Eksperimentā mobilais telefons bez sākuma ātruma slīd pa slīpo plakni uz leju.
Vienmērīgi paātrinātā kustībā ceļu aprēķina, izmantojot sakarību \(l =v_{0}t+ {{at^2}\over 2}\)

3.1. Kuri lielumi ir jāmēra, lai aprēķinātu paātrinājuma skaitlisko vērtību, izmantojot doto formulu? Uzraksti šo lielumu nosaukumu, apzīmējumu un SI mērvienību!

3.2. Kādas mērierīces ir nepieciešamas šo lielumu noteikšanai, ja sensori nav pieejami?

Mobilais telefons uzsāk kustību no miera stāvokļa (\(v_0=0\)), tātad veiktā ceļa formulai vienmērīgi paātrinātajā kustībā \(l=v_0t+\frac{at^2}{2}\) ir cits izskats:  \(l=\frac{at^2}{2}\). No šīs sakarības izsakot paātrinājumu, iegūst \(a=\frac{2l}{t^2}\)
2.1. Lai aprēķinātu mobilā telefona kustības paātrinājumu, jāmēra ceļš un laiks.
Ceļa apzīmējums formulā ir \(l\), SI mērvienība ir m (metrs).
Laika apzīmējums formulā ir \(t\), SI mērvienība ir s (sekunde).
2.2. Ceļa noteikšanai nepieciešams lineāls (mērlente), laika noteikšanai nepieciešams hronometrs (pulkstenis).

 

Uzdevuma izpilde eksāmenā – 83%.

Vērtēšanas kritēriji
No formulas nosaka mērāmos lielumus, zina SI mērvienības. Par katru lielumu – 1 punkts. Kopā 2 punkti.
Uzraksta abu lielumu nosaukumu un apzīmējumu, bet neuzraksta mērvienības – 1 punkts. 
Uzraksta abu mērierīču nosaukumus – 1 punkts.