2020. gads

Kāda fizikālā lieluma mērvienība ir kW∙h?

jaudas

enerģijas

sprieguma

masas

Tenisa bumbiņas ātruma projekcijas izmaiņa attēlota grafikā. Kurš vienādojums apraksta tenisa bumbiņas kustību?

Image

v=2+20t

v=20-2t

v=2-20t

v=20-10t

Automobilis brauc pa taisnu ceļu rezultējošā spēka darbības virzienā.

Cik liels ir rezultējošā spēka veiktais darbs, automobilim veicot sešus metrus garu ceļu?

Image

9 J

18 J

27 J

36 J

Jānis un Juris vienlaikus lēca no klints malas ezerā. Jānis lēca vertikāli lejup bez sākuma ātruma, bet Juris lēca, vispirms ieskrienoties ar horizontālu ātrumu 4 m/s. Gaisa pretestību neņem vērā! Salīdzini laiku, kādā viņi sasniedza ūdens virsmu!

Jānis sasniedza ezera ūdens virsmu pirmais

Juris sasniedza ezera ūdens virsmu pirmais

Jānis un Juris sasniedza ezera ūdens virsmu vienlaikus

nav iespējams novērtēt, jo nav zināma Jāņa un Jura masa

Velosipēdists palielina savu braukšanas ātrumu 1,5 reizes.

Cik reižu izmainās velosipēdista kinētiskā enerģija?

1,5 reizes

2,25 reizes

3 reizes

3,75 reizes

Minigolfa bumba uzsāk kustību un ripo lejup pa 10 metrus garu slīpu reni ar nemainīgu paātrinājumu. Pirmajās 2 sekundēs bumba veic 1 metru garu ceļu.

Cik garu ceļu bumba veic 4 sekundēs?

2 m

4 m

8 m

16 m

Svārsts uzsāk kustību punktā „Starts”.

Kurā punktā svārsta kinētiskā enerģija ir vismazākā?

Image

A

B

C

D

No vienāda augstuma vakuuma caurulē krīt metāla lodīte un tāda paša izmēra plastmasas lodīte ar tukšu vidu.

Kurš fizikālais lielums abām lodītēm ir vienāds īsu brīdi pirms tās ir nokritušas?

ātrums

impulss

kinētiskā enerģija

potenciālā enerģija

Kuras kustības leņķiskais ātrums ir aptuveni viens grāds diennaktī?

Mēness kustība ap Zemi

Mēness kustība ap savu asi

Zemes kustība ap Sauli

Zemes kustība ap savu asi

Kā var izskaidrot, ka lietus pilieniņš krītot ieņem gandrīz sfērisku formu?

uz pilienu darbojas smaguma spēks

uz pilienu darbojas atmosfēras spiediens

uz pilienu darbojas virsmas spraiguma spēks

piliens krīt ar paātrinājumu

Šķidruma sākuma temperatūra ir 50 °C. Eksperimenta laikā šķidruma temperatūra paaugstinās par 20 °C.

Novērtē, cik liela ir temperatūras izmaiņa kelvinos!

20 K

293 K

323 K

343 K

Cik liels darbs jāpadara, lai, berzējot vienu pret otru divus ledus gabalus, izkausētu vienu gramu ledus, ja tā temperatūra 0 °C? Ledus īpatnējais kušanas siltums ir 3,34∙105 J/kg.

3,34∙105  J

3,34∙108  J

334 J

0,0334 J

Stikla nūjiņu saberzēja ar zīda drānu. Kā stikla nūjiņa ieguva pozitīvu lādiņu?

palielinājās protonu skaits

palielinājās elektronu skaits

samazinājās protonu skaits

samazinājās elektronu skaits

Četri punktveida lādiņi izvietoti tā, kā parādīts attēlā.

Image

Kādā virzienā darbojas rezultējošais elektriskais spēks uz pozitīvi lādētu daļiņu punktā P?

A

B

C

D

Pozitīvs lādiņš atrodas punktā P, kas atrodas uz vienas taisnes ar diviem citiem lādiņiem Q1 un Q2 .

