Diagrammā attēlota saistība starp okeāna dziļumu, ūdens spiedienu, ūdens temperatūru un skaņas ātrumu. Uz vertikālās ass attēlots ūdens dziļums, mērot to no ūdens virsmas, bet uz horizontālās – temperatūras, ūdens spiediena un skaņas ātruma palielināšanās.

Image

8.1. Kāpēc mainās ūdens spiediens līdz ar dziļuma palielināšanos?

8.2. No kā vairāk ir atkarīgs skaņas ātrums – no temperatūras izmaiņas vai spiediena izmaiņas? Pamato savu atbildi!

Pieaugot šķidruma  dziļumam, palielinās tā hidrostatiskais spiediens \(p\). Ūdens hidrostatisko spiedienu \(p\) nosaka pēc formulas \(p=\rho gh\), kur \(\rho\) – ūdens blīvums, \(g\) – brīvās krišanas paātrinājums, \(h\) – dziļums (mērīts no šķidruma virskārtas). No formulas ir redzams, ka spiediens \(p\) ir tieši proporcionāls dziļumam \(h\). Tātad, līdz ar dziļuma palielināšanos, palielinās ūdens spiediens.

Skaņas ātrums no okeāna virsmas līdz noteiktam dziļumam ir vairāk atkarīgs no temperatūras, nekā no ūdens spiediena izmaiņas – attēlā temperatūras un skaņas ātruma līknes praktiski sakrīt. Abas līknes parādītas ar sarkanu krāsu. Sasniedzot noteiktu dziļumu, skaņas ātrums vairāk ir atkarīgs no spiediena izmaiņas – attēlā spiediena izmaiņas un skaņas ātruma līknes praktiski sakrīt. Abas līknes attēlotas ar zaļu krāsu.

Vērtēšanas kritēriji

Skaidro, kāpēc ūdens spiediens mainās līdz ar dziļuma palielināšanos – 1 punkts.

Pārveido informāciju no viena veida citā – nolasa no uzdevuma attēla, no kā ir atkarīgs skaņas ātrums nelielā dziļumā – 1 punkts.

Nolasa no uzdevuma attēla, no kā ir atkarīgs skaņas ātrums lielā dziļumā – 1 punkts.