2021. gads

Uzvarētājs 400 m skriešanas sacensībās ir tas sportists, kuram distancē ir lielākais

paātrinājums

vidējais ātrums

momentānais ātrums

maksimālais ātrums

Attēlā redzami triju ķermeņu ātruma projekcijas grafiki, kad ķermeņi atrodas taisnlīnijas kustībā. Salīdzini ķermeņu trīs sekunžu laikā veikto ceļu!

1. ķermenis veic visīsāko ceļu

2. ķermenis veic visīsāko ceļu

3. ķermenis veic visīsāko ceļu

visi trīs ķermeņi veic vienādu ceļu

Plastmasas lodīte ar tukšu vidu un homogēna (pilna) tērauda lodīte no miera stāvokļa krīt vertikāli novietotā vakuuma caurulē. Lodīšu diametri ir vienādi. Kurš fizikālais lielums abām lodītēm ir vienāds brīdī, kad tās veica vienu metru lielu attālumu?

ātrums

impulss

kinētiskā enerģija

potenciālā enerģija

Bumbiņu izmet ar ātrumu \(v\) leņķī \(\alpha\) pret horizontu. P ir augstākais punkts, ko sasniedz bumbiņa. 

Kāds ir bumbiņas ātrums punktā P, ja neņem vērā gaisa pretestību?

nulle

 \(v\) 

 \(v\cos\alpha\) 

\(v\sin\alpha\)

Durvju rokturim pieliek vienādi lielu spēku tā, kā parādīts attēlos.
Kurā gadījumā ir lielākais spēka moments? 

Image

A

B

C

D

Lai netiešajā mērīšanā noteiktu brīvās krišanas paātrinājumu uz Zemes, skolēni izmantoja svārstu.

Image

Skolēni eksperimentā nemainīja svārsta masu un amplitūdu. Viņi eksperimentu atkārtoja četras reizes, mainot svārsta garumu un katru reizi mērot laiku, kurā svārsts veic piecas svārstības. Pēc tam skolēni aprēķināja brīvās krišanas paātrinājumu, izmantojot formulu \(T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\)

Kuri ir neatkarīgie, atkarīgie un fiksētie lielumi eksperimentā?

Image

A

B

C

D

Process notiek ar ideālu gāzi nemainīgā spiedienā. Gāzes masa nemainās. 
Kurš grafiks atbilst šādam procesam?

Image

A

B

C

D

Ūdeni silda no \(0\space^0\mathrm C\) līdz \(10\space^0\mathrm C\), tam vienmērīgi pievadot siltumu. Ūdens masa sildīšanas laikā nemainās. Kā šajā laikā mainās ūdens tilpums?

nemainās

sākumā palielinās, tad samazinās

sākumā samazinās, tad palielinās

vienmērīgi samazinās

Horizontāli novietotā cilindrā atrodas ideāla gāze, un cilindrā bez berzes var pārvietoties ļoti viegls virzulis, kas gāzi nelaiž garām.  Pievadot gāzei siltumu, gāzes tilpums kļūst divas reizes lielāks. Kā ir mainījusies gāzes temperatūra?

Image

 

samazinājusies 2 reizes

palielinājusies 2 reizes

temperatūra nav mainījusies

palielinājusies 4 reizes

Ūdeņraža molmasa ir 2 g/mol, ūdens molmasa ir 18 g/mol. Kur molekulu skaits ir lielāks – vienā molā ūdeņraža vai vienā molā ūdens?

abos gadījumos molekulu skaits ir vienāds

vienā molā ūdeņraža molekulu skaits ir 9 reizes lielāks nekā vienā molā ūdens

vienā molā ūdens molekulu skaits ir 9 reizes lielāks nekā vienā molā ūdeņraža

vienā molā ūdeņraža molekulu skaits vienmēr ir lielāks

Elektriskajā ķēdē ieslēgti divi rezistori un ampērmetrs tā, kā parādīts attēlā. 

Image
Cik stipru strāvu rāda ampērmetrs?

