2013. gads

Auklā iesieta lodīte pārvietojas pulksteņrādītāja kustības virzienā pa riņķa līniju, kura atrodas horizontālā plaknē. Lodītes ātruma modulis nemainās.

Image

Kurā attēlā ir parādīts lodītes paātrinājuma vektora virziens šai kustībai? 

A
B
C
D

Golfa bumbu, kuras masa ir \(m\), izmet vertikāli augšup. Bumba sasniedz 20 m lielu augstumu. Aptuveni cik liels rezultējošais spēks darbojas uz bumbu 10 m augstumā? Gaisa pretestību neņem vērā!

A \(2mg\)
B \(mg\)
C \(mg/2\)
D \(4mg\)

A
B
C
D

Lai aprēķinātu atsperes elastības spēku, izmanto Huka likumu: \(F_\mathrm e=-kx\). Ko šajā likumā apzīmē ar burtu \(k\)?

elektroķīmisko ekvivalentu
stinguma koeficientu
transformācijas koeficientu
Bolcmaņa konstanti

Kurā no aplūkotajām situācijām Arhimēda spēks līdzsvaro smaguma spēku?

gaisa balons vienmērīgi paātrināti paceļas augšup
zemūdene paātrināti iegrimst
ar hēliju piepūstu balonu nekustīgā stāvoklī notur nostiepta aukla
laiva, daļēji iegrimusi ūdenī, atrodas miera stāvoklī

Augšējā attēlā parādītas laboratorijā iegūtās ūdeņraža gāzes spektrālās līnijas, nākamajos attēlos parādītas ūdeņraža gāzes spektrālās līnijas, kas iegūtas no trīs galaktikām K, L un M.


Kurš ir labākais skaidrojums par galaktiku K, L un M kustību attiecībā pret Zemi?

galaktikas nepārvietojas

izmantojot spektrālās līnijas nevar spriest par galaktiku pārvietošanos

galaktikas K, L un M pārvietojas prom no Zemes

galaktikas K, L un M pārvietojas Zemes virzienā

Kura ir impulsa mērvienība?

A \(\mathrm{J\cdot s}\)
B \(\mathrm{kg\cdot m/s}\)
C \(\mathrm{J/s}\)
\(\mathrm{N\cdot m}\)

A
B
C
D

Ķermeņa kustības ātrumam palielinoties, tā impulss dubultojas. Ķermeņa masa nemainās. Kā mainās ķermeņa kinētiskā enerģija?

palielinās mazāk nekā divas reizes

palielinās divas reizes

palielinās vairāk nekā divas reizes

atkarīgs no citiem lielumiem, kas uzdevumā nav doti

Klucītis, kura masa ir \(m\), slīd pa slīpu plakni. Brīvās krišanas paātrinājums ir \(g\). Cik liels balsta normālās reakcijas spēks darbojas uz klucīti?

A \(mg\)
B vienmēr ir lielāks nekā \(mg\)
C dažreiz lielāks, bet dažreiz mazāks nekā \(mg\)
D vienmēr ir mazāks nekā \(mg\)

A

B

C

D

Kurš grafiks labāk parāda gravitācijas spēka \(F\) atkarību no attāluma \(R\) starp Sauli un komētu?

Image

A

B

C

D

Neliels klucītis punktā M sāk slīdēt bez sākuma ātruma (sk. attēlu). Punktā N tas nokļūst pa dažādām trajektorijām A, B vai C. Berzi un gaisa pretestību neņem vērā! Salīdzini klucīša ātrumu punktā N!

Image

kustoties pa trajektoriju A, klucīša ātrums punktā N ir vislielākais

kustoties pa trajektoriju B, klucīša ātrums punktā N ir vislielākais

kustoties pa trajektoriju C, klucīša ātrums punktā N ir vislielākais

kustoties pa jebkuru trajektoriju, ātruma skaitliskā vērtība punktā N ir vienāda

Ratiņi pārvietojas pa horizontālu virsmu. Ar ko vienāds darbs, lai apstādinātu kustībā esošus ratiņus?

ar ratiņu ātruma izmaiņu
ar ratiņu kinētiskās enerģijas izmaiņu
ar ratiņu masas un paātrinājuma reizinājumu
ar ratiņu masas un ātruma reizinājumu

Kurš fizikālais lielums saglabājas ķermeņu neelastīgā sadursmē noslēgtā sistēmā?

kinētiskā enerģija

ātrums

impulss

deformācijas enerģija

Noslēgtā traukā atrodas gāzu maisījums, kas sastāv no ūdeņraža, skābekļa un slāpekļa. Maisījuma temperatūra nemainās. Salīdzini vielu molekulu termiskās kustības vidējo ātrumu!

ūdeņraža molekulām ātrums ir vislielākais
skābekļa molekulām ātrums ir vislielākais
slāpekļa molekulām ātrums ir vislielākais
visām molekulām ātrums ir vienāds

Visuma un Visuma objektu daļas apzīmē ar simboliem:

Image

Kurš attēls labāk parāda objektu savstarpējo lielumu (ja attēlā viens objekts ir otra iekšienē, tas nozīmē, ka pirmais ir otrā objekta daļa)?

