2023. gads

Attēlā parādīti četru ķermeņu kustības ātruma moduļa grafiki.
Kurš ķermenis laika intervālā no t = 0 līdz t = T veic visgarāko ceļu?

Image

A

B

C

D

Lidmašīna vienmērīgā kustībā veic vienu pilnu apli. Kurš apgalvojums vai kuri apgalvojumi par ķermeņa kustību ir patiesi?
I Lidmašīnas pārvietojums ir vienāds ar nulli
II Lidmašīnas vidējais ātrums ir vienāds ar nulli
III Lidmašīnas centrtieces paātrinājums ir vienāds ar nulli

tikai I

tikai I un II

tikai I un III

tikai III

Zeme iedarbojas uz Mēnesi ar noteiktu gravitācijas spēku. Kāds ir spēka modulis, ar kuru Mēness iedarbojas uz Zemi, salīdzinājumā ar spēku, ar kādu Zeme iedarbojas uz Mēnesi?

mazāks

lielāks

tikpat liels

vienāds ar nulli

Zīmējumā skatā no augšas attēlotas durvis, kurām eņģes ir katra attēla kreisajā pusē. Visās situācijās durvis mēģina atvērt, pieliekot vienāda lieluma spēku. Kurā situācijā spēks rada lielāko spēka momentu ap griešanās asi?

Image

A

B

C

D

Slēpotājs brauc lejup no kalna. Vispirms – pa kalna vienu nogāzi X, pēc tam – pa tā paša kalna nogāzi Y. Sniega virsmas fizikālās īpašības uz abām nogāzēm ir identiskas. Nogāze Y ir daudz stāvāka nekā nogāze X.
Kurš apgalvojums par berzes spēku, kas darbojas uz slēpēm, ir patiess? Berzi starp slēpotāju un gaisu neņem vērā.

berzes spēks ir lielāks, kad slēpotājs brauc lejup pa nogāzi X

berzes spēks ir lielāks, kad slēpotājs brauc lejup pa nogāzi Y

berzes spēks nav atkarīgs no nogāzes stāvuma

abos gadījumos berzes spēki ir vienādi, bet nav vienādi ar nulli

Pār nekustīgu trīsi neizstiepjamā auklā iekārti divi klucīši, kuru Image masas ir \(M\) un \(m\). Trīša masu, auklas masu, berzes un pretestības spēkus neievēro, \(M>m\). Ar kādu paātrinājuma moduli kustas klucīši?

Image

A

B

C

D

Četrus savā starpā ar saitēm P, Q un R saistītus atšķirīgas masas ķermeņus velk pa horizontālu virsmu, pieliekot nemainīgu spēku. Berzi neievēro.

Image

Kurš apgalvojums par saišu sastiepuma spēku moduļiem ir patiess?

sastiepuma spēki saitēs P, Q un R ir vienādi

lielākais sastiepuma spēks ir saitē R, mazākais – saitē Q

lielākais sastiepuma spēks ir saitē P, mazākais – saitē R

lielākais sastiepuma spēks ir saitē R, mazākais – saitē P

Ūdenī vārīšanās laikā rodas daudz burbuļu. Kas, galvenokārt, atrodas šajos burbuļos?

gaiss

skābeklis

vakuums

ūdens tvaiks

Apaļā metāla diskā izgriezts apaļš, koncentrisks caurums.

Image

Disku  vienmērīgi silda, un tā ārējais apkārtmērs palielinās par 4 procentiem. Šajā gadījumā cauruma apkārtmērs

samazinās par 16 procentiem

samazinās par 4 procentiem

palielinās par 4 procentiem

palielinās par 8 procentiem

Skolēni dabaszinību pulciņā pētīja ūdens iztvaikošanu. Viņi ielēja šķīvī nedaudz ūdens un iznesa šķīvi skolas pagalmā, lai ūdens iztvaikotu.
Fizikālie lielumi:
I ūdens temperatūra;
II gaisa plūsmas ātrums ap šķidrumu;
III ūdens virsmas laukums;
IV gaisa mitrums.
Kuri minētie fizikālie lielumi ietekmē laiku, kurā viss šķidrums iztvaikos?

tikai I un II

tikai II un IV

tikai I un III

I, II, III un IV

\(n\) moli ideālas gāzes atrodas slēgtā nemainīga tilpuma traukā. Cik reižu mainīsies gāzes spiediens, ja tās absolūtā temperatūra mainīsies divas reizes? \(R\) ir universālā gāzu konstante.

2/(nR)

2

2nR

2/n

Notiekot virknei termodinamisku procesu, nemainīgas masas gāzes iekšējā enerģija ir pieaugusi par 560 J. Darbs, ko paveikusi gāze, ir 320 J.
Kāda siltuma apmaiņa ir notikusi starp gāzi un apkārtējo vidi?

