Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" nolikums 2023./2024. mācību gadā.

1. Mērķis
Veicināt jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē un ieinteresēt nākotnē̄ izvēlēties inženiertehniskās profesijas, izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu ikdienā, kā arī veidot izpratni par videi draudzīgas enerģijas ieguvi un izmantošanu.

2. Dalībnieki
2.1. Latvijas Republikas skolu 8. un 9. klašu skolēni.
2.2. Dalība notiek komandā, kuras sastāvā ir 5 skolēni, no kuriem viens ir komandas kapteinis.
2.3. Vienas komandas dalībniekiem ir jābūt vienas skolas skolēniem, kuri mācās 8. un/vai 9. klasē.
2.4. Katrai komandai ir skolotājs - konsultants. Viens skolotājs var konsultēt vairākas komandas.
2.5. Konkursā var piedalīties vairākas komandas no vienas skolas.
2.6. Konkursā atkārtoti nevar piedalīties skolēni, kuri ieguvuši 1. vietu iepriekšējā gada konkursā.

3. Vispārīgie noteikumi
3.1. Konkurss notiek no 2024. gada 12. februāra līdz 13. aprīlim.
3.2. Katra konkursa komanda pārstāv vienu Latvijas reģionu – Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales, Rīgas vai Rīgas pilsētu. Skolu klasificēšana pa reģioniem notiek pēc plānošanas reģionu teritorijām, balstoties uz 2021. gada 22. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 "Noteikumi par plānošanas reģiona teritorijām".
3.3. Konkursam ir trīs kārtas:
3.3.1. Atlases kārta - neklātienē (konkursa portālā https://www.fizmix.lv/eksperiments/);
3.3.2. Pusfināls – klātienē, Fizikas festivāla laikā (š.g.13.aprīlī), kurā piedalās labākās 10 komandas no katra reģiona un Rīgas pilsētas. Ja kādā reģionā dalībai konkursā reģistrējušās mazāk nekā 10 komandas, atlikušās vietas pusfinālā tiek piešķirtas kāda cita reģiona komandām, kas ieguvušas augstāko punktu skaitu.
3.3.2. Fināls – klātienē, Fizikas festivāla laikā (š.g.13.aprīlī), kur tiekas katra reģiona un Rīgas pilsētas labākās komandas, kopā 6 komandas.
3.4. Konkursa uzdevumu saturs tiek veidots atbilstoši 8. un 9. klašu skolēnu zināšanu līmenim, taču uzdevumu risināšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes var pārsniegt standartos reglamentētās.
3.5. Konkursa uzdevumu saturu veido un uzdevumus izskata AS "Latvenergo" apstiprināta ekspertu komisija, kā arī atsevišķi pieaicināta kompetenta žūrija.
3.6. Ja kādā no konkursa kārtām divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, konkursa eksperti un žūrija ir tiesīgi atsevišķi vērtēt komandas sniegumu un pieņemt lēmumu par piemērotāko risinājumu.
3.7. Ekspertu komisijai un konkursa žūrijai ir tiesības diskvalificēt komandu, ja tā pārkāpj konkursa nolikumu, neievēro kārtu noteikumus, apzināti rīkojas negodprātīgi vai aizskar citu komandu dalībnieku cieņu un godu.
3.8. Ja komanda kvalificējas Pusfinālam, bet nevēlas turpināt savu dalību konkursā, tās vietu ieņem pēc kārtas nākamā spēcīgākā attiecīgā reģiona vai Rīgas pilsētas komanda.
3.8.1. Ja komanda, kas kvalificējusies Pusfinālam, vēlas pārtraukt dalību konkursā, tai jāiesniedz organizatoriem iesniegums ar atteikumu turpināt dalību konkursā ne vēlāk kā divas dienas pēc informācijas saņemšanas par kvalificēšanos Pusfinālam.
3.9. Aktuālākā informācija par konkursa norisi komandām pieejama mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
3.10. Konkursā reģistrētās komandas var sekot līdzi saviem un citu komandu rezultātiem www.fizmix.lv/eksperiments sadaļā "Komandu tops".
3.11. Konkurss notiek latviešu valodā – uzdevumi tiek uzdoti latviešu valodā un arī atbildes ir jāiesniedz latviešu valodā.
3.12. AS "Latvenergo" patur visas tiesības uz dalībnieku veidoto saturu un materiāliem, tajā skaitā uz to pirmreizēju un/vai atkārtotu izmantošanu, publicēšanu, pārveidošanu bez laika un vietas ierobežojumiem, vadoties no saviem ieskatiem un nepieciešamības.
3.13. Konkursa organizatori patur visas tiesības mainīt konkursa norises kārtību, iepriekš par to brīdinot konkursa dalībniekus.

