Kāpēc absolūtā gaismas laušanas koeficienta vērtība nekad nav mazāka par 1? Atbildes pamatojumā izmanto atbilstošus fizikālos jēdzienus un sakarības!

Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā ir lielākais dabā iespējamais ātrums \(c=3\cdot 10^8\space \mathrm{m/s}\). Citās vidēs gaismas izplatīšanās ātrums \(v\) ir mazāks nekā vakuumā: \(v=\frac{c}{n}\) . Gaismas laušanu novēro tādēļ, ka gaisma dažādās vielās izplatās ar atšķirīgu ātrumu. Absolūtais gaismas laušanas koeficients \(n\) parāda, cik reizes gaisma izplatās lēnāk kādā noteiktā vidē (vielā) salīdzinājumā ar vakuumu \(n=\frac{c}{v}\). Ja vielas vietā ir vakuums, tad \(n=\frac{c}{c}=1\) (minimālā absolūtā gaismas laušanas koeficienta skaitliskā vērtība). Tāpēc jebkuras vielas absolūtais gaismas laušanas koeficients ir lielāks nekā 1.

Uzdevuma izpilde eksāmenā - 16,5%

Vērtēšanas kritēriji

Zina, ka gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā ir lielākais dabā iespējamais ātrums – 1 punkts.

Pamatojumā izmanto gaismas laušanas koeficienta definīciju – 1 punkts.

Formulē argumentus, kāpēc absolūtā gaismas laušanas koeficienta vērtība nekad nav mazāka par 1 – 1 punkts.

Skolēnu risinājumu un to vērtējumu piemēri

1. piemērs: risinājums novērtēts ar 3 punktiem

Image

2. piemērs: risinājums novērtēts ar 3 punktiem

Image

3. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image