Skolēni izpētīja strāvas stipruma kvēlspuldzē atkarību no tai pieliktā sprieguma. Mērījumu dati apkopoti tabulā.

Image

Attēlo grafiski strāvas stipruma atkarību no sprieguma! Ievēro mērogu! Pieraksti pie asīm atbilstošos lielumus un to mērvienības!

 

Uzdevumā strāvas stiprums \(I\) ir atkarīgais lielums, bet spriegums \(U\)– neatkarīgais lielums. Tādēļ strāvas stiprumu \(I\) atzīmē pie vertikālās ass, bet spriegumu \(U\) – pie horizontālās ass (skatīt 1. attēlu). Koordinātu asis graduē vienmērīgi. Mērogu uz katras ass izraugās tā, lai grafiks būtu labi pārskatāms un aizņemtu koordinātu asu ietverto laukumu. 

Funkcijas grafiks ir līkne, kas attēlo atkarīgā lieluma atkarību no neatkarīgā lieluma. Līkni velk pēc iespējas tuvāk atzīmētajiem mērījumu datu punktiem, tai jābūt gludai, bez lūzumiem.

Piezīme: atsevišķos gadījumos grafikos ap katru grafika punktu norāda lielumu absolūto kļūdu, izmantojot kļūdu taisnstūri, ja mērogs to atļauj, tad līkni velk caur kļūdu nogriežņiem pēc iespējas tuvāk atzīmētajiem mērījumu datu punktiem (skatīt 2. attēlu).

Vērtēšanas kritēriji

Uzdevuma risinājumu vērtē līmeņos.

Pieraksta neatkarīgā lieluma nosaukumu un mērvienības pie horizontālās ass, pieraksta atkarīgā lieluma nosaukumu un mērvienības pie vertikālās ass, izvēlas atbilstošu mērogu, graduē asis vienmērīgi, atliek tabulā dotos punktus grafikā, novelk grafika līniju, grafikā atliek mērījumu kļūdas, – 2 punkti.  
Visu veic pareizi, bet pieļauj vienu nebūtisku kļūdu, piemēram, neattēlo kļūdu taisnstūrus – 2 punkti.

Visu veic pareizi, bet pieļauj vienu būtisku kļūdu, piemēram, sajauc asu apzīmējumus vietām – 1 punkts.
Visu veic pareizi, bet pieļauj vienu būtisku kļūdu, piemēram, asis graduē nevienmērīgi– 1 punkts.
Visu veic pareizi, bet pieļauj vienu būtisku kļūdu, piemēram, pie asīm neuzraksta mērvienības – 1 punkts.
Visu veic pareizi, bet pieļauj vienu būtisku kļūdu, piemēram, nenovelk grafika līniju – 1 punkts.
Visu veic pareizi, bet pieļauj vienu būtisku kļūdu, piemēram, grafika līnija ir lauzta līnija – 1 punkts.
Visu veic pareizi, bet pieļauj vienu būtisku kļūdu, piemēram, neievēro mērogu (grafiks aizņem tikai mazu daļu no tam atvēlētā laukuma) – 1 punkts.

Visu veic pareizi, bet pieļauj divas būtiskas kļūdas, piemēram, sajauc asu apzīmējumus vietām un nepieraksta pie asīm mērvienības – 0 punkti.
Visu veic pareizi, bet pieļauj divas būtiskas kļūdas, piemēram, asis graduē nevienmērīgi un nepieraksta pie asīm mērvienības – 0 punkti.
Visu veic pareizi, bet pieļauj divas būtiskas kļūdas, piemēram, neievēro mērogu (grafiks aizņem tikai mazu daļu no tam atvēlētā laukuma) un punktus atliek pavirši – 0 punkti.