3 A

4 A

5 A

6 A

Betelgeize ir zvaigzne mūsu Galaktikā – sarkanais milzis. Par zvaigzni ir zināmi vairāki fakti. 
Kuru faktu nevar uzzināt no zvaigznes spektra?

attālums līdz zvaigznei ir 640 gaismas gadi

zvaigznes virsmas temperatūra ir 3500 K

tās atmosfēra satur titāna dioksīdu

tā pārvietojas prom no mums ar ātrumu 21,9 km/s

Monohromatiska gaisma, kuras viļņa garums ir \(\lambda\), krīt uz difrakcijas režģi. Uz ekrāna veidojas gaišas un tumšas joslas. Gaisma no spraugas S1 veic ceļu P1, bet gaisma no spraugas S2 veic ceļu P2, kā parādīts attēlā.

Image

Kāda ir viļņu gājumu starpība starp P1 un P2?

A \(\lambda/2\)
B \(\lambda\)
C \(3\lambda/2\)
D \(2\lambda\)

A

B

C

D

Cik neitronu ir urāna \(_{92}^{238} \mathrm U\) kodolā?

92

146

238

330

Salīdzini fotonu enerģiju \(E_1\) un \(E_2\), ja atbilstošā starojuma viļņu garumi ir attiecīgi \(\lambda_1=800\space\mathrm{nm}\) un \(\lambda_2=400\space\mathrm{nm}\)!

A \(E_2=2E_1\)
B \(E_2=E_1\)
C \(E_2=0,5E_1\)
D \(E_2=4E_1\)

A

B

C

D

Kurš ir vektoriāls lielums? 
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes)

svars

temperatūra

impulss

masa

laiks

Tenisa bumbiņu izsviež vertikāli augšup ar ātrumu \(40\space\mathrm{m/s}\)

Image

Pēc cik ilga laika no izsviešanas momenta  bumbiņas ātrums ir \(30\space\mathrm{m/s}\)? Neņem vērā gaisa
pretestību! Pieņem, ka \(g=10\space\mathrm{m/s^2}\)!
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes)

 

1 s

3 s

5 s

7 s

8 s

Cietu vielu ievieto traukā un silda. Grafikā attēlots, kā vielas temperatūra \(T\) mainās atkarībā no laika \(t\).

Image

Kurš posms atbilst vielas kušanai?
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes)

PQ

QR

RS

ST

TU

Automašīna ilgāku laiku stāv saulē, un gaisa spiediens riepās paaugstinās.
Kāds ir gaisa spiediena paaugstināšanās iemesls riepās?
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes)

gaisa tilpums riepās palielinās

spiediens, ko rada gaisa daļiņas riepās, darbojas uz mazāku laukumu

vidējais attālums starp gaisa daļiņām riepās palielinās

paaugstinoties temperatūrai, gaisa daļiņas izplešas

gaisa daļiņu kinētiskā enerģija riepās kļūst lielāka

Eksperimentā divas mazas dobas metāla lodītes, kas iekārtas izolācijas materiāla diegos, pievelkas, kā parādīts attēlā.

Image

Kādi ir iespējamie lodīšu lādiņi?
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes)

lodītei X un lodītei Y ir pozitīvs lādiņš

lodītei X un lodītei Y ir negatīvs lādiņš

lodītei X un lodītei Y ir pretējas zīmes lādiņi

lodīte X un lodīte Y nav lādētas

lodītei X ir pozitīvs lādiņš, bet lodīte Y nav lādēta

Divi izolēti lādiņi \(+q\) un \(-2q\) atrodas 2 cm attālumā viens no otra. Uz lādiņu \(-2q\) darbojas elektrostatiskais spēks \(F\).
Cik liels un kādā virzienā darbojas spēks \(F\) uz lādiņu \(+q\)?
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes)

0,5F

F

2F

virzienā uz lādiņu -2q

virzienā prom no lādiņa -2q

Kura ir enerģijas mērvienība?
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes)

vats

džouls

kilovatstunda

volts

ampērs

Sarkanās gaismas stars krīt uz stikla puscilindru tā, kā parādīts attēlā.

Image

Kurā atbildē pareizi norādīti stara krišanas un laušanas leņķi punktā X?

Image
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes)

A

B

C

D

E

Gaismas stars krīt uz robežvirsmu starp divām vidēm, kuru laušanas koeficienti ir n1 un n2. Pie tam n1 > n2.

Image

Kuros zīmējumos atbildēs ir attēlota stara iespējamā turpmākā gaita? 
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes)

Image

A

B

C

D

E