2014. gads

Kādās vienībās mēra attālumu astronomijā?

astronomiskajās vienībās
gaismas gados
parsekos
visās augstāk minētajās vienībās

Attēlā redzams Latvijā izmantojamas zvaigžņu kartes fragments.

Image

Kurš zvaigznājs Latvijā būs ilgāk redzams skaidrā naktī pie debess?

Lauva

Krauklis

Lielais Lācis

Lielais Suns

Klucīti velk pa horizontālu galdu, pieliekot kustības virzienā spēku \(\overrightarrow F\) (\(F>F_\mathrm B\)).  \(\overrightarrow{F}_\mathrm B\) – slīdes berzes spēks,
\(\overrightarrow{F}_\mathrm N\) – balsta reakcijas spēks un \(\overrightarrow{F}_\mathrm{sm}\) – smaguma spēks.

Image

Kā šajā gadījumā aprēķina slīdes berzes koeficientu?

A  \(\mu=\frac{F}{F_\mathrm{sm}}\)

B \(\mu=\frac{F_\mathrm{B}}{F}\)

C \(\mu=\frac{F_\mathrm N}{F_\mathrm{sm}}\)

D \(\mu=\frac{F_\mathrm B}{F_\mathrm{N}}\)

A
B
C
D

Ratiņi pārvietojas pa taisnu līniju.

Image

Grafikā parādīta ratiņu ātruma projekcijas \(v_\mathrm x\)izmaiņa atkarībā no laika \(t\)

Image

Kurš grafiks parāda ratiņu paātrinājuma projekcijas \(a_\mathrm x\) atkarību no laika \(t\)?

Image

Image

A

B

C

D

Divas vienādas biljarda bumbas pārvietojas ar ātrumu \(v\) un \(\frac{v}{2}\) pa horizontālu virsmu bez berzes.

Image

Notiek absolūti elastīgs centrāls trieciens.
Cik liela ir abu bumbu ātrumu summa pēc trieciena?

A \(\frac{v}{2}\)

B \(v\)

C \(\frac{3v}{2}\)

D \(\frac{5v}{2}\)

A

B

C

D

Punkti 1, 2, 3 un 4 parāda asteroīda atrašanās vietu tā riņķojuma laikā ap Sauli. Zīmējums nav attēlots mērogā.

Image

Kurš grafiskais attēlojums labāk parāda gravitācijas spēku starp Sauli un asteroīdu?

Image

A

B

C

D

Pasaulē ātrākais skrējējs Useins Bolts 100 m noskrien aptuveni 10 s. Kura atbilde vistuvāk atbilst Bolta kinētiskajai enerģijai īsi pirms finiša? 

1000 J

4000 J

10 000 J

40 000 J

Planēta kustas ap Sauli pa elipsi. Iezīmes sadala orbītu 13 vienādos laika intervālos \(t\), kur \(t=\frac{T}{13}\) un \(T\) ir planētas apriņķošanas periods. Kurš no šiem apgalvojumiem ir patiess?

Image

laukums A ir lielāks nekā laukums B

planētas ātrums, tuvojoties Saulei, kļūst mazāks

Saule ir elipses vienā fokusā

uz planētu darbojas nemainīgs gravitācijas spēks

Kurā rindā ir uzrakstīti vienīgi vektoriāli lielumi?

paātrinājums, pārvietojums, magnētiskā indukcija
paātrinājums, darbs, elektriskā lauka intensitāte
pārvietojums, spēks, spriegums
jauda, elektriskā lauka intensitāte, spēks

Līnijas vietā ievieto nepieciešamo!
Ideālas gāzes temperatūra ir molekulu haotiskās virzes kustības  ___________ mērs.

vidējā ātruma
vidējā impulsa
vidējās kinētiskās enerģijas
vidējā paātrinājuma

Sula ielieta traukā. Tās iekšējo enerģiju var palielināt dažādos veidos. Zemāk ir minēti daži piemēri. Kurā gadījumā sulas iekšējo enerģiju palielina, tikai pastrādājot darbu?

