Konkursa noteikumi

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Konkursa organizators ir AS "Latvenergo", reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
  2. Konkursa norises rīkotājs ir SIA "Komunikācijas aģentūra", reģistrācijas. Nr. LV40003524607, juridiskā adrese: Blaumaņa 5A-7, Rīga, LV-1011, kas AS "Latvenergo" uzdevumā organizē un nodrošina konkursa norisi.
  3. Konkursa mērķis ir veicināt portāla FIZMIX atpazīstamību, un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm.
  4. Konkurss notiek FIZMIX portālā (www.fizmix.lv). Konkursa sākuma datums ir 2023. gada 11. aprīlis, beigu datums ir 2023. gada 5. maijs, kas ir konkursa norises laiks.
  5. Konkursā piedalās jebkurš skolēns, kurš uz konkursa organizatora e-pastu info@fizmix.lv konkursa norises laikā atsūtīs pieteikumu, kas sastāv no informācijas par dalībnieku un foto, kurā attēlota elektrisko ierīču jaudas ķēde.
  6. No visiem konkursa dalībniekiem, kas piedalās konkursā, tiek izlozēti 3 dalībnieki, kas iegūs balvu –  FIZMIX reprezentācijas priekšmetu komplektu 5 personām, un 1 dalībnieks, kas iegūs balvu – saldumu grozu. 
  7. Informācija par konkursa uzvarētāju (vārds, uzvārds) pēc izlozes veikšanas tiek publicēta konkursa organizatora FIZMIX portālā (www.fizmix.lv) pie publicētā šī konkursa ieraksta un/vai Elektrum Facebook lapā.
  8. Katrs uzvarētājs ir tiesīgs saņemt vienu balvu.
  9. Konkursa organizatori patur tiesības iesūtītos foto izmantot konkursa publicitātes nolūkos.
  10. Izpildot konkursa nosacījumus, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šiem konkursa noteikumiem. Ar dalību konkursā dalībniekiem nav papildu izdevumu.
 2. Konkursa balvas
  1. Konkursa balvu fonds – FIZMIX reprezentācijas priekšmetu komplektu 5 personām (3 gb), un saldumu grozs (1 gb).
 3. Konkursa norises un balvu izlozes kārtība
  1. Katram konkursa dalībniekam, kas reģistrējies dalībai konkursā šo noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā, tiek piešķirts kārtas numurs.
  2. Trīs konkursa uzvarētāji tiek noteikti pēc nejaušības principa, izmantojot nejauša skaitļa izvēles programmu. Izloze notiks 2023. gada 6.maijā.
  3. Viens konkursa uzvarētājs, kas saņem balvā saldumu grozu, tiek izvēlēts pēc iesūtītā foto atraktivitātes jeb novērtējot interesantāko elektroierīču ķēdi.
  4. Izlozes atbilstību godīgas spēles principiem uzraudzīs konkursa organizatora un konkursa norises rīkotāja pilnvarotie pārstāvji.
 4. Balvu saņemšana
  1. Pēc uzvarētāja informācijas publicēšanas 1.7. punktā noteiktajā kārtībā, uzvarētājs par balvas saņemšanu tiek aicināts 5 (piecu) darba dienu laikā sazināties personīgi ar konkursa norises rīkotāju, nosūtot elektronisku ziņojumu uz konkursa organizatora e-pastu info@fizmix.lv.
  2. Pēc uzvarētāja elektroniskā ziņojuma saņemšanas konkursa norises rīkotājs sazinās ar uzvarētāju un vienojas par balvas saņemšanas laiku un vietu. Balvas vērtība netiek atlīdzināta skaidrā naudā vai aizstāta ar citu preci vai pakalpojumu.
