Izteiksme \(hf=A_{\mathrm{i}}+ \frac{mv^2}{2}\) apraksta elektrona izraušanu no metāla virsmas elektromagnētiskā starojuma ietekmē. Apraksti, ko šajā izteiksmē nozīmē

\(hf\)

\(A_{\mathrm{i}}\)

\(\frac{mv^2}{2}\)

Izteiksme \(hf=A_{\mathrm{i}}+ \frac{mv^2}{2}\) ir Einšteina vienādojums ārējam fotoefektam. Einšteina vienādojumu var pierakstīt arī citādāk: \(W_{\mathrm{kvants}}=A_{\mathrm{i}}+W_{\mathrm{kin}}\), kur \(W_{\mathrm{kvants}}\) – starojuma kvanta enerģija, \(A_{\mathrm{i}}\)– elektrona izejas darbs no metāla, \(W_{kin}\) – no metāla virsmas izrautā elektrona maksimālā kinētiskā enerģija.

Atbilde:

\(hf\) – starojuma kvanta enerģija vai fotona enerģija, vai Planka konstantes un uz metāla virsmu krītošā fotona frekvences reizinājums;

\(\frac{mv^2}{2}\) – no metāla virsmas izrautā elektrona maksimālā kinētiskā enerģija (vai vienkārši izrautā elektrona kinētiska enerģija);

\(A_i\) – elektrona izejas darbs no metāla virsmas jeb minimālais darbs, kas jāpastrādā, lai izrautu elektronu no metāla virsmas.

Vērtēšanas kritēriji

Zina, kā aprēķina kvanta enerģiju. Apraksta fotoefektu, lietojot fotoelektrisko efektu aprakstošus lielumus – starojuma kvanta enerģiju – 1 punkts.

Atpazīst fotoefekta izteiksmē enerģijas formulu. Apraksta fotoefektu, lietojot fotoelektrisko efektu aprakstošus lielumus – fotoelektrona maksimālo kinētisko enerģiju – 1 punkts.

Apraksta fotoefektu, lietojot fotoelektrisko efektu aprakstošus lielumus – izejas darbu – 1 punkts.