Diagrammā parādīts neitronu un protonu skaits četriem ķīmiskajiem elementiem, kas apzīmēti ar burtiem P, Q, R un S (burti neatbilst elementu apzīmējumiem ķīmisko elementu periodiskajā tabulā).

Ar P apzīmēts ķīmiskais elements berilijs \(\mathrm{{^{A}_{Z}Be}}\), kur \(\mathrm{Z}\) ir elementa kārtas numurs un \(\mathrm{A}\) ir tuvākais veselais skaitlis relatīvajai atommasai.

Image

Kāda ir lieluma \(\mathrm{A}\) skaitliskā vērtība?

Kāda ir lieluma \(\mathrm{Z}\) skaitliskā vērtība?

Kuri elementi, kas apzīmēti ar P, Q, R un S, ir viena un tā paša ķīmiskā elementa izotopi? 

Kuriem šo elementu kodoliem ir aptuveni vienāda masa?

Ķīmiskā elementa apzīmējums \(\mathrm{^A_ZX}\), kur \(\mathrm{X}\) ir elementa apzīmējums (neatbilst nevienam reālam elementam), \(\mathrm{Z}\) – elementa kārtas numurs elementu periodiskajā tabulā (jeb protonu skaits elementa kodolā), \(\mathrm{A}\) – elementa masas skaitlis. 

Ķīmisko elementu periodiskajā tabulā masas skaitlis ir tuvākais veselais skaitlis relatīvajai atommasai. Izotopa apzīmējumā masas skaitlis ir vienāds ar protonu un neitronu skaita summu kodolā. Tātad, pēc attēlā esošās informācijas, berilijs tiktu apzīmēts kā \(\mathrm{^{10}_4Be}\).

Lai noteiktu neitronu skaitu elementa izotopa kodolā, no masas skaitļa jāatņem kārtas numurs (protonu skaits). Viena elementa izotopiem ir vienāds kārtas numurs (protonu skaits kodolā) un atšķirīgs masas skaitlis (elementa izotopiem ir dažāds neitronu skaits kodolā). 

Atbilde:

Berilijam (apzīmēts ar P punktu) masas skaitlis \(\mathbf{A}\) ir 10 (4 protoni plus 6 neitroni);

Lieluma \(\mathbf{Z}\) skaitliskā vērtība  ir  4.

Viena un to paša elementa izotopi ir S un P (abu elementu kodolos ir 4 protoni), kā arī R un Q (abu elementu kodolos ir 5 protoni).

Elementiem P un R ir aptuveni vienāda masa (abiem elementiem masas skaitļi aptuveni vienādi 10).

Uzdevuma izpilde eksāmenā - 38,5%

Vērtēšanas kritēriji

Nosaka atommasu un elementa kārtas numuru – 1 punkts.

Nosaka, kuri elementi ir viena un tā paša ķīmiskā elementa izotopi – 1 punkts.

Nosaka, kuriem elementu kodoliem ir aptuveni vienāda masa – 1 punkts.

Skolēnu risinājumu un to vērtējumu piemēri

1. piemērs: risinājums novērtēts ar 3 punktiem

Image

2. piemērs: risinājums novērtēts ar 2 punktiem

Image

3. piemērs: risinājums novērtēts ar 2 punktiem

Image

4. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image