pielejot traukā siltu sulu

sildot sulu mikroviļņu krāsnī

maisot sulu

ieliekot trauku ar sulu ledusskapī

Automobilis brauc kalnā ar nemainīgu ātrumu. Kurā atbildē precīzāk aprakstīta enerģijas izmaiņa?

degvielas ķīmiskā enerģija pārvēršas automobiļa gravitācijas potenciālajā enerģijā

degvielas ķīmiskā enerģija pārvēršas automobiļa gravitācijas potenciālajā enerģijā, skaņas un termiskajā enerģijā

automobiļa gravitācijas potenciālā enerģija pārvēršas degvielas ķīmiskajā enerģijā

automobiļa gravitācijas potenciālā enerģija pārvēršas degvielas ķīmiskajā enerģijā, skaņas un termiskajā enerģijā

Posms 1–2 ir izohorisks process (\(V=\mathrm{const}\)), kurā gāzi silda, bet posms 2–3 izobārisks process (\(p=\mathrm{const}\)), kurā gāzi dzesē.
Kurš grafiskais attēlojums parāda aprakstīto ideālas gāzes stāvokļa maiņu procesus?

Image

 

A

B

C

D

Lai aprēķinātu elektrisko lādiņu mijiedarbības spēku \(F\), izmanto Kulona likuma formulu \(F=k\frac{q_1q_2}{\varepsilon R^2}\). Ko šajā formulā apzīmē ar burtu \(k\)?

elektroķīmisko ekvivalentu

Bolcmaņa konstanti

transformācijas koeficientu

Kulona likuma konstanti

Elektriskā lauka intensitāte divu metru attālumā no punktveida lādiņa \(q\) ir \(E\). Cik lielā attālumā no lādiņa elektriskā lauka intensitāte ir \(E/4\)?

4 m

2 m

0,5 m

0,25 m

Fizikālo lielumu mērīšanai tiek lietotas mērvienības – cal, eV, kW⋅h. Kāda ir šo lielumu SI mērvienība?

kilokalorija

volts

vats

džouls

Skolēns, veicot pētījumu, formulē hipotēzi: "Vada elektriskā pretestība ir atkarīga no vada šķērsgriezuma laukuma." Kuri šajā pētījumā ir fiksētie lielumi un pazīmes?

vada garums un elektriskā pretestība
vada garums un šķērsgriezuma laukums
vada garums un materiāls
vada elektriskā pretestība un materiāls

Elektriskās pretestības \(R\) aprēķināšanai izmanto formulu \(R=\rho\frac{l}{S}\), kur \(\rho\) ir īpatnējā pretestība, \(l\) vada garums un \(S\) – vada šķērsgriezuma laukums. Kāda ir īpatnējās pretestības mērvienība?

\(\mathrm{\frac{\Omega}{m}}\)

\(\mathrm{\Omega\cdot m}\)

\(\mathrm{\frac{\Omega}{m^3}}\)

\(\mathrm{\Omega\cdot m^3}\)

A
B
C
D

Dati par metāla stiepļu X un Y raksturlielumiem doti tabulā. Vadītāja X pretestība ir R. Cik liela ir vadītāja Y pretestība?

Image

A \(R\)
B \(2R\)
C \(\frac{R}{2}\)
D \(4R\)

A

B

C

D

Elektriskajā ķēdē pie sprieguma avota pieslēgti divi vienādi rezistori, ampērmetrs, voltmetrs un slēdzis. Slēdzis ir izslēgts (sk. attēlu). Spriegums uz spailēm visu laiku paliek nemainīgs.

Image

Kā mainās strāvas stiprums \(I\) un spriegums \(U\), ko uzrāda ampērmetrs un voltmetrs, ja ieslēdz slēdzi? 

