Skolēni izpētīja strāvas stipruma kvēlspuldzē atkarību no tai pieliktā sprieguma. Mērījumu dati apkopoti tabulā.

Image

Attēlo grafiski strāvas stipruma atkarību no sprieguma! Ievēro mērogu! Pieraksti pie asīm atbilstošos lielumus un to mērvienības!

 

Uzdevumā strāvas stiprums \(I\) ir atkarīgais lielums, bet spriegums \(U\)– neatkarīgais lielums. Tādēļ strāvas stiprumu \(I\) atzīmē pie vertikālās ass, bet spriegumu \(U\) – pie horizontālās ass (skatīt 1. attēlu). Koordinātu asis graduē vienmērīgi. Mērogu uz katras ass izraugās tā, lai grafiks būtu labi pārskatāms un aizņemtu koordinātu asu ietverto laukumu. 

Funkcijas grafiks ir līkne, kas attēlo atkarīgā lieluma atkarību no neatkarīgā lieluma. Līkni velk pēc iespējas tuvāk atzīmētajiem mērījumu datu punktiem, tai jābūt gludai, bez lūzumiem.

Piezīme: atsevišķos gadījumos grafikos ap katru grafika punktu norāda lielumu absolūto kļūdu, izmantojot kļūdu taisnstūri, ja mērogs to atļauj, tad līkni velk caur kļūdu nogriežņiem pēc iespējas tuvāk atzīmētajiem mērījumu datu punktiem (skatīt 2. attēlu).