-3}\) Hz

\(0,12\) Hz

\(4,2\) Hz

Pilnīgās iekšējās atstarošanās robežleņķis, ja gaisma pāriet no stikla gaisā, ir 35°.
Gaismas stars no gaisa krīt uz trijstūrveida stikla prizmas malu, kā parādīts attēlā.

Image
Kurā virzienā gaismas stars turpinās ceļu?

A
B
C
D

Gaisma no punktveida gaismas avota krīt uz ekrānu, kas atrodas 3,0 m attālumā no gaismas avota.
Apgaismojums uz ekrāna ir 8,0 lx. Gaismas avotu pārvieto 12 m attālumā no ekrāna.
Cik liels tagad ir ekrāna apgaismojums?

0,50 lx
2,0 lx
4,0 lx
8,0 lx

S1 un S2 ir koherentu viļņu avoti. Interferences ainu iegūst uz ekrāna.

Image

Pirmās kārtas maksimums rodas punktā P, kur S1P=200 mm un S2P=180 mm.
Cik liela ir viļņu veikto ceļu gājumu starpība trešās kārtas maksimuma punktā R (S1R − S2R)?

20 mm
30 mm
40 mm
60 mm

Divu alfa daļiņu, kam piemīt vienāda enerģija, trajektorijas noliecas masīva atoma kodola tuvumā.
Kurā gadījumā vispareizāk attēlotas alfa daļiņu trajektorijas?

Image

A

B

C

D

Vara vada garums ir marķēts – garums: 0,50 m, diametrs: 0,50 mm.
Kuri mērinstrumenti ir vispiemērotākie vada garuma un diametra noteikšanai?

Image

A
B
C
D

Lai noteiktu slīdes berzes koeficientu, klucīti vienmērīgi velk ar dinamometru pa horizontālu virsmu un nosaka pieliktā spēka \(F\) vērtību. Klucīša masu \(m\) nosaka ar svariem. Spēka relatīvā kļūda mērījumā ir \(3,0~\%\), bet masas relatīvā kļūda mērījumā ir \(2,0~\%\). Slīdes berzes koeficientu aprēķina, izmantojot formulu
\(\mu=\frac{F}{mg}\).

1,5 %
5,0 %
6,0 %
7,3 %