  3. Gadījumā, ja konkursa norises rīkotājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā uzvarētāja elektroniskā paziņojuma saņemšanas neizdosies sazināties ar konkursa uzvarētāju vai vienoties ar uzvarētāju par balvas pasniegšanas laiku, vai arī, ja uzvarētājs atteiksies no balvas saņemšanas, konkursa norises rīkotājs ir tiesīgs atstāt balvu konkursa norises rīkotāja rīcībā.
  4. Balvas saņemšanai konkursa uzvarētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Konkursa uzvarētāja pilnvarotajai personai ir jāuzrāda pārstāvību apliecinoša dokumenta oriģināls. Konkursa ietvaros nodotie konkursa uzvarētāju un to pārstāvju personu dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi konkursa uzvarētāju un to pārstāvju identificēšanai, balvu izsniegšanai.
 5. Fizisko personu datu apstrāde
  1. Konkursa ietvaros iegūto fizisko personu datu pārzinis ir AS "Latvenergo" reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
  2. Konkursa organizators kā pārzinis apstrādā konkursa dalībnieku iesniegtos personas datus (vārdu, uzvārdu), kurus tie ir patstāvīgi iesnieguši konkursa organizatoriem.
  3. Konkursa dalībnieku personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt konkursa norisi, tostarp noteikt konkursa uzvarētāju, sazināties ar konkursa uzvarētāju un izsniegt balvu, kā arī nodrošināt konkursa publicitāti.
  4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir konkursa dalībnieka piekrišana, kas tiek izteikta, piedaloties konkursā šo konkursa noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā, kā arī konkursa organizatora leģitīmās intereses attiecībā uz konkursa uzvarētāja personas datu publiskošanu ar mērķi nodrošināt konkursa publicitāti.
  5. Personas datu apstrādātājs ir noteikumu 1.2. punktā norādītais konkursa norises rīkotājs ir SIA "Komunikācijas aģentūra", reģistrācijas. Nr. LV40003524607, juridiskā adrese: Blaumaņa 5A-7, Rīga, LV-1011, kas konkursa organizatora uzdevumā organizē un nodrošina konkursa norisi, ievērojot personas datu apstrādes normatīvo aktu prasības un savstarpēji noslēgtā līguma noteikumus.
  6. Lai nodrošinātu 5.3. punktā minēto konkursa mērķu sasniegšanu, pārzinis konkursa dalībnieku un uzvarētāju personas datus apstrādās konkursa norises laikā, kā arī periodā, kad notiks ar konkursu saistītas aktivitātes, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31.  maijam.
  7. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs realizēt savas datu subjekta tiesības, kas izriet no šajos noteikumos aprakstītiem procesiem un mērķiem. Konkursa dalībnieka personas datu apstrāde ir nepieciešama konkursa nodrošināšanai, līdz ar to personas datu apstrādes ierobežošana un/vai personas datu dzēšana var padarīt dalību konkursā par neiespējamu.
  8. Līdztekus šiem konkursa noteikumiem Pārzinis personas datu apstrādi citiem mērķiem veic saskaņā ar Klientu personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami https://fizmix.lv/datu-apstrade.
  9. Šajos noteikumos aprakstītā personas datu apstrādes kārtība attiecas tikai uz konkursu ietvaros veikto personas datu apstrādi.
 6. Citi noteikumi
  1. Konkursa organizatoram ir tiesības grozīt vai mainīt šos noteikumus, publiskojot grozījumus vai izmaiņas šeit: www.fizmix.lv/konkurss-lv-n
  2. Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar konkursa norisi un kurus nenosaka šie noteikumi, konkursa organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu un rīkoties atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
  3. Pretenziju un jautājumu gadījumā konkursa dalībnieks ir tiesīgs vērsties pie konkursa organizatora rakstveidā, nosūtot informāciju uz e-pastu: info@fizmix.lv. Pretenzija vai jautājums tiks izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas. Atbilde uz pretenziju vai jautājumu tiks sniegta rakstveidā, nosūtot to uz konkursa dalībnieka iesniegumā norādīto adresi.