4. Konkursa norise pa posmiem
4.1. Komandu reģistrācija:
4.1.1. Komandu reģistrācija notiek no 2024. gada 12. februāra plkst. 12.00 līdz 24. februāra plkst. 23.59. Lai reģistrētu komandas dalību, jāaizpilda pieteikums konkursa mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.
4.1.2. Konkursā piedalās tikai tās komandas, kas korekti norādījušas visu pieteikumā prasīto informāciju.
4.1.3 Komandas var saņemt vienu papildu punktu par katru pareizu atbildi uz 10 iesildošajiem jautājumiem, kopā 10 punktus. Saite uz jautājumiem pieejama komandu profilā no 12. februāra plkst. 10.00 līdz 24. februāra plkst. 23.59. 

4.2. Atlases kārta – neklātienē:
4.2.1. Atlases kārta neklātienē notiek no 2024. gada 26. februāra plkst. 10.00 līdz 25. marta plkst. 10.00.
4.2.2. Atlases kārta sastāv no 24 konkursa ekspertu un iedvesmotāju sagatavotiem dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem.
4.2.3. Atlases kārtas laikā katru nedēļu jeb 3 (trīs) kārtās tiek publicēti uzdevumi – teorētiskie uzdevumi un praktiskie uzdevumi.

4.2.4. Uzdevumi tiek publicēti trīs kārtās:
  -  Pirmās kārtas uzdevumi portālā būs pieejami no 26.februāra plkst. 10.00; 
  -  Otrās kārtas uzdevumi portālā būs pieejami no 4. marta plkst. 10.00;
  -  Trešās kārtas uzdevumi portālā būs pieejami no 18. marta plkst. 10.00.

4.2.5. Atlases kārtas atbildes jāiesniedz:
  -  Pirmās kārtas atbildes portālā jāiesniedz līdz 4. marta plkst. 10.00;
  -  Otrās kārtas atbildes portālā jāiesniedz līdz 18. marta plkst. 10.00;
  -  Trešās kārtas atbildes portālā jāiesniedz līdz 25. marta plkst. 10.00.

4.2.6. Komandas, kas kvalificējušās pusfinālam, tiek paziņotas 28. marta plkst. 15.00.
4.2.7. Konkursa pusfinālam kvalificējas katra reģiona un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas (kopskaitā 60 komandas), kas Atlases kārtā ieguvušas visvairāk punktu. Ja komandas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, tām tiek sniegti risināšanai papildu uzdevumi.
4.2.8. Detalizēts Atlases kārtas nolikums tiks publicēts konkursa mājaslapā ne vēlāk kā 22. februārī. 

4.3. Pusfināls – klātienē:
4.3.1. Pusfināls notiek Fizikas festivāla laikā – Rīgā, “ATTA centrā”, 2024. gada 13. aprīlī.
4.3.2. Pusfinālā piedalās katra Latvijas reģiona un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas, kopā 60 komandas.
4.3.3. Ja kādā reģionā dalībai konkursā reģistrējušās mazāk kā 10 komandas, atlikušās vietas pusfinālā tiek piešķirtas kāda cita reģiona komandām, kas ieguvušas augstāko punktu skaitu;
4.3.4. Pusfinālā iesniegtās atbildes tiek izvērtētas un Finālisti paziņoti Fizikas festivāla laikā.
4.3.5. Detalizēts Pusfināla nolikums tiks publicēts konkursa mājaslapā ne vēlāk kā 29. martā.  

4.4. Fināls – klātienē:
4.4.1. Fināls notiek Fizikas festivāla laikā – Rīgā, “ATTA centrā”, 2024. gada 13. aprīlī.
4.4.2. Finālā piedalās 6 (sešas) labākās katra reģiona un Rīgas pilsētas komandas.
4.4.3. Finālā netiek ņemts vērā komandu iegūtais punktu skaits Atlases kārtā un Pusfinālā – punkti sāk skaitīties no nulles.
4.4.4. Finālā komandu sniegumu izvērtē konkursa eksperti un īpaši pieaicinātas žūrijas pārstāvji.
4.4.5. Detalizēts Fināla nolikums tiks publicēts konkursa mājaslapā ne vēlāk kā 29. martā.

