Jaunumi

Konkursa "FIZMIX Eksperiments" sociālo tīklu konkursa nolikums

1.      Mērķis

1.1. Konkursa mērķis ir parādīt, ka fizika ir mums visapkārt, ka to var apgūt interesantā veidā un saskatīt dažādās dabas parādībās, gan ikdienā.

2.      Vispārīgie noteikumi

2.1. Konkursa organizētājs ir SIA "P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības", reģistrācijas Nr. 40003453747, adrese Lāčplēša iela 75A-16, Rīga, LV-1011, kontaktpersona Marija Marlēna Krekovska, e-pasts:

2.2. Konkurss tiek organizēts AS "Latvenergo" organizētā erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" ietvaros.

3.      Konkursa dalībnieki un darbu iesniegšana

3.1. Konkursā var piedalīties 8. – 12. klases skolēni no visām Latvijas skolām (turpmāk – dalībnieks).

3.2.Lai piedalītos konkursā, dalībniekam ir jābūt www.facebook.com vai www.instagram.com lietotājam.

3.3. Konkursa uzdevums ir uzņemt video vai fotogrāfija par kādu no piedāvātajām fizikas tēmām, un jāparāda, kur ikdienā sastopamies ar fizikas likumiem, procesiem un parādībām:

3.4. Prasības iesniedzamajam video/fotogrāfijai:

3.5. Sagatavoto darbu dalībnieks iesniedz organizētājam no 2020. gada 26. marta līdz 2020. gada 25. maijam nosūtot uzņemto video vai fotogrāfiju uz e-pasta adresi , norādot skolu un klasi, kurā mācās un īsu aprakstu par iesūtītajā darbā redzamo fizikas tēmu.

3.6. Dalībnieks nodrošina, lai viņa darbs būtu oriģināls, lai tajā netiktu izmantoti citu autoru darbi un lai tas neaizskartu nevienas citas personas autortiesības vai blakustiesības. Ja darbā tiek attēlotas citas personas, tad dalībnieks nodrošina, lai tās būtu piekritušas darba izmantošanai šajā nolikumā noteiktajā veidā.

3.7. Konkursa uzdevumu var veikt individuāli vai kopā ar draugu, klasesbiedru vai radinieku, kurš arī ir 8. – 12. klases skolēns. 

4.      Darbu vērtēšana iesniegšana

4.1. Saņemtos darbus vērtē organizētāja izveidota žūrija, kurā ietilpst FIZMIX portāla vadītājs Raitis Streičs, konkursa "FIZMIX Eksperiments" eksperte Virgīnija Vītola, radošo industriju pārstāvis Ainārs Ērglis.

4.2. Katrs žūrijas loceklis novērtē katru iesniegto darbu šādos kritērijos:

4.3. Katrs žūrijas loceklis katrā kritērijā novērtē katru darbu, piešķirot tam no 0 līdz 5 punktiem, kur 0 ir kritērijam pilnīgi neatbilstošs darbs un 5 ir kritērijam pilnīgi atbilstošs, vai attiecīgajā kritērijā izcils darbs. Katrs žūrijas loceklis iesniedz savu vērtējumu organizētājam.

4.4. Organizētājs saskaita katram darbam piešķirto kopējo punktu skaitu.

4.5. Balvu fonds:

5.      Balvu ieguvēju izziņošana un balvu izsniegšana

5.1. Organizētājs izziņo uzvarētāju 29.maijam Organizētājs publicē uzvarētāju darbus sociālo tīklu profilā Facebook.

5.2. Lai saņemtu balvu dalībnieka vecākiem vai personai, kura īsteno aizgādību pār nepilngadīgajiem dalībniekiem, līdz 2020. gada 5.jūnijam jāierodas konkursa organizētāja birojā Lāčplēša ielā 75A-16, Rīgā, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 18:00, iepriekš sazinoties un saskaņojot vizītes laiku.

5.3. Konkursa organizatori patur visas tiesības papildināt konkursa balvu fondu, par to informējot Facebook lapā https://www.facebook.com/FIZMIX/ un Instagram lapā https://www.instagram.com/fizmix/ .

5.4. Balvas ir derīgas vienu gadu, sākot no 29. maija. 

6.      Darbu un to autoru vārdu izmantošana

6.1.Visus iesūtītos darbus AS "Latvenergo" drīkst izmantot šādā veidā:

6.2. Izmantojot minētos darbus, kopā ar tiem tiek norādīts arī skolas nosaukums un klase.

7.      Personas datu apstrāde

7.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS "Latvenergo", Reģ. Nr. 40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, tel.+371 67728888, e-pasts:

7.2. Reģistrējot dalību konkursā, dalībnieks apliecina, ka ir nodrošināts atbilstošs tiesiskais pamats dalībnieku reģistrēšanai konkursā.

7.3. Konkursa dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds) tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa norisi atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem un sazināties ar konkursa dalībniekiem konkursa ietvaros.

7.4. Personas datu apstrādātājs ir SIA "P.R.A.E. SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS", kas pārziņa uzdevumā organizē un administrē konkursa norisi, kā arī konkursa mērķu sasniegšanai apstrādā dalībnieku personas datus.

7.5. Personas datu apstrāde notiks konkursa sagatavošanas un norises laikā, kā arī periodā, kad notiks ar konkursa saistītas aktivitātes un publicitāte. Pēc šī perioda personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

7.6. Gadījumā, ja konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka vecāki (likumiskie pārstāvji) uzskata, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka vecāki (likumiskie pārstāvji) ir tiesīgi vērsties ar pretenziju AS "Latvenergo", rakstot uz e-pastu vai datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: Gadījumā, ja vienošanās nav panākta, dalībnieks ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.