Image

A

B

C

D

ImagePatstāvīgo magnētu ievieto vadu tinumu spolē. Eksperimentā ir iespējams mainīt:
I magnētiskā lauka indukciju, izmantojot citu magnētu,
II ātrumu, ar kādu magnētu ievieto spolē,
III spoles vijumu skaitu, izmantojot citu spoli.
Kas ietekmē spolē inducētā EDS lielumu?

 

tikai I

tikai II

tikai III

visi minētie

ImageMagnētiskā lauka pētīšanai izmanto kompasus

Tos veido uz adatas novietots mazs magnēts, kura ziemeļpols ir N, dienvidpols – S. Stieņveida magnēts
atrodas uz galda. Četri kompasi novietotas ap to. Kurš kompass pareizi attēlo magnēta magnētiskā lauka virzienu?

Image

A

B

C

D

Elektriskā ķēde sastāv no sprieguma avota, spoles, slēdža un vadiem. Slēdzis ir izslēgts. Kas notiek ar kompasa magnētadatu pēc slēdža ieslēgšanas?

Image

pagriežas aptuveni par 90 grādiem

nemaina savu stāvokli

sāk svārstīties ap savu sākotnējo stāvokli

izlido ārpus spoles

Priekšmets atrodas 35 cm no izkliedētājlēcas, kuras fokusa attālums ir 20 cm. Kurā atbildē ir pareizi aprakstīts iegūtais attēls?

reāls un lielāks par priekšmetu

reāls un mazāks par priekšmetu

šķietams un lielāks par priekšmetu

šķietams un mazāks par priekšmetu

Divi vienādi polarizatori novietoti tā, ka to polarizācijas asis ir paralēlas.

Image

Nepolarizēta gaisma krīt uz pirmo polarizatoru. Par cik lielu leņķi jāpagriež otrs polarizators, lai maksimāli samazinātu caurgājušās gaismas intensitāti?

A 0o
B 45o
C 90o
D 180o

A

B

C

D

Ierosināts atoma kodols rada starojumu. Atoma numurs (elementa kārtas numurs) un masas skaitlis nemainās. Kāds starojums rodas?

A \(\gamma\)
B \(\beta^-\)
C \(\beta^+\)
D \(\alpha\)

A

B

C

D

Diagrammā attēloti četri no iespējamiem enerģijas līmeņiem ūdeņraža atomā.

Image

Elektrons var pāriet no viena enerģijas līmeņa citā. Cik atšķirīgas frekvences elektromagnētiskos viļņus varēs novērot ūdeņraža emisijas spektrā?

3

4

5

6

Pussabrukšanas periods ir laiks, kurā sabrūk puse no dotās vielas atomu kodoliem. Radioaktīvā izotopa paraugs satur 16 gramus izotopa, un tā pussabrukšanas periods ir 2 minūtes. Pēc cik ilga laika paraugā būs palicis viens grams izotopa?

pēc 6 minūtēm
pēc 8 minūtēm
pēc 10 minūtēm
pēc 12 minūtēm

Uz metāla virsmu krīt gaisma, kuras frekvence ir \(\nu\). Elektrona izejdarbs no dotā metāla ir \(A_\mathrm i\). Pēc kuras izteiksmes aprēķina maksimālo no metāla izrauto elektronu kinētisko enerģiju \(W_\mathrm k\)?

A \(W_\mathrm k=A_\mathrm i-h\nu\)
B \(W_\mathrm k=h\nu-A_\mathrm i\)
C \(W_\mathrm k=A_\mathrm i\)
D \(W_\mathrm k=h\nu\)

A
B
C
D

Pastāv sešu veidu kvarki. Gan protoni, gan neitroni ir veidoti no augšējiem un apakšējiem kvarkiem. Protonā un neitronā katrā ir trīs kvarki.

Image

Kādi kvarki veido protonu?

2 virsotnes un 1 pamata

2 šarmantie un 1 dīvainais

2 augšējie un 1 apakšējais

2 augšējie un 1 pamata