5. Apbalvošana
5.1. Katra komanda (skolēni un skolotājs - konsultants), kas piedalās konkursa Pusfinālā, saņem veicināšanas balvas.
5.2. Visas sešas konkursa finālā iekļuvušās komandas saņem balvas. Pirmās vietas ieguvēju komanda saņem galveno balvu. Fināla balvu fonds tiks izziņots līdz 3. aprīlim.
5.2.1. Balvas tiek pasniegtas Fizikas festivāla laikā.

6. Fizisko personu datu apstrāde
6.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga,  tel.+371 67728888, e-pasts:
6.2. Konkursa nolikuma 2.punktā minēto dalībnieku fizisko personas datu apstrādes mērķis ir konkursa norises nodrošināšana, sabiedrības informēšana un intereses veicināšana jauniešu vidū par eksaktajām zinātnēm, elektrodrošības jautājumiem un enerģētikas nozari, kā arī konkursa Fināla pasākuma vēsturiskā mantojuma saglabāšana.
6.3. Reģistrējot komandu dalībai konkursā, komandas skolotājs apliecina, ka ir nodrošināts atbilstošs tiesiskais pamats komandas dalībnieku reģistrēšanai konkursā.
6.4. Konkursa dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds, skola, kā arī skolotājam un  komandas kapteinim papildus – telefona numurs, e-pasts) tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa norisi atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem un sazināties ar konkursa dalībniekiem konkursa ietvaros.
6.5. Piesakoties dalībai konkursā, konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka vecāki (likumiskie pārstāvji) apzinās un ir informēti, ka, pamatojoties uz sabiedrības interesēm un pārziņa leģitīmajām interesēm, konkursa dalībniekiem iekļūstot un piedaloties Finālā, dalībnieka vārds, uzvārds, skola un Fināla pasākuma laikā iegūtie videoieraksti un fotogrāfijas var tikt izmantotas nolikuma 6.2. punktā noteikto mērķu sasniegšanai un konkursa publicitātes nodrošināšanai.
6.6. Fināla pasākuma dalībniekiem un/vai dalībnieka vecākiem (likumiskie pārstāvji) ir tiesības iebilst videoierakstu un/vai fotogrāfiju publicēšanai, informējot par to AS "Latvenergo", nosūtot savu lūgumu uz e-pasta adresi , norādot pasākuma dalībnieka identificējošu informāciju (piemēram, fotografēšanas/videoieraksta laiku un izskatu raksturojošu informāciju).
6.7. Personas datu apstrādātājs ir SIA "Baltic Communication Partners", kas pārziņa uzdevumā organizē un administrē konkursa norisi, kā arī konkursa mērķu sasniegšanai apstrādā dalībnieku personas datus.
6.8. Personas datu apstrāde notiks konkursa sagatavošanas un norises laikā, kā arī periodā, kad notiks ar konkursu saistītas aktivitātes un publicitāte. Pēc šī perioda personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.
6.9. Konkursa dalībniekam ir iespēja savas komandas lietotāja profilā apskatīt savas komandas dalībnieku personas datus, kas tika nodoti AS "Latvenergo" reģistrācijas un portāla lietošanas ietvaros, un pieprasīt savu komandas lietotāja profilā norādīto personas datu labošanu, ja tie ir mainījušiem vai nav patiesi.
6.10. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt daļēju vai pilnīgu personas datu apstrādes izbeigšanu, personas datu daļēju vai pilnīgu dzēšanu. Konkursa dalībnieka personas datu apstrāde ir nepieciešama konkursa nodrošināšanai, līdz ar to personas datu apstrādes izbeigšana un/vai personas datu dzēšana var padarīt dalību konkursā par neiespējamu.
6.11. Gadījumā, ja konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka vecāki (likumiskie pārstāvji)  uzskata, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka vecāki (likumiskie pārstāvji) ir tiesīgi vērsties ar pretenziju AS "Latvenergo", rakstot uz e-pastu: vai datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: Gadījumā, ja vienošanās nav panākta, dalībnieks ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.