Eiropas čempionātā tiesnesis fiksēja skrējēja laiku \(100\space\mathrm{m}\) distancē: \(t=(10,26\pm 0,01)\space\mathrm{s}\).

Kurš ir mērītais lielums? Ieraksti vienu vārdu!
Kurš ir mērījumā iegūtais mērskaitlis?
Kāda ir izmērītā lieluma mērvienība?
Cik liela ir izmērītā lieluma absolūtā kļūda?
Cik liela ir izmērītā lieluma relatīvā kļūda? Atbildi noapaļo līdz vienam zīmīgajam ciparam!

Tiešajā mērīšanā mērskaitli iegūst, nolasot mērlīdzekļa rādījumu. Mērīšanas rezultātu raksturo skaitliskā vērtība (mērskaitlis) un mērvienība. Absolūtā kļūda raksturo iespējamo rezultāta atšķirību no mērāmā lieluma patiesās vērtības. Tā kā patiesā vērtība nav zināma, tad absolūto kļūdu novērtē tuvināti. Tiešajā mērīšanā absolūto kļūdu ietekmē mērinstrumenta precizitāte un mērīšanas tehnoloģija. Absolūto kļūdu pieraksta tajās pašās mērvienībās kā mērāmo lielumu. Relatīvā kļūda ir mērījuma absolūtās kļūdas attiecība pret mērīšanas rezultātu. Relatīvo kļūdu parasti izsaka procentos.

Par skaitļa zīmīgajiem cipariem sauc visus ticamos ciparus, izņemot nulles skaitļa sākumā. Piemēram, skaitlī 10,26 ir četri zīmīgie cipari, bet skaitlī 0,01 ir viens zīmīgais cipars.

Sagaidāmās atbildes uzdevumā:

Kurš ir mērītais lielums? Ieraksti vienu vārdu!  laiks
Kurš ir mērījumā iegūtais mērskaitlis? 10,26
Kāda ir izmērītā lieluma mērvienība? s vai sekunde
Cik liela ir izmērītā lieluma absolūtā kļūda? 0,01 s
Cik liela ir izmērītā lieluma relatīvā kļūda? Atbildi noapaļo līdz vienam zīmīgajam ciparam!  \(r=\frac{\Delta t}{t}\cdot 100 \%=\frac{0,01}{10,26}\cdot 100\%\approx0,097\%\approx0,1\%\)    

 Piezīme: Uzdevumā bija prasīts noapaļot relatīvo kļūdu līdz vienam zīmīgajam ciparam, tādēļ jāraksta atbilde \(0,1\%\) nevis \(0,097\%\).

Vērtēšanas kritēriji

Uzdevuma risinājumu vērtē līmeņos. 

Zina un lieto terminus: mērāmā lieluma nosaukums, mērskaitlis, mērvienība, absolūtā un relatīvā kļūda. Aprēķina relatīvo kļūdu un noapaļo rezultātu ar nepieciešamo zīmīgo ciparu skaitu – 2 punkti.

Pieļauj vienu vai divas kļūdas – 1 punkts.

Pieļauj trīs vai vairāk kļūdas – 0 punkti.

Skolēnu risinājumu un to vērtējumu piemēri

1. piemērs: risinājums novērtēts ar 2 punktiem

Image

2. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu - nav aprēķināta izmērītā lieluma relatīvā kļūda. 

Image

3. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu - nepareizi aprēķināta izmērītā lieluma relatīvā kļūda.  

Image

4. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu - nepareizi noteikta izmērītā lieluma absolūtā kļūda.   

Image