240 J absorbēts no apkārtējās vides

240 J izkliedēts apkārtējā vidē

880 J absorbēts no apkārtējās vides

880 J izkliedēts apkārtējā vidē

Kura fizikālā lieluma mērvienība Starptautiskajā mērvienību sistēmā ir N/C?

elektriskā lādiņa

elektriskā lauka intensitātes

elektriskā lauka potenciāla

elektriskā lauka darba

Noteiktā punktā, kā redzams zīmējumā, atrodas elektriskā lauka avots – lādiņš \(+q\). Kurā punktā tajā pašā plaknē elektriskā lauka intensitāte būs vismazākā?

Image

A

B

C

D

Kura fizikālā lieluma precīzai raksturošanai jānorāda gan skaitliskā vērtība, gan virziens?

elektriskais lādiņš

magnētiskā lauka indukcija

elektriskā lauka potenciāls

kondensatora enerģija

Slēgums izveidots atbilstoši attēlā redzamajai shēmai.
Akumulatora iekšējā pretestība ir neievērojami maza. Voltmetrs un ampērmetri ir ideāli. Jānis ir uzrakstījis šādus apgalvojumus par mērierīču rādījumiem, kad slēdzis ir atvērts un aizvērts.
I Kad slēdzis S ir atvērts, voltmetra rādījums ir 6,0 V.
II Kad slēdzis S ir atvērts, rādījums uz A2 ir 0,60 A.
III Kad slēdzis S ir aizvērts, A1 rādījums ir 0,80 A

Image
Kurš apgalvojums vai kuri apgalvojumi ir patiesi?

tikai I

tikai II

tikai I un II

I, II un III

No četrām vienādām LED gaismas diodēm un līdzstrāvas avota izveidots slēgums atbilstoši attēlā redzamajai shēmai.
Kura LED gaismas diode vai kuras LED gaismas diodes spīd?

Image

tikai P

tikai Q

tikai P un R

tikai Q un S

Vads, kurā plūst strāva attēlā parādītajā virzienā, atrodas pastāvīgā magnēta radītā magnētiskajā laukā.
Kādā virzienā vērsts Ampēra spēks, kas darbojas uz vadu?

Image

A

B

C

D

Attēlā parādīti gaismas stari, kas no priekšmeta KL nonāk “melnajā kastē” un iznāk no tās. MN ir priekšmeta KL šķietams attēls. 
Kura optiskā ierīce vai to kombinācija, visticamāk, atrodas ar raustītu līniju apzīmētajā “melnajā kastē”?

Image

savācējlēca

izkliedētājlēca

plakans spogulis

divi plakanie spoguļi

Gaisma krīt caur vienu šauru spraugu, un var novērot gaismas difrakciju. Kādā gadījumā vislabāk var novērot gaismas difrakciju?

gaismas viļņa garums ir daudz īsāks nekā spraugas platums

gaismas viļņa garums ir daudz garāks nekā spraugas platums

gaismas viļņa garums ir salīdzināms ar spraugas platumu

no situācijas apraksta nevar secināt par krītošās gaismas viļņa garumu

Izteikti šādi apgalvojumi par viļņiem no koherentiem viļņu avotiem.
I Viļņiem no koherentiem avotiem vienmēr ir vienāds ātrums visā ceļā no koherentiem avotiem līdz ekrānam.
II Viļņiem no koherentiem avotiem ir vienāda frekvence.
III Viļņiem no koherentiem avotiem ir nemainīga fāžu nobīde.
Kurš apgalvojums ir patiess vai kuri apgalvojumi ir patiesi?

tikai I

tikai I un II

tikai I un III

tikai II un III

Dabā pastāv dažādi viļņi:
I gaismas viļņi;
II skaņas viļņi;
III mikroviļņi.
Kuriem viļņiem var novērot Doplera efektu?

tikai I

tikai II

tikai I un III

I, II un III

Ūdeņraža atoms sastāv no protona un elektrona. Kura mijiedarbība ir pamatā tam, ka atoms nesabrūk?

gravitācijas mijiedarbība

vājā mijiedarbība

elektromagnētiskā mijiedarbība

stiprā mijiedarbība

Ķīmisko elementu izotopi tabulā sakārtoti atbilstoši protonu skaitam un neitronu skaitam tajos.
\(_3^8\mathrm {Li}\) kodols sabrūk, izstarojot \(\beta^-\) daļiņu. Kurā tabulas vietā atradīsies iegūtais izotops? 

Image

A

B

C

D

Astronoms atklāja, ka visām tālajām galaktikām, ko viņš novēroja, ir redzama sarkanā nobīde (astronoma novēroto zvaigžņu spektra līnijas bija nobīdījušās uz garāku viļņa garumu pusi). Kurš apgalvojums ir patiess?

galaktikas attālinās no novērotāja

galaktikas tuvojas novērotājam

galaktikas netuvojas un neattālinās no novērotāja

sarkanā nobīde nesniedz informāciju par galaktiku kustību