Image

Punkts P atrodas tuvāk lādiņam Q2 nekā lādiņam Q1. Punktā P lādiņu rezultējošais spēks ir 0. Salīdzini lādiņus Q1 un Q2 !

A Q1 > 0, Q2 < 0

B Q1 < 0, Q2 > 0

C lādiņiem Q1 un Q2 ir vienādas zīmes, bet Q1 > Q2

D lādiņiem Q1 un Q2 ir vienādas zīmes, bet Q2 > Q1

A

B

C

D

Skolēni pētīja vara vada elektriskās pretestības atkarību no vada garuma. Viņi uz taisna vada atzīmēja attālumu un izmērīja šī posma pretestību ar ommetru. Skolēni vairākas reizes palielināja attālumu starp atzīmēm un veica pretestības mērījumus. Vada temperatūra un diametrs visā tā garumā nemainījās.

Kurā grafikā labāk attēlota vada pretestības atkarība no vada garuma?

Image

A

B

C

D

Baterijai pieslēgts rezistors tā, kā parādīts attēlā. Mērinstrumenti X un Y ir pareizi ieslēgti elektriskajā ķēdē. Baterijas iekšējā pretestība ir nulle.

Image

Ko uzrāda mērinstrumenti?

Image

 

A

B

C

D

Kvēlspuldze pieslēgta 12 V spriegumam, un tās kvēldiega pretestība ir 4 Ω.

Cik liela ir spuldzes jauda?

3 W

36 W

48 W

576 W

Kādi piederumi nepieciešami, lai eksperimentāli noteiktu nezināma rezistora jaudu? Norādi atbildi ar vismazāko nepieciešamo piederumu skaitu!

tikai ampērmetrs

tikai voltmetrs

ampērmetrs un voltmetrs

ampērmetrs, voltmetrs un hronometrs

Dabā pastāv

1) gravitācijas spēki
2) elektrostatiskie spēki
3) magnētiskie spēki

Daži spēki dabā ir tikai pievilkšanās spēki, citi ir gan pievilkšanās, gan atgrūšanās spēki. Kurā atbildē norādītie spēki mēdz būt gan pievilkšanās, gan atgrūšanās spēki?

1 un 2

1 un 3

2 un 3

1, 2 un 3

Kurš ir vektoriāls lielums?
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes, norādi visas pareizās atbildes)

attālums

ātrums

jauda

spēks

temperatūra

Svārstību kontūra pašfrekvenci nosaka

Image

(iespējama viena vai divas pareizas atbildes, norādi visas pareizās atbildes)

spoles induktivitāte

spolē plūstošās strāvas stiprums

kondensatorā uzkrātā elektriskā lādiņa lielum

kondensatora kapacitāte

spriegums, līdz kādam uzlādēts kondensators

Pie galvaniskā elementa pieslēgtas četras vienādas spuldzes tā, kā parādīts attēlā. Ķēdē ieslēdz arī piecus vienādus ampērmetrus, kuru pretestība ir nulle. Galvaniskā elementa iekšējo pretestību neņem vērā!

Image

Kurš vai kuri ampērmetri uzrāda vismazāko strāvas stiprumu? 
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes, norādi visas pareizās atbildes)

A

B

C

D

E

Kurā vai kurās spektra daļās atrodas elektromagnētiskie viļņi, kurus izmanto telekomunikācijā?
(iespējama viena vai vairākas pareizas atbildes, norādi visas pareizās atbildes)

ultravioletajā

mikroviļņu

redzamajā

infrasarkanajā

radioviļņu

„Melnajā kastē” atrodas viena optiskā ierīce. Pieci paralēli gaismas stari krīt uz „melno kasti”.

Image

Kas atrodas „melnajā kastē”?
iespējama viena vai divas pareizas atbildes, norādi visas pareizās atbildes)

trijstūra prizma

savācējlēca

izkliedētājlēca

plakanparalēlā plāksnīte

spogulis

Gaismas stars krīt no gaisa uz stikla puscilindru punktā P. Puscilindra rādiuss ir OP.

Image

Kurā/kuros attēlos parādīta stara iespējamā tālākā gaita? 
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes, norādi visas pareizās atbildes)

Image

A

B

C

D

E