Elektriskajā ķēdē ieslēgts voltmetrs. Image
Uzraksti mērāmā fizikālā lieluma nosaukumu un apzīmējumu! 

Uzraksti mērinstrumenta rādījumu kopā ar absolūto kļūdu un
mērvienību!

Mērāmais fizikālais lielums – elektriskais spriegums vai spriegums, vai potenciālu starpība, vai EDS, vai elektrodzinējspēks. Pazīme – V burts uz mērierīces zem skalas (skatīt attēlu). Ar šo mērinstrumentu var izmērīt tikai līdzspriegumu.

Mērāmā lieluma apzīmējums – \(U\).

Mērierīcei vai voltmetram ir trīs mērīšanas diapazoni: \(5\space\mathrm V\), \(10\space\mathrm V\) un \(15\space\mathrm V\). Viens no vadiem pievienots pie spailes ar apzīmējumu "–", otrs – pie spailes, kur pierakstīts \(10\space\mathrm V\), kas attēlā parādīta ar sarkanu apli. Tas nozīmē, ka voltmetra mērapjoms ir \(10\space\mathrm V\). Mērījuma nolasīšanai jāizmanto skala no \(0\) līdz \(10\space\mathrm V\) (skatīt attēlu). 

Jāzina izvēlētās skalas iedaļas vērtība. Mērinstrumenta skalā intervāls \(4\space\mathrm V- 6\space\mathrm V\) sadalīts desmit daļās. Tādēļ izvēlētās skalas iedaļas vērtība \(\frac{6\space\mathrm V-\space 4\space\mathrm V}{10}=0,2\space\mathrm V\) . Tiešajā mērīšanā skalas iedaļas vērtību var pieņemt par mērījuma absolūto kļūdu. Attēlā mērinstrumenta rādītājs atrodas pret pirmo svītriņu pēc \(4\space\mathrm V\). Tādēļ mērinstrumenta  rādījums ir \(4,2\space\mathrm V\).

Par mērījuma absolūto kļūdu var pieņemt arī pusi no iedaļas vērtības.

Atbildes: 

mēramais fizikālais lielums ir spriegums;
mērāmā fizikālā lieluma apzīmējums ir \(U\);
mērinstrumenta, jeb voltmetra, rādījums ir \((4,2\pm0,2)\mathrm V\) vai \((4,2\pm0,1)\mathrm V\).

 

Vērtēšanas kritēriji

Zina, ka ar voltmetru mēra spriegumu. Pēc attēla nosaka mērinstrumenta nosaukumu. Zina voltmetra apzīmējumu shēmās – 1 punkts. 

Aprēķina mērinstrumenta iedaļas vērtību. Pieraksta mērinstrumenta rādījumu kopā ar mērījuma absolūto kļūdu un mērvienību – 1 punkts.