Grafikā attēlots automašīnas veiktais ceļš \(l\) pa taisnu šoseju atkarībā no laika \(t\).

Image

Kāda ir automašīnas kustība pirmajās 100 sekundēs?

Cik liels ir automašīnas ātrums kustības pēdējā minūtē?

Laika posmā no 0 līdz 120 sekundei automašīnas kustība ir paātrināta, jo no grafika redzams, ka katrās nākamajās 20 sekundēs automašīna veic garāku ceļu. Tā kā 100 sekundes ietilpst šajā pašā posmā, tad arī 100 sekundēs kustība ir paātrināta.

Atbilde: automašīnas kustība pirmajās 100 sekundēs ir paātrināta.

Kustības pēdējā minūtē automašīna kustas ar nemainīgu ātrumu, jo ceļa grafiks šajā posmā (no 120. līdz 180. sekundei) ir taisnā līnija. Tādēļ kustības ātrumu \(v\) aprēķina pēc formulas \(v=\frac{l}{t}\), kur \(l\) – kustības pēdējā minūtē veiktais ceļš, \(t=1\space\mathrm{min}=60\space\mathrm s\) – kustības laika posms. Attēlā ar zilo krāsu ir iezīmēts automašīnas veiktā ceļa posms no 120. sekundes līdz 180. sekundei. Veikto ceļu šajā laika posmā iegūst no grafika  \(l_2-l_1=2,4\space\mathrm{km}-1,2\space\mathrm{km}=1,2\space\mathrm{km}=1200\space\mathrm{m}\).

\(v=\frac{l}{t}=\frac{1200}{60}=20\space\mathrm{m/s}\).

Atbilde: automašīnas ātrums kustības pēdējā minūtē ir \(20\space\mathrm{m/s}\).

Vērtēšanas kritēriji

No grafika nosaka, vai kustība ir vienmērīga vai paātrināta – 1 punkts.
Zina, ka vienmērīgas kustības grafiks ir taisne. Nolasa no grafika veikto ceļu. Aprēķina automašīnas kustības ātrumu – 1 punkts.