Image

A
B
C
D

Kurš process ir pārsvarā, kad planēta Zeme atdod enerģiju kosmosam?

siltumvadīšana
konvekcija
starojums
iztvaikošana

Velosipēda gaisa sūknim aizspiež gumijas caurules galu un mēģina gaisu saspiest. Pieliekot spēku, tas arī izdodas. Kas notiek?

gāzes molekulas kļūst mazākas

gāzes molekulas maina formu

samazinās molekulu kustības vidējais ātrums

samazinās vidējais attālums starp molekulām

Ideālas gāzes tilpuma \(V\) atkarība no absolūtās temperatūras \(T\) attēlota grafikā. Gāzes masa nemainās.

Image

Kāda šajā procesā ir spiediena un tilpuma savstarpējā atkarība?

Image

A

B

C

D

Shēmā parādīta enerģijas pārvērtību virkne termoelektrostacijās. Sākumā, notiekot ķīmiskai reakcijai, kurināmā enerģija pārvēršas siltumenerģijā. 

 

Kurš enerģijas veids jāieraksta jautājuma zīmes vietā?

ūdens ķīmiskā enerģija

kurināmā iekšējā enerģija

ūdens potenciālā enerģija

ūdens tvaika iekšējā enerģija

Lai noteiktu rezistora pretestību, skolēns pirmajā gadījumā izmanto ommetra rādījumus, bet otrajā gadījumā – ampērmetra un voltmetra rādījumus.
Kādus mērīšanas paņēmienus skolēns izmanto pretestības noteikšanai?

abos gadījumos tiešo mērīšanu
abos gadījumos netiešo mērīšanu
pirmajā gadījumā tiešo mērīšanu, otrajā – netiešo mērīšanu
pirmajā gadījumā netiešo mērīšanu, otrajā – tiešo mērīšanu

Sildspirāli, rezistoru un vara vadu savieno virknes slēgumā. To pievieno līdzstrāvas avotam. Kurā vadītājā izdalās lielākais siltuma daudzums?

A sildspirālē, kuras pretestība ir \(50\space\Omega\)
B rezistorā, kura pretestība ir \(20\space\Omega\)
C vadā, kura pretestība ir \(1\space\Omega\)
D strāvas avotā, kura iekšējā pretestība ir \(0,5\space\Omega\)

A
B
C
D

Bīdot magnētu spolē, ķēdē plūst elektriskā strāva (sk. attēlu).
Kura parādība tiek pētīta?

Image

gravitācija
fotoefekts
polarizācija
elektromagnētiskā indukcija

Kurš likums jāizmanto, lai aprēķinātu spēka moduli starp diviem mierā esošiem punktveida lādētiem ķermeņiem?

Ampēra likums

Kulona likums

Oma likums

Faradeja likums

Vakuumā izplatās radioviļņi, mikroviļņi un rentgenstarojums. Kurš fizikālais lielums šiem viļņiem ir vienāds?

periods
frekvence
viļņa garums
ātrums

Par kuru no minētajiem lielumiem var mainīties sīka puteklīša elektriskā lādiņa modulis?

A \(4,5\cdot 10^{-19}\space\mathrm C\)
B \(8,0\cdot 10^{-21}\space\mathrm C\)
C \(1,6\cdot 10^{-19}\space\mathrm C\)
D \(9,6\cdot 10^{-21}\space\mathrm C\)

A

B

C

D

Sarkanās gaismas stars no gaisa krīt ūdenī. Krišanas leņķis ir 40°. Kurš lielums paliek nemainīgs, staram pārejot no gaisa ūdenī?

gaismas viļņa garums

gaismas izplatīšanās ātrums

gaismas frekvence

gaismas stara virziens

Zīmējumā attēlota viļņu frontes kustība caur šķērsli.

Kura parādība attēlota zīmējumā?

laušana

atstarošana

polarizācija

difrakcija

Kurš lielums nosaka fotona enerģiju?

ātrums
frekvence
amplitūda
gaismas avota stiprums

Skolēns vienā grupā iedalīja protonu, elektronu, pozitronu, bet otrā grupā – neitronu, antineitronu, neitrīno.
Pēc kādas pazīmes viņš sagrupēja minētās elementārdaļiņas?

pēc elektriskā lādiņa

pēc miera masas

pēc iedalījuma „viela–antiviela”

pēc galvenā kvantu skaitļa

Dzeltenās gaismas fotona enerģija ir 2 eV. Cik liela ir šī fotona enerģija SI vienībās?

A \(1,6\cdot10^{-19} \space\mathrm J\)
B \(1,6\cdot10^{-19} \space\mathrm C\)
C \(3,2\cdot10^{-19} \space\mathrm J\)
D \(3,2\cdot10^{-19} \space\mathrm C\)

A
B
C
D

Lai pētītu elektriskās strāvas magnētisko darbību, skolēns veic eksperimentu. Viņš vertikālā plaknē vienu virs otra novieto divus metāla stieņus K un L un pieslēdz tos strāvas avotam (sk. attēlu). Strāvas stiprums stieņos nemainās. Pieturot stieni K, skolēns to pārvieto vertikālā plaknē. Stieņu mijiedarbības spēka
noteikšanai viņš izmanto elektroniskos svarus.

Image

Kurš ir neatkarīgais lielums šajā eksperimentā?

stieņu garums

strāvas stiprums stienī K

masa, ko nosaka ar elektroniskajiem sv

attālums starp stieņiem