ImageFotogrāfijā redzams multimetra panelis. Lai veiktu mērījumus ar šo mērierīci, vadus iesprauž atbilstošajās ligzdās un multimetru ieslēdz, ar pārslēgu izvēloties atbilstošā mērāmā lieluma sektoru.
1. Kā jāiestāda pārslēgs (lai nesabojātu mērierīci), kad jāmēra kāds lielums, kura skaitliskā vērtība pat aptuveni nav zināma?
2. Kādu fizikālo lielumu var mērīt, ja multimetrs ieslēgts tā, kā redzams fotogrāfijā?
3. Vai ar šo multimetru var mērīt maiņstrāvas spriegumu? Atbildi pamato!

Uzdevuma atrisinājums pieejams video formātā un rakstiski.

3.1. Ja jāmēra lielums, kura skaitliskā vērtība nav zināma, tad pārslēgu iestāda pretī lieluma maksimālajai vērtībai (1. att.). Ja lieluma aptuvenā vērtība ir zināma, tad pārslēgu iestāda uz vērtību, kas pārsniedz šo aptuveno vērtību. Piemēram, ir zināms, ka automašīnas akumulatora spriegums ir aptuveni 12 V. Voltmetra pārslēgu vēlams iestādīt  20 V vai 200 V līdzsprieguma mērīšanai.

1. attēls
1. attēls

 3.2. Multimetra paneļa apzīmējumi DCV – līdzstrāvas spriegums (angl. direct current voltage),  ACV – maiņstrāvas spriegums (angl. alternating current voltage), DCA – līdzstrāvas strāvas stiprums (angl. direct current amperage).
Tādēļ, ja multimetra pārslēgs ieslēgts, kā parādīts 1. attēlā,  tad ar to var mērīt līdzstrāvas spriegumu līdz 1000 V. 
Mērāmā lieluma apzīmēšanai bieži izmanto mērvienības un to daudzkārtņus, līdzstrāvas apzīmēšanai izmanto līniju „-„ un maiņstrāvas apzīmēšanai izmanto vilnīti „∽„. 

3.3. Jā, ar attēloto multimetru var mērīt maiņstrāvas spriegumu (ACV)  līdz 750 V (2. att.).

2. attēls

Uzdevuma izpilde eksāmenā - 60,2%.

Vērtēšanas kritēriji

3.1. Paskaidro, ka pārslēgs jāuzslēdz uz attiecīgā mērāmā lieluma lielākā diapazona – 1 punkts.
3.2. Nolasa no attēla, ka mērāmais lielums ir “līdzstrāvas spriegums” vai „līdzspriegums” vai „spriegums” – 1 punkts.
3.3. Izskaidro, ka ir iespējams mērīt maiņstrāvas spriegumu, ja pārslēgu uzslēdz uz ACV vai paskaidro citā veidā – 1 punkts.